Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до розв’язання задач за темою 7

Диверсифікація найчастіше розглядається з позиції вкладення капі­талу в цінні папери, однак її принципи можна застосовувати і при вирішен­ні питань зменшення втрат в інших сферах економічної діяльності. Тому розрізняють диверсифікацію фінансового ризику, виробничого ризику, ко­мерційного ризику та валютного ризику. При цьому ефект від диверсифікації буде лише тоді, коли має місце від’ємна корельованість доходів, оскільки в цьому випадку втрати від одних активів компенсуватимуться прибутками від інших.

Для з’ясування питання про наявність кореляції між різними активами та її напряму (знаку) використовують коефіцієнти коваріації та кореляції. Вони обчислюються наступним чином. Нехай два різні суб’єкти за n періо­дів часу отримали доходи рівнів X1, Х2, ..., Хn та Y1, Y2, ..., Yn відповідно. Тоді коефіцієнт коваріації cov(Y, X) або kyx обчислюють за формулою:

 

(22)

 

де

(23)

(24)

 

Відносним показником коваріації є коефіцієнт кореляції ryx або просто r, який обчислюють за формулою:

 

(25)

, , (26)

(27)

 

Термінологічний словник ключових понять

Вирівнювання ризику, вирівнювання ризику в просторі, вирівнювання ризику в часі, кількісний розподіл, якісний розподіл, диверсифікація.

 

Рекомендації до теми 8

«Ігрові моделі в управлінні економічним ризиком»

 

Мета:вивчення математичного апарату управління економічним ризиком.

Питання до самостійного розгляду

1. Теорія ігор: основні положення.

2. Класифікатор інформаційних ситуацій.

3. Парна гра з нульовою сумою.

4. Знаходження оптимальних змішаних стратегій для парної гри з нульовою сумою

5. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності: критерії Байєса та Лапласа, критерії Вальда та Севіджа, критерії Гурвіца та Ходжеса-Лемана.

6. Багатокритеріальний підхід до прийняття рішень.

7. Економічний ризик і теорія корисності.

8. Особливості використання задачі прийняття багатоцільових рішень (БЦР).

 

Контрольні запитання

1. Характеристика теорії ігор.

2. Характеристика складових гри.

3. Етапи творчої складової ігрової моделі.

4. Сутність формальної складової ігрової моделі.

5. Види інформаційних ситуацій.

6. Сутність інгредієнта.

7. Особливості парної гри з нульовою сумою.

8. Застосування принципу мінімакса.

9. Вибір критеріїв прийняття рішень відповідно до наявної інформаційної ситуації.

10. Особливості застосування багатокритеріального підхожу до прийняття рішень.

11. Сутність корисності та особливості побудови функції корисності.

12. Задача прийняття багатоцільових рішень (БЦР): модель, алгоритм розв’язання.

 

Термінологічний словник ключових понять

Теорія ігор, формалізація невизначеності, гра, суб’єкт прийняття рішень (СПР, гравець), множина стратегій, ігрова модель, платіжна матриця, ціна гри, творча складова ігрової моделі, формальна складова ігрової моделі, інформаційна ситуація, критерії прийняття рішень в умовах невизначеності, функціонал оцінювання, інгредієнт, розв’язання гри, оптимальна стратегія, принцип мінімакса, змішані стратегії, схильність до ризикованих дій, корисність, лотерея.

 

Рекомендації до теми 9

«Деякі підприємницькі, соціально-політичні та адміністративно-законодавчі ризики»

 

Мета:вивчення особливостей деяких підприємницьких, соціально-політичних та адміністративно-законодавчих ризиків.

Питання до самостійного розгляду

1. Ризик нового науково-дослідного інвестиційного проекту.

2. Виробничий ризик.

3. Ціновий ризик.

4. Політичний ризик та його оцінка.

5. Соціальний ризик та його оцінка.

6. Адміністративно-законодавчі ризики та їх види.

 

Контрольні запитання

1. Характеристика деяких видів підприємницьких ризиків.

2. Особливості прояву політичного ризику.

3. Соціальний ризик: характеристика, шляхи вираження.

4. Джерела адміністративно-законодавчих ризиків.

5. Види адміністративно-законодавчих ризиків.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...