Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПРИ ВІДКРИТТІ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ.

 

При збудженні справи про банкрутство і відкриття процедури санації для відновлення платоспроможності боржника можуть застосовуватися наступні заходи:

1) Реструктуризація підприємства. На основі Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом” під реструктуризацією підприємства розуміється здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на змішану форми власності, управлення, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

2) Перепрофілювання виробництва на більш прибуткові види діяльності.

3) Закриття нерентабельних виробництв.

4) Домовленість між боржником і кредиторами відносно відстрочки та/або розстрочки платежів або прощенні (списанні) частини боргів, про що укладається мирова угода. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії виробництва справи про банкрутство. Органи державної податкової служби і інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю і своєчасністю стягування податків і зборів (обов'язкових платежів), зобов'язані при укладенні мирової угоди погодитися на прощення (списання) всієї заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), що виникла в термін, який передував двом повним календарним рокам до дня надання заяви про збудження справи про банкрутство в суд, і на прощення (списання) частини заборгованості або її розстрочки (відстрочки) до шести років, що виникла протягом двох останніх календарних років перед днем надання заяви про збудження справи про банкрутство в суд. Відмічену мирову угоду підписує керівник відповідного органу державної податкової служби по місцезнаходженню боржника. Мирова угода затверджується судом, після чого припиняється виробництво справи про банкрутство.

Мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і терміни виконання зобов'язань боржника; відстрочку або розстрочку або прощення (списання) боргів або їх частини. Крім цього, мирова угода може містити умови: про виконання зобов'язань боржника третіми особами; про обмін вимог кредиторів на акції боржника; про задоволення вимог кредиторів іншими способами, які не суперечать закону.

5) Ліквідація дебіторської заборгованості.

6) Продаж майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу на відкритих торгах в формі аукціону. Керівник санацією виступає організатором торгів або залучає для цих цілей спеціалізовану організацію.

При продажі майна боржника у встановленому порядку відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності боржника, в тому числі приміщення, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, права на знаки (позначення), які індивідуалізували боржника, його продукцію (роботи, послуги), інші права, які належать боржнику, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

При продажі майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), які укладені до дати продажу майна боржника зберігають силу, при цьому права і обов'язки роботодавця переходять до покупця майна боржника.

Сума, отримана від продажу майна, включається до складу майнових активів боржника.

Якщо суми, вирученої від продажу майна, вистачає на задоволення вимог кредиторів в повному обсязі, то по заяві керівника санацією суд припиняє здійснення справи про банкрутство боржника. Якщо ж суми, вирученої від продажу майна боржника як цілісного майнового комплексу, недостатньо для задоволення вимог кредиторів в повному обсязі, керівник санацією пропонує кредиторам укласти мирову угоду. У випадку якщо мирова угода не укладена, суд визнає боржника банкротом і відкриває ліквідаційну процедуру. До затвердження судом мирової угоди або визнання боржника банкротом і відкриття ліквідаційної процедури керівник санацією не має права здійснювати розрахунки з кредиторами.

7) Продаж частини майна боржника на відкритих торгах. Керівник санацією після проведення інвентаризації і оцінки майна боржника починає продаж частини майна боржника. Продаж частини майна боржника - державного підприємства в процедурі санації проводиться відповідно до законодавчих актів з питань приватизації з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Керівником санацією визначається початкова ціна майна боржника, яке виставляється на торги, відповідно до нормативно-правових актів.

Майно боржника, не продане на перших торгах, виставляється на повторні торги. Майно, не продане на повторних торгах, може бути реалізоване керівником санацією за згодою комітету кредиторів на основі договору купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів.

8) Зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом перекладу на нього боргу (частини боргу) і його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань.

9) Виконання зобов'язань боржника власником майна боржника і його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань.

10) Звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога в цьому випадку платиться за рахунок інвестора, а при його відсутності за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, отриманого для цієї мети.

11) Отримання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації. Отриманий для цієї мети кредит відшкодовується насамперед у відповідності зі статтею 31 Закони України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» за рахунок реалізації майна боржника.

12) Інші способи відновлення платоспроможності боржника.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

1. В чому полягає різниця досудової санації та санації в процесі справи про банкрутство ?

2. Дайте визначення досудової санації. Хто може її проводити ?

3. Які з перерахованих чинників, що можуть утворити фінансову кризу є найвпливовішими.

4. Укажіть послідовні етапи складання плану санації.

5. Назвіть основні джерела проведення санації підприємства.

6. Зовнішні джерела проведення санації.

7. Складіть портрет «риси керівника санацією».

8. Мирова угода як засіб розв’язання конфліктів.

9. Яка інформація використовується при проведенні санаційного аудиту?

10. Дайте оцінку ефективності заходів, що застосовуються в ході проведення фінансової санації.

 

ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

 

Основна література:

1. Бюджетний кодекс України // ВВР,2001, № 37-38, ст.189

2. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001р. № 2346-ПІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 6. - С. 3-21.

3. Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки, схвалені Указом Президента України від 26 березня 2001р. № 198/2001 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - №5. - С. 8-11.

4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, зат­верджена постановою Правління НБУ від 28 червня 2001р. № 368 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 10. -С. 4-36.

5. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у націо­нальній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.98 №527 зі Змінами, затверджене постановою Прав­ління НБУ 20.03.2001 № 114 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 5. - С. 33-40.

6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ, від 29 березня 2001р. № 135 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяль­ності. -2001. - № 5. - С. 43-103.

7. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою правління НБУ від 19 люто­го 2001р. № 69 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяль­ності. - 2001.-№ 4. - С. 5-34.

8. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою правління НБУ від 7.07.1994 р. № 129 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. - 2001. - № 9. - С. 22-52.

9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001

10. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн // Фінанси України. 2002.- № 2. – С.3-12

11. А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова
Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.

12. Финансы. Учебник / Под ред. проф. В.В.Ковалева. – М.:ПБОЮЛ М.А.Захаров, 2001

13. Финансы: Учебное пособие под ред. Ковалевой. - Финансы и статистика,2000

14. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине: Закон Украины №996-ХIV от 16.07.99. //Баланс. – 2000. - №2.

15. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни (рек. МОН України).- 2-е вид. 2006 287 ст. пер УКР К. Знання-Прес

16. Василенко Л. П., Гут Л. В., Оксеєнко О.П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях. Навч. посіб. Т. 2006 ст. 346 Дакор

17. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств Навч. посіб. 3-тє вид., стер. 2006. 423 с., тв. пал., (ст. 10 пр.) Знання

18. Криховецька З.М., Труфанова С.О., Цигилик І.І. Фінанси у питаннях і відповідях. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) 2006 120 ст. обл УКР К. ЦУЛ

19. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) 2006 568 ст. пер УКР Львів. Новий світ

20. Козак Ю.Г., Логвінова С.С., Ковалевський В.В., Левицький М.А. та ін., Козака Ю.Г. (ред.) Міжнародні фінанси. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 3-є вид. 2007 640 ст. пер УКР К. ЦУЛ

21. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. Підручник для ВНЗ 2004 428 ст. обл УКР К. Знання України

22. Опарін В. М. Фінанси (заг. теорія)., 4-те вид. без змін 2007 240 стр. тв КНЕУ

23. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 2-е вид. 2 Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН 2006. 379 с., тв. пал., (ст. 10 пр.) Знання 006 367 ст. обл УКР Львів. Магнолія плюс

24. Рудницька О.М. Фінанси підприємств Навч. посібник 2007 Львівська Політехніка

25. Гончаров Валентин Миколайович, Навроцький Андрій Анатолійович, Коломійцев Олександр Анатолійович. Інвестиційні ресурси та їх економічне регулювання. - Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2006. - 204с. : табл. - Бібліогр.: с. 180-189.

Додаткова література:

1. Гікіт Л. В. Фінанси: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 1998.: іл..

2. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С. Ф. По кропивного. – Вид. 2-ге, перероблено та доповнено – К.: КНЕУ, 2000. – 528с. іл..

3. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – к.: Знання – Прес, 2000. – 207 с.

4. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

5. Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій 2007 328 стр. тв КНЕУ

6. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю. та ін. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. Навчальний посібник (рек. МОН України) 2005 244 ст. пер УКР К. КНЕУ

7. Пан Л. В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур // Фінанси України. – 2000. - №6.

8. Рудюк Л. В. Фінанси підприємств - II: навч. посібник для дистанційного навчання 186 2006 ст Университет "Украина

9. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) 2004 480 ст. пер УКР Херсон. Олди-плюс

10. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств 328 ст. 2004 МАУП

11. Азаренкова Галина Михайлівна, Журавель Тетяна Миколаївна, Михайленко Роман Михайлович. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самост. вивчення дисципліни - 2. вид., випр. і доп. - К. : Знання-Прес, 2006. - 288с. - Бібліогр.: с. 285-287.

12. Величко Олександр Володимирович, Якуніна Ольга В'ячеславівна. Фінанси: Навч.-метод. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2006. - 250с.

Методичні посібники:

13. Конспект лекцій курсу “Фінанси підприємства“ укладач асистент Сєвка В.Г., ДонДАБА, 2007 рік.

14. Сєвка В.Г. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять для студентів спеціальності 7.050.107 та 7.050.201 по курсу “ Фінанси підприємств “, ДонНАБА, 2006 рік

15. Методичні матеріали по вивченню курсу "Фінанси підприємств" для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 46 с. Автори: к. е. н. , доцент Алексеєнко Л. М. , к. е. н. Ніпіаліді О. Ю. , ст. викладачі: Даниленко Т. П. , Квасовський О. Р. , викладачі Костецький В. В. , Тулай О. І. , Карпишин Н. І.

16. Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Фінанси підприємств: за модульною системою навчання. Теоретично-практичний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) 2006 288 ст. пер УКР К. Професіонал

17. Методичні вказівки для написання контрольних робот студентами спеціальності 7.050.107 “ Економіка підприємства ” та 7.050.201.“ Менеджмент виробничої сфери “ заочної форми навчання по курсу “ Фінанси підприємства “, ДонДАБА, 2007 рік.

18. Тестові завдання з курсу “Фінанси підприємств” для практичних занять та самостійної роботи студентів, ДонДАБА, 2006р.


Додаток А 1

Зразок меморіального ордеру

        [1] МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР №   [3]               [2]  
              від "     "             200_р.                                  
                        [4]                                              
Платник [9]                                                              
Код                                                                      
        [8]                                                              
Банк платника                             Код банку   ДЕБЕТ рах. №             СУМА  
        [11]                                                              
                        у м.               [12]         [10]       [7]      
Отримувач [15]                                                            
Код       [16]                                       КРЕДИТ рах. №            
                                                                         
Банк одержувача отримувача                         Код банку       [17]                
          [13]                                                            
                        у м.               [14]                            
Сума словами                                                              
          [6]                                                            
  Призначення платежу                                                 [18]    
    [19]                                                                  
  ДР         [20]                                                        
                                                                         
        Підписи         [42]                                              

Додаток А 2

Зразок платіжного доручення

        [1] ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №   [3]                   [2]    
                                                                               
              від "     "           200_ р.                                          
                        [4]                                                    
                                                          " "   [50]   200_ р.    
Платник [9]                                                     [5]            
Код                                                                            
        [8]                                                                    
Банк платника                             Код банку     ДЕБЕТ рах. №               СУМА    
        [11]                                                                    
                        у м.               [12]           [10]         [7]        
                                                                               
Отримувач [15]                                                                  
Код       [16]                                         КРЕДИТ рах. №              
                                                                               
Банк отримувача                         Код банку         [17]                    
          [13]                                                                  
                        у м.               [14]                                  
Сума словами                                                                    
          [6]                                                                  
                                                                      [18]      
Призначення платежу                                                                
    [19]                                                                        
ДР             [20]                                                            
                                                                               
М.П.   Підписи         [41]                                                  
  [40]                                                       Проведено банком  
                                                              "   [51]       р.
                                                                Підпис банку      

Додаток А 3

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...