Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРОГРАМА КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ»

Метою вивчення дисципліни «Економічний ризик та методи його вимірювання» є формування системи теоретичних і прикладних знань про сутність економічного ризику, методи його ідентифікації та способи вимірювання, кількісні та якісні показники, інструменти управління ним та можливі шляхи подолання в умовах значної нестабільності економічної ситуації.

Завдання вивчення дисципліни: розширення та поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику як характерного чинника сучасної економіки; вивчення основ теорії та практики різних видів ризику; оволодіння методологією та методикою побудови, аналізу та застосування економіко-математичних моделей, які враховують ризик; вивчення ряду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику в процесі прийняття рішень, оволодіння відповідним апаратом з метою його практичного застосування при розв’язанні різноманітних проблем; оволодіння шляхами зменшення ризику без зменшення можливостей бізнесу.

Предмет вивчення дисципліни – методи і процеси управління економічним ризиком при здійсненні господарської діяльності.

Дисципліна «Економічний ризик та методи його вимірювання» представлена наступними змістовими модулями:

Модуль 1. Теоретичні аспекти поняття економічний ризик.

Змістовий модуль 1.1. Ризик як складна економічна категорія.

Тема 1. Поняття економічного ризику та його найпоширеніші класифікації.

Тема 2.Принципи та етапи ефективного управління економічним ризиком.

Змістовий модуль 1.2. Якісні та кількісні показники економічного ризику.

Тема 3.Принципи, методи та показники всебічного аналізу ризиків.

Тема 4.Багатоетапна стратегія оцінки ризикованих альтернатив.

Модуль 2. Прикладні проблеми розробки методів кількісної оцінки рівня економічного ризику та способів вибору оптимальних стратегій управління ним.

Змістовий модуль 2.1. Прогнозування можливого ризику при розробці бізнес-плану.

Тема 5.Розрахунок граничних величин показників ризику.

Тема 6.Методи побудови кривої ризику.

Змістовий модуль 2.2. Вирівнювання ризику та його види.

Тема 7. Вирівнювання ризику та особливості їх видів.

Змістовий модуль 2.3. Управління економічним ризиком.

Тема 8.Ігрові моделі в управлінні економічним ризиком.

Тема 9. Деякі підприємницькі, соціально-політичні та адміністративно-законодавчі ризики.

Змістовий модуль 2.4. Система антиризикових заходів.

Тема 10.Сутність та загальна характеристика антиризикових заходів.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Для більш глибокого опанування матеріалу дисципліни «Економічний ризик та методи його вимірювання», окрім лекційних та практичних занять значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі, формами якої виступають: вивчення додаткової літератури, підготовка до практичних занять, виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота студентів є обов’язковим компонентом навчального процесу, яка дозволяє сформувати навики самостійного пошуку інформації, її аналізу та усвідомленого осмислення. Важливе вміння студента застосовувати свої знання до конкретних ризикових ситуацій. Самостійна робота розвиває пізнавальну діяльність студентів і формує навички практичного застосування отриманих знань. Завдання для самостійної роботи студенти отримують з кожної теми, що вивчається. Також студенти мають можливість винести на обговорення окрім пропонованих інші проблемні питання, які викликають певний науковий інтерес. Самостійна робота студентів систематично контролюється викладачем, але при цьому вони можуть отримати від нього вказівки і рекомендації. В процесі самостійної роботи студенти засвоюють знання, отримані на лекційних і практичних заняттях, набувають нових знань та навичок, що допомагає їм узагальнити і систематизувати інформацію.

Оцінка результатів самостійної роботи кожного студента коментується викладачем на заняттях і контролюється на семінарських заняттях та в формі проміжних тестувань.

 

Рекомендації до теми 1

«Поняття економічного ризику та його найпоширеніші класифікації»

 

Мета:аналіз і систематизація визначень поняття ризик, сутності та основних видів економічного ризику.

Питання до самостійного розгляду

1. Поняття економічного ризику.

2. Умови виникнення ризику. Причини невизначеності.

3. Природа ризику, його об’єкт, суб’єкт та джерело.

4. Особливості ризику в сучасних умовах.

5. Види економічного ризику.

 

Контрольні запитання

1. Історія поняття ризик.

2. Сучасні тлумачення ризику.

3. Характеристика ситуації ризику.

4. Наявність невизначеності як необхідна умова для виникнення ризику.

5. Об’єктивно-суб’єктивна природа ризику.

6. Основні елементи ризику.

7. Ризик як об’єктивна необхідність сучасного суспільства.

8. Найпоширеніші класифікації економічних ризиків.

 

Термінологічний словник ключових понять

Ризик, ймовірність, невизначеність, ситуація ризику, об’єктивна категорія ризику, суб’єктивна концепція ризику, об’єкт ризику, суб’єкт ризику, джерело ризику, класифікаційні ознаки.

Рекомендації до теми 2

«Принципи та етапи ефективного управління економічним ризиком»

 

Мета:вивчення основних концептуальних положень управління ризиком.

Питання до самостійного розгляду

1. Сутність управління ризиком.

2. Принципи управління ризиком.

3. Етапи ефективного управління економічним ризиком.

 

Контрольні запитання

1. Характеристика процесу управління ризиком.

2. Принцип масштабності.

3. Принцип мінімізації.

4. Принцип адекватності реакції.

5. Принцип розумного прийняття.

6. Ідентифікація ризику як перший етап його оцінки й обґрунтування.

7. Етапи управління економічним ризиком.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...