Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета і завдання курсової роботи

 

Вихід України з кризового фінансово-економічного стану може здійснюватись на підставі впровадження радикальних реформ і буде залежать в першу чергу від високого рівня професійної підготовки спеціалістів, які зможуть забезпечити становлення і вдосконалення здорової нації України.

Здорова нація, це здоровий грунт для подальшого розвитку Держави, і цей тягар падає на плечі фахівців з реабілітації. Реабілітолог повинен підтримувати стан здоров’я людини не користуючись лікувальними методами.

Дати відповідь на це запитання в конкретних умовах будь якої реабілітаційної установи допоможе фахівцю-реабілітологу той обсяг роботи, який студент виконає на завершальній стадії фахової навчальної дисципліни, як він зможе дати ґрунтовне теоретичне з’ясування питання, зазначеного в темі курсової роботи.

Курсова робота – одна з стадій підготовки фахівців-реабілітологів, при виконанні якої студенти повинні продемонструвати знання у провідних галузях фахових наук що вивчали за навчальним планом.

Метою цих методичних вказівок є потреба встановити єдині вимоги в керівництві курсовим проектуванням та в вимогах до студентів що виконують курсову роботу. Регламентація вимог до змісту правил оформлення курсових робіт (згідно із стандартом підприємства СТП 15-96) повинна стимулювати творчу розробку теми курсової роботи з виключенням елементів формалізму.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності “Фізична реабілітація” всіх форм навчання, а також для керівників курсових робіт. Вони можуть використовуватись при теоретичному обґрунтуванні на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманітних даних і інформації до курсової роботи.

 

 

Завдання на курсову роботу

 

Тематика робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку реабілітаційної та оздоровчої справи в Україні, вона розробляється випускаючою кафедрою, кожний рік переглядається, та затверджується на засіданні кафедри.

Студентам надається право вибору теми роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

 

Організаційні вказівки

 

Підготовка курсової роботи до захисту здійснюється у наступній послідовності:

а) здійснюється літературна обробка даних;

б) відбирається, систематизується й опрацьовується матеріал з кожного розділу курсової роботи;

в) визначається основний зміст висновків;

г) з’ясовується необхідність додаткового збирання вхідних або нормативних матеріалів;

д) уточнюється і конкретизується зміст розділів курсової роботи, формулюються висновки;

е) орієнтовно оцінюється економічна ефективність від їх впровадження, та фінансовий результат (при складанні бізнес-плану);

з) остаточно оформлюється курсова робота.

Паралельно оформлюється необхідний графічний та ілюстративний матеріал; а також обов’язково складається доповідь для виступу на захисті.

Закінчену курсову роботу треба передати методисту кафедри.

Виправляти в закінченій дипломній роботі знайдені помилки, погрішності, неточності керівником не допускається.

Рецензування курсових робіт доручається висококваліфікованим фахівцям, склад яких затверджує завідувач кафедри.

Рецензент підкреслює переваги курсової роботи та недоліки, дає загальні висновки виконаної курсової роботи та рекомендації щодо використання запропонованих рішень та розробок.

Рецензент дає оцінку курсової роботи по чотирьохбальній системі. (див. додаток А).

Бланк рецензії подається студентом вкладеним в оформлену курсову роботу.

 

 

Методичні вказівки до виконання розділів курсової роботиї

 

Курсова робота містить:

- вступну частину;

- основну частину;

- висновки;

- додатки (якщо є).

 

Вступна частина

 

4.1.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний лист;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

4.1.2 Титульний лист є першою сторінкою КР і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

4.1.3 Титульний лист містить дані, які подають у такій послідовності:

а) відомості про назву міністерства і навчального закладу;

б) гриф допущення до захисту;

в) повна назва документа;

г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

д) рік складання КР.

4.1.4 Приклад оформлення титульних листів наведено у додатку Б.

4.1.5 Реферат призначений для ознайомлення з КР.

Він має бути стислим, інформативним і вміщувати відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї КР.

4.1.6 Реферат має бути розміщений безпосередньо за титульною сторінкою, починаючи з нової сторінки.

4.1.7 Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг КР, кількість частин КР, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

4.1.8 Текст реферату повинен відображати подану у КР інформацію і, як правило, у такій послідовності:

- актуальність

- об’єкт дослідження;

- суб’єкт дослідження

- мета роботи;

- завдання дослідження (3-4 завдання)

- методи дослідження;

- результати та їх новизна;

- основні економічні показники (для бізнес-планів);

- взаємозв’язок з іншими роботами;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- фінансові результати;

- значимість роботи та висновки.

Частини тексту реферату, з яких відсутні відомості, опускають.

4.1.9 Реферат слід виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

4.1.10 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті КР, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, посередині листа зразу після тексту реферату.

4.1.11 На аркушах реферату номер сторінки не ставити.

4.1.11 Складання реферату (див. додаток В).

4.1.12 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

4.1.13 До змісту включають: реферат; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів суті КР; висновки; рекомендації; перелік посилань; додатки; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

4.1.14 Зміст складають, якщо КР містить не менш, ніж два розділи, або один розділ і додаток із загальною кількістю сторінок не менше десяти.

Приклад змісту наведено в додатку Г.

4.1.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

4.1.16 Усі прийняті в КР умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього, за першої появи цих елементів у тексті КР наводять їх розшифровку.

Перелік найбільш розповсюджених скорочень наведено у додатку Д.

 

Основна частина

 

4.2.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть курсової роботи;

- висновки;

- перелік посилань.

4.2.2 У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми;

- актуальність даної роботи та підставу для її виконання (для науково-дослідних робіт);

- об’єкт дослідження;

- суб’єкт дослідження;

- мету роботи;

- завдання на дипломну роботу (3-4 завдання);

- гіпотезу дослідження;

- методи дослідження;

- коротко висновки;

- коротко рекомендації, щодо впровадження дипломної роботи.

4.2.3 Вступ розміщують на окремій сторінці.

4.2.4 Суть КР - це викладення відомостей про об’єкт дослідження або розроблення, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи, тобто опис: теорії; методів роботи; аналізу об’єкта; аналізу організації системи реабілітації, що дають уявлення та можливість для вдосконалення об’єкта дослідження.

4.2.5 Викладаючи суть, особливу увагу приділяють в роботі питанням дослідження можливості втілення розробок, нормативних та Інструктивних актів та новітніх досліджень стосовно теми КР.

4.2.6 Якщо в КР необхідно навести повні докази (що не мають безпосереднього відношення до об’єкту дослідження або подробиці дослідження (розроблення)), їх вміщують в додатках.

4.2.7 Суть КР викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

4.2.8 У КР треба використовувати одиниці SI (ГОСТ 8.417-81 Одиниці фізичних величин).

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обов’язкове лише за умови викладання найважливіших положень КР.

КР складається з таких основних розділів:

- Розділ 1,2,3 і тд.: теоретичні основи, аналіз нормативної, законодавчої бази та досвіду того питання, яке розглядається, та основні шляхи його розв’язання.

- Висновки: необхідно підвести загальні висновки по всіх завданнях до КР, зробити оцінку виконання мети, які використовуються в доповіді при захисті КР.

4.2.9 У КР на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації щодо впровадження КР. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

4.2.10 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині КР наводять у кінці тексту КР, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання у квадратних дужках (приклад: [1,2]; [1-5]; [4,8, 12-16]). Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посилання в тексті (номерні посилання).

4.2.11 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. (ГОСТ 7.01 -84 Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і правила складання).

4.2.12 Бібліографічні описи виконують мовою джерела інформації, допускається робити переклад бібліографічного опису і записувати його мовою курсової роботи.

4.2.13 Кількість використаних літературних джерел встановлюється керівником в залежності від навчальної дисципліни та може складати 10-20 посилань.

4.2.14 Приклад оформлення бібліографічного опису наведено у додатку Е.

 

Додатки

 

 

4.3.1 Додатки розміщують після основної частини курсової роботи.

4.3.2 У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідний для повноти КР, але включення його до основної частини КР може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині КР через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі,

4.3.3 У додатку можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення, або форму подання не можуть бути внесені до основної частини; форми статистичної звітності; інструкції, методики, опис комп’ютерних програм та приладів, розроблених або використаних у процесі виконання роботи та ін.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...