Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРГАНІЗАЦІЯ РЕВІЗІЇ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ

План:

4.1 Нормативна база регулювання готівкових операцій в Україні.

4.2 План ревізії готівкових коштів підприємства.

4.3 Оформлення результатів ревізії готівкових коштів.

 

4.1 НОРМАТИВНА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ ГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Готівковий обіг в України регулюється нормами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за N 40/10320 (із змінами та доповненнями, далі - Положення).

Відповідно до пункту 1.2 Положення каса - це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Касові операції - це операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) відповідно до вимог глави 5 цього Положення. Установлені строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в договорах банківського рахунку між підприємствами та банками (п. 2.7 Положення).

Відповідно до пункту 2.8 Положення підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що

 

перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства може здаватися до операторів поштового зв'язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Згідно з вимогами пунктів 5.2 та 5.3 Положення встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі. При цьому, для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства - юридичної особи.

Пунктом 5.1 Положення визначено, що строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках визначаються підприємством і встановлюються за погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог:

а) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас);

б) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками

 

змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) в день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;

в) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги, через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію, здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку), то вона має здаватися підприємствами до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства.

Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в договорах банківського рахунку між підприємствами та банками.

Враховуючи викладене вище та положення пункту 5.4 Положення при встановленні лімітів каси кожне підприємство (в тому числі для відокремленого підрозділу) повинно враховувати режим і специфіку його роботи, встановлені терміни і порядок здачі готівкової виручки в банк, тривалість операційного часу банку та наявність домовленості підприємства з банком на інкасацію, а також те, що відокремлені підрозділи підприємств можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку. Інкасацію готівкової виручку (готівки) підприємства (відокремлені підрозділи підприємств) здійснюють з дотриманням вимог Положення.

При цьому слід зазначити, якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог цього Положення, вважається понадлімітною.

 

 

Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, визначених пунктом 5.4 цієї глави, то він вважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень вважається понадлімітною (п. 5.9 Положення).

Згідно з пунктом 5.10 Положення готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.

Згідно з пунктом 3.7 Положення документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

Враховуючи вищевикладене, готівкові кошти не будуть вважатися понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючого банку не пізніше наступного робочого дня банку з дотриманням встановленого порядку здавання виручки до банку.

 

 

Разом з тим слід зауважити, що будь-які висновки щодо перевищення ліміту каси та порушення підприємством законодавства, що регулює обіг готівки, в кожному окремому випадку можуть надаватися лише з урахуванням конкретних обставин справи: зокрема встановлених лімітів, строків здавання готівки структурними підрозділами до каси підприємства та строків здавання готівки підприємством, узгоджених з банком; домовленості підприємства з банком на інкасацію; оприбуткування та здачі готівки підприємством тощо, тобто за результатами детального вивчення та аналізу всіх документів, оформленням яких супроводжувалися відповідні операції.

Правила ведення касової книги:

Касова книга - це документ типової форми № КО-4 (додаток 5 до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі - Положення № 637). Форма застосовується для первинного обліку готівки в касі.

Каса - це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів (п. 1.2 Положення № 637).

У касовій книзі відображаються будь-які надходження і видача готівки на підприємстві (п. 4.2 Положення № 637): надходження готівкової виручки, видача грошей під звіт, повернення готівки з підзвіту, виплати, пов'язані з оплатою праці і всі інші операції з готівкою.

Кожна юридична особа, що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій із готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

А якщо на підприємстві не проводяться готівкові розрахунки (тобто абсолютно всі операції, у т.ч. з оплати праці, здійснюються в безготівковій формі), тоді касова книга не ведеться.

 

 

Відокремлені підрозділи - це філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи підприємства, які наділяються частиною майна господарських організацій і здійснюють щодо цього майна право оперативного використання або інше речове право, передбачене законодавством України (п. 1.2 Положення № 637). Завважимо, що пунктом 1.2 Положення № 637 відокремлені підрозділи прирівняно до підприємств. Ревізор перевіряє оприбуткування готівки (згідно нормативу):

• у касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, - це облік готівки в повній сумі їх фактичних надходжень у касовій книзі - на підставі ПКО;

• якщо готівкові розрахунки проводяться із застосуванням РРО (РК) - тоді оприбуткуванням готівки є їх облік у повній сумі фактичних надходжень у КОРО - на підставі фіскальних звітних чеків РРО, тобто Z-звітів, або даних РК (див. також лист ДПАУ від 05.10.10 р. N 8795/7/23-7017/548.

Аркуші касової книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки юридичної особи. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера юридичної особи.

Записи в касовій книзі робляться у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою. Перші примірники, які є невідривною частиною аркуша касової книги - "Вкладні аркуші касової книги" - залишаються в касовій книзі. Другі примірники (відривна частина аркуша касової книги) - "Звіт касира" - є документом, за яким касири звітують у бухгалтерію про рух грошей у касі. Перші та другі примірники мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Але якщо виправлення все-таки зроблені, то їх треба засвідчити підписами касира і головного бухгалтера або особи, яка його заміщує.

 

 

Касир робить записи в касовій книзі, фіксуючи отримання або видачу готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день їх надходження або видачі (п. 4.3 Положення № 637). Якщо за день не було руху готівки - записи в касовій книзі цього дня можуть не робитися.

Касир повинен щодня в кінці робочого дня підбивати підсумки операцій за день, виводити залишок готівки в касі на початок наступного дня і передавати в бухгалтерію як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з доданням ПКО та ВКО під підпис у касовій книзі. Суми готівки, видані за видатковими відомостями на виплати, пов'язані з оплатою праці, відображаються в касовій книзі після закінчення строків цих виплат.

 

4.2. ПЛАН РЕВІЗІЇ ГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Метою ревізії готівкових операцій є встановлення відповідності ведення бухгалтерського обліку існуючим вимогам0 законність та обгрунтованість витрат коштів відсутність порушень обігу готівки, що можуть стати причиною застосування фінансових санкцій до підприємства.

Методика ревізії проводиться в такій послідовності:

- ревізія внутрішнього контролю

- складання плану ревізії

- здійснення процедур ревізії

- оформлення результатів ревізії прийняття заходів щодо ліквідації наслідків виялених порушень.

Проаналізувавши Положення № 637 (п. 3.3, 3.10, 3.11, 3.12), ревізор перевіряє алгоритм оформлення ПКО на підприємстві.

Крок 1. Бухгалтер виписує ПКО.

Крок 2. Головний бухгалтер (або особа, уповноважена керівником підписувати касові документи) підписує ПКО.

 

Крок 3. Бухгалтер реєструє ПКО в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів за типовою формою № КО-3 або № КО-3а (додаток 4 до Положення № 637).

План ревізії готівкових коштів

Перелік процедур Строк виконання Виконавець
Перевірка наявності коштів при інвентарізації    
Перевірка касової документації    
Перевірка повноти оприбуткування коштів у касі    
Перевірка правильності оформлення касових звітів    
Перевірка відповідності дат касових документів і банковським випискам    
Перевірка правильності видачи готівкових коштів    
Перевірка правильності оформлення розрахунків з підзвітними особами    
Перевірка правильності оформлення операцій в іноземній валюті    
Зіставлення сум відображених у фінансовій звітності з касовими залишками та даними головної книги    
Перевірка правильності визначення курсових різниць при операціях з іноземною валютою    
Складання акту ревізії з описанням виявлених порушень    

 

Крок 4. Бухгалтер передає ПКО в касу касиру.

Крок 5. Касир перевіряє правильність оформлення ПКО, заповнення всіх реквізитів, а також наявність документів, що додаються до ордера. Якщо все правильно, касир приймає готівку, підписує ПКО та робить запис у касовій книзі.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир повертає документи до бухгалтерії для оформлення. Ревізор перевіряє порядок організації процесу руху касових ордерів на підприємстві. Зазначимо, що на практиці нерідко обов'язки з оформлення касових ордерів покладаються на касира. А на невеликих підприємствах головний бухгалтер і касир - це часто одна і та ж особа, яка й займається оформленням касових ордерів. Це може привести до зловживань.

Слід знати, що ПКО заповнюються чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарської машинки, комп'ютерних

 

засобів або іншими способами, які забезпечать належну схоронність цих записів протягом установленого для зберігання документів строку (п. 3.10 Положення N 637). Який із цих способів оформлення обрати - вирішує підприємство.

Виправлення в ПКО не допускаються (п. 3.10 Положення № 637). Якщо при заповненні цього документа бухгалтер допустив помилку, треба оформляти новий ордер, а не намагатися "непомітно" виправити.

Положення № 637 не містить чіткого регламенту щодо заповнення реквізитів касових ордерів. Лише в окремих пунктах можна знайти вимоги до заповнення того чи іншого реквізиту. Тому часто на практиці у підприємств і виникають розбіжності з перевіряючими касової дисципліни. Узагальнивши норми Положення № 637, ревізор перевіряє весь загальний порядок заповнення реквізитів ПКО:

• ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ідентифікаційний код підприємства згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

• найменування підприємства (установи, організації) - повне або скорочене найменування підприємства, у касу якого прибуткується готівка, зазначена в установчих документах;

• номер документа - порядковий номер ПКО, під яким його зареєстровано в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів;

• дата складання - дата складання ПКО, яка повинна відповідати даті його реєстрації в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів;

• кореспондуючий рахунок, субрахунок - кредит рахунка (субрахунка), із яким кореспондує дебет рахунка 30 "Каса";

• код аналітичного обліку - передбачений на підприємстві код згідно із системою кодування господарських операцій, у тому числі надходження готівки в касу;

• код цільового призначення - не заповнюється, оскільки Положенням № 637 не встановлено вимоги про цільове використання готівки;

 

 

• сума - сума операції окремо цифрами та прописом. Причому в реквізиті "Сума (словами)" сума гривень пишеться прописом, а копійок - цифрами;

• прийнято від - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування підприємства, установи, організації, від яких прийнято готівку. Якщо грошові кошти вносить у касу підзвітна особа контрагента, то в цьому реквізиті разом із найменуванням підприємства контрагента зазначають і П.І.Б. такої особи. Якщо фізична особа – покупець не бажає зазначати П.І.Б., то в цьому реквізиті можна зазначити "Кінцевий споживач". У прибуткових касових ордерах, які оформляються на всю суму проведених підприємством касових операцій (отримання готівки з банку за чеком і оприбуткування її в касі) тощо, цей реквізит не заповнюється (п. 310 Положення № 637);

• підстава - підстави для внесення готівкових коштів в касу підприємства (наприклад: "Отримання грошових коштів із банку");

• додаток - перелік документів, що додаються до прибуткового касового ордера та є підставою для його оформлення (наприклад, договір, рахунок, накладна, акт тощо);

• підписи, прізвища та ініціали головного бухгалтера та касира - підписи, прізвища та ініціали головного бухгалтера та касира або осіб, уповноважених на підписання керівником підприємства.

Одночасно із заповненням ПКО до нього оформляється квитанція (вона є його відривною частиною), що видається на руки особі, яка внесла грошові кошти в касу. Реквізити квитанції заповнюються в аналогічному порядку. Крім того, квитанція до ПКО повинна бути засвідчена печаткою підприємства (абзац другий п. 3.3 Положення № 637; п. 4.1 Методичних рекомендацій, затверджених наказом ДПАУ від 23.04.09 р. № 210).

Наведемо в таблиці 4.1 приклади заповнення окремих реквізитів прибуткового касового ордера при здійсненні окремих операцій.

 

 

Таблиця 4.1 - Приклади заповнення окремих реквізитів прибуткового касового ордера при здійсненні окремих операцій.

Найменування реквізиту Операція
Отримання відокремленим підрозділом розмінної монети з каси юрособи* Повернення суми позики Внесок до статутного фонду
"Дата складання" Зазначається дата складання ПКО (повинна збігатися з датою реєстрації в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів)
"Прийнято від" П.І.Б. працівника, від якого отримано розмінну монету П.І.Б. фізособи - позичальника Зазначається: - П.І.Б. засновника - якщо це фізособа; - найменування суб'єкта господарювання та П.І.Б. фізособи, через яку внесено гроші в касу - якщо це юридична особа
"Підстава" Розмінна монета з каси центрального офісу Повернення позики Внесок до статутного фонду
"Додаток" Наказ по підприємству (зазначаються реквізити наказу про забезпечення кас відокремлених підрозділів розмінною монетою)** Договір позики (зазначаються реквізити цього договору) Статут. Протокол зборів засновників

 

Видача готівки з каси проводиться за видатковими касовими ордерами (далі - ВКО) або за видатковими відомостями (п. 3.4 Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637. Типова форма № КО-2 "Видатковий касовий ордер" наведена в додатку 3 до Положення № 637 і застосовується всіма підприємствами, установами та організаціями. Порядок оформлення ВКО аналогічний до порядку оформлення ПКО, так основні правила видачі готівки із застосуванням ВКО (п. 3.6 Положення № 637):

У табл. 4.2 наведемо порядок заповнення реквізитів ВКО.


 

Таблиця 4.2 - Порядок заповнення реквізитів ВКО

Реквізит Порядок заповнення (дані, які зазначаються)
Реквізити: найменування; код ЄДРПОУ; дата складання; кореспондуючий рахунок, субрахунок; код аналітичного обліку; сума — заповнюються так само, як і аналогічні реквізити ПКО (див. у "Баланс" N 47'2010 на с. 20)
Видати Отримувач грошових коштів за ВКО. Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, то в ордері після прізвища, імені та по батькові отримувача бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено отримувати грошові кошти. Довіреність залишається у касира та додається до ВКО
Підстава Підстави для видачі готівкових коштів із каси підприємства (наприклад, "Виплата дивідендів" та ін.)
Додаток Документи, що додаються до ВКО, які є підставою для його оформлення
Підписи, прізвища, ініціали керівника та головного бухгалтера Підписи, прізвища, ініціали керівника та головного бухгалтера (або особи, уповноваженої керівником). Якщо на доданих до ВКО документах є дозвільний напис керівника, то його підпис на самому касовому ордері не обов'язковий (п. 3.4 Положення N 637)
Отримав Сума, отриманих грошових коштів (гривень — словами, копійок — цифрами)  
Підпис отримувача Підпис (чорнильною або кульковою ручкою чорнилом темного кольору) отримувача грошей. Своїм підписом фізособа підтверджує факт отримання готівки. Зверніть увагу: для виведення залишків коштів у касі не приймаються касові ордери, у яких видачу готівки не підтверджено підписом отримувача (п. 3.5 Положення N 637)
Найменування, номер, дата та місце видачі документа, що посвідчує особу отримувача Паспортні дані отримувача грошових коштів або дані іншого документа, що посвідчує його особу
Видав касир Підпис, прізвище, ініціали касира

 

• видати з каси готівку можна тільки особі, зазначеній у ВКО. Також гроші можна видавати за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України;

• готівка видається фізичній особі тільки після пред'явлення нею паспорта або іншого документа, що його замінює.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями,

 

здача готівки в банк), реквізит "Отримав" не заповнюється (п. 3.10 Положення № 637). Також у цьому випадку можна не ставити підпис отримувача грошових коштів і не вказувати його паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує його особу.

Якщо оформлення ВКО відповідає всім вимогам, то ревізор підтверджує правильність видачи грошових коштів з каси підприємства.

Касир підписує ордер і на всіх доданих до ВКО документах ставить штамп або напис: "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік) (п. 3.12 Положення № 637).

По завершенню ревізор складає акт перевірки з додатками та поясненнями посадових осіб підприємства пр випадках знайдених порушень.

Заповнення ВКО при окремих операціях.

Наведемо в табл. 4.3 приклади заповнення окремих реквізитів видаткового касового ордера при здійсненні окремих операцій.

 

Таблиця 4.3 - Приклади заповнення окремих реквізитів видаткового касового ордера при здійсненні окремих операцій.

Найменування реквізиту Операція
Інкасація відокремленим підрозділом виручки в касу юрособи* Видача розмінної монети Видача грошей під звіт Видача депонованої зарплати працівнику
Видати Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – отримувача грошей:
- інкасатора підприємства або касира-операціоніста** - касира-операціо-ніста** - працівника, направленого у відрядження або працівника, який витратив готівку на госппотреби - працівника підприємства, який отримує зарплату***
Підстава Здача торговельної виручки в касу центрального офісу Видача розмінної монети Можна зазначити: "На відрядні витрати", "На господарські потреби підприємства", "Видача грошей під звіт" Видача депонованої зарплати

Продовження таблиці 4.3

Додаток Наказ по підприємству (наприклад, наказ про призначення працівника, відповідального за інкасацію виручки з відокремлених підрозділів) **** Наказ (розпорядження) керівника підприємства про направлення працівників у відрядження або про видачу їм коштів на госппотреби  
Підпис отримувача Підпис отримувача грошей
Найменування, номер, дата та місце видачі документа, що посвідчує особу отримувача коштів Паспортні дані отримувача грошових коштів або дані іншого документа, що посвідчує його особу
* Для відокремлених підрозділів, що ведуть касову книгу. ** На обов'язковість підпису отримувача та можливість ідентифікувати отримувача готівки вказує НБУ в листі від 05.12.07 р. N 11-113/4587-12584. Зазначимо, що ці суми не вважаються виданими під звіт. *** При виплаті депонованої зарплати за довіреністю також зазначається П. І. Б. особи, якій довірено отримувати грошові кошти. **** Підтвердженням унесення розмінної монети в РРО служитиме Z-звіт, вклеєний у КОРО, у якому сума розмінної монети відображається операцією "Службове внесення". При проведенні розрахунків із застосуванням РК підтвердженням отримання розмінної монети в касу буде оформлена розрахункова квитанція з відміткою "Службове внесення" і запис у гр. 3 розд. 2 КОРО.

 

4.3 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕВІЗІЇ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ

Результати ревізії готівкових коштів оформлюються актом в якому структуровано описують факти виявлених порушень згідно узгодженого плану.

Проміжні таблиці, вибірки та пояснення до них оформляються у вигляді додатків.

Акт підписується посадовими особами субєкту господарювання та подається на розгляд керівнику ревізійної групи.

 

Контрольні питання до теми:

1. Нормативні документи, що регулюють касові операції в Україні.

2. Описати основні складові касової документації.

3. Які порушення можуть бути знайдені при ревізії касових операцій.

4. Порядок оформлення прибуткових касових ордерів.

5. Порядок оформлення видаткових касових ордерів.

 

Тести для контролю знань

1. На якому рахунку обліковуються готівкові кошти в касі:

а) 311;

б) 205;

в) 301.

2. Які операції не відносяться до готівкових:

а) виплата заработної плати;

б) отримання коштів на відрядження;

в) авансування постачальника.

3. Встановлення ліміту впливає на:

а) залишок коштів у касі;

б) обсяг фінансування витрат підприємства;

в) обсяг інвестицій в основні засоби.

Література: 8,10,14,25,27,32,37,38,39,40,50,51


ТЕМА 5

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...