Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проведення вимірів у мережах з ізольованою нейтраллю

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема:Пожеженебезпечні властивості речовин та первинні засоби пожежегасіння. Визначення температури сполоху горючих рідин за допомогою лабораторного приладу.

 

Мета роботи:

 

Хід експерименту:

 

Таблиця 4 – Результати вимірів

Рідина Дані термометра t, °С Барометричний тиск Р Поправка ∆t, °С Температура сполоху t, °С
мм рт. ст. Па
           
           
           

 

За результатами розрахунків температури сполоху визначити, до якого класу (ЛСР чи ГР) відносяться рідини, які досліджено, і до якої категорії за пожежною небезпекою буде належати виробництво, де використовуються дані нафтопродукти.

 

∆t = 3·10-4 (101325 – Р), (1)

 

де Р – фактичний барометричний тиск в умовах проведення експерименту.

Значення Р визначається за допомогою барометра у міліметрах ртутного стовпчика, а для розрахунків за формулою (1) барометричний тиск переводиться у паскалі (101325 Па = 760 мм рт.ст.). Якщо барометричний тиск нижче 101325 Па, поправку треба додавати, якщо вище – віднімати.

Розрахунки:

 

∆t =

 

Висновки:

 

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема:Вимір та розрахунок основних параметрів виробничого шуму

 

Мета роботи:

 

Хід експерименту:

 

Таблиця 5 – Результати вимірів рівня шуму від джерел 1 і 2

Джерело шуму Фоновий шум в аудиторії Джерело 1 Джерело 2 Одночасна робота джерел 1 і 2
Рівень шуму, дБА        

 

Розрахувати сумарний рівень шуму джерел 1 і 2, з урахуванням фонового шуму, та порівняти його з експериментальним.

 

∑L = 10 lg (100,1Lф + 100,1L1 + 100,1L2) =

 

 

Таблиця 6 – Результати вимірів рівня шуму від джерела 3 в установці

Умови виміру Відкритий отвір Закритий отвір
повсть ДСП пінопласт
Рівень шуму, дБА        
Зменшення рівня шуму, дБА      

Таблиця 7 – Індивідуальне розрахункове завдання

Номер варіанта Характеристика джерел шуму
Група 1 Група 2 Група 3
Ln, дБА n, шт. r, м Ln, дБА n, шт. r, м Ln, дБА n, шт. r, м
                   

Примітки:

Ln – рівень звукової потужності кожного з рівношумлячих джерел, дБА;

n – кількість рівношумлячих джерел, шт.;

r – середня відстань від розрахункової точки до групи рівношумлячих джерел, м.

 

1 Зробити ескіз розрахункової схеми

 

2 Визначити сумарний рівень шумового випромінювання ∑Lr в межах кожної групи рівношумлячих джерел шуму:

 

∑Li = Li + 10 lg n, дБА;

∑L1 =

∑L2 =

∑L3 =

 

 

3 Визначити рівень шуму L, який утворюється кожною групою джерел окремо в розрахунковій точці:

 

 

Lri = ∑Li – 10 lg (2∙π∙r2), дБА;

Lr1 =

Lr2 =

Lr3 =

4 Визначити сумарний рівень звукової потужності всіх груп джерел шуму для розрахункової точки:

 

∑L = 10 lg (100,1Lr1 + 100,1Lr2 + … + 100,1Lrn) = 10 lg ∑100,1Lri, дБА.

 

 

∑L =

 

 

5 Порівняти отриманий результат з рівнем шуму, який є допустимим для виробничого приміщення.

 

Висновок з розрахункової роботи:

 

Висновок з лабораторної роботи:

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Дослідження метеорологічних умов виробничих приміщень

 

Мета роботи:

 

 

Хід експерименту:

 

 

Таблиця 8 – Показники вологості повітря при барометричному

тиску______мм рт.ст.

Місце виміру Дані «вологого» термометра t, °С Дані «сухого» термометра t, °С Відносна вологість φ, % Абсолют-на вологість ρ, г/м3 Волого-утримання d, г/кг Тиск насиченого повітря Рн, кПа
1 В лабораторії (навколо установки)            
2 В установці при включеному кип’ятильнику та вимкнутому вентиляторі            
3 В установці при режимі I            
4 В установці при режимі II            
5 В установці при режимі III            

 


Розрахунок вологоутримання:

 

d = 622 Рн / (Рб – Рн), г/кг,

 

де Рн – тиск водяної пари насиченого повітря, Па;

Рб – барометричний тиск, Па.

Якщо атмосферний тиск виміряне у мм рт.ст., то його необхідно перевести у паскалі. Нормальний тиск 760 мм рт.ст. дорівнює 101325 Па.

 

Рб =

 

Таблиця 9 – Вимірювання швидкості руху повітря у виробничому приміщенні

Номер виміру Показання анемометра Різниця між кінцевими та початковими даними Час виміру, с Кількість поділок за секунду Швидкість руху повітря v, м/с
початкові кінцеві
         
         
         

 

Висновки:

 

 


Індивідуальне розрахункове завдання до лабораторної роботи № 3

Розрахунок кількості повітря, необхідного для подавання загальнообмінною вентиляцією з метою забезпечення оптимальних значень параметрів мікроклімату.

Вихідні дані занести до табл. 10.

 

Таблиця 10 – Вихідні дані

Номер варіанту Категорія робіт за важкістю Середня температура зовнішнього повітря t, °С Висота до вентиляційних отворів h, м Кількість надлишкового тепла, яке випромінюється Q, кДж/с Кількість надлишкової вологи, яка виділяється W, г/с
           

 

 

Висновки:

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

 

Тема:Дослідження характеристик виробничого освітлення

 

Мета роботи:

 

 

Хід експерименту:

 

Таблиця 14 – Результати вимірів в лабораторній установці відбитого освітлення Е, лк

Кольор екрана Освітленість при різних положеннях сектора Е, лк
I – Евід I II – Евід II III – Евід III IV – Евід IV
Білий        
Фіолетовий        
Темний        

 

Визначити коефіцієнт відбивання ρ та поглинання α для фіолетових та темних робочих площин в лабораторній установці, прийняти значення коефіцієнту відбивання для білого кольору в інтервалі ρб = 0,7…0,9.

Освітленість, відбита падаючим світловим потоком, для білого кольору знаходиться згідно зі співвідношенням , лм.

 

Епад =

 

Коефіцієнти відбивання для фіолетової та темної поверхні дорівнюють відповідно: та .

 

ρф =

 

ρт =

 

Коефіцієнт поглинання α = 1 – ρ:

 

αф = αт =

Визначити коефіцієнт світлопропускання для різних ступенів забруднення ліхтарів за результатами вимірів освітленості в лабораторній установці для робочої поверхні білого кольору:

 

Таблиця 15 – Результати вимірів освітленості при природному освітленні робочого місця Е, лк

Номер виміру Відстань робочого місця від вікна r, м Діапазон виміру люксметра Тип насадки Кількість поділок, шт. Освітленість Е, лк Коефіцієнт природної освітленості е, %
0,0          
1,0          
2,0          
3,0          
4,0          

 

Накреслити графік залежності коефіцієнта природної освітленості робочого місця від його розташування відносно природного джерела освітлення:

 

 

Індивідуальне розрахункове завдання:

Розрахувати систему загального освітлення виробничого приміщення методом світлового потоку. Дані варіанта занести до табл. 16.

 

Таблиця 16 – Дані індивідуального розрахункового завдання

Номер варіанта Довжина А, м Ширина В, м Висота підвісу Нр.м, м Коефіцієнт відбивання Тип приміщення Освітленість Ен, лк
стелі ρстелі, % стін ρстін, %
               
                 

Примітка: Тип приміщення задає викладач.

 

1 Визначити тип ліхтаря [13, с. 35 – 36] та за допомогою [13, табл. 12] визначити значення співвідношення:

 

L/Нр.м =

 

Тип ліхтаря:

 

2 Розрахувати відстань між ліхтарями L, м:

 

3 Розрахувати кількість ліхтарів n, шт., які потрібні для освітлення приміщення за формулою n = n* n**:

 

n* = A / L, шт. n** = B / L, шт.
  n* =   n** =
  n =  

 

4 Знайти індекс (світлопоказник) приміщення і:

 

;

 

і =

 

5 Відповідно до значення індексу приміщення і за допомогою [13, табл. 13] знайти значення коефіцієнта використання світлового потоку ламп η, %, який залежить від типу ліхтаря, коефіцієнтів відбивання стелі ρстелі і стін ρстін.

 

η =

 

6 Розрахувати світловий потік Fл, лм лампи чи групи ламп (значення величин, які використано у формулі):

 

, лм;

 

Fл =

 

 

7 Обрати за допомогою [13, табл. 14] фактичний світловий потік Fф, лм, значення якого є найближчим більшим, ніж значення розрахункового світлового потоку Fл, лм, лампи:

8 Розрахувати фактичну освітленість:

 

, лк, =

 

 

яку дають обрані лампи:

9 Виходячи з потужності однієї лампи та їх кількості, розрахувати загальну потужність системи освітлення:

 

W = w n, Вт =

 

 

Висновки:

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

 

Тема:Дослідження електронебезпеки в мережах трифазного струму напругою до 1000 В

 

Мета роботи:

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема:Пожеженебезпечні властивості речовин та первинні засоби пожежегасіння. Визначення температури сполоху горючих рідин за допомогою лабораторного приладу.

 

Мета роботи:

 

Хід експерименту:

 

Таблиця 4 – Результати вимірів

Рідина Дані термометра t, °С Барометричний тиск Р Поправка ∆t, °С Температура сполоху t, °С
мм рт. ст. Па
           
           
           

 

За результатами розрахунків температури сполоху визначити, до якого класу (ЛСР чи ГР) відносяться рідини, які досліджено, і до якої категорії за пожежною небезпекою буде належати виробництво, де використовуються дані нафтопродукти.

 

∆t = 3·10-4 (101325 – Р), (1)

 

де Р – фактичний барометричний тиск в умовах проведення експерименту.

Значення Р визначається за допомогою барометра у міліметрах ртутного стовпчика, а для розрахунків за формулою (1) барометричний тиск переводиться у паскалі (101325 Па = 760 мм рт.ст.). Якщо барометричний тиск нижче 101325 Па, поправку треба додавати, якщо вище – віднімати.

Розрахунки:

 

∆t =

 

Висновки:

 

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема:Вимір та розрахунок основних параметрів виробничого шуму

 

Мета роботи:

 

Хід експерименту:

 

Таблиця 5 – Результати вимірів рівня шуму від джерел 1 і 2

Джерело шуму Фоновий шум в аудиторії Джерело 1 Джерело 2 Одночасна робота джерел 1 і 2
Рівень шуму, дБА        

 

Розрахувати сумарний рівень шуму джерел 1 і 2, з урахуванням фонового шуму, та порівняти його з експериментальним.

 

∑L = 10 lg (100,1Lф + 100,1L1 + 100,1L2) =

 

 

Таблиця 6 – Результати вимірів рівня шуму від джерела 3 в установці

Умови виміру Відкритий отвір Закритий отвір
повсть ДСП пінопласт
Рівень шуму, дБА        
Зменшення рівня шуму, дБА      

Таблиця 7 – Індивідуальне розрахункове завдання

Номер варіанта Характеристика джерел шуму
Група 1 Група 2 Група 3
Ln, дБА n, шт. r, м Ln, дБА n, шт. r, м Ln, дБА n, шт. r, м
                   

Примітки:

Ln – рівень звукової потужності кожного з рівношумлячих джерел, дБА;

n – кількість рівношумлячих джерел, шт.;

r – середня відстань від розрахункової точки до групи рівношумлячих джерел, м.

 

1 Зробити ескіз розрахункової схеми

 

2 Визначити сумарний рівень шумового випромінювання ∑Lr в межах кожної групи рівношумлячих джерел шуму:

 

∑Li = Li + 10 lg n, дБА;

∑L1 =

∑L2 =

∑L3 =

 

 

3 Визначити рівень шуму L, який утворюється кожною групою джерел окремо в розрахунковій точці:

 

 

Lri = ∑Li – 10 lg (2∙π∙r2), дБА;

Lr1 =

Lr2 =

Lr3 =

4 Визначити сумарний рівень звукової потужності всіх груп джерел шуму для розрахункової точки:

 

∑L = 10 lg (100,1Lr1 + 100,1Lr2 + … + 100,1Lrn) = 10 lg ∑100,1Lri, дБА.

 

 

∑L =

 

 

5 Порівняти отриманий результат з рівнем шуму, який є допустимим для виробничого приміщення.

 

Висновок з розрахункової роботи:

 

Висновок з лабораторної роботи:

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Дослідження метеорологічних умов виробничих приміщень

 

Мета роботи:

 

 

Хід експерименту:

 

 

Таблиця 8 – Показники вологості повітря при барометричному

тиску______мм рт.ст.

Місце виміру Дані «вологого» термометра t, °С Дані «сухого» термометра t, °С Відносна вологість φ, % Абсолют-на вологість ρ, г/м3 Волого-утримання d, г/кг Тиск насиченого повітря Рн, кПа
1 В лабораторії (навколо установки)            
2 В установці при включеному кип’ятильнику та вимкнутому вентиляторі            
3 В установці при режимі I            
4 В установці при режимі II            
5 В установці при режимі III            

 


Розрахунок вологоутримання:

 

d = 622 Рн / (Рб – Рн), г/кг,

 

де Рн – тиск водяної пари насиченого повітря, Па;

Рб – барометричний тиск, Па.

Якщо атмосферний тиск виміряне у мм рт.ст., то його необхідно перевести у паскалі. Нормальний тиск 760 мм рт.ст. дорівнює 101325 Па.

 

Рб =

 

Таблиця 9 – Вимірювання швидкості руху повітря у виробничому приміщенні

Номер виміру Показання анемометра Різниця між кінцевими та початковими даними Час виміру, с Кількість поділок за секунду Швидкість руху повітря v, м/с
початкові кінцеві
         
         
         

 

Висновки:

 

 


Індивідуальне розрахункове завдання до лабораторної роботи № 3

Розрахунок кількості повітря, необхідного для подавання загальнообмінною вентиляцією з метою забезпечення оптимальних значень параметрів мікроклімату.

Вихідні дані занести до табл. 10.

 

Таблиця 10 – Вихідні дані

Номер варіанту Категорія робіт за важкістю Середня температура зовнішнього повітря t, °С Висота до вентиляційних отворів h, м Кількість надлишкового тепла, яке випромінюється Q, кДж/с Кількість надлишкової вологи, яка виділяється W, г/с
           

 

 

Висновки:

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

 

Тема:Дослідження характеристик виробничого освітлення

 

Мета роботи:

 

 

Хід експерименту:

 

Таблиця 14 – Результати вимірів в лабораторній установці відбитого освітлення Е, лк

Кольор екрана Освітленість при різних положеннях сектора Е, лк
I – Евід I II – Евід II III – Евід III IV – Евід IV
Білий        
Фіолетовий        
Темний        

 

Визначити коефіцієнт відбивання ρ та поглинання α для фіолетових та темних робочих площин в лабораторній установці, прийняти значення коефіцієнту відбивання для білого кольору в інтервалі ρб = 0,7…0,9.

Освітленість, відбита падаючим світловим потоком, для білого кольору знаходиться згідно зі співвідношенням , лм.

 

Епад =

 

Коефіцієнти відбивання для фіолетової та темної поверхні дорівнюють відповідно: та .

 

ρф =

 

ρт =

 

Коефіцієнт поглинання α = 1 – ρ:

 

αф = αт =

Визначити коефіцієнт світлопропускання для різних ступенів забруднення ліхтарів за результатами вимірів освітленості в лабораторній установці для робочої поверхні білого кольору:

 

Таблиця 15 – Результати вимірів освітленості при природному освітленні робочого місця Е, лк

Номер виміру Відстань робочого місця від вікна r, м Діапазон виміру люксметра Тип насадки Кількість поділок, шт. Освітленість Е, лк Коефіцієнт природної освітленості е, %
0,0          
1,0          
2,0          
3,0          
4,0          

 

Накреслити графік залежності коефіцієнта природної освітленості робочого місця від його розташування відносно природного джерела освітлення:

 

 

Індивідуальне розрахункове завдання:

Розрахувати систему загального освітлення виробничого приміщення методом світлового потоку. Дані варіанта занести до табл. 16.

 

Таблиця 16 – Дані індивідуального розрахункового завдання

Номер варіанта Довжина А, м Ширина В, м Висота підвісу Нр.м, м Коефіцієнт відбивання Тип приміщення Освітленість Ен, лк
стелі ρстелі, % стін ρстін, %
               
                 

Примітка: Тип приміщення задає викладач.

 

1 Визначити тип ліхтаря [13, с. 35 – 36] та за допомогою [13, табл. 12] визначити значення співвідношення:

 

L/Нр.м =

 

Тип ліхтаря:

 

2 Розрахувати відстань між ліхтарями L, м:

 

3 Розрахувати кількість ліхтарів n, шт., які потрібні для освітлення приміщення за формулою n = n* n**:

 

n* = A / L, шт. n** = B / L, шт.
  n* =   n** =
  n =  

 

4 Знайти індекс (світлопоказник) приміщення і:

 

;

 

і =

 

5 Відповідно до значення індексу приміщення і за допомогою [13, табл. 13] знайти значення коефіцієнта використання світлового потоку ламп η, %, який залежить від типу ліхтаря, коефіцієнтів відбивання стелі ρстелі і стін ρстін.

 

η =

 

6 Розрахувати світловий потік Fл, лм лампи чи групи ламп (значення величин, які використано у формулі):

 

, лм;

 

Fл =

 

 

7 Обрати за допомогою [13, табл. 14] фактичний світловий потік Fф, лм, значення якого є найближчим більшим, ніж значення розрахункового світлового потоку Fл, лм, лампи:

8 Розрахувати фактичну освітленість:

 

, лк, =

 

 

яку дають обрані лампи:

9 Виходячи з потужності однієї лампи та їх кількості, розрахувати загальну потужність системи освітлення:

 

W = w n, Вт =

 

 

Висновки:

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

 

Тема:Дослідження електронебезпеки в мережах трифазного струму напругою до 1000 В

 

Мета роботи:

 

 

Проведення вимірів у мережах з ізольованою нейтраллю

1) Провести виміри лінійних напруг (UАВ, UВС, UАС):

 

UАВ = UВС = UАС =

 

2) Провести експериментальні дослідження залежності сили струму Iлюд, що проходить через тіло людини, та напруги дотику Uтор від величини опору ізоляції фаз (RА = RВ = RС). Результати занести до табл. 17.

 

Таблиця 17 – Залежність сили струму Iлюд, що проходить через тіло людини, та напруги дотику Uтор від величини опору ізоляції фаз

R, кОм
Rлюд=1 кОм *C = …мкФ Uтор, В        
Iлюд, мА        
Iлюд,розрах, мА        

Примітка: *Значення ємності фаз задається викладачем (С=0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мкФ).

 

Розрахункове значення сили струму, що проходить через тіло людини, може бути знайдене за допомогою формули:

 

, А.

 

Накреслити графік залежності сили струму, що проходить через тіло людини, та напруги дотику від величини опору фаз:

 

3) Провести експериментальні дослідження залежності сили струму Iлюд, що проходить через тіло людини, та напруги дотику Uтор від величини ємності фаз С. Результати занести до табл. 18.

 

Таблиця 18 – Залежність сили струму Iлюд, що проходить через тіло людини, та напруги дотику Uтор від величини ємності фаз

С, мкФ 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0
Rлюд=1 кОм *R=… кОм Uтор, В          
Iлюд, мА          

Примітка: *Значення опору фаз задається викладачем (R=1, 2, 5, 10 кОм).

 

Накреслити графік залежності сили струму, що проходить через тіло людини, та напруги дотику від величини ємності фаз.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...