Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка ефективності сукупного портфеля вітчизняних інститутів спільного інвестування

 

Проаналізувавши сучасний стан ринку ІСІ та його основні елементи доцільно оцінити ефективність структури зведеного портфеля цінних паперів ІСІ та побудувати модель оптимального портфеля.

Проаналізуємо інформацію про склад і структуру зведеного портфеля цінних паперів ІСІ (табл. 2.5). У 2012 році найбільшу частку у зведеному портфелі ІСІ становили акції – 41.51%, трохи менше припадало на векселі – 36.40%. Частка облігацій підприємств склала 21.22%. На всі інструменти припадало менше ніж по 1%: ОВДП – 0.53%, заставні – 0.29%, казначейські зобов’язання – 0.03%.

Таблиця 2.5

Розподіл вартості зведеного портфеля цінних паперів ІСІ за типами інструментів на 01.01.2013 р.

Типи ЦП Сукупна вартість ЦП у портфелях ІСІ, грн. Частка у зведеному портфелі ЦП ІСІ
Акцiї 21 422 944 548 41.51%
Векселі 18 784 011 944 36.40%
Облігації підприємств 10 951 497 658 21.22%
Облігації державні внутрішні 273 039 340 0.53%
Заставні цінні папери 151 525 789 0.29%
Казначейські зобов'язання 14 996 294 0.03%
Облігації місцевих позик 12 398 209 0.02%
Ощадні сертифікати 0.00%

 

Продовження таблиці 2.5

Типи ЦП Сукупна вартість ЦП у портфелях ІСІ, грн. Частка у зведеному портфелі ЦП ІСІ
Інші 0.00%
Всього 51 610 413 783 100.00%

Джерело: розроблено автором на основі [УАІБ 2012 рік звіт]

 

Для спрощення розрахунків зведемо активи портфелю до чотирьох основних: акції, облігації підприємств, векселі та усі інші активи (табл. 2.6). Таким чином ми отримаємо наступну структуру: акції – 41.5%, облігації підприємств – 21.22%, векселі -36.4% та інші активи – 0.88%.

Таблиця 2.6

Спрощений розподіл вартостей та структура зведеного портфеля ІСІ у 2012 році

  Вартість Частка
Акції 21 422 944 548 41.50%
Облігації підприємств 10 951 497 658 21.22%
Векселі 18 784 011 944 36.40%
Інші активи 457 417 168 0.88%

Джерело: розроблено автором на основі [УАІБ 2012 рік звіт]

 

На основі інформації про динаміку вартостей та часток обчислимо дохідність за кожним активом у кожному періоді за формулою 1 та представимо у таблиці 2.7.

За отриманих результатів можна стверджувати, що найбільшою є дохідність векселів, яка протягом всього досліджуваного періоду залишалась додатною: у 2009 році вона склала 63.69%,знизившись у 2010 р до12.84%,у 2011 – 11.76% та у 2012 – 7%.

У 2009 році акції принесли ІСІ збитки у розмірі 5.36%. Проте у 2010 році дохідність зросла і склала 6.45%, характеризуючись також позитивною тенденцією у 2011 р. – 7.69% та у 2012р. – 27.19%.

Таблиця 2.7

Динаміка дохідності активів

  Акція Облігації Векселі Інші активи
- - - -
-5.36% -4.88% 63.69% -52.98%
6.45% -30.83% 12.84% 81.77%
7.69% 2.64% 11.76% -40.44%
27.19% 11.28% 7.00% -42.69%

Джерело: розроблено автором на основі [УАІБ 2008-2012 рік звіт]

 

Облігації підприємств були збитковими як у 2009 (-4.88%), так і в 2010 рр.(-30.83%). У 2011 році дохідність встановилась на рівні 2.64 %, у 2012 підвищилась до 11.28%.

Інші активи, що включають в себе ОВДП, казначейські зобов’язання, заставні, облігації місцевих позик і т.д., характеризувались найбільшою волатильністю дохідності. У 2009 році дохідність була від’ємною і склала( -52.98%), а у 2010 зросла до 81.77%. При цьому у 2011 дохідність різко впала до (-40.44%), у 2012 вона склала (-42.69%).

За допомогою вбудованих формул у MS Excel побудуємо коваріаційну матрицю для визначення взаємозв’язків між цінними паперами (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Коваріаційна матриця

Акції Облігації Векселі Інші активи
Акції 0.00      
Облігації 0.00 0.02    
Векселі -0.01 0.00 0.05  
Інші активи 0.01 -0.06 -0.06 0.28

Джерело: розроблено автором на основі [УАІБ 2008-2012 рік звіт]

 

Результати коваріаційної матриці свідчать в цілому про слабкі зв’язки між активами, що є позитивною ознакою для портфеля. Обернені зв’язки наявні між акціями і векселями, іншими активами та облігаціями, векселями та іншими активами. Це значить, що зміна доходності одного виду активу матиме обернений вплив на дохідність іншого. Прямі зв’язки спостерігаються між акціями та іншими активами.

Припустимо, що зведений портфель ІСІ складається з двох портфелів. Портфель № 1 включає в себе акції та облігації підприємств, а портфель № 2 – векселі та інші активи. Оскільки частка акцій у зведеному портфелі складає 41.5% , а облігацій – 21.22%, то розрахуємо частки даних активів у портфелі № 1:

Частка акцій = 0.415/(0.415+0.212) = 0.66 або 66%

Частка облігацій = 0.212/(0.415+0.212) = 0.34 або 34%

Відповідно обчислимо частки для портфеля № 2:

Частка векселів = 0.364/(0.364+0.0088) = 0.98 або 9%

Частка інших активів = 0.0088 / (0.364+0.0088) = 0.02 або 2%

Далі, використовуючи функції MS Excel, розрахуємо середній дохід, дисперсію, коефіцієнти кореляції та коваріації для портфелів 1 та 2.

Таблиця 2.9

Розрахункові дані 1

Середній дохід Портфель1 0.033
Портфель2 0.233
Дисперсія Портфель1 0.060
Портфель2 0.118
Коваріація між портфелями 1 та 2 0.08
Кореляція між портфелями 1 та 2 1.00

Джерело: розроблено автором на основі

 

Портфель 1, який на 66% складається з акцій та на 34% з облігацій підприємств має середню дохідність у розмірі 3.3%. Портфель 2, який на 98% складається з векселів має середню дохідність у обсязі 23.3%. Але водночас ризик, який виражено через показник дисперсії, у портфеля 1 є значно меншим і складає 0.06, тоді як для портфеля 2 цей показник дорівнює 0.118.

Останній етап розрахунків полягає у визначенні середньо очікуваного доходу по загальному зведеному портфелю ІСІ. В результаті розрахунків були отримані так і дані: загальний середній дохід – 13.28%, середньоквадратичне відхилення – 28.8%.

Таблиця 2.10

Розрахункові дані 2

Загальний середньо очікуваний дохід 13.29%
Загальна дисперсія 0.08
Загальне середньоквадратичне відхилення 28.8%

Джерело: розроблено автором на основі

 

Варто зазначити, що дані результати є дійсними, якщо частка портфеля 1 дорівнює 50% та частка портфеля 2 у загальному зведеному портфелі складає 50%.

Всю множину часток і відповідно дохідностей та мір ризику представлено у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

Залежність середнього доходу та відхилення від частки портфеля №1 в загальному портфелі

Частка портфеля 1 у загальному зведеному портфелі ІСІ Середній дохід Відхилення
  13.29% 28.80%
23.30% 34.40%
0.05 22.30% 33.80%
0.1 21.30% 33.21%
0.15 20.30% 32.62%
0.2 19.30% 32.05%
0.25 18.29% 31.48%
0.3 17.29% 30.92%
0.35 16.29% 30.38%
0.4 15.29% 29.84%
0.45 14.29% 29.31%
0.5 13.29% 28.80%
0.55 12.28% 28.30%
0.6 11.28% 27.81%

Продовження таблиці 2.11

0.65 10.28% 27.33%
0.7 9.28% 26.87%
0.75 8.28% 26.43%
0.8 7.28% 26.00%
0.85 6.27% 25.59%
0.9 5.27% 25.19%
0.95 4.27% 24.82%
3.27% 24.46%

Джерело: розроблено автором на основі

 

Відповідно при аналізі отриманих результатів можна побачити наступну тенденцію: при зменшенні частки портфеля 1, який складається із акцій та облігацій, зростає загальна середьноочікувана дохідність та середньоквадратичне відхилення. Так, якщо частка портфеля 1 дорівнюватиме 0, то середній дохід загального зведеного портфеля складатиме 23.3%, в свою чергу дохідність може відрізнятись від середньо очікуваної на величину середньоквадратичного відхилення, яке дорівнює 34.4% . Якщо зведений портфель складатиметься виключно із портфеля 1, то дохідність зменшиться до 3.27%, а середньоквадратичне відхилення зменшиться до 24.46%. Різниця між максимальною і мінімальною середньо очікуваною дохідністю (дельта – Δ) по зведеному портфелю складає:

Δ дохідності = (23.30% - 3.27%) = 20.03%

Δ середньоквадратичного відхилення = (34.4% - 24.46%) = 9.94%

 

Графічно множину варіантів вкладень, які характеризуватимуться різними частками співвідношення ризику та дохідності зображено на рисунку 2.20.

Отже, згідно вихідних даних та отриманих розрахункових результатів, дохідність зведеного портфеля ІСІ на початок 2013 р. становила 13.29%, а середньоквадратичне відхилення 28.8%. Відповідно до обраної стратегії, ІСІ можуть корегувати свій портфель.

Рис. 2.20. Лінія оптимального портфеля

Джерело: розроблено автором на основі

 

Відповідно, для збільшення прибутків необхідно зменшувати частку акцій та облігацій у зведеному портфелі. Наприклад, якщо частка портфеля 1 у зведеному портфелі становитиме 25%,то структура зведеного портфеля матиме наступний вигляд:

Таблиця 2.12

Нова структура зведеного портфеля ІСІ

Актив Частка у зведеному портфелі
Акції 7.8%
Облігації підприємств 23.55%
Векселі 41.94%
Інші активи 13.98%

Джерело: розроблено автором на основі

 

За таких умов середня дохідність складе 18.29%, тобто збільшиться майже в півтора рази, проте при цьому середньоквадратичне відхилення зросте до 31.48%.

Якщо ж основною метою є зменшення ризиків, то необхідно збільшувати частку акцій та облігацій у зведеному портфелі. Проте варто зауважити, що гранична межа до якої ІСІ може понизити свій ризик складає 24.46%, тобто показник ризику все одно досить високий.

Таким чином інститутам спільного інвестування для оптимізації своїх портфелів доцільніше дещо знизити частки акцій та облігацій підприємств, збільшивши частку векселів з метою нарощення дохідності.

Отже підсумовуючи, можна побачити, що ринок спільного інвестування є однією із ключових галузей фінансового ринку України. На сьогоднішній день, за обсягом активів ІСІ посідають другу позицію, поступаючись лише банківським установам. Аналіз динаміки основних показників діяльності ІСІ свідчить про їх стрімкий розвиток . За останні п’ять років кількість ІСІ зросла на 312 установ, що складає 13.5%. Обсяг власних чистих активів з 2008 року по 2012 рік збільшився приблизно в 2.4 рази. Разом з тим на даний момент в характері функціонування ІСІ існує значна кількість проблемних моментів, що свідчать про їх слабкість та які потребують вдосконалення і змін.

Серед основних причин можна назвати негативний стан фондового ринку України в цілому. Ринок спільного інвестування тісно пов'язаний із фондовим. Тому будь-які негативні тенденції, такі як, наприклад, падіння цін на акції у 2012 році, матимуть безпосередній вплив на індустрію ІСІ. Висока волатильність цін на акції зумовлює зниження інвестиційної ефективності фондів. З 2007 по 2012 рр дохідність інститутів спільного інвестування коливалась від 90% до -30%. Лише інститути закритого типу у довгостроковій перспективі можуть забезпечити конкурентоспроможну дохідність. Така нестабільність зумовлює непривабливість інвестування в ІСІ. Так, на кінець 2012 року дохідність фондів була від’ємною, тоді як банківські депозити були досить прибутковими. Така ситуація спонукає інвесторів фізичних осіб якомога менше вкладати коштів в даний інвестиційний напрямок. В свою чергу, серед інвесторів юридичних осіб найпопулярнішими залишаються венчурні ІСІ, незважаючи на їх високий ризик.

Отже, розглядаючи вітчизняний ринок спільного інвестування у контексті його ключових суб’єктів можна побачити, що на сьогоднішній день він недостатньо розвинений для повноцінного забезпечення інвестиційного розвитку держави.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...