Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначте завдання контролю за виконанням проекту.

Система контролю за виконанням проекту це логічна структура формальних та неформальних процедур для аналізу та оцінки ходу виконання проекту та оцінки ефективності управління ресурсами, витратами, зобов'язаннями протягом усього терміну його реалізації (періодичний моніторинг поточної діяльності, порівняння обсягів та витрат із плановими стандартами проекту, виявлення відхилень із метою усунення додаткових витрат).

Це також процес, в якому керівник проекту встановлює, чи досяга­ються поставлені цілі, виявляє причини, які дестабілізують хід роботи, й обґрунтовує прийняття управлінських рішень, що коригують виконання робіт по проекту, перш ніж будуть завдані збитки проекту. Основними задачами контролю є перевірка фактичних даних, зіставлення їх із пла­новими і виявлення відхилень.

Предметом контролю є факти і події, перевірка виконання конкретних рішень, з'ясування причин відхилення, оцінка ситуації, прогнозування наслідків. Контроль передбачає постійне спостереження за ходом реалі­зації проекту.

Елементи проекту, що є об'єктами контролю, — це час, вартість, якість, зміни, які виникають у ході реалізації проекту; підготовка, отри­мання, розподіл і схвалення документів проекту, стан справ із фінансу­ванням, експлуатаційні характеристики проекту, відповідність положен­ням контракту тощо.

Роль контролю як функції управління полягає в тому, що він є засо­бом здійснення зворотного зв'язку в системі управління, його сенс поля-гає у створенні гарантій виконання планових рішень.

До процесів контролю включають:

>► визначення результатів діяльності на основі зіставлення результа­тів здійснення рішень із запланованими;

>- порівняння показників очікуваного й фактичного виконання планів;

>- аналіз ймовірних відхилень від запланованих показників;

>- перевірка припущень;

>- перевірка методичної та змістової узгодженості планового проце­су, проведення необхідних робіт для виправлення ситуації.

 

 

Організацію і послідовність здійснення контролю можна показати на рис.1.

         
   
Встановлення контрольних нормативів
 
   
 
   
Облік фактично досягнутих результатів
 
   
 
 
Визначення відхилень між контрольними нормативами і фактичними результатами
 
 
 
   

 

 


Як бачимо, контролюючи проект, звертається увага, в першу чергу, на відхилення, а саме — на їх розміри, чи достатньо вони малі, щоб із ни­ми можна було миритися, або чи настільки великі, що потрібно змінювати хід реалізації проекту загалом. Отже, контролем можна назвати процес пе­ревірки виконання плану і вживання заходів для усунення відхилень. Обов'язковими вимогами до системи контролю є: точність; своєчасність; повнота інформації; забезпечення єдності інформації для всіх учасників проекту. Існують три основні види контролю:

1 — попередній;

2 — поточний;

3 — заключний.

Попередній контроль здійснюється до фактичного початку виконання робіт і направлений на дотримання певних правил і процедур, як прави­ло, він торкається ресурсного забезпечення робіт.

Поточний контроль здійснюється при реалізації проекту, він вклю­чає контроль часу, досягнення проміжних цілей проекту, виконання зада­них обсягів робіт, контроль бюджету, контроль ресурсів, контроль якості. Основна мета — оперативне регулювання ходу реалізації проекту. Такий підхід базується на порівнянні досягнутих результатів із встановленими в проекті вартісними, часовими, ресурсними характеристиками. У за­лежності від необхідної точності розрізняють такі технології поточного контролю:

контроль на момент закінчення робіт; контроль на момент 50% готовності робіт; контроль у заздалегідь установлених певних точках проекту; регулярний оперативний контроль;

експертна оцінка ступеня виконання робіт і готовності проекту.

Заключний контроль проводиться на стадії завершення проекту з ме­тою інтегральної оцінки реалізації проекту. Основним призначенням йо­го є узагальнення отриманого досвіду для подальшої розробки й реаліза­ції проектів-аналогів і з метою вдосконалення процедур управління.

Запорукою успішного контролю є ефективне планування. Плани, що часто змінюються важко контролювати. Не менш важливим є критерій ефективного звітування, а саме – складання звітів за структурою і змістом планів, їх зрозумілість. Крім того, контроль можна розглядати і з іншої позиції – впливу на мотивацію працівників. Адже відомо, що без ефективної системи контролю виконання робота зайнятих у ньому людей уповільнюється, стає неефективною. А чітке визначення цілей, контроль їх реалізації дає можливість досягнення запланованих результатів, крім того, і досягнення особистих цілей у межах загального плану проекту.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...