Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз акцій КІФ, що знаходяться в управлінні ЗАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент»

Рис. 2.1. Структура портфелю активів еталонного фонду

Наступним етапом є визначення середньоринкової дохідності даних фінансових активів. Хоча ми будемо співставляти загальну дохідність еталонного портфелю та цінних паперів фонду, варто визначити місячну, тобто короткострокову дохідність даних груп активів. На основі даних місячної дохідності можна визначити кореляцію дохідності фонду та еталонного портфелю. Такий аналіз дасть змогу зрозуміти якими мотивами керувалася компанія приймаючи інвестиційні рішення щодо управління активами фонду. Якщо дохідності будуть корелювати, то компанія обирала активи, які за ризиком та дохідністю співпадали з ринковою кон’юнктурою, тобто керувалася пасивною стратегією управління.

Дохідність грошових коштів визначається як середня ставка за депозитами комерційних банків в Україні. Дохідність облігацій визначаємо як середню дохідність облігацій, випущених на термін від 3 місяців до 5 років. Дохідність акцій доцільно визначити, як приріст їх курсової вартості. За основу розрахунку середньоринкової дохідності акцій взято індекс Української біржі. Зміна цього індексу показує зміну вартості акцій на ринку в цілому, а отже вона впливає на вартість відповідної частини чистих активів фонду, які оцінюються виходячи з їх ринкової ціни на організаторі торгівлі.

Таблиця 2.2

Середньоринкові показники дохідності основних груп активів, що входять у портфель еталонного фонду (на 29.08.2008р. та 31.12.2009р.) [45]

Дата Ставка за депозитами, % Дохідність ОВДП, % Дохідність муніципальних облігацій, % Зміна індексу УБ, % Дохідність корпоративних облігацій, %
29.08.2008 12,053 11,497 17,017 -16,741 9,197
30.12.2008 14,650 15,603 18,545 2,840 10,922
31.03.2009 16,225 15,600 14,113 5,800 4,680
30.06.2009 10,859 14,488 13,745 -10,307 20,283
30.09.2009 11,113 21,807 9,166 16,278 13,084
31.12.2009 12,687 11,590 8,114 -0,105 9,272

Показники місячної дохідності облігацій визначаємо як різницю між дохіністю базового та попереднього місяця. В даному випадку нас цікавить не абсолютний показник дохідності до погашення, а його зміна. Різні випуски облігацій мають різний термін та умови погашення. Позитивна зміна середньої дохідності за облігаціями говорить про підвищення попиту на облігації минулих випусків. Відповідно до цього, та зважаючи на структуру активів фонду можна побудувати таблицю, що характеризує частку дохідності кожного виду активів в загальній дохідності еталонного портфелю. Частка дохідності за кожним активом визначається за формулою (2.1). Дані щодо середньо-ринкової дохідності активів, яка наводиться в Таблиці 2.2, беремо зі Статистичного бюлетню НБУ за 2009 рік [45]. Структура видів активів еталонного фонду повторює середньо-термінову структуру активів ЗНКІФ «ГОЛДЕН Вертекс ФОНД». Додаток Б показує середньомісячну частку дохідності активів за видами в загальній дохідності портфелю активів еталонного фонду . Така частка визначається множенням середньоринкової дохідності на питому вагу активу в загальній вартості чистих активів еталонного портфелю.

Далі визначимо та порівняємо основні показники, що характеризують ризик та дохідність акцій корпоративного фонду та еталонного портфелю. Загальну дохідність еталонного фонду визначаємо за формулою (2.2). Середнє значення становить середньомісячну зміну дохідності фонду за кожним видом активів, а показник дисперсії розраховуємо за формулою (2.9).

Таблиця 2.3

Аналіз акцій КІФ, що знаходяться в управлінні ЗАТ «КУА Альтера Ессет Менеджмент»

В цьому розділі спробуємо проаналізувати акції ЗНКІФ «ГОЛДЕН Вертекс ФОНД» на основі описаних вище методів. Строк існування фонду є досить невеликим. Дані щодо вартості чистих активів маємо по кожному місяцю. В розрахунках надалі будемо використовувати період оцінки в 17 місяців починаючи з 29.08.2008р, закінчуючи 31.12.2009р. Враховуючи невеликий період оцінки дані щодо структури активів фонду беремо як середні за період. В нашому випадку, аналіз показників ризику та дохідності буде проводитись з точки зору короткострокової позиції входу-виходу з фонду. Така специфіка зумовлена неможливістю оцінки повного інвестиційного циклу, який складає 4-6 років для цінних паперів даного фонду. Специфікою аналізованого корпоративного фонду є те, що основну частку активів складають неліквідні цінні папери кількох емітентів, які приносять стабільний дохід за практично незмінного ризику. Фонд було створено для залучення додаткових коштів через викуп ним певних, заздалегідь відомих фінансових інструментів.

Стратегією корпоративного фонду є інвестування в компанії, які здатні зростати разом з перспективними галузями, і вихід з інвестиції до того, як потенціал зростання вичерпано. Практично, цей процес полягає у венчурному фінансуванні інвестиційних проектів через створення посередника у вигляді корпоративного інвестиційного фонду, який може акумулювати кошти як сторонніх інвесторів, так і самих бенефіціарів такого фінансування. Емітентами цінних паперів у складі портфелю фонду виступають юридичні особи, пов’язані між собою фінансовими інтересами, а об’єктами вкладення інвестицій виступають емісійні та боргові цінні папери афілійованих осіб, які залучають капітал для будівництва житла, офісів, об’єктів торгівлі, операцій з нерухомістю, прямого фінансування в об’єкти власних інтересів. Такі цінні папери у більшості випадків не обертаються на вторинному ринку цінних паперів, а отже не піддаються ринковим коливанням. Це говорить про низький ступінь ризику активів фонду, а отже і самих цінних паперів. Поряд із цим, цей рівень може змінюватись впродовж існування фонду. Він буде зменшуватись при досягненні цілей, заради яких були залучені кошти та суттєво зростати в разі винекнення серйозних проблем у великих емітентів, папери яких входять до складу активів фонду. Для диверсифікації ризиків, а також для підвищення ліквідності, інвестиційний фонд постійно має у складі частку активів облігації внутрішньо-державної позики, а також вільні грошові кошти на рахунках комерційних банків. В таблиці наведено дані щодо структури активів корпоративного фонду на

початок та на кінець аналізованого періоду.

Для побудови еталонного портфелю структура активів фонду повинна повторювати середньострокову структуру аналізованого портфелю.

Таблиця 2.1

Структура активів ЗНКІФ «ГОЛДЕН Вертекс ФОНД» на початок (31.08.2008р.) та на кінець (31.12.2009р.) аналізованого періоду [8]

  На 31.08.2008р. На 31.12.2009р. Середнє значення
Вид активів Частка від загальної ВЧА % ВЧА, тис. грн Частка від загальної ВЧА % ВЧА, тис. грн % ВЧА, тис. грн
Грошові кошти 2,173% 1394,03 1,733% 1068,93 1,953 1231,48
Державні цінні папери, в т.ч.: 10,383% 6661,12 13,889% 8566,70 12,136 7613,91
ОВДП 7,175% 4602,94 9,350% 5766,87 8,262 5184,91
Облігації місцевих позик 3,208% 2058,17 4,539% 2799,83 3,874 2429,00
Цінні папери емітентів, в т.ч.: 87,444% 56097,3 84,378% 52045,05 85,911 54071,2
Акції 68,084% 43677,7 72,235% 44555,17 70,160 44116,4
Корпоративні облігації 19,360% 12419,6 12,143% 7489,89 15,751 9954,75

 

Отже, структура еталонного портфелю матиме вигляд середньотермінової структури аналізованого корпоративного фонду. Така структура не була сталою на протязі існування фонду. Вартість груп активів постійно змінювалась, були щоденні зміни внаслідок здійснення діяльності з управління активами. Проводились операції згідно з рішеннями купівлі-продажу тих чи інших фінансових інструментів відповідно до ринкової кон’юнктури, коливань цін на фінансові інструменти, зміни правил оцінки активів за період аналізу. Дотримуючись стратегії, визначеній в інвестиційній декларації, вибір активів повинен бути здійснений на основі короткострокових даних щодо зміни дохідності ринкових інструментів, а з врахуванням спеціалізації фонду. Сруктура портфелю активів потрібна для усвідомлення стратегії, яку дотримується компанія з управління активами. В данному випадку, більшу частку (70,16%) займають акції українських емітентів. На другому місці в інвестиційному портфелі знаходяться державні цінні папери. Цей інструмент - вигідний варіант вкладення вільних коштів, повернення яких із приростом гарантовано державою. Державні цінні папери - найнадійніші серед боргових паперів, ризики за ними мінімальні, й у цьому їх особлива привабливість. В цьому сенсі, розуміння механізму роботи ринку ОВДП дає потужний теоретичний і практичний матеріал для (до певної міри) безризикового інвестування коштів в часи економічної та політичної невизначеності. В нашому випадку частка ОВДП в складі активів природно зросла на 2,175% після підвищення ризикованості ринку в цілому, що дало свій ефект в підвищенні загальної дохідності акцій фонду на кінець періоду. Частка корпоративних облігацій впала на 7,217% і становила 12,143% на кінець 2009р. Така реструктуризація портфелю була пов’язана з випадками технічного банкрутства емітентів корпоративних облігацій. З портфелю фонду, скоріше за все, були вилучені ті облігації, строк погашення яких припадав на кінець 2008-2009р., коли очікувалося загострення кризи банківської ліквідності, а отже підвищення ймовірності неплатежу за даним фінансовим інструментом. Переміщення активів з більш ризикових до менш ризикових є індикатором пасивної інвестиційної стратегії.

Рис. 2.1. Структура портфелю активів еталонного фонду

Наступним етапом є визначення середньоринкової дохідності даних фінансових активів. Хоча ми будемо співставляти загальну дохідність еталонного портфелю та цінних паперів фонду, варто визначити місячну, тобто короткострокову дохідність даних груп активів. На основі даних місячної дохідності можна визначити кореляцію дохідності фонду та еталонного портфелю. Такий аналіз дасть змогу зрозуміти якими мотивами керувалася компанія приймаючи інвестиційні рішення щодо управління активами фонду. Якщо дохідності будуть корелювати, то компанія обирала активи, які за ризиком та дохідністю співпадали з ринковою кон’юнктурою, тобто керувалася пасивною стратегією управління.

Дохідність грошових коштів визначається як середня ставка за депозитами комерційних банків в Україні. Дохідність облігацій визначаємо як середню дохідність облігацій, випущених на термін від 3 місяців до 5 років. Дохідність акцій доцільно визначити, як приріст їх курсової вартості. За основу розрахунку середньоринкової дохідності акцій взято індекс Української біржі. Зміна цього індексу показує зміну вартості акцій на ринку в цілому, а отже вона впливає на вартість відповідної частини чистих активів фонду, які оцінюються виходячи з їх ринкової ціни на організаторі торгівлі.

Таблиця 2.2

Середньоринкові показники дохідності основних груп активів, що входять у портфель еталонного фонду (на 29.08.2008р. та 31.12.2009р.) [45]

Дата Ставка за депозитами, % Дохідність ОВДП, % Дохідність муніципальних облігацій, % Зміна індексу УБ, % Дохідність корпоративних облігацій, %
29.08.2008 12,053 11,497 17,017 -16,741 9,197
30.12.2008 14,650 15,603 18,545 2,840 10,922
31.03.2009 16,225 15,600 14,113 5,800 4,680
30.06.2009 10,859 14,488 13,745 -10,307 20,283
30.09.2009 11,113 21,807 9,166 16,278 13,084
31.12.2009 12,687 11,590 8,114 -0,105 9,272

Показники місячної дохідності облігацій визначаємо як різницю між дохіністю базового та попереднього місяця. В даному випадку нас цікавить не абсолютний показник дохідності до погашення, а його зміна. Різні випуски облігацій мають різний термін та умови погашення. Позитивна зміна середньої дохідності за облігаціями говорить про підвищення попиту на облігації минулих випусків. Відповідно до цього, та зважаючи на структуру активів фонду можна побудувати таблицю, що характеризує частку дохідності кожного виду активів в загальній дохідності еталонного портфелю. Частка дохідності за кожним активом визначається за формулою (2.1). Дані щодо середньо-ринкової дохідності активів, яка наводиться в Таблиці 2.2, беремо зі Статистичного бюлетню НБУ за 2009 рік [45]. Структура видів активів еталонного фонду повторює середньо-термінову структуру активів ЗНКІФ «ГОЛДЕН Вертекс ФОНД». Додаток Б показує середньомісячну частку дохідності активів за видами в загальній дохідності портфелю активів еталонного фонду . Така частка визначається множенням середньоринкової дохідності на питому вагу активу в загальній вартості чистих активів еталонного портфелю.

Далі визначимо та порівняємо основні показники, що характеризують ризик та дохідність акцій корпоративного фонду та еталонного портфелю. Загальну дохідність еталонного фонду визначаємо за формулою (2.2). Середнє значення становить середньомісячну зміну дохідності фонду за кожним видом активів, а показник дисперсії розраховуємо за формулою (2.9).

Таблиця 2.3

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...