Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дайте характеристику функцій держави.

Функції держави — головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і цілями і такі, що характеризують її сутність.

Можна класифікувати функції сучасної держави за різними критеріями: суб'єктами, об'єктами, способами, засобами та іншими елементами державної діяльності.

Функції держави за засобами її діяльності:

законодавча;виконавча (управлінська);судова;правоохоронна;інформаційна.

Функції цивілізованої держави за сферами (об'єктами) її діяльності можна поділити на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні функції забезпечують внутрішню політику держави:

1) політична — вироблення внутрішньої політики держави, регулювання сфери політичних відносин, забезпечення народовладдя;

2) економічна — регулювання сфери економічних відносин, створення умов для розвитку виробництва; організація виробництва на основі визнання і захисту різних форм власності, підприємницької діяльності; прогнозування розвитку економіки;

3) оподаткування і фінансового контролю — організація і забезпечення системи оподаткування і контролю за легальністю прибутків громадян та їх об'єднань, а також за витратою податків;

4) соціальна — забезпечення соціальної безпеки громадян, створення умов для повного здійснення їх права на працю, життєвий достатній рівень; зняття і пом'якшення соціальних суперечностей шляхом гуманної та справедливої соціальної політики;

5) екологічна — забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території держави; охорона і раціональне використання природних ресурсів; збереження генофонду народу;

6) культурна (духовна) — консолідація нації, розвиток національної самосвідомості; сприяння розвитку самобутності усіх корінних народів і національних меншин; організація освіти; сприяння розвитку культури, науки; охорона культурної спадщини;

7) інформаційна — організація і забезпечення системи одержання, використання, поширення і збереження інформації;

8) правоохоронна — забезпечення охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, законності і правопорядку, довкілля, встановлених і регульованих правом усіх суспільних відносин.

Зовнішні функції забезпечують зовнішню політику держави:

1) політична (дипломатична) — встановлення і підтримання дипломатичних зносин з іноземними державами відповідно до загальновизнаних норм і принципів міжнародного права;

2) економічна — встановлення і підтримання торгово-економічних відносин з іноземними державами; розвиток ділового партнерства і співробітництва в економічній сфері з усіма державами, незалежно від їх соціального ладу та рівня розвитку; інтеграція до світової економіки;

3) екологічна — підтримання екологічного виживання на планеті;

4) культурна (гуманітарна) — підтримання і розвиток культурних і наукових зв'язків з іноземними державами; забезпечення збереження історичних пам'ятників та інших об'єктів, що мають культурну цінність; вжиття заходів щодо повернення культурних цінностей свого народу, які знаходяться за кордоном;

5) інформаційна — участь у розвитку світового інформаційного простору, встановлення режиму використання інформаційних ресурсів на основі рівноправного співробітництва з іншими державами;

6) оборона держави — захист державного суверенітету від зовнішніх посягань як економічними, дипломатичними, так і воєнними засобами;

7) підтримання світового правопорядку -- участь у врегулюванні міжнаціональних і міждержавних конфліктів; боротьба з міжнародними злочинами.


Перелік питань до модульної контрольної роботи

з дисципліни «Правознавство», «Основи права»

 

1. Дайте визначення держави та назвіть її ознаки.

2. Опишіть теорії виникнення держави.

3. Дайте визначення поняття громадянського суспільства та назвіть його ознаки.

4. Розкрийте поняття правова держава та назвіть її ознаки.

5. Розкрийте поняття, предмет і метод адміністративного права України.

6. Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки.

7. Розкрийте поняття та вкажіть види адміністративного стягнення.

8. Дайте визначення поняття виборів та назвіть їх види.

9. Дайте визначення поняття відпустка та назвіть її види.

10. Дайте визначення поняття нормативно-правового акту та назвіть його види.

11. Дайте визначення поняття референдум та назвіть його види.

12. Дайте визначення права та назвіть його ознаки.

13. Дайте класифікацію злочинів за ступенем тяжкості.

14. Дайте характеристику видів покарань для неповнолітніх.

15. Дайте характеристику матеріальної відповідальності у трудовому праві.

16. Дайте характеристику об'єкта та об'єктивної сторони складу правопорушення.

17. Дайте характеристику обов’язків громадянина за Конституцією України.

18. Дайте характеристику прав та свобод громадянина за Конституцією України.

19. Дайте характеристику спадкування за законом.

20. Дайте характеристику судової системи України.

21. Дайте характеристику формам (джерелам) права.

22. Дайте характеристику формам власності в Україні.

23. Дайте характеристику договору купівлі-продажу.

24. Дайте характеристику договору найму (оренди).

25. Дайте характеристику договору найму жилого приміщення.

26. Дайте характеристику договору дарування.

27. Дайте характеристику функцій права.

28. Зазначте вимоги до особи, яка має намір стати депутатом.

29. Зазначте вимоги до особи, яка має намір стати суддею.

30. Зазначте підстави позбавлення батьківських прав.

31. Зазначте підстави позбавлення права на спадкування.

32. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

33. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

34. Назвіть немайнові права та обов'язки подружжя.

35. Назвіть обставини, які пом'якшують кримінальну відповідальність.

36. Опишіть взаємні права та обов'язки батьків та дітей.

37. Опишіть загальні засади конституційного ладу України.

38. Опишіть майнові права та обов’язки подружжя.

39. Опишіть порядок розірвання шлюбу.

40. Опишіть порядок укладення шлюбу.

41. Опишіть склад та повноваження Верховної Ради України.

42. Опишіть склад та повноваження Кабінету Міністрів України.

43. Опишіть умови та порядок прийняття на роботу.

44. Охарактеризуйте виборчу систему України.

45. Охарактеризуйте зовнішні функції держави.

46. Охарактеризуйте принципи юридичної відповідальності.

47. Охарактеризуйте мету юридичної відповідальності.

48. Охарактеризуйте підстави притягнення до юридичної відповідальності.

49. Охарактеризуйте правовий статус Президента України.

50. Охарактеризуйте поняття трудової дисципліни.

51. Охарактеризуйте спадкування за заповітом.

52. Охарактеризуйте сторони трудового договору.

53. Охарактеризуйте особливості трудової діяльності неповнолітніх.

54. Розкрийте зміст поняття громадянство.

55. Розкрийте зміст поняття норми права.

56. Розкрийте зміст поняття зобов’язання та назвіть підстави його виникнення та припинення.

57. Розкрийте зміст поняття правосуб'єктність (праводієздатність).

58. Розкрийте поняття амністія та помилування.

59. Розкрийте поняття злочину та перерахуйте його ознаки.

60. Розкрийте поняття змісту правовідносин.

61. Розкрийте поняття крайньої необхідності.

62. Розкрийте поняття кримінальних покарань та опишіть їх мету.

63. Розкрийте поняття кримінального покарання та назвіть його види.

64. Розкрийте поняття основних видів покарань за Кримінальним кодексом України.

65. Розкрийте поняття правовідносин та перерахуйте їх ознаки.

66. Розкрийте поняття правової поведінки та назвіть її види.

67. Розкрийте поняття правомірної поведінки та назвіть її види.

68. Розкрийте поняття правопорушення та назвіть його ознаки.

69. Розкрийте поняття робочого часу та назвіть його види.

70. Розкрийте поняття системи права і системи законодавства.

71. Розкрийте поняття судимості та опишіть її погашення та знаття.

72. Розкрийте поняття та види відповідальність в трудовому праві.

73. Розкрийте поняття та зазначте види об'єктів правовідносин.

74. Розкрийте поняття та зазначте види суб'єктів правовідносин.

75. Розкрийте поняття та назвіть види виборів в Україні.

76. Розкрийте поняття та назвіть види співучасті у вчиненні злочину.

77. Розкрийте поняття та назвіть ознаки злочину.

78. Розкрийте поняття та структуру адміністративних правовідносин.

79. Розкрийте поняття та опишіть види юридичних фактів.

80. Розкрийте поняття та умови усиновлення.

81. Розкрийте поняття форми державного (політичного) режиму та назвіть його види.

82. Розкрийте поняття форми державного (територіального) устрою та назвіть його види.

83. Розкрийте поняття форми державного правління та назвіть його види.

84. Розкрийте поняття цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.

85. Розкрийте поняття цивільних правовідносин.

86. Розкрийте поняття цивільно-правового договору та назвіть його види.

87. Розкрийте поняття цивільно-правової відповідальності та назвіть її види.

88. Розкрийте поняття час відпочинку та назвіть його види.

89. Дайте загальну характеристику основних галузей права України.

90. Дайте характеристику функцій держави.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...