Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок гальмівного моменту і вибір гальма

Для забезпечення запасу зчеплення з рейками коліс механізму пересування опори при ненавантаженому крані із вантажним візком, встановленим у крайньому лівому положенні біля опори , (рис. 12) максимальне прискорення при гальмуванні повинно бути не більше

,

де –кількість привідних і загальна кількість коліс механізму пересування;

– коефіцієнт зчеплення колеса з рейкою; для кранів, які працюють на відкритому повітрі;

– запас зчеплення.

Тривалість гальмування приводу опори з умови максимально допустимого прискорення

.

Мінімально допустима тривалість гальмування

,

де – допустиме значення гальмівного шляху, яке визначається згідно з [7, табл. 101].

Необхідний гальмівний момент на валу двигуна при гальмуванні привода опори ненавантаженого крана

,

де – кутова швидкість вала двигуна, ;

– момент інерції рухомих мас механізму пересування крана, приведений до вала двигуна, при гальмуванні

,

– навантаження на ходові візки опори В при ненавантаженому крані ;

– статичний момент на валу двигуна при гальмуванні ненавантаженого крана

,

– статичний опір пересуванню крана без вантажу при гальмуванні, де:

; ; ;

З каталогу гальм [7, табл. 87 – 89] вибирають двоколодкове гальмо і виписують його тип, максимальний гальмівний момент, діаметр гальмівного шківа. Після цього згідно з вибраним гальмом остаточно призначають муфту з відповідним гальмівним шківом.

Перевірка двигуна на нагрівання

Перевірка двигуна на нагрівання виконується з використанням діаграми навантаження механізму або за методикою віднесення кранових механізмів до номінальних режимів роботи (див. п. 2.5.3).

ПЕРЕВІРКА СТІЙКОСТІ КОЗЛОВОГО КРАНА

У відповідності до вимог "Правил..." [1] виконується перевірка стійкості козлового крана в робочому стані (два розрахункові положення) та неробочому стані.

Стійкість крана оцінюється коефіцієнтами стійкості, які являють собою відношення моментів від сил, що утримують кран, до моментів від сил, що перекидають кран

.

Робочий стан. Перше розрахункове положення

Кран з вантажем рухається під ухил і гальмується (рис. 13,а), вітрове навантаження робочого стану направлене в бік руху крана, гальмується вантаж, який піднімається (сила інерції вантажу направлена догори).

Момент утримуючих сил

,

Рис. 13. Розрахункові схеми до розрахунку стійкості крана

 

момент перекидних сил

,

де – вертикальна сила інерції маси вантажу, що піднімається, при гальмуванні, , ( прискорення вантажу, що піднімається, при гальмуванні);

, – горизонтальні сили інерції маси вантажу і маси крана при гальмуванні,

, , ( – прискорення при гальмуванні); – вітрове навантаження на вантаж та кран;

– база крана; – висота крана;

– вертикальна координата центра ваги крана;

– координата прикладення вітрового навантаження на кран;

– ухил колії крана [7, табл. 111].

Координати і визначаються із використанням розрахункових схем (див. рис. 12, рис. 13,а)

,

,

де – площа металоконструкцій відповідно мосту, жорсткої опори, шарнірної опори, крана в цілому.

Робочий стан. Друге розрахункове положення

Кран рухається під ухил без вантажу і гальмується (див. рис. 13,а), вітрове навантаження робочого стану направлене в бік руху.

Момент утримуючих сил

.

Момент перекидних сил

.

Неробочий стан

Кран встановлений на ухилі (рис. 13,б), вітрове навантаження неробочого стану направлене в бік ухилу.

Момент утримуючих сил

.

Момент перекидних сил

,

тут – вітрове навантаження на кран неробочого стану, яке визначається при динамічному тиску .


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: ДНАОП 0.00-1.02-02.– Х.: Форт, 2002.– 416 с.

2. Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини.– К.: Вища школа, 1993.– 413 с.

3. Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины.– М.: Машиностроение, 1989. – 536 с.

4. Расчеты крановых механизмов и их деталей. ВНИИПТМАШ.– М.: Машиностроение, 1971.– 496 с.

5. Иванченко Ф.К. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин.– К.: Высшая школа, 1978.– 573 с.

6. Колесник Н.П. Расчеты строительных кранов.–К.: Высшая школа, 1985.– 240 с.

7. Ракша С.В. Довідник до розрахунків механізмів вантажопідйомних кранів.– Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп., Д., 2005. – 131 с.

8. Пузырьков П.И. Крюковые подвески грузоподъемных машин. Учебн. пособие.– Д., Арт-пресс.– 1998.– 126 с.

9. Справочник по кранам: В 2 т. Т.І. Характеристика материалов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, И.Е. Звягин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.– М.: Машиностроение, 1988.– 536 с.

10. Справочник по кранам: В 2 т. Т.2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы, их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов /М.П. Александров, М.М. Гохберг, А.А. Ковин и др.; Под общ. ред. М.М. Гохберга.– М.: Машиностроение, 1988.– 559 с.

11. Рум’янцев Б.П., Бурко Я.В., Зеленко О.В. Довідник конструктора вантажопідйомних машин: Навчальний посібник.– Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2002.–250 с.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...