Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні вимоги до оформлення КР

4.5.1 Залежно від особливостей і змісту КР складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

4.5.2 КР оформлюють на аркушах формату А4 (210x297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату A3 (297x420 мм).

4.5.3 КР виконують за допомогою комп’ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу. Слід використовувати програму Microsoft Word для загального формування КР. Настроїти Параметри сторінки (Файл → Параметры страницы). Поля сторінки повинні бути: верхнє та нижнє – 2 сантиметри (рисунок 4.1); ліве – 2,5-3,5 сантиметри (залежно від обсягу КР); праве – 1-1,5 сантиметри (залежно від обсягу КР). Розмір аркуша, обов’язково, повинен бути А4 (рисунок 4.2). Джерело аркуша: у строчці «від краю: до верхнього колонтитулу», повинно стояти 1 сантиметр (це відстань від краю аркуша до номера сторінки). Виставити ці параметри за умовчанням до всього документу (рисунок 4.3).

 

 

Рисунок 4.1 - Поля сторінки

 

Рисунок 4.2 - Розмір аркуша

 

 

Рисунок 4.3 - Джерело аркуша

 

4.5.4 Настроїти шрифт яким ви будете оформлювати КР (Правка → Виділити все → Формат → Шрифт). Це повинен бути Times New Roman, 14 розмір шрифту, всі галочки , якщо вони є, у полі «Видоизменение» повинні бути зняті, як показано нижче. Інтервал повинен бути звичайним, масштаб – 100%. Анімації нема (рисунки 4.4, 4.5, 4.6). Ці параметри зробити за умовчанням.

 

 

Рисунок 4.4 - Шрифт

 

Рисунок 4.5 - Інтервал

 

 

Рисунок 4.6 - Анімація

 

4.5.5 Настроїти абзац, параметри якого ви будете використовувати в оформленні КР (Правка → Виділити все → Формат → Абзац). В параметрах «Відступи та інтервали», вирівнювання – по ширині; рівень – основний текст; відступи – 0 сантиметрів, перша строчка – відступ 1,5 сантиметрів; інтервали – 0 пт, міжстрочковий – полуторний (1,5 пт). В положенні на сторінці всі поля повинні бути пусті (рисунки 4.7, 4.8).

 

 

Рисунок 4.7 - Відтступи та інтервали

 

 

Рисунок 4.8 - положення на сторінці

 

Після цього можна приступати до набору КР і слідкувати за тим, щоб параметри не змінювались на протязі тексту.

Допускається окремі частини КР (титульний лист, завдання на до дипломної роботи, додатки) виконувати іншим способом, ніж основна частина.

4.5.6 Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути такого ж кольору, як основний текст.

4.5.7 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у КР наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову КР, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

4.5.8 Скорочення слів і словосполучень у КР - відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.12-93 Бібліографічний запис: скорочення слів російською мовою).

4.5.9 Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП» «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

4.5.10 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки.

4.5.11 Заголовки структурних елементів КР і заголовки розділів слід розташувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, та після номеру розділу (якщо він є); не підкреслюючи, не виділяючи жирним шрифтом та курсивом з нової сторінки. Це «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1 …», «РОЗДІЛ 2 …», «РОЗДІЛ 3 …», «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ».

Для цього, набирають весь текст звичайним шрифтом (Рисунок 4.9), потім виділяють заголовок, на сторінці «Шрифт» ставлять галочку перед строчкою «всі прописні» (рисунок 4.10, 4.11,), а на сторінці «Абзац» - вирівнювання – по центру; та ставлять галочку перед строчкою «з нової сторінки»(рисунки 4.12, 4.13, 4.14).

 

 

Рисунок 4.9 - Як зробити написане звичайними буквами, великими

 

 

Рисунок 4.10 - Як зробити написане звичайними буквами, великими

 

 

Рисунок 4.11 - Як зробити написане звичайними буквами, великими

 

 

Рисунок 4.12 - Як поставити написане по центру

 

Рисунок 4.13 - Як поставити написане з нової сторнки

 

Рисунок 4.14 - Отриманий результат

 

4.5.12 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів КР слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не виділяючи курсивом, жирним та підкресленим шрифтом, без крапки в кінці номера та назви.

4.5.13 Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення та скорочення слів у заголовку розділу не допускається.

4.5.14 Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути в два пустих рядки.

Між заголовками, що слідують один за одним рядки не пропускаються.

4.5.15 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї не може поміститись два рядки тексту.

4.5.16 Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх виконання повинне відповідати вимогам цього стандарту з урахуванням можливостей комп’ютерної техніки.

4.5.17 Обсяг курсової роботи встановлюється керівником в залежності від навчальної дисципліни та може складати 20-40 сторінок.

 

Нумерація сторінок

 

4.6.1 Сторінки КР слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці (рисунок 4.15-4.20).

 

 

 

Рисунок 4.15 - Як вставити номер сторінки

 

 

Рисунок 4.16 - Як вставити номер сторінки

 

 

Рисунок 4.17 - Як вставити номер сторінки

 

 

Рисунок 4.18 - Як зробити номер сторінки 14 шрифтом

Рисунок 4.19 - Як зробити номер сторінки 14 шрифтом

 

 

Рисунок 4.20 - Отриманий результат

 

4.6.2 Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок КР. Номер сторінки на титульному листі не проставляють.

4.6.3 Реферат і текст змісту також включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на рефераті не ставиться. Нумерація сторінок проставляється починаючи зі змісту.

4.6.4 Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок КР.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...