Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Сутність і функції грошей

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та індивідуальні завдання для поточного контролю знань

з дисципліни “Гроші та кредит”

для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

Кривий Ріг 2004

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

Кафедра банківської справи

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та індивідуальні завдання для поточного контролю знань

з дисципліни “Гроші та кредит”

для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

Затверджено на засіданні

кафедри фінансів та

банківської справи

протокол №10

від 3 лютого 2004 р.

 

Кривий Ріг 2004


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та індивідуальні завдання для поточного контролю знань з дисципліни “Гроші та кредит” для студентів економічних спеціальностей заочної форми – Кривий Ріг: Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2004 – 31 с.

 

 

Укладачі: Потапенко Н.Т. – кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансів

Максимова А.В. – старший викладач кафедри банківської справи

Шокало Т.П. – асистент кафедри банківської справи

 

Рецензент: Єгорова І.Г. – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки

 

Відповідальний за випуск: Котковський В.С. – зав. кафедрою банківської справи, кандидат економічних наук, доцент

 


 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП 4

 

1. Програмні питання з дисципліни “Гроші та кредит” 5

2. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань 7

 

3. Зміст індивідуальних завдань для поточного контролю знань 9

 

4. Критерії оцінювання індивідуальних завдань та порядок захисту 20

 

5. Перелік рекомендованої літератури 22

 

Додаток 23

 

 


Вступ

Важливим структурним елементом управління навчальним процесом є контроль, який дає мож­ливість простежити, як засвоюється навчальний ма­теріал, виробляються вміння та навики, здійснюєть­ся організація пізнавальної діяльності студентів.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Гроші та кредит” здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту).Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю на при складанні іспиту.

Успішне виконання студентом завдань поточного контролю є обов'язковою умовою участі його у складанні іспиту.

Завданням поточного контролю: є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати матеріал, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (захист робіт).

Заочна форма навчання передбачає значний обсяг самостійної роботи, що повинен провести студент в міжсесійний період. Перелік програмних питань з дисципліни та навчальні завдання в розрізі кожної теми із зазначенням літературних джерел, нормативних і законодавчих актів, які студент повинен самостійно опрацювати, представлені в "Методичних вказівках та завданнях для самостійного вивчення дисципліни "Гроші та кредит". Укладачі: Потапенко Н.Т., Максимова А.В. Кривий Ріг. КЕІ, 2001. Зазначений посібник є в методичних кабінетах зі спеціальності та кафедри банківської справи.

У навчальному процесі впроваджено модульно-рейтингову систему поточного контролю знань студентів. Згідно учбового плану підготовки економічних спеціальностей на дисципліну “Гроші та кредит” відведено 81 год. В міжсесійний період студенти заочної форми навчання повинні виконати 2 індивідуальні завдання. Перше на матеріалах тем 1-7, що передбачає висвітлення сутності грошей та грошового обороту; друге (теми 8-11), розкриває особливості функціонування кредиту та кредитних відносин.


1. Програмні питання з дисципліни „Гроші та кредит"

Тема 1. Сутність і функції грошей

1. Сутність грошей. Гроші як особливий товар. Мінова і споживча вартість грошей як товару.

2. Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм демонетизації золота.

3. Ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Різновиди сучасних грошей, їх особливості.

4. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей за різних їх форм. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси.

5. Функція міри вартості, її суть, сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості.

6. Функція засобу обігу, її суть, сфера використання. Реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції.

7. Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання, еволюція.

8. Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження.

9. Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Передумови використання національних та колективних валют як світових грошей.

10. Роль грошей у ринковій економіці.

 

Тема 4. Грошовий ринок

1. Суть грошового ринку: визначення, суб'єкти, об'єкти, механізм функціонування.

2. Інституційна модель грошового ринку. Канали прямого та опосередкованого фінансування.

3. Попит на гроші, мотиви та чинники, що визначають зміну попиту на гроші.

4. Пропозиція грошей: суть та механізм формування. Фактори, що визначають зміну пропонування грошей.

5. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. Фактори, що визначають рівновагу на грошовому ринку.

Тема 5. Грошові системи

1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.

2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Система металевого та паперово-кредитного обігу.

3. Характеристика елементів грошової системи України.

4. Методи прямого та опосередкованого впливу при здійсненні регулювання грошової сфери.

5. Грошово-кредитна політика Центрального банку: її суть, типи, стратегічні цілі, проміжні і тактичні завдання та інструменти грошово-кредитного регулювання. Грошово-кредитна політика НБУ.

6. Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі регулювання ринкової економіки.

7. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні.

Тема 10

1. МВФ, мета та умови його діяльності в Україні.

2. Світовий банк: його складові, функції, операції,

3. ЕБРР: мета діяльності, інструменти, участь в розвитку економіки в Україні.

4. Банк міжнародних розрахунків: структура, функції.

 

ЗАВДАННЯ 1

ВАРІАНТ №1

1. Дати характеристику грошової бази: складові та вплив структури грошової бази на масу грошей в економіці та монетарну політику.

2. Визначити, як зміниться пропозиція грошей на монетарному ринку при: збільшенні грошової бази, підвищенні коефіцієнта банківського мультиплікатора, збільшенні частки готівки в обігу, зростання тіньового сектора економіки. Пояснити механізм.

3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової маси за три місяці І-го звітного кварталу року, звернути особливу увагу на зміни в агрегатній структурі грошової маси та їх вплив на ринкову кон’юнктуру. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 1), дати до неї пояснення.

ВАРІАНТ №2

 1. В чому проблема монетизації дефіциту держбюджету України на сучасному етапі? Чи можна і як ефективно усунути дефіцит?
 2. Визначити крос-курс SFR/EUR, якщо USD/EUR = 1.4250 - 1.4375; USD/SFR=5.4775 - 5.4850. В якому випадку може використовуватися крос-курс?
 3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової маси за три місяці ІІ-го звітного кварталу року, звернути особливу увагу на зміни в агрегатній структурі грошової маси та їх вплив на ринкову кон’юнктуру. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 1), дати до неї пояснення.

 

ВАРІАНТ №3

 1. Характеристика емісійної системи України, який тип грошової системи вона виражає.
 2. В сфері грошового обігу склалася ситуація КФН (фактично грошова маса перевищує необхідну). Можливі (ефективні) методи балансування, інструменти, наслідки дії.

3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової маси за три місяці ІІІ-го звітного кварталу року, звернути особливу увагу на зміни в агрегатній структурі грошової маси. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 1), дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін.

ВАРІАНТ №4

 1. Види, призначення, характер емісії та обороту кредитних грошей.
 2. Підґрунтя та суб’єкти, що приймають рішення про рівень конвертованості національної валюти; які чинники впливають на величину валютного курсу.
 3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової маси за три місяці ІV-го звітного кварталу року, звернути особливу увагу на зміни в агрегатній структурі грошової маси. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 1), дати до неї пояснення.

 

ВАРІАНТ №5

 1. Функція нагромадження грошей, в яких формах вартості реалізується ця функція, умови реалізації цієї функції.
 2. Які співвідношення грошового агрегату М0 до грошової маси в цілому та до М1 є доцільними, як впливає на економіку країни відхилення від цих рекомендацій; заходи спрямовані на оптимізацію цих співвідношень?
 3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової бази та коефіцієнту фактичної мультиплікації за три місяці І-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 2), дати до неї пояснення. Пояснити, як впливає норматив обов’язкового резервування коштів у НБУ на грошову базу та грошовий мультиплікатор, з чим пов’язана зміна величини нормативу.

ВАРІАНТ №6

 1. Характеристика грошової системи України за характером регулювання валютних відносин.

2. Провести порівняльну оцінку трансакційних грошей (як грошей) та грошей, що нагромаджуються (як капіталу). Результати занести в таблицю.

№ п/п   Показник Ознаки
Трансакційних грошей (як грошей) Грошей, що нагромаджуються (як капіталу)
1. Чим визначається відносна вартість    
2. Напрямок (мотив) використання    
3. Показник вартості    
4. Яку функцію виконують гроші    
5. Залежність величини вартості    
6. Специфіка визначення вартості грошей    
7. Вплив (прямий чи обернений) величини норми відсотка на:    
  а) обсяги грошей    
  б) відносну вартість    

3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової бази та коефіцієнту фактичної мультиплікації за три місяці ІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 2), дати до неї пояснення. Як впливає норматив обов’язкового резервування коштів у НБУ на грошову базу та грошовий мультиплікатор?

 

ВАРІАНТ №7

 1. Первинний і вторинний ринки цінних паперів, їх функції та значення формування на них курсу цінних паперів для емітентів.
 2. Регулювання валютних курсів та режим валютного курсу в Україні. Як вплине режим регулювання валютного курсоутворення на економічні процеси і грошово-кредитну сферу?
 3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової бази та коефіцієнту фактичної мультиплікації за три місяці ІІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 2), дати до неї пояснення. Як впливає норматив обов’язкового резервування коштів у НБУ на грошову базу та грошовий мультиплікатор?

 

ВАРІАНТ №8

 1. Задачі та проблеми монетизації ВВП в Україні. Індикатори ринку, що визначають стан економіки при зміні рівня монетизації.
 2. Як вплинуть на зміну пропозиції на грошовому ринку чинники в кожному випадку: зростання в грошовій масі готівки, зростання норми обов'язкового резервування, купівля Центральним банком ОВДП, зростання багатства населення, зростання доходів суб'єктів обороту? Пояснити механізм.
 3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової бази та коефіцієнту фактичної мультиплікації за три місяці ІV-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 2), дати до неї пояснення. Як впливає норматив обов’язкового резервування коштів у НБУ на грошову базу та грошовий мультиплікатор?

 

ВАРІАНТ №9

 1. Сутність, чинники та закономірності розвитку інфляції в Україні.
 2. Розрахувати грошову масу за окремими агрегатами: М0, М1, М2, і М3, грошову базу та коефіцієнт депозитної експансії, використовуючи показники (млн. грн.): строкові депозити – 24040; готівка в гаманцях населення та касах підприємств – 7158; депозити до запитання – 13847; сума грошових коштів на коррахунках банків у центральному банку – 4334; кошти клієнтів у довірчому управлінні – 548. Розрахунки обґрунтувати відповідними формулами.
 3. Проаналізувати динаміку показників інфляції за три місяці І-го звітного кварталу року, визначити тип інфляції. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 3), дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін, порівняти з темпами зростання ВВП та М3.

ВАРІАНТ №10

 1. Валютна політика та її реалізація в Україні.
 2. Розрахувати рівень монетизації ВВП, якщо станом на 31 грудня 4511 млн. грн. були розміщені на депозитних рахунках до запитання, 7620 млн. грн. на строкових депозитах, 156 млн. грн. обслуговували трастові операції банків, а в обігу знаходилося 43,4 % готівки під обсягу всієї грошової маси. Річний обсяг ВВП на кінець року склав 127126 млн. грн. Якими показниками можна визначити реальні зміни в монетизації ВВП відносно попереднього року?
 3. Проаналізувати динаміку показників інфляції за три місяці ІІ-го звітного кварталу року, визначити тип інфляції. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 3), дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін, порівняти з темпами зростання ВВП та М3.

ВАРІАНТ №11

 1. Грошове правило М.Фрідмена та його використання в сучасних умовах.
 2. Визначити крос-курс USD/UAH, якщо EUR/USD=0.5250-0.5325, EUR/UAH=6.0150-6.0410. Коли та з якою метою використовується крос-курс?
 3. Проаналізувати динаміку показників інфляції за три місяці ІІІ-го звітного кварталу року, визначити тип інфляції. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 3), дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін, порівняти з темпами зростання ВВП та М3.

 

ВАРІАНТ №12

 1. Охарактеризувати способи за допомогою яких можна мобілізувати кошти для монетизації бюджетного дефіциту. Визначити та обґрунтувати, який з них є найдосконалішим в умовах ринкової економіки, чому?
 2. Як у кожному випадку зміниться пропозиція грошей, якщо: зменшиться готівка в обігу; НБУ продасть державні цінні папери; зменшиться рівень податків; надлишкове резервне співвідношення зменшиться? Пояснити механізм.
 3. Проаналізувати динаміку показників інфляції за три місяці ІV-го звітного кварталу року, визначити тип інфляції. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 3), дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін, порівняти з темпами зростання ВВП та М3.

ВАРІАНТ №13

 1. Задачі, основні етапи, тип грошової реформи в Україні. Проблеми та наслідки її проведення.
 2. Назвати основні індикатори ринку (рівень економічного розвитку, рівень зайнятості, інфляції, обсяг грошової маси, рівень процентних ставок), які відображають правильність монетарної політики та ефективність функціонування грошової системи в цілому, дати їм характеристику.
 3. Проаналізувати динаміку процентних ставок грошового ринку (див. додаток, таблиця 4) у національній валюті за три місяці І-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю, дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін. Визначити тип грошово-кредитної політики (експансії чи рестрикції) на даному етапі.

 

ВАРІАНТ №14

 1. Державне регулювання інфляції в Україні.
 2. Визначити компоненти грошей за ліквідністю при наступній агрегатній структурі: М0=27200 млн. грн., М1=39100 млн. грн., М2 =49100 млн. грн., М3=61000 млн. грн. Співставити рівень їх оптимальності відповідно рекомендацій і обґрунтувати, які функції в більшій мірі виконує грошова маса і як це впливає на монетарні показники ринку.
 3. Проаналізувати динаміку процентних ставок грошового ринку (див. додаток, таблиця 4) у національній валюті за три місяці ІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю, дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін. Визначити тип грошово-кредитної політики (експансії чи рестрикції) на даному етапі.

 

ВАРІАНТ №15

 1. Особливості грошово-кредитної політики України в періоди 1991-1993 рp.; 1994-1996 рр.; в післяреформений період у світлі монетаристської політики.
 2. Визначити, як зміниться попит на гроші, якщо: рівень інфляції зросте; швидкість обігу грошей зросте; обсяг багатства знизиться; очікується погіршення кон'юнктури ринків. Пояснити механізм.
 3. Проаналізувати динаміку процентних ставок грошового ринку (див. додаток, таблиця 4) у національній валюті за три місяці ІІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю, дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін. Визначити тип грошово-кредитної політики (експансії чи рестрикції) на даному етапі.

ВАРІАНТ №16

 1. Швидкість обігу грошей та її вплив на сталість грошей в умовах збалансованого та незбалансованого ринку.
 2. Визначити ефект грошової мультиплікації, виходячи із наведених даних: величина загальних резервів банку – 4970 млн. грн.; сума залучених ресурсів, на які нараховується обов'язкове резервування –14900 млн. грн.; обсяги відрахувань в обов'язкові резерви – 10%.
 3. Проаналізувати динаміку процентних ставок грошового ринку (див. додаток, таблиця 4) у національній валюті за три місяці ІV-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю, дати до неї пояснення, виявити та охарактеризувати чинники, що призвели до певних змін. Визначити тип грошово-кредитної політики (експансії чи рестрикції) на даному етапі.

ВАРІАНТ №17

 1. В якому випадку, з якою метою та яким чином НБУ здійснює рефінансування комерційних банків?
 2. В сфері грошового обігу фактично знаходиться 9400,5 млн. грн. Визначити: із яких компонентів ця сума складається; яка агрегатна структура є доцільною; Кн=9701,4 млн. грн. Що необхідно зробити, на Вашу думку, для виконання вимог закону грошового обігу в умовах функціонування кредитних грошей?
 3. Проаналізувати динаміку валютного курсу української гривні до американського долара, євро та російського рубля за три місяці І-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 5), дати до неї пояснення. Визначити можливі чинники впливу н зміну курсів.

ВАРІАНТ №18

 1. Недоліки та прорахунки в організації та проведенні грошової реформи в Україні.
 2. Пропозиція грошей збільшиться, якщо: норма обов'язкового резервування ________; процентна ставка на поточних вкладах ________; рівень податків __________; інфляційні процеси ___________. Вставити „збільшиться” чи „зменшиться” та пояснити механізм.
 3. Проаналізувати динаміку валютного курсу української гривні до американського долара, євро та російського рубля за три місяці ІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 5), дати до неї пояснення. Визначити можливі чинники впливу н зміну курсів.

 

ВАРІАНТ №19

 1. Грошовий ринок: поняття, суб'єкти та об'єкти ринку. Характеристика функцій.
 2. Визначити коефіцієнт та ефект мультиплікації при депозитно-кредитних відносинах клієнтів комерційних банків при умовах: загальні ресурси банку – 23,17 млн. грн., обов'язкові відрахування в резерв - 10%, кошти на коррахунку комерційного банку в центральному - 3,5 млн. грн., частка пасиву банку, на які слід зробити відрахування в обов'язків резерв 20,2 млн. грн.
 3. Проаналізувати динаміку валютного курсу української гривні до американського долара, євро та російського рубля за три місяці ІІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 5), дати до неї пояснення. Визначити можливі чинники впливу н зміну курсів.

 

ВАРІАНТ №20

 1. Механізм зростання грошової маси в обігу під дією грошово-кредитного мультиплікатора. Умови проведення мультиплікації.
 2. На чому ґрунтуються відмінності в вітчизняній та іноземній літературі щодо кількості функцій грошей? Яку функцію на сучасному етапі не виконує гривня, обґрунтуйте?
 3. Проаналізувати динаміку валютного курсу української гривні до американського долара, євро та російського рубля за три місяці ІV-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 5), дати до неї пояснення. Визначити можливі чинники впливу н зміну курсів.

 

ВАРІАНТ №21

 1. Золотовалютні резерви держави, джерела їх формування та напрямки використання.
 2. Які соціально-економічні передумови сприяли появі та розвитку відгалужень класичної кількісної теорії, кейнсіанської моделі, чикагської школи М.Фрідмена? Який напрямок використовується в сучасній економіці України?
 3. Проаналізувати динаміку швидкості обертання української гривні за три місяці І-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 6), дати до неї пояснення, пояснити розбіжності між розрахованою та статистичною швидкістю обігу гривні.

 

ВАРІАНТ №22

 1. Класифікаційні ознаки валюти: якою, відповідно класифікаційних ознак, є українська гривня.
 2. Особливості, позитивні та негативні сторони конфіскаційних та неконфіскаційних типів грошових реформ.
 3. Проаналізувати динаміку швидкості обертання української гривні за три місяці ІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 6), дати до неї пояснення, пояснити розбіжності між розрахованою та статистичною швидкістю обігу гривні.

 

ВАРІАНТ №23

 1. Принципи, методи та форми проведення безготівкових розрахунків, їх законодавче забезпечення.
 2. Як у кожному випадку зміниться пропозиція грошей, якщо: грошова маса збільшиться; зменшиться відтік депозитів; зменшиться тінізація економіки; розмір строкових депозитів збільшиться більше, ніж розмір чекових вкладів; НБУ підвищить норму обов'язкового резерву? Пояснити механізм.
 3. Проаналізувати динаміку швидкості обертання української гривні за три місяці ІІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 6), дати до неї пояснення, пояснити розбіжності між розрахованою та статистичною швидкістю обігу гривні.

 

ВАРІАНТ №24

 1. Основні етапи, характер та наслідки (переваги та недоліки) грошової реформи 1996 p., що проводилась в Україні.
 2. Які чинники впливають на формування курсу облігацій та акцій (окремо) на ринку цінних паперів?
 3. Проаналізувати динаміку швидкості обертання української гривні за три місяці ІV-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 6), дати до неї пояснення, пояснити розбіжності між розрахованою та статистичною швидкістю обігу гривні.

ВАРІАНТ 25

 1. Обов'язкові резерви комерційного банку: визначення, призначення, джерела формування, законодавча основа формування та використання.
 2. Визначити крос-курс USD/UAН, якщо EUR/USD = 0,5250 - 0,5325 EUR/UAH = 1,0150 - 1,041. В якому випадку може використовуватися крос-курс?
 3. Проаналізувати динаміку рівня монетизації ВВП за три місяці І-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 7), дати до неї пояснення, порівняти з рівнем готівкової емісії. Чи достатньо зміна монетизації характеризує стабільність грошової сфери?

ВАРІАНТ №26

 1. Охарактеризуйте складові елементи валютної системи України.
 2. Про що в соціально-економічній та монетарній сфері свідчить факт збільшення частки агрегату M2 та зменшення агрегату М0?
 3. Проаналізувати динаміку рівня монетизації ВВП за три місяці ІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 7), дати до неї пояснення, порівняти з рівнем готівкової емісії. Чи достатньо зміна монетизації характеризує стабільність грошової сфери?

 

ВАРІАНТ №27

 1. Розкрийте взаємозв’язок та протиріччя при досягненні тактичних, проміжних та стратегічних цілей грошово-кредитної політики.
 2. Визначити крос-курс SFR/EUR, якщо USD/EUR=1.5350-1.5475; SFR/USD=0.1625- 0.1650. Коли і з якою метою може використовуватися крос-курс?
 3. Проаналізувати динаміку рівня монетизації ВВП за три місяці ІІІ-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 7), дати до неї пояснення, порівняти з рівнем готівкової емісії. Чи достатньо зміна монетизації характеризує стабільність грошової сфери?

ВАРІАНТ №28

 1. Заповнити логічно-структурну порівняльну таблицю:
Об’єкт Специфіка руху в сфері обігу Основні показники цінності (властивості) Фаза формування основних властивостей
Товар      
Гроші      
 1. Що спричинило і чи можливо було уникнути розвитку гіперінфляції в Україні? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Проаналізувати динаміку рівня монетизації ВВП за три місяці ІV-го звітного кварталу року. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 7), дати до неї пояснення, порівняти з рівнем готівкової емісії. Чи достатньо зміна монетизації характеризує стабільність грошової сфери?

ВАРІАНТ №29

 1. Поясніть зв’язок готівкового та безготівкового секторів грошового обороту. Назвіть переваги та недоліки кожного.
 2. Чим відрізняється суспільна роль грошей, в якому випадку вона є стимулюючою на розвиток економічних процесів в державі?
 3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової маси за три місяці І-го звітного кварталу року, звернути особливу увагу на зміни складових в структурі грошової маси. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 8). Визначити можливі чинники, що вплинули на зміну структури та динаміку грошової маси.

 

ВАРІАНТ №30

 1. Дати повну характеристику грошовому агрегату М1 та його впливу на платіжну дисципліну.
 2. Як балансуються грошові потоки основних ринків грошового обороту?
 3. Проаналізувати динаміку та структуру грошової маси за останні три роки, звернути особливу увагу на зміни складових в структурі грошової маси. Результати досліджень занести в таблицю (див. додаток, таблиця 8). Визначити можливі чинники, що вплинули на зміну структури та динаміку грошової маси.

ЗАВДАННЯ 2

Варіант № 1

 1. Забезпечення НБУ проведення комерційними банками розрахунково-касових операцій.
 2. Принцип забезпечення банківського кредиту: економічний зміст, юридично-правові вимоги до об’єкта забезпечення.
 3. Провести аналіз динаміки та структури зобов’язань банків України (за останні 3 роки) за видами валют. Викласти власну думку щодо чинників, що могли вплинути на зміну показників. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 9).

Варіант № 2

 1. Сутність та ознаки кредиту як економічної категорії.
 2. Сутність, значення та механізм реалізації принципу цільового використання банківського кредиту.
 3. Проаналізувати динаміку депозитних процентів за залученими коштами в національній валюті на строкових та поточних рахунках (за останні три місяці звітного року). Викласти власну думку щодо пояснення змін. Дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 10).

Варіант № 3

 1. Сутність основних теорій кредиту.
 2. Принцип строковості кредиту, чинники визначення терміну кредитних відносин та значення принципу в збереженні меж кредиту.
 3. Проаналізувати динаміку депозитних процентів за залученими коштами в іноземній валюті на строкових та поточних рахунках (за останні три місяці звітного року). Викласти власну думку щодо пояснення змін. Дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 10).

Варіант № 4

 1. Зв’язок, спільні та відмінні ознаки кредиту з іншими економічними категоріями. В чому проявляється зв’язок грошей та кредиту?
 2. Кредитний ризик: сутність, чинники формування та заходи щодо його уникнення.
 3. Провести аналіз розвитку комерційних банків України, визначити чинники змін. Статистичні дані помістити в таблицю (табл. 11 додатка).

Варіант № 5

 1. Визначити, в чому проявляється незавершеність формування банківської системи України?
 2. Кредитоспроможність позичальника: сутність, порядок визначення, показники, що її характеризують, використання показника у формуванні відносин кредитора та позичальника.
 3. Провести аналіз динаміки та структури зобов’язань банків України (за останні 3 роки) за суб’єктами господарської діяльності. Викласти власну думку щодо чинників, що могли вплинути на зміну показників. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 9).

Варіант № 6

 1. Позичкова вартість: економічна сутність, стадії та особливості руху в продуктивній, торговій, споживчій сферах.
 2. Процес банківського кредитування: сутність та основні етапи.
 3. Провести аналіз динаміки та структури зобов’язань банків України (за останні 3 роки) за рахунками фізичних осіб. Викласти власну думку щодо чинників, що могли вплинути на зміну показників. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 9).

Варіант № 7

 1. Стадії та закономірності руху позичкової вартості як основи кредиту.
 2. Методи банківського кредитування, їх особливості та чинники вибору.
 3. Провести аналіз динаміки та структури зобов’язань банків України за строками залучення. Дати своє тлумачення змінам. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 12).

Варіант № 8

1. Класифікація форм і видів кредиту.

2. Стійкість банківської системи: поняття, необхідність, показники, що її характеризують.

3. Провести аналіз динаміки та структури зобов’язань банків України за коштами залученими від господарюючих суб’єктів, за строками залучення. Дати своє тлумачення змінам. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 12).

Варіант № 9

1. Ознаки класифікації банківських кредитів. Проблеми розвитку окремих видів в Україні.

2. Законодавчо-нормативне регулювання та характер взаємовідносин НБУ і комерційних банків в Україні.

3. Провести аналіз динаміки та структури зобов’язань банків України за коштами фізичних осіб, за строками залучення. Дати своє тлумачення змінам. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 12).

 

Варіант № 10

1. Види споживчого кредиту. Значення, проблеми розвитку та перспективи споживчого кредитування в Україні.

2. Нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків в Україні.

3. Провести аналіз динаміки та структури кредитних вкладень банками в економіку України за термінами. Визначити можливі чинники змін та наслідки змін. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 13).

Варіант № 11

1. Міжгосподарська форма кредиту в умовах ринкової економіки.

2. Розкрити, що є спільного та які існують відмінності у діяльності банків та небанківських фінансово-кредитних установ.

3. Провести аналіз динаміки та структури кредитних вкладень банками суб’єктами господарської діяльності. Визначити можливі чинники змін та наслідки змін. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 13).

Варіант № 12

1. Сутність та зміст комерційного кредиту.

2. Шляхи підвищення довіри до комерційних банків в Україні. Система гарантування вкладів в Україні: стан та проблеми.

3. Провести аналіз динаміки та структури кредитів наданих банками фізичним особам. Визначити можливі чинники змін та наслідки змін. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 13).

Варіант № 13

1. Стан та проблеми використання векселів в кредитній діяльності комерційних банків України.

2. Обов’язкові резерви комерційного банку: визначення, призначення, порядок та джерела формування.

3. Провести аналіз динаміки та структури надання комерційними банками кредитів суб’єктам господарювання різних сфер економічної діяльності. Викласти свою думку щодо чинників змін. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 14).

Варіант № 14

1. У чому полягає економічна роль комерційного кредиту? Показати його позитивні ознаки та застороги.

2. Сутність банківської системи. Чи відрізняються функції і призначення банківської системи від функцій і призначення окремих банків?

3. Провести аналіз динаміки довгострокових кредитів, наданих суб’єктам господарювання (за видами економічної діяльності) за останній звітній період поточного року (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) у порівнянні з аналогічним звітним періодом минулого року.(див. додаток, таблиця 15).

Варіант № 15

1. Розкрити сутність та в чому полягає ризик онкольних та бланкових кредитів. Умови їх надання позичальникам.

2. Ресурси комерційного банку: сутність, склад, джерела формування. Розрахунок вільних ресурсів, їх функції та обґрунтування необхідності їх наявності.

3. Провести аналіз динаміки та структури кредитів, наданих в економіку України залежно від строків кредитування. Визначити чинники змін та наслідки. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 16).

Варіант № 16

1. Державний кредит: його сутність та особливості, роль в розвитку національної економіки.

2. Економічне призначення фінансового посередництва. Класифікація посередників залежно від участі у формуванні пропозиції грошей.

3. Провести аналіз динаміки та структури кредитів, наданих в економіку України за термінами надання у поточну діяльність. Визначити чинники змін та наслідки. Статистичні дані помістити в таблицю (див. додаток, таблиця 16).

Варіант № 17

1. Міжнародний кредит: сутність, суб’єкти та види. Яке значення іноземних інвестицій для розвитку національної економіки України?

2. Виконання центральним банком функції органу банківського нагляду.

3. Провести анал

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...