Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА: «Ревізія готівкових операцій»

Практичне завдання № 1: Необхідно:

- встановити порушення;

- дати перелік нормативних документів, якими регулюються ці питання;

- скласти план ревізії;

- надати рекомендації щодо виправлення помилок.

Вихідні дані:

Перевірка фактичної наявності грошових коштів і цінностей, які знаходяться у касі підприємства станом на 1 грудня 20__р., проводилася ревізором Нагорним І.С. за участю касира Іванової Н.І.


 

Касиром Івановою Н. І. пред'явлені грошові знаки номіналом:

20 гривень 190 купюр;

2 гривні 300 купюр;

10 гривень 150 купюр;

100 гривень 160 купюр;

Окрім цього виявлено такі грошові документи:

- талони на паливо на суму 900 гривень.

- цінні папери на суму 3400 гривень

- відомість на виплачену заробітну плату працівникам за грудень - 24000 гривень.

Сальдо по касі на 01 грудня 20__р. становить – 14200 грн. По чеку із банку отримано за цей день - 36000 грн. Інших касових документів касиром не пред’явлено.

Залишок готівки за касовим звітом касира (проміжним) на дату перевірки становить 25200 гривень.

 

Практичне завдання № 2: Необхідно:

- встановити які порушення допущені на підприємстві;

- вказати нормативні документи, що регулюють розділ обліку;

- скласти план ревізії;

- надати рекомендації щодо виправлення порушень.

Вихідні дані:

При проведенні ревізії готівкових коштів були знайдені ПКО та ВКО без підпису головного бухгалтера.

За березень порядкові номера реєстрації цих документів не співпадають з журналом реєстрації. На двох ордерах на виплату заробітної плати по ЦПД не було реквізитів паспорту:

РКО № 176 від 12.03.20__р. сума 3000 грн.

РКО № 184 від 16.03.20__р. сума 1200 грн.

Протоколи інвентаризації каси ревізору не надано.

З касиром відсутній Договір про матеріальну відповідальність.

 

Практичне завдання № 3: Необхідно

- перевірити правильність виведення сальдо по рахунку

- описати методику перевірки.

- скласти план ревізії

- надати рекомендації щодо виправлення помилок.

Вихідні дані:

Суцільним порядком були зроблені підрахунки по ж.о № 1 за вибірковий період 20__р. і встановлені порушення в порядку підведення залишків по касі:

ВІДОМІСТЬ № 1.1

по дебету рахунку № 301 з кредиту рахунків (скорочена)

 

Сальдо на 1.03.20__p. - 14320 грн.; 1.04.20__р. - 75980 грн.; 1.05.20__р - 88028грн.

Місяць №36 №681 №30 №372 №311 №378 №66 № 48 Всього
Березень - - - _
Квітень - - - - -
Травень
Всього за період

 


ЖУРНАЛ №1

обороти по кредиту рахунка №301 у дебет рахунків (скорочена)

Місяць № 92 №311 №372 №631 № 377 №641 №685
Березень
Квітень -
Травень
Всього

(продовження)

№378 №95 №23 №93 №104 №48 №371 Всього
- -
- -
-

 

Зробити аналіз допущених помилок.


ОСНОВНА І ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

1. Закон України № 2939-ХІІ від 26.01.93 р. "Про Контрольно-ревізійну службу в Україні" (зі змінами та доповненнями).

2. Наказ № 64 Держказначейства України від 17.07.2000 р. "Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ" (зареєстровано в Мін'юсті України 31.07.2000 р. за N 459/4680, зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 64).

3. Наказ № 68 Держказначейства України від 27.07.2000 р. "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання" (зареєстровано в Мін'юсті України 31.08.2000 р. за № 570/4791, зі змінами та доповненнями).

4. Наказ № 114 Головного управління Держказначейства України від 10.12.99 р. "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" (зареєстровано в Мін'юсті України 20.12.99 р. за № 890/4183, зі змінами та доповненнями, за текстом - План рахунків).

5. Наказ № 125/70 Головного управління Держказначейства України, Держкомстату України від 02.12.97 р. "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання" (зареєстровано в Мін'юсті України 22.12.97 р. за № 612/2416).

6. Наказ № 526 Держказначейства України, Мінфіну України від 22.12.2009 р. "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64" (зареєстровано в Мін'юсті України 29.12.2009 р. за № 1261/17277).

7. Лист Держказначейства України № 15-04/3296-23975 від 31.12.2009 р. "Про надання роз'яснень (щодо наказу Державного казначейства України від 22.12.2009 р. № 526 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64")".

8. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. (за текстом - КЗпП)

9. Закон України № 85/96-ВР від 07.03.96 р. "Про страхування" (зі змінами та доповненнями)

10. Закон України № 996-XIV від 16.07.99 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями)

11. Закон України № 1251-ХІІ від 25.06.91 р. "Про систему оподаткування" (зі змінами та доповненнями)

12. Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. "Про банки і банківську діяльність" (зі змінами та доповненнями)

13. Постанова Кабінету Міністрів України № 158 від 02.03.93 р. "Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)" (зі змінами та доповненнями, за текстом - Положення № 158)

14. Наказ № 88 Мінфіну України від 24.05.95 р. "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 05.06.95 р. за № 168/704, за текстом - Положення № 88)

15. Наказ № 137 Мінфіну України від 28.05.99 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 21.06.99 р. за № 392/3685, зі змінами та доповненнями, за текстом - ПБО 6)

16. Наказ № 157 Мінекономіки та з питань євроінтеграції України від 17.06.2003 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами" (за текстом - Методичні рекомендації № 157)

17. Наказ № 237 Мінфіну України від 08.10.99 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 25.10.99 р. за № 725/4018, зі змінами та доповненнями, за текстом - ПБО 10)

18. Наказ № 242 Мінфіну України від 18.10.99 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" (зареєстровано в Мін'юсті України 02.11.99 р. за № 750/4043, зі змінами та доповненнями, за текстом - ПБО 8)

19. Наказ № 291 Мінфіну України від 30.11.99 р. "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" (зареєстровано в Мін'юсті України 21.12.99 р. за № 893/4186, зі змінами та доповнен нями, за текстом - Інструкція № 291)

20. Наказ № 318 Мінфіну України від 31.12.99 р. "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" (зареєстровано в Мін'юсті України 19.01.2000 р. за № 27/4248, зі змінами та доповненнями, за текстом - ПБО 16)

21. Наказ № 336 Мінпраці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"

22. Наказ № 356 Мінфіну України від 29.12.2000 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" (за текстом - Методичні рекомендації № 356)

23. Наказ № 561 Мінфіну України від 30.09.2003 р. "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" (зі змінами та доповненнями, за текстом - Методичні рекомендації № 561)

24. Листи Мінфіну України:

№ 31-28020-04-10/5186 від 09.03.2010 р. "Щодо поступки податкового зобов'язання або податкового боргу платника податків третім особам"

№ 31-34000-10-5/8142 від 14.04.2010 р.

№ 31-34000-10-10/7405 від 07.04.2010 р. "Щодо первинних документів в електронному вигляді"

№ 31-34000-10-10/7408 від 07.04.2010 р. "Щодо звернення з питання посади головного бухгалтера підприємства"

№ 31-34000-10-16/3801 від 22.02.2010 р. "Щодо окремих питань організації і ведення бухгалтерського обліку"

№ 31-34000-10-27/5857 від 17.03.2010 р. "Щодо визнання у бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості"

№ 31-34000-20-10/3939 від 23.02.2010 р. "Щодо виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів"

№ 31-34000-20-10/6144 від 22.03.2010 р. "Щодо відображення витрат на медичне страхування"

№ 31-34000-20-10/18896 від 13.07.2009 р. "Щодо відображення в бухгалтерському обліку вартості придбаних ліцензій і комп'ютерних програм"

№ 31-34000-20-27/3776 від 22.02.2010 р. "Щодо відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів".

25. Бутинецъ Ф.Ф, Виговсъка Н.Г., Малюга Н.М., Петрен­ко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Жито­мир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.

26. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку: Навч. посібник. У 2-х частинах. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 928 с.

27. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.M., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.

28. Вітвицька Н.С., Кузьмінська O.E. Контроль і ревізія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дис. - К.: КНЕУ, 2000. - 166 с.

29. Гуцайлюк З.В., Мех. Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збірник завдань). – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 190с.

30. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 363с.

31. Дерій В.А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. - Бучач: МІФ, 2000. - 54с.

32. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010.- 456 с.

33. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумако­ва, М.М. Коцупатрий, М.Т. Фенченко. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

34. Дікань Л.В., Воінова Т.С. Податкова система. Навчальний посібник. - Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. - 252 с.

35. Жила В.Г. Ревізія та аудит. - К.: МАУП, 1998. - 96 с.

36. Загородній А.Г. та ін. Аудит: теорія та практика: Навч. посіб. – 2-е вид. перераб. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 456с.

37. Закон України № 3609-VI від 07.07.2011. «Про внесення змін до податкового кодексу та інших законодавчих документів.

38. Понікаров В.Д. Контроль і ревізія. Теорія економічного контролю: Навч. посібник. — Харків: Вид. ХДЕУ, 1999. - 92с.

39. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. – К.: Ін Юре, 1998. – 352с.

40. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 253с.

41. Хомутенко В.П., Чернявский О.П., Немченко В.В. Організація і методика податкових перевірок: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 288с.

42. Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле. – М.: Экономика, 1982. – 232с.

 

Додаткова література

1. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590с.

2. Бычкова С.М. Доказательства в аудите. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 176 с.

3. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 166 с.

4. Глоссарий международных терминов контроля // Контроллинг. – 1991. – №2. – С.38–66.

5. Зубілевич С.Я. Зміни у МСА “Помилки та шахрайство” та їх вплив на методику аудиту // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Вип. 77. – С. 53–59.

6. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – К.: Ділова Україна, 1996. – 378 с.

7. Кармайкл Д.Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 527 с.

8. Контроль і ревізія: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І, Петренко – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. – 512 с.

9. Контроль и ревизия в строительстве: Учеб. пособие / Л.Ф. Зверенчук, Я.И. Гуральник, В.Ф. Журко и др. – М.: Финансы и статистика, 1989. - 304с.

10. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 299 с.

11. Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 120 с.

12. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П.В. Мельника. – К.:ЦУЛ, 2003. – 311с.

13. Наринский А.С., Гаджиев Н.Г. Контроль и бухгалтерская экспертиза. – Кишинев: Контабил-Сервис, 1993. – 166 с.

14. Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2002. – 320 с.

15. Солодов А.К. Рынок: контроль и аудит. Вопросы теории и техники: Монография. – В 2-х ч. – Воронеж: Редакционно-издательский отдел, 1993. - Ч.1. – 160 с.; Ч.2. – 160 с.

16. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260с.

17. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України. / Мумінова-Савіна Г.Г., Кравець В.М., Мазур О.А., Галенко О.М., Кириленко В.Б. – К.: Факт, 2001. – 448 с.

18. В.Павлюк. Контроль и ревизия. Донецк: ДонГУ, Кассиопея., 1999. – 136с.

19. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Організація і методика аудиту: Навч.посіб. – К.: Каравела, 2004. – 568с.

20. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672с.

21. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 363 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 


Додаток А

План заходів щодо реалізації стратегії підготовки кадрів для запровадження системи внутрішнього контролю та створення служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору україни на період 2011 - 2013 роки

Таблиця А1

Затверджено Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 14 грудня 2010 р. № 467

Найменування заходу Відповідальні за виконання Термін виконання Очікувані результати
Навчання та підвищення кваліфікації керівників та працівників органів державного та комунального сектору з питань внутрішнього контролю та управління ризиками
1. Розроблення навчальних програм (модулів), посібників з питань внутрішнього контролю та управління ризиками, програм тестування з цих питань та відповідного програмного забезпечення Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ 2011 рік Створення методичного забезпечення для організації та проведення навчань і тестування
2. Організація та проведення щоквартальних тижневих тренінгів з питань внутрішнього контролю та управління ризиками для керівників та працівників органів державного та комунального сектору в системі ЦОВВ Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ Постійно з 2011 року Запровадження внутрішнього контролю в управлінській діяльності, посилення відповідальності керівників за організацію ефективної системи внутрішнього контролю в кожному сегменті діяльності
3. Організація та проведення пілотних проектів із побудови системи внутрішнього контролю Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ 2011 - 2013 роки Набуття працівниками центральних органів виконавчої влади практичного досвіду у сфері внутрішнього контролю та управління ризиками

 


Продовження таблиці А1

Підготовка державних внутрішніх аудиторів, їх сертифікація та подальше підвищення кваліфікації
4. Розроблення навчальних програм (модулів), посібників з питань внутрішнього аудиту в органах державного сектору, програм тестування з цих питань, програм підвищення кваліфікації державних внутрішніх аудиторів, відповідного програмного забезпечення Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ I півріччя 2011 року Створення методичного забезпечення для організації та проведення навчань з внутрішнього аудиту та тестування, систематичного підвищення кваліфікації державних внутрішніх аудиторів
5. Розроблення і затвердження поетапних графіків підготовки державних внутрішніх аудиторів, навчальних планів, типових кваліфікаційних вимог до майбутніх державних внутрішніх аудиторів та порядку їх зарахування до навчальних груп Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ I півріччя 2011 року Створення методичного забезпечення підготовки державних внутрішніх аудиторів
6. Організація та проведення курсів для підготовки державних внутрішніх аудиторів Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ Постійно з 2011 року Забезпечення потреби органів державного і комунального сектору у спеціалістах з питань внутрішнього аудиту для створення відповідних служб
7. Розробка та затвердження форми сертифіката, порядку сертифікації державних внутрішніх аудиторів та внесення до законодавства доповнень, що регламентують обов'язковість наявності такого сертифіката для заміщення відповідних посад Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ 2011 рік Запровадження системи сертифікації державних внутрішніх аудиторів

Продовження таблиці А1

8. Запровадження ведення реєстру сертифікованих державних внутрішніх аудиторів Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ 2011 рік Запобігання втратам підготовленого кадрового потенціалу
9. Організація та проведення пілотних проектів з внутрішнього аудиту Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ 2011 - 2013 роки Набуття працівниками ЦОВВ практичного досвіду у сфері внутрішнього контролю та управління ризиками
10. Запровадження системи періодичного оцінювання (тестування тощо) та підвищення рівня кваліфікації державних внутрішніх аудиторів Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ 2011 рік Запровадження систематичного оцінювання фахового рівня та підвищення кваліфікації державних внутрішніх аудиторів
Інформаційна та організаційна підтримка запровадження внутрішнього контролю та служб внутрішнього аудиту в органах державного сектору
11. Створення в ГоловКРУ при ЦПГ структурного підрозділу, основною функцією якого буде організація та проведення навчань та перепідготовки керівників та спеціалістів з питань внутрішнього контролю, та підготовка, сертифікація і підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів органів державного і комунального сектору Керівництво ГоловКРУ Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ I півріччя 2011 року Створення кадрового ресурсу, необхідного для реалізації заходів, передбачених цим Планом
12. Організація та проведення навчань, інших заходів з підвищення кваліфікації для працівників ГоловКРУ Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ Постійно з 2011 року Запровадження систематичного підвищення кваліфікації фахівців ЦПГ
             

 


Продовження таблиці А1

13. Організація та проведення тренінгів для майбутніх тренерів Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ Постійно Поступове збільшення обсягів щорічної підготовки керівників та спеціалістів з питань внутрішнього контролю і державних внутрішніх аудиторів та зменшення видатків на їх навчання завдяки підготовці вітчизняних тренерів
14. Організація та проведення семінарів, брифінгів, конференцій тощо для керівників органів державного та комунального сектору з питань розвитку системи ДВФК в Україні Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ Постійно Підвищення рівня обізнаності керівників та працівників органів державного та комунального сектору з питань управління державними фінансами
15. Висвітлення на веб-сайті та у засобах масової інформації новин у сфері реформування ДВФК та діяльності ЦПГ Управління гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Відділ взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю ГоловКРУ Постійно Відкритість і прозорість реформ у сфері ДВФК, підвищення рівня обізнаності громадськості

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...