Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


НЕБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 

В умовах наявності інфляційних процесів в Україні, високих процентних ставок за користування кредитом, обмеженості коштів, які можуть бути відвернені з обороту для покриття кредитних сум особливе значення придбаває небанківське кредитування.

У процесі виробництва і реалізації часто не вистачає фінансових ресурсів для здійснення своєчасних розрахунків з постачальниками, виникає потреба у відстрочці платежу або комерційному кредиті. Комерційний кредит це угода між продавцем і покупцем, сприяюча прискоренню процесу реалізації і на основі цього отриманню закладеного в продукцію прибутку. Погашення комерційного кредиту може бути проведене підприємством за рахунок: оплати векселя, передачі векселя іншій юридичній особі, переоформлення комерційного кредиту на банківський. Вважається, що саме комерційний кредит був праотцем вексельного звертання. Серед особливостей комерційного кредиту треба відмітити наступні: тільки товарна форма, учасниками кредитування можуть бути не спеціалізовані банківські установи.

Позитивною характеристикою комерційного кредиту служать такі чинники:

- оперативність надання коштів в товарній формі;

- легкість оформлення кредитної угоди;

- сприяння розвитку кредитного ринку;

- надання підприємствам можливості маневрувати оборотними коштами.

До нестач комерційного кредиту відносять:

- обмеження у часі і розмірах;

- можливість впливу банків, які дисконтують векселі;

- високий рівень ризику для кредитора.

Комерційний кредит може бути наданий з фіксованим терміном погашення, з погашенням після фактичної реалізації позичальником, отриманих товарів, шляхом кредитування по відкритому рахунку. Саме останньому вигляду треба приділити увагу, оскільки він має в сучасних умовах тенденцію до розповсюдження і замінює таким чином вексельний кредит. Суть його в тому, що він надається покупцям продавцем через запис вартості проданих в кредит товарів. Маючи відритий рахунок підприємство закуповує товар без попередніх кредитних угод, на його замовлення товар негайно відвантажується, а оплата здійснюється у встановлені терміни згідно рахунка-фактури (після його отримання). Серед позитивів такої форми кредитування можна виділити: технічне спрощення оформлення в порівнянні з вексельною формою.

До комерційного кредиту можуть бути віднесені також торгові знижки з купованої вартості товару в певний період (знижки сконто), сезонний кредит (застосовується підприємствами з метою створення необхідних запасів в період проведення сезонного розпродажу), консигнація (застосовується при реалізації нових товарів, попит на які не визначений і оплата здійснюється тільки після реалізації, а у разі відсутності попиту товар повертається виробнику, продавцеві).

В економічному значенні лізинг виступає виглядом кредиту: лізингодавач надає користувачеві - лізингоотримувачу майно і отримує від цього прибуток у вигляді лізингової маржі, при цьому присутні умови терміновості, поворотності, матеріального забезпечення, платності. Тому лізинг можна назвати кредитом в товарній формі. Об'єктом лізингу є будь-яке майно, відносно якого немає обмежень по передачі в лізинг (не передаються в лізинг об'єкти держмайна, земельні дільниці і інші природні явища).

Звичайно учасниками лізингового кредитування є три сторони: лізингодавач (суб’єкт підприємницької діяльності, в тому числі банківська організація, лізингова компанія, державні і місцеві органи), лізингоотримувач (юридичні і фізичні особи), постачальник лізингового майна (суб'єкт підприємницької діяльності, який виготовляє обладнання, машини або передає власне майно - об'єкт лізингу - виробники обладнання, оптово-збутові організації, торгові фірми, власники майна).

Для укладення лізингової угоди лізингоотримувач подає в банк або лізингову компанію заяву, економічне обгрунтування лізингової угоди (бізнес-план), копії засновницьких документів, баланс за останній рік. Лізингодавач оцінює платоспроможність підприємства і у разі позитивного висновку про платоспроможність і ефективність цієї лізингової угоди направляє постачальнику заяву вбрання на придбання (виготовлення) об'єкта лізингу. При передачі майна в лізинг оформляються такі документи:

- акт прийняття-передачі майна лізингу в експлуатацію;

- лізинговий договір між лізингодавачем і лізингоотримувачем;

- договір на технічне обслуговування майна (якщо таке здійснює лізингодавач);

- лізингоотримувач на користь лізингодавача оформляє договір майнового страхування.

Як завершення розглянемо порівняльну характеристику банківського і лізингового кредиту:

Ознаки Банківський кредит Лізинг
Міра фінансування основних фондів Фінансує 60-70% вартості придбаних основних фондів Фінансує 100 % вартості придбаних основних фондів
Забезпечення Кредитор вимагає ліквідної застави вартістю не менше ніж 130-140% вартості кредиту   Заставою є сам об'єкт лізингу.
Право власності кредитора на об'єкт лізингу Зберігає за собою заставне майно до повного погашення кредиту Лізингоотримувач стає власником отриманого майна тільки після закінчення терміну договору і повної оплати лізингових платежів
Спосіб погашення боргу У грошовій формі У грошовій, товарній, змішаній
Розмір плати % за кредит + сума основного боргу Плата за банківський кредит + вартість основних фондів + лізингова маржа ( прибуток лізингової компанії)

 

Державне кредитування підприємств здійснюється шляхом надання бюджетних позик безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим органам державної влади для фінансування через банківські установи: раніше початих новобудов виробничого призначення; технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств, пускових об'єктів і т.д. Умови надання державного кредиту:

- Об'єми державних кредитів доводять до Міністерств, відомств після затвердження Державної програми економічного і соціального розвитку держави.

- Перелік об'єктів, що фінансуються визначає Міністерство фінансів і подаєте його на твердження Кабінету Міністрів України на рік, який планується.

Терміни погашення обмежуються 3-5 роками. Початок погашення починається через рік після закінчення будівництва, реконструкції і проводиться щоквартально.

- загальні (заява, зразки підписів посадових осіб);

- засновницькі (свідчення про реєстрацію, статут, засновницький договір);

- фінансові (ф.1, ф.2, ф. 5, довідка про стан поточного і валютного рахунку, довідка про кредити, отримані підприємством в інших банках);

- підтвердження забезпечення кредиту (договір застави, гарантія-поручительство третьої сторони, договір страхування);

- спеціальні (графік повернення кредиту і процентів, дозволу і ліцензій, контракти на експорт-імпорт продукції, договору оренди, інші);

- бізнес-план.

Підприємства України крім коштів Світового банку можуть отримувати кредити за рахунок коштів Агентства США по міжнародному розвитку, Фонду Євразія, коштів органів влади зарубіжних країн.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

1. Назвіть ознаки запозичених коштів. Види позикових коштів.

2. Назвити етапи процесу кредитування діяльності підприємства

3. Які ризики варто враховувати при визначенні кредитоспроможності

4. Опишіть категорії кредиту залежно від фінансового стану позичальника

5. Види та умови небанківського кредитування підприємств

6. Порівняйте вади та переваги лізингу та кредиту.

7. Які параметри кредитної операції можна назвати ключовими

8. Складіть таблицю вихідних даних по підприємству для розрахунку його кредитоспроможності

9. Які документи варто оформити при наданні кредиту підприємству.

10. Варість кредиту як фактор попиту на нього.

ПРИКЛАД 7.1. Використовуючи звітні дані підприємства за 5 років заповнити таблицю і зробити висновки про можливість кредитування ЗАТ “Спецбудсервіс" на таких запропонованих умовах:

- ЗАТ “Спецбудсервіс” звертається в уповноважений банк за кредитом у розмірі 800 тис. дол. США;

- відсоток за використання кредиту складає 12 % річних;

- надано прохання про відстрочку погашення основної суми боргу терміном на 1 рік, погашення суми передбачається пропорційними частинами;

- умовою ухвалення рішення про кредитування є підтримка на належному рівні коефіцієнта обслуговування боргу.

 

Таблиця 7.1.

Прогноз прибутку і розрахунок коефіцієнта обслуговування

боргу для ЗАТ “Спецбудсервіс”, тис. дол.

№ п/п Показники
Виручка від реалізації продукції з ПДВ
ПДВ          
Чистий доход від реалізації          
Усього операційні витрати
Сплата відсотків за кредит          
Прибуток до сплати податків          
Податок на прибуток          
Чистий прибуток          
Погашення кредиту          
Амортизація
Чистий поток коштів          
Коефіцієнт обслуговування боргу          

РІШЕННЯ. Результати розрахунків оформимо у вигляді таблиці 7.2.

Таблиця 7.2.

Прогноз прибутку і розрахунок коефіцієнта обслуговування

боргу для ЗАТ “Спецбудсервіс”, тис. дол.

№ п/п Показники
Виручка від реалізації продукції з ПДВ
ПДВ (п. 1 / 6)
Чистий доход від реалізації (п 1 – п2)
Усього операційні витрати
Сплата відсотків за кредит (800*0,12)
Прибуток до сплати податків (п3-п4-п5)
Податок на прибуток (п6*0,25)
Чистий прибуток (п6-п7)
Погашення кредиту (800/4)
Амортизація
Чистий поток коштів (п8+п.10)
Коефіцієнт обслуговування боргу (п.11 / (п.5+п.9) 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2

Оскільки коефіцієнт обслуговування боргу менший одиниці, то кредитування на запропонованих умовах для даного підприємства не можливе.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...