Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

План:

2.1 Основні нормативні документи що регулюють організацію контрольно-ревізійної роботи в Україні.

2.2 Планування та організація виконання контрольних заходів.

2.3 Оформлення результатів контрольних заходів, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

 

2.1 ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

Основними нормативними документами, що регулюють систему державного контролю є:

1.Законо України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 року № 2939-XII зі змінами та доповненнями.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16липня1999 року№ 996.

3. Постанови Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної служби.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2006 р. № 492 «Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках».

5. Податковий Кодекс України.

За останні роки було внесено багато змін у діючі законодавчі норми, що регулюють діяльність ГоловКРУ. Кабінет Міністрів України постановою від 16.11.2006 р. № 1618 вніс зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної

 

служби. Основним Законом що регулює діяльність КРУ є Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» № 2939-ХII від 26.01.1993р. із змінами та доповненнями.

Також були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон», відповідно до п. 5 якої термін відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон – 60 календарних днів, за винятком випадків, установлених Кабінетом Міністрів України. Постановою № 1618 п. 5 вищезазначеної постанови доповнено новим абзацом, згідно з яким термін відрядження працівників державної контрольно-ревізійної служби, які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен перевищувати періоду проведення таких заходів. Тепер порядок виплати витрат на відрядження для підприємств регулюється ст. 140 пп.140.1.7 Податкового Кодексу України.

Постановою КМУ № 1618 змінено порядок дій контролюючих органів у разі встановлення факту нецільового використання бюджетних коштів, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2006 р. № 492 «Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках», а саме: п. 6 вищезазначеної постанови викладено в новій редакції, і тепер у разі встановлення факту нецільового використання бюджетних коштів контролюючий орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації акта, а в разі наявності заперечень (зауважень) розпорядника бюджетних коштів – з дати надання письмового висновку щодо таких заперечень (зауважень) подає до Мінфіну України (місцевого фінансового органу, головного розпорядника бюджетних коштів), засвідчену підписом керівника контролюючого органу копію акта, скріпленого печаткою такого органу.

 

 

До акта додається довідка контролюючого органу про бюджетне правопорушення за формою та в порядку, встановленими Мінфіном України. Одночасно з поданням зазначених документів керівник контролюючого органу приймає в установленому законодавством порядку рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами розпорядника бюджетних коштів, який вчинив бюджетне правопорушення, за відповідними кодами економічної класифікації видатків та відповідною бюджетною програмою (функцією).

Згідно із Законом України від 26.01.93 р. № 2939-XII «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» змінено Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550, зокрема продовження терміну проведення ревізії.

Порядком визначено, що склад, кількість посадових осіб служби та терміни проведення ревізії визначаються органом служби з урахуванням обсягу передбачених програмою ревізії питань та в межах визначеної її тривалості (30 робочих днів – для виїзної планової ревізії та 15 – для позапланової виїзної ревізії).

Щодо тривалості терміну проведення ревізії, визначеної Законом № 2939-XII (тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів, а тривалість позапланової виїзної ревізії – 15 робочих днів), то він продовжується за рішенням керівника органу служби, а понад визначену цим законом тривалість – за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 – для позапланової виїзної ревізії. На строки проведення перевірок також впливає порядок, визначений у розділі ІІ «Адміністрування податків» Податкового Кодексу України.

Відповідно до змін, внесених постановою № 1618 до Порядку, для проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу складається відповідно до компетенції служби на підставі питань, що містяться у зверненні, постанові

 

слідчого або прокурора, рішенні суду, програма ревізії, яка письмово погоджується з правоохоронним органом.

Крім того, у відповідність із Законом № 2939-XII приведено п. 32 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415, а саме: виключено слово «(перевірок)» та додаток до Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1896, у позиції «Голов КРУ» слова «ревізій та перевірок» замінено словами «державного фінансового аудиту та інспектування».

 

2.2 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

Правильний вибір об`єктів і своєчасність проведення на них ревізій значною мірою впливають на ефективність роботи контролюючих органів.

Проведенню контрольного заходу повинна передувати підготовка в частині вивчення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність об'єкта контролю, збору інформації про обсяг і напрями бюджетного фінансування тощо. На основі вивчення цих матеріалів розробляється програма, де визначаються основні питання, на яких слід зосередити увагу.

Програма контрольного заходу затверджується начальником КРУ. У період проведення контрольного заходу за потреби до програми можуть вноситися зміни та доповнення.

Проведення контрольного заходу здійснюється відповідно до наказу, який має містити:

• підставу для проведення контрольного заходу;

• тему контрольного заходу;

• посаду, прізвище, ім'я та по батькові службової особи КРУ, уповноваженої на проведення контрольного заходу;

• зазначення об'єкта контролю;

• термін початку і закінчення контрольного заходу;

• період діяльності об'єкта контролю, який охоплюється контрольним заходом.

До участі у контрольних заходах, що проводяться працівниками КРУ, можуть залучатись спеціалісти підприємств, установ, організацій сфери управління Мінпраці та інших органів державної влади за згодою.

Порядок проведення контрольних заходів, як правило, не може перевищувати 20 робочих днів. Строки проведення контрольних заходів та склад груп визначаються з урахуванням обсягу роботи. В окремих випадках за рішенням керівництва Мінпраці за поданням начальника КРУ термін проведення контрольного заходу може змінюватися. Службова особа КРУ зобов'язана поінформувати про зміну терміну проведення контрольного заходу керівництво об'єкта контролю та пред'явити розпорядчий документ, що засвідчує цю зміну.

Контрольні заходи повинні проводитися з відома керівництва об'єкта контролю із пред'явленням керівництву об'єкта контролю розпорядчих документів на проведення контрольних заходів. У разі неможливості в день, визначений початком проведення контрольних заходів, ознайомити керівництво об'єкта контролю з офіційними розпорядчими документами на проведення контрольних заходів, службові особи невідкладно інформують про це начальника КРУ, який приймає відповідне рішення.

Службовими особами КРУ перевірки проводяться у встановлені офіційними розпорядчими документами терміни та в сукупності способів і методичних прийомів фінансового контролю, що повністю забезпечують розкриття теми контрольного заходу.

 

2.3 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ І ПОРУШЕНЬ

Документування контрольних заходів та їх результатів за змістом і формою складається з офіційних, додаткових та супровідних документів.

Офіційна документація, складена за результатами контрольних заходів, є основною частиною матеріалів контролю і становить обов'язкові для складання документи.

Результати контрольних заходів оформляються довідкою, але у всіх випадках виявлення порушень чинних законодавчих та нормативних актів, зловживань, приписок, серйозних недоліків у веденні обліку і звітності, завданні державі збитків тощо - актом.

Офіційна документація умовно поділяється на такі частини:

Вступну, де зазначається:

• дата складання акта (довідки) перевірки;

• номер акта (довідки) перевірки;

• назва місця проведення контрольного заходу;

• тема контрольного заходу;

• підстава для проведення контрольного заходу;

• повна і скорочена назва об'єкта контролю відповідно до установчих документів (положення, статуту);

• склад робочої групи;

• період, за який перевірялася фінансово-господарська діяльність об'єкта контролю;

• дата початку і закінчення контрольного заходу;

• прізвища та ініціали посадових осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю впродовж періоду контрольного заходу;

 

 

• юридична адреса об'єкта контролю із зазначенням його основних реквізитів, дійсних на момент контрольного заходу;

• короткі дані про дату, виконавців, тему і результати попереднього контрольного заходу.

Констатуючу, що повинна містити повний, систематизований виклад виявлених фактів порушень і пов'язаних з ними суттєвих обставин, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень за результатами контрольного заходу та відповідати таким вимогам:

• об'єктивність і обґрунтованість інформації;

• повнота, комплексність і системність викладу в акті (довідці) всіх суттєвих обставин, що стосуються справи;

• чіткість, лаконічність і доступність викладу.

Підсумкова частина акта (довідки) містить такі відомості:

• кількість складених примірників акта (довідки);

• посада, прізвище, ініціали та підпис керівника робочої групи (перевіряючого) або всіх її членів;

• прізвище, ініціали та підписи керівника і головного (старшого) бухгалтера або особи, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку;

• дані (дата, прізвище, посада) про надання примірника акта (довідки) керівництву об'єкта контролю або в його канцелярію, що підтверджується підписами або відповідними штампами.

Додаткова документація, складена за результатами контрольних заходів, є невід'ємною частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою оформлену як додатки (реєстри, розрахунки, пояснення тощо) інформацію, що підтверджує підсумки дослідження за окремими напрямами або процесами контрольного заходу, які зафіксовані в офіційній документації.

Супровідна документація, складена за результатами контрольних заходів, може мати характер: офіційної (листування з органами державної влади та

 

органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання і громадянами з питань, що стосуються результатів контрольного заходу, інші офіційні документи, оформлені після закінчення контрольного заходу); неофіційної (внутрішні документи органів державного фінансового контролю стосовно розгляду або оцінки результатів контрольних заходів).

Матеріалами контрольного заходу є повна або часткова сукупність офіційної, додаткової та супровідної, яка має офіційний характер, документації, складеної за результатами контрольного заходу.

 

Контрольні питання до теми

1. Що відноситься до контрольних заходів.

2. Хто здійснює контрольні заходи.

3. Які документи використовуються при проведенні контрольних заходів.

4. За методами здійснення економічний контроль як розділяють.

5. Які організації здійснюють незалежний контроль.

6. Що передбачає контроль як функція управління.

7. розкрийте сутність податкового контролю.

8. Визначте головну мету контролю виконання Державного бюджету.

9. Хто здійснює контроль у фінансовій сфері.

10. Основні права та обов’язки ревізорів.

11. Яка з перевірок є найбільш ефективною.

Література: 5,10,25,27,28,32,37,39,40,57

 


ТЕМА 3

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...