Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Склад і оцінка основних засобів.

Для виробничої діяльності підприємствам необхідні основні засоби (засоби праці); вони багаторазово беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на створюваний продукт, не змінюючи при цьому своєї матеріально-натуральної форми. До основних засобів відносяться також: житлові будинки і будинки культурно-побутового призначення, господарський інвентар, обчислювальна техніка, дорослий робітник і продуктивна худоба, багаторічні насадження вартістю більш 50 мінімальних заробітних плат за одиницю, термін служби яких перевищує один рік.

На рахунку 10 "Основні засоби" на окремих субрахунках ведуть облік основних засобів, що знаходяться в експлуатації, у запасі, на консервації переданих у звичайну (виробничу) оренду. Облік орендованих основних засобів, отриманих на умовах звичайних (виробничих) оренд, здійснюється орендарем за балансом на рахунку 109 "Орендовані основні засоби". На рахунку 10 "Основні засоби" організуються пооб’ектний аналітичний облік основних засобів у місцях, де вони знаходяться (у цехах, виробництвах, відділах і т.п.)

Об'єкти основних засобів групуються в обліку відповідно до вимог статистичної звітності на виробничі і невиробничі (останні по галузях: охорона здоров'я, житлово-комунальні і т.п.), і далі по функціональних групах: будинку, спорудження, робочі машини й устаткування, силові машини і т.д.

Земельні ділянки, лісові і водяні угіддя, родовища корисних копалин, передані в користування підприємству, на рахунку 10 "Основні засоби" не враховуються. Але ті ж об'єкти, що є власністю підприємства (куплені чи передані йому у власність державними органами), враховуються на окремих субрахунках, що відкриваються на рахунку 10 "Основні засоби".

Головні задачі бухгалтерського обліку основних засобів:

- контроль за їхньою наявністю і схоронністю з моменту придбання до моменту вибуття;

- правильне і своєчасне числення зносу;

- одержання зведень для правильного розрахунку податку на майно, що перелічується в бюджет;

- контроль за правильним і ефективним використанням засобів на реконструкцію, модернізацію і ремонт основних засобів;

- контроль за ефективним використанням основних засобів за часом і потужністю;

- одержання даних для складання звітності про наявність і рух основних засобів.

Базою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів є затверджена типова класифікація основних засобів і єдиний принцип їхньої оцінки в обліку.

Класифікація основних засобів. Облік основних засобів у бухгалтерії ведеться по класифікаційних групах у розрізі інвентарних об'єктів. Таким чином, інвентарний об'єкт є одиницею обліку основних засобів. Кожному об'єкту привласнюється інвентарний номер по серійно-порядковій системі кодування, що зберігається за ним на весь період його перебування на підприємстві, в об'єднанні, організації. Інвентарні номери приводяться в актах приймання-передачі, актах про ліквідацію й в інших первинних документах, службовців підставою для обліку руху основних засобів. Інвентарний номер позначають на кожнім об'єкті.

Основні засоби різноманітні по складу і групуються по визначених класифікаційних ознаках. Відповідно до Типової класифікації основні засоби діляться по видах у такий спосіб:

 

I. Будинки.

II. Спорудження.

III. Передатні пристрої.

IV. Машини й устаткування (у тому числі силові машини й устаткування; робочі машини й устаткування; вимірювальні і регулюючі прилади, пристрої і лабораторне устаткування; обчислювальна техніка; інші машини й устаткування).

V. Транспортні засоби.

VI. Інструмент.

VII. Виробничі інвентар і приналежності.

VIII. Господарський інвентар.

IX. Робітник і продуктивна худоба.

X. Багаторічні насадження.

XI. Капітальні витрати по поліпшенню земель (без споруджень).

XII. Інші основні засоби.

По приналежності основні засоби підрозділяються на власні й орендовані.Перші належать підприємству і числяться на його балансі; другі отримані від інших підприємств і організацій у тимчасове користування за плату.

По характері участі у виробничому процесі розрізняють діючіі бездіяльні (що знаходяться в запасі чи на консервації) основні засоби, по призначеннювиробничі і невиробничі(основні засоби об'єктів житлово-комунальної і соціально-культурної сфери).

До виробничих основних засобів відносяться: будинку і спорудження виробничого призначення, передатні пристрої, верстати, машини, устаткування, транспортні засоби, засоби обчислювальної техніки, інструмент, виробничий і господарський інвентар, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг). Вони знаходяться у виробничих (цехах, ділянках) і функціональних (відділах, службах) підрозділах підприємства і закріплені за ними.

У складі виробничих основних засобів виділяють їхню активну частину – машини, устаткування, транспортні засоби.

Невиробничі – це основні засоби, призначені для соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу підприємства. До них відносяться: житлові будинки, що числяться на балансі підприємства, об'єкти побутового обслуговування (лазні, перукарні, пральні й ін.), соціального (поліклініка, будинок відпочинку, табір праці і відпочинку, їдальня й ін.) і культурного (будинок культури, бібліотека й ін.) призначення.

Виробничі і невиробничі основні засоби можна розділити на:

1) діючі (в експлуатації);

2) недіючі (на консервації);

3) у запасі.

По характері участі в основній діяльності і способу перенесення вартості на витрати виробництва і звертання основні засоби підрозділяються на:

1) активні (їхня участь може бути обмірювана кількістю годин роботи, обсягом робіт);

2) пасивні (будинку, спорудження). Їхня участь в основній діяльності неможливо вимірити в яких-небудь показниках.

Оцінка основних засобів в обліку. Відповідно до Положення про бухгалтерський облік і звітність в Україні основні засоби відбиваються в обліку по первісній вартості. Первісна (балансова) вартістьмістить у собі вартість будівництва (придбання) основних засобів, витрати по їхній доставці й установці на місце використання. Вона виявляється в момент введення об'єкта в дію і залишається незмінної протягом усього терміну перебування основних засобів на підприємстві. Якщо основні засоби придбані з розстрочкою платежу чи в кредит, то в первісну вартість включається і сума відсотків, що сплачуються постачальникам. У первісну вартість основних засобів, придбаних по імпорті, входять сплачуються підприємством імпортний тариф і митні збори за оформлення вантажу.

У випадках, передбачених законодавством, у первісну вартість включають податок, що сплачується при придбанні основних засобів, на додану вартість.

Первісна (балансова) вартість основних засобів не підлягає зміні, за винятком випадків добудування і дообладнування об'єктів у порядку капітальних вкладень, реконструкції і частковій ліквідації об'єктів. Витрати підприємства, зв'язані з технічною реконструкцією чи капітальною модифікацією (перебудовою) існуючих об'єктів основних засобів, повинні бути додані до первісної вартості, якщо в результаті проведених витрат відбудеться збільшення терміну корисної служби чи виробничої потужності об'єктів основних засобів, значне поліпшення якості продукції, що випускається, чи зниження її виробничої собівартості. Такого роду витрати попередньо накопичуються на рахунку 102 "Капітальні вкладення".

Первісна вартість основних засобів за мінусом зносу утворить їхню залишкову вартість.

Вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах являє собою відбудовну вартість.

 

Облік зносу основних засобів.

 

У процесі експлуатації основні засоби утрачають свої технічні властивості і якості – зношуються. Будь-які об'єкти, що входять до складу основних засобів, крім землі, піддані фізичному і моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних і економічних факторів вони поступово утрачають свої властивості і робляться непридатними. Це значить, що вони не можуть виконувати свої функції через технічні причини чи економічної невигідності. Фізичний знос можна частково відновити, зробивши ремонт, реконструюючи і модернізуючи основні засоби. Однак згодом витрати на ремонт не окупаються, стають марними.

Моральний знос виявляється інакше, чим фізичний. Основні фонди по своїй конструкції, продуктивності, витратам на обслуговування й експлуатацію відстають від своїх новітніх аналогів. Головне в тім, що вони не здатні випускати продукцію такої якості, яку можна випускати на більш сучасній техніці. Отже, періодично виникає необхідність заміняти основні фонди, насамперед їхню активну частину, новими, більш сучасними екземплярами.

Кошти, що відшкодовують витрати на придбання і створення основних засобів і направляються на заміну їхніх екземплярів, що зносилися, новими, можуть бути отримані тільки з виторгу за реалізовані товари і послуги. У вартість товарів, що надходять у звертання, включається і часткове погашення вартості діючих основних фондів. Економічний механізм поступового переносу вартості основних фондів на готовий продукт і нагромадження грошового фонду для заміни зношених екземпляром називається амортизацією. Процес нагромадження амортизаційного фонду відбивається на рахунках бухгалтерського обліку.

Для обліку зносу (амортизованої вартості) основних засобів на підприємствах усіх форм власності передбачений пасивний, регулюючий рахунок 13.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...