Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до розв’язання задач за темою 9

Ризик нового науково-дослідного інвестиційного проекту

Практично будь-який інвестиційний проект у сфері науки складно піддається складанню точних прогнозів з причини їхнього інноваційного характеру. В даному випадку ступінь ризику даного інвестиційного проекту можна визначити за допомогою застосування методу аналогів.

Якщо припустити, що спрямованість діяльності фірми практично в усі періоди часу однакова, то, відповідно, можна зробити й припущення про те, що проекти А, В, С і D, маючи деякі відмінності, все ж таки були приблизно однаковими з точки зору впливу на них різноманітних ризиків.

В найбільш загальному вигляді ступінь ризику нового інвестиційного проекту може бути розрахована як середня арифметична ступенів ризику попередніх проектів. Отримавши ступінь ризику нового інвестиційного проекту, можна оцінити його передбачувані фінансові результати. Вартість інвестиційного проекту повинна бути скоригована на ступінь ризику у напрямку збільшення, а прибуток від реалізації проекту необхідно також скоригувати на ступінь ризику, але у напрямку зменшення.

Слід звернути увагу на те, що отриманий таким чином результат не є суцільно точним. Однак, якщо перед фірмою постає альтернатива вибору володіти якоюсь інформацією чи не володіти інформацією зовсім, обраним буде перший варіант.

Виробничий ризик

Для розрахунку норми беззбитковості виробництва фірми необхідно скоригувати усі наявні показники, що характеризують її діяльність, на ступінь виробничого ризику.

Виробнича потужність підприємства, а, відповідно, й обсяг реалізації продукції, повинні бути зменшеними на ступінь ризику. Надходження від реалізації всієї продукції також повинні бути коригованими на величину виробничого ризику у напрямку їх зменшення. Постійні та змінні витрати на виробництво продукції також повинні коригуватися на ступінь виробничого ризику. Однак, коригування повинне відбуватися у напрямку їх збільшення.

Маючи такі дані, можна визначити норму беззбитковості виробництва, тобто знайти такий обсяг продукції з урахуванням ступеню виробничого ризику, при якому фірма зможе окупити або покрити усі свої витрати:

 

, (28)

 

де Nкр – критичний обсяг виробництва;

Цскор – ціна одиниці продукції, скоригована на ступінь виробничого ризику;

Зпост – сума постійних витрат на виробництво продукції, скоригована на ступінь виробничого ризику;

Ззмін – сума змінних витрат на виробництво одиниці продукції (питомі змінні витрати), скоригована на ступінь виробничого ризику.

Отриманий результат бажано порівняти з розрахованою величиною критичного обсягу без урахування ступеню виробничого ризику.

Ціновий ризик

Якщо фірма планує вийти на конкретний ринок зі своєю продукцією, аналогічною тій, що вже реалізується на ньому, ємність ринку повинна бути розширена за рахунок зниження ціни реалізації продукції.

Можливе виникнення двох ситуацій: відхилення реальної ціни від очікуваної в напрямку збільшення чи напрямку зменшення, що є наслідком цілої низки причин, сутність яких необов’язково повинна бути досліджена.

Можна припустити, що при відсутності певної додаткової інформації перша й друга ситуації можуть виникнути з однаковою ймовірністю, яка також буде дорівнювати ймовірності виникнення такої ситуації, при якій продукція буде реалізовуватися по запланованій раніше ціні.

В цілому, ступінь цінового ризику може бути розрахований як відношення середньоквадратичного відхилення ціни до її математичного очікування, що буде відповідати коефіцієнту варіації. Маючи в наявності інформацію про ступінь ризику, можна оцінити його вплив на результати діяльності фірми.

Ризик хибного ціноутворення є одним з класичних ризиків, характерних для ринкової економіки, оскільки провідним принципом оцінки обґрунтованості цінової політики стає принцип рівно важності, збалансованості чи скоординованості рівнів цін у масштабах всього ринку, який має тенденцію до постійних змін.

Політичний ризик

В найбільш загальному вигляді ефективність може бути виміряна як відношення результатів до витрат.

При розрахунку коефіцієнту ефективності інвестицій з урахуванням політичного ризику на величину політичного ризику зменшується величина коефіцієнту ефективності інвестицій, яка не враховує даний вид ризику.

Соціальний ризик

Для того, щоб оцінити кількість можливих соціальних конфліктів на певний період, необхідно розрахувати їх залежність і взаємозв’язок з кількістю кінострічок, що знімаються. При цьому розрахунок повинен проводитися по окремих групах.

Розрахунок можливих втрат від соціального ризику провадиться, виходячи з середньої кількості конфліктів кожного виду на один фільм.

Як свідчить досвід, соціальні ризики можна передбачати та їхній рівень може бути значно знижений за умови ефективної організації роботи служби підприємства з організації зв’язків з громадськістю (public relations department).

 

Термінологічний словник ключових понять

Ризик нового науково-дослідного інвестиційного проекту, виробничий ризик, ціновий ризик, політичний ризик, події, соціальний ризик, конфлікт, адміністративно-законодавчий ризик.

 

Рекомендації до теми 10

«Сутність та загальна характеристика антиризикових заходів»

 

Мета:дослідження системи антиризикових заходів.

Питання до самостійного розгляду

1. Загальна характеристика антиризикових заходів.

2. Превентивні антиризикові заходи.

3. Обмежуючі антиризикові заходи.

4. Компенсуючі антиризикові заходи.

5. Порядок застосування антиризикових заходів.

6. Оптимальний вибір антиризикових заходів.

 

Контрольні запитання

5. Групи антиризикових заходів: загальна характеристика.

6. Превентивні антиризикові заходи: характеристика і види.

7. Обмежуючі антиризикові заходи: характеристика і види.

8. Компенсуючі антиризикові заходи.

9. Економічний ефект від управління ризиком.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-10

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...