Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КОНТРОЛЮ

План:

9.1 Основні напрямки розвитку контрольно-ревізійної служби в Україні.

9.2 Концепція розвитку контролю до 2017р.

 

9.1 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ.

З метою подолання негативних явищ у сфері управління державними фінансами у поточному році внесено зміни до Бюджетного кодексу України. Нова редакція статті 26 Бюджетного кодексу України вперше на законодавчому рівні встановлює для розпорядників бюджетних коштів в особі їх керівників обов'язковість організації внутрішнього контролю та здійснення внутрішнього аудиту.

Системі розвитку контролю в Україні притаманні екстенсивні методи, головними завданнями яких є:

- створення підрозділів контролю у всіх ланках управління економікою;

- формування координаційних інститутів у складі кожної підсистеми контролю;

- розробка з урахуванням зарубіжного досвіду державних стандартів процедур контролю в державному, комунальному та приватних секторах економіки тощо;

- впровадження організаційно-методичних засад контролю процесів дотримання національної економічної безпеки.


 

9.2. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ ДО 2017р.

Напрями реформування ДВФК визначені Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року та Планом заходів її реалізації, які схвалені розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 року № 158 та від 16 листопада 2005 року (в редакції розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 1347-р та від 23 грудня 2009 р. № 1601-р) (далі - Концепція та План заходів).

Відповідно до Плану заходів наприкінці реформ в Україні має бути побудована нова система ДВФК європейського зразка, яка передбачає запровадження в органах державного і комунального сектору системи внутрішнього контролю в кожному сегменті діяльності, утворення служб внутрішнього аудиту та їх гармонізації.

Організаційно-структурні зміни в органах державного і комунального сектору України, а саме утворення в них служб внутрішнього аудиту, Планом заходів передбачено розпочати вже з 2012 року.

Для запровадження в органах державного та комунального сектору України внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту європейського зразка необхідно розробити та затвердити відповідне нормативно-правове поле, підготувати середовище та кадровий потенціал, що, в свою чергу, передбачає підготовку фахівців нової для України спеціальності "державний внутрішній аудитор", їх сертифікацію, навчання та перепідготовку керівників і спеціалістів з питань організації внутрішнього контролю в європейському розумінні.

Згідно з Концепцією органом, відповідальним за здійснення реформування системи ДВФК в Україні, визначено ГоловКРУ, реалізацію зазначених повноважень покладено на Управління гармонізації ДВФК ГоловКРУ (далі –

 

ЦПГ). Міністерство фінансів України визначено координатором реформ у сфері державних фінансів. ГоловКРУ надає пропозиції Міністерству фінансів України стосовно реалізації заходів, головним виконавцем яких згідно з Планом заходів визначено Мінфіном України.

 

Контрольні питання до теми:

1. Які основні важелівпливу на розвиток контролю.

2. Які організаційні заходи плануються для підвищення якості контролю.

3. Приведіть приклади основних принципів організації контролю при співставлення різних схем забезпечення їх виконання.

Література: 25,27,50,58


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

Контрольні питання використовуються у разі складання студентом модульного контролю з дисципліни на підвищену оцінку, в порівнянні з оцінкою, яку він отримав за рейтингом напівсеместру. Згідно з діючим Положенням про кредитно-модульну систему ЗДІА, оцінка, отримана на такому модулі є остаточною і вона вноситься до екзаменаційної відомості та індивідуального навчального плану (залікової книжки) студента.

 

Перелік контрольних питань для модульного контролю:

1. Організація внутрішнього контролю підприємства.

2. Організація ревізійного процесу на підприємстві.

3. Організація контрольно-ревізійної роботи на підприємствах України.

4. Ревізія готівкових коштів.

5. Організація роботи інвентаризаційних комісій.

6. Ревізія розрахунків з постачальниками.

7. Організація ревізії товарних запасів.

8. Організація ревізії з нематеріальними активами.

9. Методи проведення ревізійного контролю.

10. Ревізія розрахунків з підзвітними особами.

11. Ревізія безготівкових розрахунків.

12. Ревізія собівартості готової продукції.

14. Організація ревізії з покупцями та замовниками.

15. Організація ревізії доходів підприємства.

16. Ревізія витрат діяльності.

17. Організація ревізії необоротних активів.

18. Ревізія власного капіталу підприємства.

19. Ревізія інвестиційної діяльності.

20. Ревізія розрахунків по ЗЕД.

21. Організація ревізії з різними кредиторами.

22. Етапи ревізійного процесу.

23. Автоматизація ревізії та методів збору інформації.

24. Організація контрольних заходів.

25. Структура акту ревізії.

26. Описати процедури виконання заходів контролю.

27. Виконання процедур контролю та застосування різних методів організації ревізії.

28. Ревізія операцій в іноземній валюті.

29. Ревізія фінансових результатів.

30. Організація ревізії операцій з кредитними коштами підприємства.

Приклади практичних завдань з дисципліни

«Організація контролю суб`єкта господарювання»

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...