Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРГАНІЗАЦІЯ РЕВІЗІЇ РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ

План:

6.1 Нормативні документи що регулюють трудові відносини на підприємствах України.

6.2 План ревізії розрахунків з робітниками.

6.3 Оформлення результатів ревізії.

 

6.1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Спеціальним законодавством, яке регулює трудові відносини, є Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 (далі - КЗпП України).

Зокрема, статтею 21 зазначеного Кодексу визначено, що трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

КЗпП України не заборонено працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

 

При організації ревізії основна увага приділяється правовим відносинам з робітниками. Згідно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 N 43, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Ревізор повинен перевірити Трудові договори при внутрішньому сумісництві (за основною посадою і за посадою за сумісництвом), так як вони юридично не пов'язані між собою, оскільки за кожною посадою окремо визначається порядок оплати праці, тривалість робочого часу, відпустки тощо.

Таким чином, зі штатним працівником можна укласти трудовий договір про виконання робіт, надання послуг за сумісництвом у вільний від основної роботи час.

Що стосується визначення бази для утримання податку з доходів фізичних осіб, то відповідно до розділу IV Податкового Кодексу України при нарахуванні доходів у вигляді загального місячного доходу - об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Тобто база оподаткування податком з доходів фізичних осіб - нарахована сума доходу за мінусом суми єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду. З метою виконання зазначених норм під терміном «наймана особа» розуміється фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з

 

 

ним трудового договору (контракту) відповідно до Кодексу. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи,

інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються працедавцем, який є податковим агентом згідно норм ПКУ.

Згідно із п. 14.222 ст. 1 розділу 1ПКУ працедавець - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовуэ найману працю з фізичними особами на основі підписаних трудових договорів (контрактів) та несе обов'язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.

Згідно з пп. 2.1.1 п. 2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.04 № 5 та зареєстрованої в Мін'юсті України 27.01.04 за № 114/8713, винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво, належать до фонду основної заробітної плати.

Виходячи із зазначених норм, сума заробітної плати, нарахована найманим працівникам-сумісникам за виконані роботи та надані послуги за трудовими договорами, з метою визначення бази для утримання податку з доходів фізичних осіб зменшується на суму єдиного соціального внеску.

Особливу увагу при ревізії треба приділити на виплати доходів фізичних осіб, які одержувані за договорами цивільно-правового характеру*, повинні оподатковуватися податковим агентом при їх нарахуванні за ставкою п. 167.1 ст. 167 Податкового Кодексу (15% з 1 січня 2011 року) та ставкою 17% з доходу що

 

 

перевищує 10 кратний розмір мінімальної зарплати, яка встановлена Законом на перше січня поточного року.

Також треба, перевірити документи по виконанню робіт та наданню послуг за трудовими договорами, які на відміну від цивільно-правових угод вимагають від найманого працівника-виконавця дотримання внутрішнього трудового розпорядку, а від роботодавця-наймача забезпечення умовами праці, необхідними для виконання роботи, передбаченими законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

 

6.2 ПЛАН РЕВІЗІЇ РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ

Метою ревізії розрахунків з робітниками є вивчення нормативних документів, що супроводжують порядок нарахування заробітної плати, відповідність їх прийнятому законодавству та обліковій політиці, правильність нарахування зборів та податків. З 2011р. підприємства при нарахуванні заробітної плати перераховують до Пенсійного Фонду єдиний соціальний внесок та в податкову службу України - податок на доходи фізичних осіб.

План ревізії розрахунків з робітниками.

Процедури ревізії Строк виконання Виконавець
Наявність затверджених документів відносно системи оплати праці    
Наявність первиних документів по кадровому діловодству та співставлення з бухгалтерськими даними    
Перевірка платіжних відомостей з документами по нарахуванню зарплати    
Співставлення даних по з-ті з даними звітності та головної книги      

 

Перевірка правильності нарахувань та утримань    
Перевірка правильності ведення табелів робочого часу    
Перевірка правильності виплат за час відпустки    
Перевірка правильності нарахувань за час хвороби    
Перевірка правильності утримань по виконавчим листам    
Перевірка відповідності даних нарахувань та звітів до статистики    
Перевірка правильності формування даних по рахункам обліку витрат    
Перевірка сальдо по головній книзі та фінзвітності    
Перевірка правильності застосування ставок єдиного соціального внеску    
Перевірка правильності утримання ПДФО    
Таксування касових платіжних відомостей або даних особистих листів    
Перевірка виплат по Договорам ЦПХ    
Перевірка виплат при скороченні штату    
Зведення всіх даних по ревізії розрахунків з робітниками    
Скланання акту ревізії з розкриттям знайдених порушень трудового законодавства    

 

6.3 ОФОРМЛЕННЯ АКТУ РЕВІЗІЇ

При складанні акту ревізії досліджується вся інформація яка була накопичена по даному підрозділу.

Тотожні зауваження прописуються по питанням плану ревізії з посиланням на документ, дату виникнення порушення, посаду та призвище імя по батькові

 

тих осіб по яких виявленні факти невідповідності нормам трудового законодавства.

Акт ревізії підписується посадовими особами підприємства.

В додатках описується період де знайдено порушення та перерахунок заробітної плати працівника для виправлення помилки у бухгалтерському обліку.

Контрольні запитання з дисципліни:

1. Назвіть основні нормативні документи, які застосовуються при ревізії розрахунків з робітниками.

2. Які основні етапи при організації ревізії розрахунків з робітниками.

3. Якими методами проводиться ревізія НДФЛ.

4. Основні типові помилки та процес їх виправлення при розрахунках з робітниками.

5. Нормативні документи що регулюють виплату заробітної плати в Україні.

6. Які ставки НДФЛ та соціальні податкові пільги прийняті згідно ПКУ.

7. Як перевірити нарахування єдиного соціального внеску та порядок його перерахування до бюджету.

Література: 8,10,12,25,27,30,32,37,39,40,58

 


ТЕМА 7

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...