Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Елементи податків в Україні станом на 1.01.2011 р.

Вид податку платники податку об'єкт оподаткування база оподаткування ставка податку порядок обчислення податку податковий період Вид, строк та порядок подання звітності
Податок на прибуток - СГД - юридичні особи, які провадять господарську діяль-ність як на території України, так і за її межами; - управління залізниці в частині основної діяльності, що визначена КМУ; - підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності; - неприбуткові установи у разі отримання прибутку від неосновної діяльності; - відокремлені підрозділи, за винятком представництв; - нерезиденти – юридичні особи, що отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами; - постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників; - НБУ ; - установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які викорис-товують працю спецконтингенту. - прибуток із джерелом походження з України та за її межами; - дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню з джерелом походження з України; Податковою базою визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного шляхом зменшення суми доходів звітного на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду. З 1.04.2011 – 23%. З 1.01.2012 – 21%. З 1.01.2013 – 19%. З 1.01.2014 – 16%.   Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, 3 кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. У разі якщо від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом 4 послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об'єкта оподаткування Податковим періодом є квартал, подається Деклар-ація
Податок на доходи фізичних осіб - фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; -фізична особа -нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; - податковий агент. Для резидентів: - загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; - доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); - іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. Для нерезидентів: - загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; - доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання). Базою оподатку-вання є чистий річний оподатко-вуваний дохід, який визначаєть-ся шляхом зменшення загального опода-тковуваного доходу на суми податкової знижки звітного року. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподат-куванню, нарахо-ваний (виплаче-ний, наданий) на користь плат-ника податку про-тягом звітного податкового періоду. Це сума доходів, які оподатковуються під час їх нара-хування, доходів, які оподатковую-ться у складі річного доходу, та які оподатко-вуються за інши-ми правилами. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподатку-вавння визнача-ється як нарахо-вана заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'яз-кове державне соціальнестрахування, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. 15 % бази оподаткування. 17 % - якщо загальна сума отриманих у звітному податко-вому місяці дохо-дів, перевищує 10-ти кратний розмір мінімаль-ної заробітної плати; - 5 % - для процентів по вкладам, тощо; - подвійний розмір ставки 15% для доходів, як виграш чи приз (крім у державній грошовій лоте-реї). - 10 % - за виграш у спор-тивних змаган-нях, від зарплати шахтарів, праців-ників шахт обуді-внихпідприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також праців-ників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету.   Щомісяця. Якщо оподатковуваний дохід надається у не грошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). . Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Податкового Кодексу до 1.03. кожного року або інших законів України
Збір за першу реєстрацію транспорт-ного засобу - юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що є об'єктами оподаткування. - колісні транспортні засоби, крім: тих, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, підрозділами служби цивільного захисту, органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення; на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, швидкої медичної допомоги; для сільськогосподарських робіт, велосипедів; - судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України; - літаки і вертольоти, крім: Збройних Сил України; цивільного захисту населення. - для колісних транспортних засобів: а) для мотоцик-лів, легкових автомобілів (крім обладнаних елек-тродвигуном), автобусів, тракто-рів, вантажних автомобілів - за об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах; б) для легкових автомобілів,обладнаних електро-двигуном, - за потужністю двигуна в кВт; - для суден: а) для обладнаних двигуном, - за потужністю двигуна в кВт; б) для суден, які не обладнані двигуном - за їх довжиною в сантиметрах; - для літаків, вертольотів - за максимальною злітною масою. Визначається окремо для кожного транспортного засобу. Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів. Сума збору обчислюється як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта. Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному органу ДПС за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за встановленою формою. До розрахунку обов'язково додаються копії реєстраційних документів.
Екологіч-ний податок - суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерези-дентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; - скиди їх безпосередньо у водні об'єкти; - розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини; - утворення радіоактивних від-ходів (включаючи вже накопичені); - тимчасове зберігання радіо-активних відходів їх вироб-никами понад установлений умовами ліцензії строк. - які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмо-сферу пересувними джерелами забруднення у разівикористання ними палива, - податкові агенти - які здійснюють оптову торгівлю паливом; роздрібну торгівлю паливом . - обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; -. обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти; - обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів; - обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами; - обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; - обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій). Суми податку, який справляється за різними об’єктами розраховуються по формулам, що вказані у Податковому Кодексі.   Встановлюється по видах речовин, наприклад: за викид в повітря фенолу – 5542 грн за тонну, мазуту – 68 грн /тонна, за розміщення надзвичайно небезпечних відходів – 700 грн за тонну, тощо. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Щокварталу. Складають податкові декларації за встановленою формою та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів ДПС та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України - суб'єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України. Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений КМУ суб'єкт господарювання, який надає (організовує) послуги з його транзиту територією України. - для нафти та нафтопродуктів - їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді; - для природного газу та аміаку - сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування. Сума податкових зобов'язань з рентної плати обчислюється як добуток відповідного об'єкта оподаткування, на відповідну ставку оподаткування, та з урахуванням коригуючого коефіцієнта.   - 1,67 грн за транзитне транспортуван-ня 1000 куб.мв природного газу за кожні 100 кл відстані маршрутів його транспортування; - 4,5 грн за транспортування однієї тонни нафти магістра-льними нафто-проводами; - 4,5 грн за транспортуван-ня однієїтонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами; - 5,1 грн за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 клм відстані відповідних маршрутів його транспортування. У разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислю-ється у порядку КМУ, крім ставки рентної плати за транзит. Подається розрахунок платником рентної плати органу ДПС за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду. Сума податкових зобов'язань з рентної плати дорівнює календарному місяцю, сплачується авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця).   Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, встановленою за формою.
Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні - суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами, отриманих в установленому законодавством порядку. - обсяг видобутої вуглеводневої сировини у податковому (звітному) періоді. Об'єкт оподаткування рентною платою природного газу зменшується на обсяг рециркулюючого природного газу, який визначається платником за показниками вимірювальних пристроїв, що зазначені у журналі обліку видобутих корисних копалин з дотриманням самостійно затверджених платником, відповідно до вимог ліцензійних умов, схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу. Розмір податкового зобов'язання з рентної плати обчислюється платником як добуток обсягу видобутої ним вуглеводневої сировини, ставок рентної плати та коригуючого коефіцієнта, який у кожному податковому (звітному) періоді розраховується відповідно Податкового Кодексу. - за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ): видобутий у податковому (звітному) періоді, крім обсягів видобутого природного газу, у розмірі 237 грн за 1000 куб.м. видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу); тощо. Інші ставки визначаються Податковим Кодексом.   Податкові зобов'язання визначаються згідно з актами приймання-передачі, оформленими відповідно до типових договорів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, про реалізацію такого газу у звітному податковому періоді, коли він був видобутий, які не пізніше ніж 8 числа місяця, що настає за звітним податковим періодом.     Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю. Платник самостійно складає розрахунок податкових зобов'язань з рентної плати, у якому визначає та/або уточнює суму податкового зобов'язання з рентної плати, за затвердженою формою. Платник протягом 20 календарних днів після закінчення податкового (звітного) періоду подає податковий розрахунок органу державної податкової служби.  
Плата за користу-вання надрами - суб'єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об'єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об'єктах (ділянках) надр. У разі укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг), пов'язаних з використанням надр, платниками є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами. Плата за користування надрам - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді: плати за користування надрами для видобування корисних копалин; плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Об'єктом оподаткування є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому періоді запасів корисних копалин. До об'єкта оподаткування належать: а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною; б) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видо-бутої з відходів гірничодо-бувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первин-ної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл; в) обсяг погашених запасів корисних копалин. Базою оподаткування є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства). Порядок визначення вартості одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). Для видів корисних копалин, затверджено абсолютні ставки плати (Сазн) за їх видами. Наприклад, доломіт – 10,15 грн за 1 тону погашених запасів корисних копалин, залізна руда – 3,27, тощо. Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачує податкові зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу ДПС. Податковий період дорівнює календарному кварталу, Подає за встановленою формою податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин органу ДПС за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини; за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виклю-чної (морської) економічної зони України. Для цілей оподаткування платники плати за користування надрами здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини , на який надано спеціальний дозвіл.
Плата за землю - власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); - землекористувачі. - земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; - земельні частки (паї), які перебувають у власності. - нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; - площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. - для с/г земель, що мають грошову оцінку – 0,03 % від оцінки для багаторічних насаджень, та інші згідно Податкового кодексу. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.  
Фіксований сільсько-господар-ський податок - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %; - сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, поділу або відділення, перетворення ; - Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогоспо-дарського товаровиро-бництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 %.     - для сільськогосподарських товаровиробників є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. Платники фіксованого податку не є платниками таких податків і зборів: а) податку на прибуток підприємств; б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільського сподар-ського товаровиробництва); в) збору за спеціальне використання води; г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). - нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 липня 1995 року. Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду для сільсько-господарських товаровиробників залежить від категорії земель, їх розташування та становить (у % бази оподаткування): а) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сі ножа-тей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сіль-ськогосподарських товарови-робників, які спеціалізуються на переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, - 0,15;   Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: а) у I кварталі - 10 %; б) у II кварталі - 10 %; в) у III кварталі-50 %; г) у IV кварталі-30 %.   Базовим податковим (звітним) періодом для податку є календарний рік. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаро-виробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. Для тих, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення. Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу ДПС за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою.  
б) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09; в) для багато-річних насад-жень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,09; г) для бага-торічних насад-жень, розтало-ваних у вірсь-ких зонах та на поліських тери-торіях, - 0,03; ґ) для земель водного фонду - 0,45; д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаро-виробників, які спеціалізуються на вирощуванні та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 1,0.
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками - оптовий постачальник електричної енергії та виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії, та теплової енергії (далі - юридичні особи). а) для оптового постачальника електричної енергії - вартість відпущеної електричної енергії без урахування ПДВ; б) для юридичних осіб - вартість відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, зменшена на вартість електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії, а для гідроенергії - виключно у частині виробленої малими гідроелектростанціями без урахування ПДВ. Податкове зобов'язання із збору за базовий податковий (звітний) період визначається виходячи з ставки збору і вартості фактично відпущеної електричної енергії, за виключенням вартості електричної енергії, вироб-леної кваліфіко-ваними когене-раційними уста-новками і малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт Юридичні особи - виробники електричної енергії на малих гідроелектростанціях потужністю до 20 МВт спрямовують кошти у розмірі збору на будівництво нових та реконструкцію і модернізацію діючих малих гідроелектростанцій потужністю до 20 МВт. Ставка збору становить 3 відсотки від вартості фактично відпущеної платником збору електричної енергії без урахування податку на додану вартість. Контроль за цільовим використанням таких коштів здійснює орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Форма податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу.
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які провадять діяльність з постачання природного газу споживачам на підставі укладених з ними договорів. Споживачами є такі категорії: населення, бюджетні установи, підприємства комунальної теплоенергетики, теплові електростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів господарювання, в тому числі блочні (модульні) котельні, інші суб'єкти господарювання та їх відокремлені підрозділи, які використовують природний газ для виробництва товарів та надання послуг, на інші власні потреби. - вартість природного газу в обсязі, відпущеному кожній категорії споживачів у звітному періоді, яка визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), з урахуванням відповідного тарифу.   2 % на обсяги природного газу, що постачаються для таких категорій споживачів: а) підприємства комунальної теплоенергетики, теплові еле-ктростанції, електроцентралі та котельні суб'єктів гос-подарювання, що використо-вується для надання насе-ленню послуг з опалення та гарячого водопостачанняза умови веден-ня окремого приладового та бухгалтерсько-го обліку; б) бюджетні установи; в) промислові та інші суб'єкти та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ. На обсяги природного газу для населення, збір справляється у розмірі 4 %.   Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю. Податкові декларації збору подаються платниками зборуорганам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Форма податкової декларації встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу.
Збір за користування радіочастотним ресурсом України -загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіо час-тотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі: 1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; 2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою; 3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з Влас-ником ліцензії на мовлення; 4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори. ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - подаються центральному органу державної податкової служби центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за встановленою формою. Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Розрахунки збору подаються платниками збору до органів державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю. Платники сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії. У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.  
Збір за спеціальне викорис-тання води - водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. - фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.   У межах встановленого в дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води збір включається до складу витрат Кодексу, а за понадлімітне використання справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування. Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до складу витрат Ставка визначається податковим кодексом, наприклад: за використання підземних вод у Донецькій області сплачується 51,26 грн за 100 куб.м, у Закарпатській – 28,32 грн. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу. Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за встановленою формою. Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
Збір за спеціальне викорис-тання лісових ресурсів - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами. - деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; - деревина, заготовлена під час проведення заходів: а) щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки); б) з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо; - другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства); -побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань; - використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт. Сума збору обчислюється суб'єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазна

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...