Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗРАХУНОК НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРЯМИМ І НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ

 

По операційній діяльності базовим елементом розрахунку чистого грошового потоку підприємства непрямим методом виступає його чистий прибуток, одержаний в звітному періоді. Шляхом внесення відповідних коректив чистий прибуток перетвориться потім в показник чистого грошового потоку. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по операційній діяльності, має наступний вигляд:

(3.1)

де ЧДП - сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в даному періоді;

ЧП - сума чистого прибутку підприємства;

АОС - сума амортизації основних засобів;

АНА - сума амортизації нематеріальних активів;

- приріст (зниження) суми дебіторської заборгованості;

- приріст (зниження) суми запасів товарно-матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів;

- приріст (зниження) суми кредиторської заборгованості;

- приріст (зниження) суми резервного і інших страхових фондів.

По інвестиційній діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою реалізації окремих видів позаоборотних активів і сумою їх придбання в звітному періоді. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по інвестиційній діяльності, має наступний вигляд:

(3.2)

де ЧДПі - сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності в даному періоді;

РОС - сума реалізації вибулих основних засобів;

РНА - сума реалізації вибулих нематеріальних активів;

РДФІ - сума реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

РСА - сума повторної реалізації раніше викуплених власних акцій підприємства;

ДП - сума дивідендів (відсотків), одержаних підприємством по довгострокових фінансових інструментах інвестиційного портфеля;

ПОС - сума придбаних основних коштів;

- сума приросту незавершеного капітального будівництва;

ПНА - сума придбання нематеріальних активів;

ПДФИ - сума придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

ВСА - сума викуплених власних акцій підприємства.

По фінансовій діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, привернутих із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по фінансовій діяльності, має наступний вигляд:

(3.3)

де ЧДПФ - сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності в даному періоді;

ПСК - сума додатково привернутого із зовнішніх джерел власного акціонерного або пайового капіталу;

ПДК -сума додатково привернутих довгострокових кредитів і позик;

ПКК - сума додатково привернутих короткострокових кредитів і позик;

БЦФ - сума коштів, що поступили у порядку безвідплатного цільового фінансування підприємства;

ВДК - сума виплати (погашення) основного боргу за довгостроковими кредитами і позиками;

ВКК -сумма виплати (погашення) основного боргу за короткостроковими кредитами і позиками;

ДУ – сума дивідендів (відсотків), сплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї і т.п.).

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді.

Цей показник розраховується по наступній формулі:

(3.4)

де ЧДПП - загальна сума чистого грошового потоку підприємства в даному періоді.

Використання непрямого методу розрахунку руху грошових коштів дозволяє визначити потенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування свого розвитку - чистого грошового потоку по операційній і інвестиційній діяльності, а також виявити динаміку всіх чинників, що впливають на його формування. Крім того, слід зазначити відносно низьку трудомісткість формування звітності про рух грошових коштів, оскільки переважна більшість необхідних для розрахунку непрямим методом показників міститься в інших формах діючої фінансової звітності підприємства.

Результати проведених розрахунків відображаються в табличній формі в звіті про рух грошових коштів підприємства.

Прямий метод направлений на отримання даних, що характеризують як валовий, так і чистий грошовий потік підприємства в звітному періоді. Він покликаний відображати весь об'єм надходження і витрачання грошових коштів в розрізі окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому. Відмінності отриманих результатів розрахунку грошових потоків прямим і непрямим методом відносяться тільки до операційної діяльності підприємства. При використанні прямого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують всі види надходжень і витрачання грошових коштів.

Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок суми чистого грошового потоку по операційній діяльності підприємства прямим методом, має наступний вигляд:

(3.5)

де ЧДПО - сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в даному періоді;

РП - сума грошових коштів, одержаних від реалізації продукції;

ПП - сума інших надходжень грошових коштів в процесі операційної діяльності;

З - сума грошових коштів, виплачених за придбання сировини, матеріалів і напівфабрикатів у постачальників;

ЗПОП - сума заробітної платні, виплаченої оперативному персоналу;

ЗПАУ - сума заробітної платні, виплаченої адміністративно-управлінському персоналу;

НПБ - сума податкових платежів, перерахована до бюджету;

НПВФ - сума податкових платежів, перерахована до позабюджетних фондів;

ПВО - сума інших виплат грошових коштів в процесі операційної діяльності.

Розрахунки суми чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній і фінансовій діяльності, а також по підприємству в цілому здійснюються по тих же алгоритмах, що і при непрямому методі.

Результати проведених розрахунків відображаються в табличній формі звіту про рух грошових коштів підприємства.

Відповідно до принципів міжнародного обліку метод розрахунку грошових потоків підприємство вибирає самостійно, проте переважнішим вважається прямий метод, що дозволяє одержати повніше уявлення про їх об'єм і склад.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

 

1. Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть їх необхідність для підприємств.

2. Назвіть види грошових надходжень з внутрішніх та зовнішніх джерел.

3. Дайте характеристику виручки від реалізації продукції.

4. Назвіть фактори, що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації продукції.

5. Дайте характеристику надходжень від інвестиційної діяльності

6. Дайте характеристику надходжень від фінансової діяльності

7. Розкрийте порядок розподілу виручки від реалізації продукції на підприємстві.

8. Наведіть схему притоку та відтоку грошових надходжень згідно Форми №3.

9. Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності.

10. Наведіть приклади застосування прямого та непрямого методу розрахунку грошових надходжень підприємств.

ПРИКЛАД 3.1 На основі данних таблиці 3.1. розрахувати загальну суму чистого грошового потоку підприємства прямим методом за звітний та попередній періоди .

Таблиця 3.1.

Вихідні дані для розрахунку

Назва показника Звітний період Попередній період
1. Чистий прибуток підприємства, тис.грн 260,3 158,3
2. Амортизація ОФ, тис.грн 156,2 250,0
3. Зниження суми кредиторської заборгованості, тис.грн 50,3 18,3
4. Дивіденди отримані підприємством, тис.грн 114,2 50,2
5. Придбано нематеріальних активів , тис.грн 20,7 70,3
6. Отримано безвідплатне цільове фінансування , тис.грн 158,0 163,3
7. Додаткового залучені довгострокові кредити, тис.грн 42,3 45,6
8. Виплати основного боргу за позиками, тис.грн 152,0 145,0

 

РІШЕННЯ

Використовуючи формули 3.1-3.4 та дані таблиці 3.1. здійснемо розрахунки:

1. Суми чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності ЧДП:

- ЧДП звітного періоду = 260,3 + 156,2 – 50,3 = 366,2 тис.грн

- ЧДП попереднього періоду = 158,3+ 250,0 – 18,3= 390,0 тис.грн

 

2. Суми грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності ЧДПі:

- ЧДПі звітного періоду = 114,2- 20,7 = 93,5 тс.грн

- ЧДПі попереднього періоду =50,2 – 70,3 = -20,1 тис.грн

3. Суми чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності ЧДПФ :

- ЧДПФ звітного періоду=158,0 + 42,3 – 152,0= 48,3 тис.грн

- ЧДПФ попереднього періоду=163,3 + 45,6 – 145,0 = 63,9 тис.грн

4. Загальної суми чистого грошового потоку підприємства ЧДПП:

- ЧДПП звітного періоду = 366,2 + 93,5 + 48,3 = 508,0 тис.грн

- ЧДПП попереднього періоду = 390,0 - 20,1 + 63,9 = 433,8 тис.грн.

Приріст ЧДПП за звітний період становить + 74,2 тис.грн.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...