Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунки механізмів козлових кранів: Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. Укл.: С.В. Ракша.– Д., 2005. 46 с.

 

 

Вказівки містять методичні та деякі довідкові матеріали з розрахунку механізмів вантажопідйомних кранів і призначені для студентів спеціальності “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” при курсовому та дипломному проектуванні

 

 

Табл. 3. Іл. 13. Бібліогр.: 11 назв.

 

 

Рецензенти: доц. Шатов С.В. (ПДАБА),

проф. Смирнов Г.Ф. (ДІІТ)

 

Редактор Щепоткина Т.В.

Комп’ютерна верстка

 

 

Підписано до друку ________. Формат 60x84 1/16. Папір для множних апаратів. Ризограф. Ум. друк. арк. ___. Обл. видавн. арк. ____. Тираж 75 прим. Зам. № ____. Вид. № ___. Безкоштовно.

 

Видавництво Дніпропетровського національного університету

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

 

ДК № 1315 від 31.03.2003 р.

 

 

Адреса видавництва та дільниці оперативної поліграфії:

49010, Дніпропетровськ, 10, вул. Акад. Лазаряна, 2

ЗМІСТ

Стор.

Вступ.................................................................................................................5

1. Визначення геометричних та масових характеристик крана...................8

2. Розрахунок механізму підйому вантажу....................................................9

2.1 Розрахунок каната, діаметрів барабана і блоків................................10

2.2. Розрахунок вантажозахоплювального пристрою..............................11

2.2.1. Розрахунок елементів гакової підвіски.....................................11

2.2.2. Розрахунок вантажної траверси................................................18

2.3. Розрахунок потужності і вибір двигуна, вибір редуктора...............20

2.4. Вибір гальма і муфт механізму підйому............................................21

2.4.1. Вибір гальма ...............................................................................21

2.4.2. Муфта між двигуном і редуктором...........................................22

2.4.3. Муфта між редуктором і барабаном.........................................22

2.5. Перевірка правильності вибору електродвигуна..............................23

2.5.1. Перевірка двигуна на тривалість пуску....................................23

2.5.2. Визначення тривалості гальмування механізму підйому.......24

2.5.3. Перевірка двигуна на нагрівання..............................................24

2.6. Розрахунок вузла барабана.................................................................25

2.6.1. Розрахунок довжини барабана і товщини стінки....................25

2.6.2. Розрахунок осі барабана та вибір підшипників.......................26

2.6.3. Розрахунок кріплення каната до барабана...............................28

3. Розрахунок механізму пересування вантажного візка............................29

3.1. Розрахунок ходових коліс вантажного візка.....................................30

3.2. Визначення опору пересуванню вантажного візка...........................31

3.3. Вибір канату і розрахунок барабана..................................................33

3.4. Розрахунок потужності і вибір двигуна, вибір редуктора...............33

3.5. Вибір муфт механізму пересування вантажного візка.....................35

3.5.1. Муфта між двигуном і редуктором...........................................35

3.5.2. Муфта між редуктором і барабаном.........................................35

3.6. Перевірка правильності вибору електродвигуна..............................35

3.6.1. Перевірка двигуна на тривалість пуску....................................35

3.6.2. Перевірка двигуна на нагрівання..............................................36

3.7. Розрахунок гальмівного моменту і вибір гальма..............................36

4. Розрахунок механізму пересування крана................................................37

4.1. Вибір ходових коліс ............................................................................37

4.2. Визначення опору пересуванню крана..............................................39

4.3. Розрахунок потужності і вибір двигуна, вибір редуктора...............40

4.4. Вибір муфт механізму пересування крана.........................................41

4.4.1. Муфта між двигуном і редуктором...........................................41

4.4.2. Муфта між редуктором і ходовим колесом..............................42

4.5. Розрахунок гальмівного моменту і вибір гальма..............................42

4.6. Перевірка двигуна на перегрівання....................................................43

Стор.

5. Перевірка стійкості козлового крана.........................................................44

5.1. Робочий стан. Перше розрахункове положення...............................44

5.2. Робочий стан. Друге розрахункове положення.................................45

5.3. Неробочий стан....................................................................................46

Бібліографічний список..................................................................................46


ВСТУП

Козлові крани набули широкого застосування при виконанні наванта­жувально-розвантажувальних робіт з обслуговування складів, для монтажних робіт на відкритих площадках, для спеціальних робіт при будівництві суден, у будівництві та обслуговуванні гідротехнічних споруд та атомних електростанцій, а також у технологічному циклі на полігонах заводів будівельної індустрії. Козлові крани загального призначення використовуються на залізничному транспорті для перевантаження контейнерів, будівельних матеріалів, інших штучних та насипних вантажів.

Козловий кран являє собою конструкцію мостового типу, яка несе вантажний візок і встановлена на опорах, що рухаються по крановій колії. Переваги козлових кранів: простота конструкції, висока надійність у роботі, стійкість, постійність вантажопідйомності та висоти підйому вантажу, значна питома вантажопідйомність, низькі експлуатаційні витрати, зручний огляд машиністом робочої зони.

Козловий безконсольний кран (рис.1,а) спирається на жорстку 1 і шарнірну 2 опори, вантажний візок 3 рухається по верхньому поясу мосту 4, як вантажозахоплювальний пристрій 5 використовується вантажна траверса.

У козлового консольного крана (рис.1,б) вантажний візок 3 рухаєть­ся по їздовій балці, закріпленій на нижньому поясі мосту 4, з можливістю виїзду на консолі 6, за рахунок чого розширюється зона обслуговування крана.

За типом приводу вантажні візки можуть бути самохідні або з канатним приводом. Вантажна лебідка, а також лебідка приводу руху вантажного візка з канатним приводом розміщуються на мосту над жорсткою опорою. Це дозволяє зменшити масу вантажного візка і навантаження на міст. Кабіна машиніста крана закріплюється на жорсткій опорі або ж встановлюється на їздовій балці з можливістю пересування вздовж мосту разом із вантажним візком.

Механізми пересування сучасних козлових кранів конструюють лише з індивідуальними приводами, розміщеними на нижній частині жорсткої і шарнірної опор. Синхронна робота приводів пересування крана забезпечується за рахунок електричної схеми керування.


 

 

Рис. 1,а. Козловий безконсольний кран

Рис. 1,а. Козловий безконсольний кран

 

 

 

Рис. 1,б. Козловий консольний кран


1. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТА МАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРАНА

Орієнтовні значення геометричних характеристик козлового крана залежно від ширини зони обслуговування (м), висоти підйому гака (м), а також від вибраної конструктивної схеми крана наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...