Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Економіка та підприємництво»,

За напрямом підготовки

Фінанси і кредит»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(Денна форма навчання)

 

 

ЛЬВІВ – 2010

УДК

ББК

Фінанси підприємств // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2010. – 27 с.

 

 

Розробники:

Попович Д. В., старший викладач кафедри міжнародної економіки і теорії фінансів ЛДФА

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки і теорії фінансів (протокол № 1 від 28.08.2010 р.) як робочу програму підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

 

 

ББК

ЛДФА, 2010

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

Галузь, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Шифр та назва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Шифр та назва напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» Освітньо-кваліфікаційний рівень – Бакалавр Курс: III Семестр: 5 Кількість тижневих годин: 2 Дисципліна за вибором   Кількість кредитів за національною шкалою – 2 Кількість кредитів відповідно до ECTS –3 Кількість годин за ОПП – 108 Кількість аудиторних годин: 36 з них:
  • лекції – 18
  • практичні заняття – 18
  Самостійна робота – 60 Індивідуальна робота(ІНДЗ) – 12  
Форми контролю: Кількість змістових модулів: 11 Кількість залікових модулів: 1 Вид контролю: залік
Методи навчання: Лекції, практичні заняття, робота у бібліотеці тощо

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Фінанси підприємств є підґрунтям фінансової системи країни, оскільки суттєво впливають на її фінансовий стан, що потребує поліпшення фінансової діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці підготовка фахівців з фінансів, котрі мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо поліпшення фінансового стану підприємств.

Предметом дисципліни є: система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Метою вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є: формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.

Завданням дисципліни є: вивчення сутності і функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навичок фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації підприємств.

Дисципліна «Фінанси підприємств» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Економічний аналіз», «Банківські операції» та ін.

Завдяки дисципліні «Фінанси підприємств» забезпечується теоретико-методологічний звязок між загальнотеоретичною та прикладною підготовкою фахівців фінансово-економічного профілю.

Вимоги до знань і умінь

а) знати

· принципи організації фінансів підприємств;

· склад і характеристику фінансових ресурсів фінансів підприємств;

· зміст фінансової роботи на підприємствах;

· організацію розрахунків на підприємствах;

· зміст фінансових результатів;

· призначення податків;

· сутність, склад основних і оборотних активів;

· необхідність кредитування та санації підприємств.

б) уміти

· охарактеризувати суть і функції фінансів підприємств, склад фінансових ресурсів та сфери фінансових відносин підприємств;

· обчислити суму доходів і видатків підприємства та його фінансові результати;

· обрати оптимальну форму грошових розрахунків підприємства;

· обчислити суму податків і податкових платежів, які належить сплатити підприємству;

· визначити потребу па показники ефективності використання обігових коштів;

· розрахувати потребу підприємства в кредитних ресурсах та обрати оптимальну форму кредитування;

· визначити джерела фінансування основних засобів та інших необоротних активів і обчислити показники ефективності їх використання;

· обґрунтувати вибір амортизаційної політики підприємства;

· оцінити фінансовий стан підприємства, розробити фінансові плани його діяльності та обґрунтувати заходи щодо фінансової санації підприємства.

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

Навчальна програма складена на 3 кредити.

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

 

Тема 1. Основи фінансів підприємств  
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств  
Тема 3. Грошові надходження підприємств  
Тема 4. Формування і розподіл прибутку  
Тема 5. Оподаткування підприємств  
Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві  
Тема 7. Кредитування підприємств  
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів  
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства  
Тема10. Фінансове планування на підприємствах  
Тема11. Фінансова санація підприємств  

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

Internet cайти

 

1. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua

2. Державна податкова адміністрація – www. sta.gov.ua

3. Національний банк України – www. bank.gov.ua

4. Контрольно-ревізійна служба – www. dkrs.gov.ua

5. Державна комісія з цінних паперів – www. ssmsc.gov.ua

6. Державний комітет статистики України – www. ukrstat.gov.ua

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Термін виконання (семестр/тиждень) Тема курсу та короткий зміст заняття Кількість годин Вид заняття
5/1 Вступ. Тема 1. Основи фінансів підприємств Л
5/2 Тема 1. Основи фінансів підприємств С
5/3 Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств Л
5/3 Тема 3. Грошові надходження підприємств Л
5/4 ПР № 1. Розрахунок сум планової виручки від реалізації продукції ПЗ
5/5 Тема 4. Формування і розподіл прибутку Л
5/6 ПР № 2. Визначення прибутку методом прямого розрахунку. Розрахунок прибутку аналітичним методом ПЗ
5/7 Тема 5. Оподаткування підприємств Л
5/8 Тема 5. Оподаткування підприємств С
5/9 Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві Л
5/10 Тема 7. Кредитування підприємств Л
5/11 ПР №3. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах та джерел їх формування. Визначення показників стану та використання оборотних коштів. Визначення потреби в кредитних ресурсах. Розрахунки нарахування відсотків за кредит ПЗ
5/12 Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів     Л
5/13 ПР №4. Складання розрахунків джерел фінансування капіталовкладень та визначення ефективності реальних інвестиційних проектів ПЗ
5/14 Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства Л
5/15 ПР №5. Аналіз показників майнового стану підприємства та фінансової стійкості за критерієм стабільності джерел покриття запасів. Аналіз показників платоспроможності, ліквідності, ділової активності та рентабельності ПЗ
5/16 Тема 10. Фінансове планування на підприємствах Л
5/17 Тема 11. Фінансова санація підприємств Л
5/18 ПР №6. Проведення попередніх розрахунків показників фінансового плану підприємства. Складання балансу доходів і видатків ПЗ
  Заліковий модуль ЗМ
Разом аудиторних годин

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА (СРС)

ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Зміст Кількість годин Термін виконання Форми контролю
Тема1. Основи фінансів підприємств 5/1,2 С, ТК, ЗМ, З
Тема2. Організація грошових розрахунків підприємств 5/3 ПР, ЗМ, З
Тема 3. Грошові надходження підприємств 5/4 ПР, ЗМ, З
Тема 4. Формування і розподіл прибутку 5/5,6 ПР, ЗМ, З
Тема 5. Оподаткування підприємств 5/7,8 С, ТК, ЗМ, З
Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві 5/9 ПР, ЗМ, З
Тема 7. Кредитування підприємств 5/10,11 ПР, ЗМ, З
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 5/12,13 ПР, ЗМ, З
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства 5/14, 15 ПР, ЗМ, З
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 5/16, 17 ПР, ЗМ, З
Тема 11. Фінансова санація підприємств 5/18 ПР, ЗМ, З
Всього з курсу 60 год

8.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

 

 

Самостійна робота №1

Тема 1. Основи фінансів підприємств

1. На самостійне опрацювання виноситься питання «Статутний фонд як джерело фінансової діяльності». Використовуючи рекомендовану літературу студенти повинні дати відповідь на це питання за наступним планом:

- Статутний фонд як джерело фінансової діяльності;

- Економіко-правові засади формування і руху коштів статутних фондів підприємств різних форм власності;

- Розміщення коштів статутних фондів в активи підприємства.

2. На самостійне опрацювання виноситься питання «Зміст, завдання і організація фінансової роботи на підприємстві». Використовуючи рекомендовану літературу, студенти повинні дати відповідь на це питання за наступним планом:

- Зміст і завдання фінансової роботи на підприємстві;

- Структура фінансового відділу (служби) підприємства;

- Права і обов’язки працівників фінансового відділу;

- Організація на підприємстві фінансово-кредитного планування;

- Організація контрольно-аналітичної роботи фінансового відділу;

- Організація розрахунково-касової роботи фінансового відділу.

Рекомендована література: 17, 20, 22, 24, 25,26, 29.

Самостійна робота №2

Самостійна робота №3

Самостійна робота №4

Самостійна робота №5

Самостійна робота №6

Самостійна робота №7

Самостійна робота №8

Самостійна робота №9

Самостійна робота №10

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

З даної теми студенти вивчають умови проведення розрахунків показників фінансового плану підприємства та складання балансу доходів і видатків.

Рекомендована література: 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29.

 

 

Самостійна робота №11

Тема 11. Фінансова санація підприємств

З даної теми студенти самостійно опрацьовують такі питання:

1. Економіко-правові аспекти фінансової санації підприємств:

- Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення;

- Необхідність та прядок проведення санаційного аудиту;

- Санація шляхом реорганізації (реструктуризації);

- Санація на ухвалу арбітражного суду.

2. Банкрутство підприємств: підстави та наслідки.

Рекомендована література: 17, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА

Індивідуальна науково-дослідна робота з предмета „Фінанси підприємств” стимулює студентів до наукової й творчої праці, є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу.

Метою ІНДЗ є:

  • поглибити одержані в процесі навчання знання;
  • закріпити навички виконання практичних завдань;
  • вміти застосовувати одержані знання в практичній роботі.

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських та практичних занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчального курсу в цілому.

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть мати комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна):

 

· вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

· теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, тощо, на основі яких виконується завдання;

· методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи;

· основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо;

· висновки;

· список використаної літератури.

 

Порядок подання та захист ІНДЗ

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об’ємом до 15 арк.)

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни та приймає залік, не пізніше ніж за 2 тижні до заліку .

Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.).

Оцінка за ІНДЗ є обов’язковим компонентом і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу. Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту завдання визначається викладачем.

 

 

Теми ІНДЗ

Студенти обирають завдання відповідно до порядкового номеру у списку групи

1. Економічна суть фінансів підприємств, їх функції.

2. Фінансові ресурси підприємств, їх формування.

3. Організація фінансів підприємств.

4. Фінансова діяльність підприємств, її завдання.

5. Безготівкові розрахунки, їх класифікація.

6. Готівкові розрахунки. Організація готівкового обороту.

7. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення.

8. Доходи від операційної діяльності.

9. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг; методи її розрахунку.

10. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності.

11. Прибуток – результативний показник діяльності підприємства, його економічний зміст.

12. Показники рентабельності продукції, методика їх розрахунку. Шляхи підвищення рівня рентабельності продукції.

13. Пряме оподаткування підприємств.

14. Непряме оподаткування підприємств.

15. Поняття оборотних коштів, їх склад і структура.

16. Принципи організації оборотних коштів, їх характеристика.

17. Нормування оборотних коштів, її необхідність.

18. Необхідність, види і функції кредиту.

19. Банківський кредит, його види та форми видання.

20. Основні кошти підприємств, їх склад, структура.

21. Показники стану і використання основних коштів підприємств, їх розрахунок.

22. Реальне інвестування на підприємстві, його особливості і форми.

23. Капіталовкладення, визначення необхідного їх обсягу.

24. Система показників оцінки фінансового стану підприємств. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану.

25. Показники майнового стану підприємства, їх розрахунок.

26. Показники фінансової стійкості підприємства, їх характеристика і розрахунок.

27. Значення фінансового планування, його етапи та методи.

28. Види фінансових планів. Зміст бізнес-плану.

29. Порядок проведення фінансової санації. Розробка плану фінансової санації підприємства.

30. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Приховане, фіктивне, навмисне банкрутство.

 

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

1. Економічна суть фінансів підприємств, їх функції.

2. Фінансові ресурси підприємств, їх формування.

3. Організація фінансів підприємств.

4. Фінансова діяльність підприємств, її завдання.

5. Безготівкові розрахунки, їх класифікація.

6. Готівкові розрахунки. Організація готівкового обороту.

7. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення.

8. Склад грошових надходжень підприємств.

9. Доходи від операційної діяльності.

10. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг; методи її розрахунку.

11. Фактори, що впливають на суму виручки від реалізації продукції.

12. Характеристика цін на продукцію і фактори, що на них впливають.

13. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності.

14. Прибуток – результативний показник діяльності підприємства, його економічний зміст.

15. Функції прибутку, їх характеристика.

16. Фактори, що впливають на величину прибутку.

17. Порядок формування прибутку.

18. Використання прибутку.

19. Сутність рентабельності.

20. Показники рентабельності продукції, методика їх розрахунку.

21. Шляхи підвищення рівня рентабельності продукції.

22.Пряме оподаткування підприємств.

23. Непряме оподаткування підприємств.

24. Поняття оборотних коштів, їх склад і структура.

25. Принципи організації оборотних коштів, їх характеристика.

26. Нормування оборотних коштів, її необхідність. Поняття норми і нормативу.

27. Методика визначення нормативу виробничих запасів і готової продукції.

28. Розрахунок нормативу власних оборотних коштів на незавершене виробництво.

29. Розрахунок нормативу власних оборотних коштів економічним методом.

30. Визначення сукупного нормативу власних оборотних коштів та джерел його фінансування.

31. Показники стану та ефективності використання оборотних коштів.

32. Показники оборотності оборотних коштів.

33. Значення і шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.

34. Необхідність, види і функції кредиту.

35. Банківський кредит, його види та форми видання.

36. Порядок оформлення одержання кредиту в банку.

37. Порядок погашення кредиту та відсотків за користування ним.

38. Основні кошти підприємств, їх склад, структура.

39. Показники стану і використання основних коштів підприємств, їх розрахунок.

40. Реальне інвестування на підприємстві, його особливості і форми.

41. Капіталовкладення, визначення необхідного їх обсягу.

42. Джерела реального інвестування.

43. Розрахунок показників економічної ефективності капіталовкладень.

44. Поняття фінансового стану підприємства, необхідність його визначення і аналізу.

45. Система показників оцінки фінансового стану підприємств. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану.

46. Показники майнового стану підприємства, їх розрахунок.

47. Показники фінансової стійкості підприємства, їх характеристика і розрахунок.

48. Типи фінансової стійкості підприємства, їх характеристика.

49. Показники платоспроможності та ліквідності, методика їх розрахунку.

50. Показники ділової активності, їх розрахунок.

51. Показники рентабельності як комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

52. Значення фінансового планування, його етапи та методи.

53. Види фінансових планів. Зміст бізнес-плану.

54. Порядок розробки фінансового плану підприємства.

55. Оперативне фінансове планування на підприємстві, його значення.

56. Суть санації підприємств та прийняття рішення щодо її проведення.

57. Порядок проведення фінансової санації.

58. Розробка плану фінансової санації підприємства.

59. Оцінка санаційної спроможності підприємства.

60. Внутрішні джерела фінансової санації.

61. Участь кредиторів у санації підприємств.

62. Фінансова участь держави в санації підприємств, її форми.

63. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

64. Приховане, фіктивне, навмисне банкрутство.

 

 

11. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання рівня знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою.

 

11.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

Поточний та модульний контроль Самостійна робота студентів СРС Індивідуальні науково-дослідні завдання Заохочувальні бали Разом за семестр 100 балів  
Семінарські та практичні заняття   24 бали Заліковий модуль     40 балів  
22 бали 14 балів  

 

 

11.2. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ

 

По закінченні вивчення курсу студент може максимально набрати 100 балів.

 

Види робіт Бали рейтингу Максимальна кількість балів
Середній бал за результатами усного та письмового контролю знань на семінарських і практичних заняттях 0-3   (8×3)
Самостійна робота 0-2   (11×2)
Індивідуальні науково-дослідні завдання 0-7   (2×7)
Підсумковий модульний контроль 0-40  
  Разом   100 балів

 

11.3. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЧОТИРИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

 

Оцінка Відсотки (%) від набраних балів за результатами модульного контролю
5 (відмінно) 90-100
4 (добре) 89-75
3 (задовільно) 74-51
2 (незадовільно) менше 50%

 

11.4. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Рейтинг студента (балів) Оцінка за шкалою ECTS     Визначення Оцінка
за національною системою за системою ЛДФА
  90-100   A Відмінно (EXCELENT) - відмінне виконання з незначною кількістю помилок   Відмінно  
82-89 B Дуже добре (VERY GOOD) - вище середніх стандартів, але з деякими помилками   Добре    
75-81 C Добре (GOOD) - в цілому змістовна і правильна робота з певною кількістю значних помилок   Добре
69-74 D Задовільно (SATISFACTORY) – непогано, але зі значною кількістю недоліків   Задовільно        
60-68 E Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям   Задовільно
35-59 FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна додаткова робота для успішного складання екзамену   Незадовільно  
1-34 F Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

 

Рівневі бали A, B, C,D,E є прохідними.

За результатами оцінювання роботи студента з усіх видів робіт, передбачених програмою курсу «Фінанси підприємств», визначається сумарна модульна оцінка.

При одержанні оцінки А студент звільняється від складання заліку. Студенти з балами В, С, D, Е з метою покращення оцінки за бажанням можуть складати залік. При цьому оцінка, отримана студентом на заліку, не може відрізнятися від оцінки, отриманої за результатами роботи у семестрі, більше, ніж на одну позицію за традиційною шкалою.

Студенти, які за результатами роботи у семестрі отримали оцінки FX та F, можуть бути допущені до складання заліку за умови виконання додаткових видів завдань.

Результати підсумкового семестрового контролю заносяться у залікову відомість, у залікову книжку та індивідуальний план студента.

 

12. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

12.1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

 

Вивчення студентами курсу «Фінанси підприємств» закінчується заліком.

Оцінювання рівня знань студентів на семінарських заняттях, практичних роботах проводиться за чотирьохбальною системою.

Повна відповідь на питання, яка оцінюється на «3 бали» повинна відповідати таким вимогам:

- розгорнутий, вичерпний виклад сутності питання;

- повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів;

- правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;

- здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників;

- уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;

- демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

- використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами;

- знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, обов’язкове посилання на них під час розкриття питань;

- знання відповідних формул для визначення певних фінансових показників, вміння їх застосування для конкретних розрахунків при розв’язуванні задач, виконанні практичних робіт та вміння оцінити і проаналізувати результати виконаних розрахунків;

- знання точних назв і функцій національних та міжнародних фінансово-кредитних установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні.

Відповідь на питання оцінюється на «2 бали», якщо:

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного розкриття питання);

- при розкритті змісту питання студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, але з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

- хід виконання практичних робіт, розв’язування задач та вирішення виробничих ситуацій є правильним, але допущені помилки в розрахунках відповідних показників або неточно зроблені висновки за результатами розрахунків.

Відповідь на питання оцінюється на «1 бал», якщо:

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання);

- одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерії оцінки «2 бали»;

- відповідь малообгрунтована, неповна;

- студент не знайомий зі законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної преси з фінансових та загальноекономічних питань;

- студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання);

- одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії оцінки «1 бал»;

- у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні;

- характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів сутність питання чи не знає правильної відповіді;

- допущені грубі помилки і студент не може їх виправити.

Оцінки, одержані студентами на практичних і семінарських заняттях, обов’язково виставляються в журнал. Оцінки, отримані на заліку – у відомості та залікові книжки та індивідуальні плани студентів.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Оцінювання самостійної роботи за кожною темою курсу здійснюється за такою схемою: відсутність самостійної роботи або наявність правильних відповідей менш ніж на 70% питань – 0 балів; правильні відповіді на 70-80% питань – 1 бал; правильні відповіді на 90-100% питань – 2 бали.

Оцінка за роботу може бути знижена за порушення термінів її представлення викладачеві на перевірку, а також у разі недотримання вимог щодо оформлення роботи.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модульні контрольні заходи передбачають відповіді на теоретичні питання, виконання тестових та практичних завдань у письмовій формі. Кожний студент виконує індивідуальну роботу, яка містить два теоретичних питання, двадцять тестових завдань та дві задачі.

Відповідь на кожне теоретичне питання оцінюється з розрахунку 0-5 балів.

Відповідь, яка оцінюється на «5 балів», має відповідати таким вимогам:

· глибоке розкриття питання;

· матеріал викладено логічно;

· текст оформлено грамотно та акуратно.

Відповідь оцінюється на «4 бали», якщо:

· є окремі порушення у послідовності викладення матеріалу;

Відповідь оцінюється на «3 бали», якщо:

· є окремі порушення у послідовності викладення матеріалу;

· текст оформлений недостатньо якісно (мають місце скорочення, помилки тощо)

Відповідь оцінюється на «2 бали», якщо:

· є окремі порушення у послідовності викладення матеріалу;

· допущені неточності при розкритті питання;

· текст оформлений недостатньо якісно (мають місце скорочення, помилки тощо)

Відповідь оцінюється на «1 бал», якщо:

· допущені суттєві помилки при розкритті питання;

· є суттєві порушення у послідовності викладення матеріалу;

· текст оформлений недостатньо якісно (мають місце скорочення, помилки тощо)

Оцінка «0 балів» виставляється, якщо:

· відповідь на питання неправильна;

· текст написаний нерозбірливо, неохайно;

· відповідь на питання відсутня.

За правильну відповідь на кожне тестове питання студент отримує 1 бал та 2 бали за тестові завдання підвищеного рівня складності (20% від загального обсягу)(з елементами розрахунку).

Виконання практичного завдання оцінюється у межах 0-3 балів.

За виконання практичного завдання виставляється 3 бали, якщо:

· задача розв’язана правильно;

· розв’язок задачі супроводжується поясненнями з наведенням необхідних формул та описом їх складових;

За виконання практичного завдання виставляється 2 бали, якщо:

· допущені неточності при розв’язуванні задачі;

За виконання практичного завдання виставляється 1 бал, якщо:

· допущені неточності при розв’язуванні задачі;

· допущені неточності у наведених формулах та їх описі.

За виконання практичного завдання виставляється 0 балів, якщо:

· задача розв’язана неправильно;

· розв’язок задачі не супроводжується поясненнями з наведенням необхідних формул та описом їх складових.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАЛІКУ

Оцінювання знань студентів при проведенні заліку здійснюється за підсумками тестування. Студентам видається завдання, яке містить 10 тестових питань трьох рівнів складності у межах переліку питань, що виносяться на підсумковий контроль. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Ресурси мережі Інтернет із законодавства України Ресурси мережі ЛДФА з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»
- Сервер Верховної Ради України: www.rada.gov.ua - Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua - Міністерство фінансів України: www.minfin.gov.ua Робоча програма; Навчально-методичні матеріали; Завдання та методичні вказівки для практичних робіт; Тестові завдання

 

 

Економіка та підприємництво»,

За напрямом підготовки

Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(Денна форма навчання)

 

 

ЛЬВІВ – 2010

УДК

ББК

Фінанси підприємств // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2010. – 27 с.

 

 

Розробники:

Попович Д. В., старший викладач кафедри міжнародної економіки і теорії фінансів ЛДФА

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної економіки і теорії фінансів (протокол № 1 від 28.08.2010 р.) як робочу програму підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

 

 

ББК

ЛДФА, 2010

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...