Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

БАЛАНС НА 1.01.20_1 г.

(за предыдущий период)

Форма N1 код за ДКУД
AКТИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість   37,2
первісна вартість   37,2
Знос  
Незавершене будівництво 816,4 1013,9
Основні засоби:      
залишкова вартість 66166,7
первісна вартість 110088,8
Знос 43922,1
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації    
Усього за розділом І 66752,4 67276,8
ІІ. Оборотні активи  
Запаси:      
виробничі запаси 15615,8
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво 1442,6 1464,9
готова продукція
товари 242,3
Векселі одержані 84,7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 7421,3
первісна вартість 7421,3
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 1072,2
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 7503,2
в іноземній валюті 116,7
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІI 39089,9 41157,8
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
БАЛАНС 105842,3 108434,6
         

 

 

ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
І. Власний капітал  
Статутний капітал
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал 81751,1 82195,2
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19439,1
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Накопичена курсова різниця    
Усього за розділом І 99781,1 102607,3
Частка меншості    
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення    
     
     
Цільове фінансування 6,9 34,3
Усього за розділом ІI 43,9 272,3
ІІІ. Довгострокові зобов'язання  
Довгострокові кредити банків  
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом ІII  
ІV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані 287,5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 226,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування 381,5
з оплати праці 736,1
з учасниками
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання 2948,9
Усього за розділом ІV 6017,3
V. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС 105842,3 108434,6

 


Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

БАЛАНС НА 1.01.20_2 р.

(за отчетный период)

Форма N1 код за ДКУД
AКТИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 37,2 148,2
первісна вартість 37,2 148,2
Знос
Незавершене будівництво 1013,9 1696,7
Основні засоби:      
залишкова вартість 66166,7 66401,7
первісна вартість 110088,8 113622,2
Знос 43922,1 47220,5
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації    
Усього за розділом І 67276,8 68333,6
ІІ. Оборотні активи  
Запаси:      
виробничі запаси 15615,8 14190,2
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво 1464,9 1693,9
готова продукція 10678,5
товари 242,3 203,8
Векселі одержані 84,7 119,7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 1072,2 3054,6
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 7503,2 6312,7
в іноземній валюті 116,7 307,9
Інші оборотні активи 304,7
Усього за розділом ІI 41157,8
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
БАЛАНС 108434,6 113154,6
         

 

 

ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
І. Власний капітал  
Статутний капітал
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал 82195,2 80763,2
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 19439,1 21772,2
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Накопичена курсова різниця    
Усього за розділом І 102607,3 103508,4
Частка меншості    
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення    
     
     
Цільове фінансування 34,3 41,2
Усього за розділом ІI 272,3 316,2
ІІІ. Довгострокові зобов'язання  
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом ІII
ІV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані 287,5 518,5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 124,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом  
з позабюджетних платежів    
зі страхування 381,5 419,9
з оплати праці 791,3
з учасниками 1866,8
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом ІV
V. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС 108434,6 113154,6

 


Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 20_2 р.
(за отчетный период)

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 92544,1 96456,9
Податок на додану вартість
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 77182,1 80444,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 55481,4 56448,6
Валовий:      
прибуток 21700,7 23996,3
збиток    
Інші операційні доходи 31650,1 35304,8
Адміністративні витрати
Витрати на збут 1262,7 1295,4
Інші операційні витрати 34492,4 37542,9
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 5051,7 9939,8
збиток    
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи 1101,1 1627,9
Інші доходи 3955,7 3061,2
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати 3746,7 5945,3
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 6322,8 8650,6
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 2693,4 4897,3
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 3629.4 3753.3
збиток    
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Частки меншості    
Чистий:      
прибуток 3629.4 3753.3
збиток    

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...