Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

МИТНЕ ПРАВО

на тему:

ВЗАЄМОДІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ

З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

  Перевірив: доц. Мазур А.В.

 

 

Дніпропетровськ

 


Зміст

 

Вступ................................................................................................................... 3

1. Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади............................................................................................................................. 3

1.1. Система митних органів України............................................................ 3

1.2. Основні функції та завдання Державної митної служби України......... 3

2. Взаємодія Державної митної служби України з іншими державними органами 3

2.1. Взаємодія з правоохоронними органами.................................................. 3

2.2. Взаємодія митних органів з місцевими органами влади.......................... 3

2.3. Взаємодія Державної митної служби України з підприємствами, установами, організаціями...................................................................................................... 3

2.4. Міжнародне співробітництво Державної митної служби України..... 3

Висновки............................................................................................................. 3

Використана література..................................................................................... 3

Додатки............................................................................................................... 3

 

 


Вступ

 

Особливістю розвитку митної служби в Україні є той факт, що створення власної системи митних органів йшло паралельно з розбудовою всього державного механізму. Від митної служ­би колишнього СРСР Україні залишилося лише 25 митниць на західному відділку державного кордону, а чисельність служ­бовців митних органів не перевищувала 2,6 тисячі осіб. Тому розпочинати довелося майже з нуля. Згідно з п. 2 Постанови Верховної Ради УРСР "Про введення в дію Закону Українсь­кої РСР Про митну справу в Українській РСР" від 25 червня 1991 р. митні органи Союзу РСР, розташовані на території України, переходили під її юрисдикцію, а їхнє майно та фінан­сові ресурси — у власність України. Ця ж постанова зобов'я­зувала Кабінет Міністрів до 1 липня 1991 року забезпечити виконання п. 2 цієї Постанови, утворити необхідну кількість митниць та вжити інших заходів щодо організації митної си­стеми України.

Після підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 груд­ня 1991 р. Акту проголошення незалежності України, Указом Президента України від 11 грудня 1991 року було створено Державний митний комітет України (ДМК).

Указом Президента України від 29 листопада 1996 р. (зі зміна­ми та доповненнями від 23 березня 1998 р.) Державний митний комітет України було ліквідовано, а на його базі створено Дер­жавну митну службу України як центральний орган виконавчої влади. У пункті 1 цього Указу вказувалося, що: "митну справу також здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку".[1] Крім того, було утворено Центральну енергетичну митницю та в зонах діяльності регіональних митниць — відділен­ня по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил, підпорядковані безпосередньо Держмитслужбі України.

 

Далі Указ Президента від 24.08.2000 № 1022/2000 “Питання Державної митної служби України”, який вносив зміни в Указ Президента від 29 листопада 1996 р. (зі зміна­ми та доповненнями від 23 березня 1998 р.) та затверджував Положення про Державну митну службу України. [2]

Становлення митної системи, яка б відповідала нормам Євро­пейського співтовариства, вимагає вироблення стратегії та тактики, співробітництва митних органів з іншими державними службами, створення власної нормативно-правової бази.

Важко перебільшити роль митних органів у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, особливо у сфері економіки, у протидії наркобізнесу та контрабанді. Результативна боротьба з особливо небезпечними видами контрабанди можлива лише за умови взаємодії та повного взаєморозуміння із Прикордонними військами. Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ. За своєю суттю митні органи не тільки фіскальні, але виконують і правоохоронні функції. Також митні органи взаємодіють з ветеринарною, екологічною, фітосанітарною та іншими службами, які забезпечують повний митний контроль згідно зі своєю специфікою роботи.

На сьогоднішній день, актуальним залишається питання про вдосконалення організаційної структури Державної митної служби України, посилення взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, співпраця з підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами, активізувати роботу по встановленню та укріпленню міжнародних зв’язків.

Основними напрямками даного дослідження будуть:

Ø Визначення статусу, структури Державної митної служби України

Ø Опис основних функцій, завдань Держмитслужби

Ø Опис механізму взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами

Ø Опис механізму взаємодії з підприємствами, установами і організаціями

Ø Міжнародне співробітництво Державної митної служби України.

 

 


Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади

Система митних органів України

 

Згідно з Положенням "Про Державну митну службу Украї­ни", Державна митна служба України (Держмитслужба Украї­ни) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи. Діяльність Держмитслужби України спрямо­вується і координується Кабінетом Міністрів України. [3]

Держмитслужба України створюється Президентом Украї­ни, її Голова призначається Президентом України. Призначен­ня заступників Голови, встановлення структури та чисельності особового складу апарату Держмитслужби віднесено до компе­тенції Кабінету Міністрів України. У складі Держмитслужби утворюється колегія, яка складається з Голови, заступників го­лови, які є членами колегії відповідно до займаної посади та інших керівних працівників Держмитслужби, також можливе включення до складу колегії керівників інших органів держав­ної влади, установ та організацій. Рішення колегії затверджу­ються наказами Голови Держмитслужби.

ДМСУ є юридичною особою, фінансується за рахунок державного бюджету, має власний баланс, розрахун­кові та інші рахунки у банківських установах, має власну печат­ку установленого зразку із зображенням Державного герба України та власною назвою.

У безпосередньому підпорядкуванні митниць знаходяться митні пости, через які митниці здійснюють свої завдання щодо реалізації митної справи. Митні пости створюються і ліквіду­ються Держмитслужбою за поданням регіональних митниць. Митний пост є окремим підрозділом системи митних органів, який забезпечує безпосередній контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, валюти, валютних цінностей та транспортних засобів; проводить стягнення мита та митних зборів, проваджує справи про контрабанду та порушення митних правил, накладає адміністративні стягнення. Територія регіону діяльності митного поста визначається Держмитслужбою та входить до скла­ду регіону, підвідомчого регіональній митниці.

 

Висновки

 

За час, що пройшов з моменту створення української мит­ниці, митна справа перетворилася на повноцінний інститут дер­жавної влади, а митна діяльність стала важливим джерелом поповнення державного бюджету.

Становлення митної системи, яка б відповідала нормам Євро­пейського співтовариства, вимагає вироблення стратегії та тактики, співробітництва митних органів з іншими державними службами, створення власної нормативно-правової бази.

Митні органи України у своїй діяльності взаємодіють з іншими державними органами, підприємствами та громадянами. Проблеми, які виникають у їх роботі, вирішуються згідно із законодавством України. Всі факти, виявлення під час митного контролю порушень та злочинів, які не являють собою контрабанду, митні органи повідомляють органам попереднього слідства.

З іншого боку, правоохоронні органи повідомляють митним органам України, маючи факти правопорушень, що пов'язані з порушенням митних правил або контрабандою.

Взаємодія здійснюється на державному рівні - між центральними апаратами Держмитслужбою, МОЗ, Мінсільгосппроду, Мінприроди, Мінтрансу, МВС, СБУ; на обласному рівні - між управліннями Прикордонних військ, прикордонними загонами, окремими контрольно-пропускними пунктами (ОКПП), митними органами, МВС, обласними управліннями внутрішніх справ та служби безпеки, УВС організації роботи на транспорті, державними управліннями охорони навколишнього природного середовища, управліннями МОЗ, Мінсільгосппроду; на районному рівні - між прикордонними підрозділами (комендатурами, контрольно-пропускними пунктами (КПП), митницями, міськими і районними відділами внутрішніх справ, відділами охорони здоров'я, управліннями сільського господарства і продовольства, інспекціями охорони навколишнього середовища, підрозділами дорожньої міліції, органами внутрішніх справ на транспорті, міськими, районними і міжрайонними підрозділами обласних управлінь Служби безпеки з іншими державними службами

Напрямками взаємодії є розроблення та здійснення узгоджених заходів щодо запобігання, виявлення і розкриття порушень чинного законодавства з прикордонних і митних питань, протидії організо­ваній нелегальній міграції, контрабандному та незаконному перемі­щенню через кордон товарів та інших предметів; розслідування та розкриття злочинів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяль­ності, розшук та затримання карних злочинців; обмін інформацією про наміри і спроби порушень державного кордону, незаконному переміщенню через державний кордон валюти, сировини, значних обсягів промислових виробів та сільськогосподарської продукції, товарів народного вжитку, культурних та історичних цінностей, крадених автомобілів; внесення до відповідних інстанцій, міністерств та відомств пропозицій щодо усунення виявлених причин і умов, які сприятимуть здійсненню порушень законодавства про державний кордон та митну справу, та пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України; узагальнення підсумків та розробка нових форм взаємодії.

Основні форми взаємодії - це проведення спільних засідань колегій міністерств та відомств, оперативних нарад їх керівного складу; проведення спільних операцій за єдиним планом та задумом з комплексним використанням сил і засобів; створення спільних оперативних штабів (робочих груп) для координації дій (за необхідності); оперативний обмін інформацією, що стосується спільної діяльності на кордоні (як правило в письмовій формі), з дотриманням вимог конспірації та захисту відомостей, що передаються.

Активним є міжнародне співробітництво Державної митної служби України.

Державна митна служба України на міжнародній арені проводить активну діяльність. Встановлено зв'язки з багатьма країнами, насамперед із сусідніми – Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою, Російською Федерацією, Республікою Бєларусь, а також з деякими державами Причорномор'я – Туреччиною, Грузією та Болгарією. Великі надії покладаються на розвиток взаємовигідного партнерства з країнами Балтії, Західної Європи та Північної Америки, які уже сьогодні надають допомогу у підготовці та перепідготовці українських митників, технічному оснащенні Митної служби України. Найвагомішу допомогу протягом останніх років Державній митній службі України надали фахівці Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії. Співробітничає Державна митна служба України також з митними органами багатьох держав у боротьбі з контрабандою наркотиків, зброї, валюти, промислових і продовольчих товарів, предметів старовини та іншими правопорушеннями.

Підписання міжурядових угод щодо взаємної допомоги в митних справах зі згаданими державами сприятиме обміну досвідом щодо нових методів боротьби з порушеннями митного законодавства, наданню інформації з метою визначення митної вартості товарів та країни їх походження, дотриманню встановлених заборон, обмежень і контролю.

Не зважаючи на те, що Державна митна служба України є державним органом, який регулює та контролює діяльність суб’єктів ЗЕД, є певні механізми взаємодії працівників митних органів та працівників підприємств, установ і організацій, а також фізичних осіб.

Перш за все ця взаємодія виявляється і інформаційній сфері. Суб’єктам для здійснення зовнішньоекономічної діяльності необхідна певна нормативно-правова інформація, яка надається митними органами. Також митними органами надаються консультації з проблемних питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності. В свою чергу суб’єктами ЗЕД може надаватися інформація щодо певних проблемних питань, які потребують рішення, також спеціалістами певних підприємств може надаватися інформація, яка може бути корисна при здійсненні митними органами своїх функції.

Але успішна протидія спробам протиправного переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України вимагає нових форм і методів боротьби, об'єднання спільних зусиль митних і правоохоронних органів. Для цього доцільно в новому Митному кодексі України та в законодавчих актах, що регламентують діяльність відповідних правоохоронних органів, закріпити обов'язковість взаємодії останніх із цих питань, конкретизувати її напрями, форми й методи. Регулювання ж цих проблем відомчими (міжвідомчими) нормативно-правовими актами, на мою думку, є недостатнім.

На сьогоднішній день, основним напрямком вдосконалення взаємодії митних органів та інших державних органів є уніфікація баз даних і інформаційних каналів обміну інформацією.

Щодо співпраці з суб’єктами ЗЕД та фізичними особами, то тут основним напрямком вдосконалення, повинно стати формування позитивного іміджу Державної митної служби України та довіри як до органу, який стоїть на захисті економічних інтересів України, і кожного суб’єкта окремо.

І звичайно завжди є об’єктивні моменти вдосконалення взаємодії – розробка стабільного, “прозорого” законодавства, покращення економічної ситуації в країні, формування єдиної чіткої мети та механізму взаємодії державних та недержавних органів.

Саме виконання зазначених заходів дасть змогу посилити ефективність взаємодії між органами Державної митної служби України та іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами.

 


Використана література

 

1. Конституція України від 26 червня 1996 року

  1. Митний кодекс України//ВВР 2002, N 38-39, ст.288

 

3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації'" // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1999.- №20

4. Указ Президента України "Про Державну митну службу Ук­раїни" від 29 листопада 1996 р. № 1145/96 (В редакції Указу № 216/98 від 23.03.98).

5. Указ Президента від 24.08.2000 № 1022/2000 “Питання Державної митної служби України”

6. “Положення про Державну митну службу України”, затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000.

7. Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 травня 1994 р. за N 106/315

 

8. Про внесення зміни до Порядку взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах, Наказ Державної митної служби України, Міністерства транспорту України від 28 травня 2004 року N 399/442.

 

9. Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, Наказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 12 липня 2004 року N 512/387.

 

10. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів митної варти митних органів України й підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Спільний наказ ДМСУ та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 29.06.2004 N 473/284.

11. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікована Законом України N 237 від 10.11.94

12. Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. Видання друге. – К.: ДМСУ, 2000 с. – 542 с.

13. Зенільченко О.І., Михайлов В.І., Тихонова Н.П. Митна справа. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. - 190 с.

14. Інформаційно-аналітичні матеріали ДМСУ // www.customs.gov.ua

15. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України. – Одеса: Юридична література, 2001. – 256 с.

16. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.

17. Куркин М.В. Проблеми забезпечення без­пеки суб'єктів кримінального процесу. - Харків, 1999. – 211 с.

18. Мазур А.В. Система митних органів України // Проблеми законності. - № 43. - 2000. - с. 102-108

19. Основи митної справи / За ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. – Х.: РА-Каравелла, 2000. – 320 с.

20. Письменний І. Взаємодія митних органів з місцевими органами влади // Вісник АМСУ, № 3, 1999, с. 24-27

21. Сандоровский К.К. Таможенное право в Украине. – К.: Вентури, 2000. – 208 с.

22. Таможенное законодательство Украины. Сборник нормативных актов. – Х.: ООО «Одиссей», 2000. – 608 с.

23. Терещенко С. Основи митного законодавства в Україні. – К.: АТ “Август”, 2001. – 422 с.

24. Федькін А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митними правопорушеннями // Митна справа. - № 1. - 2000. - с. 58-61

25. Христенко С.Г. Деякі питання взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами при здійсненні митної справи // Проблеми законності. - № 43. - 2000. - с. 108-112

 


Додаток 1

Двосторонні та багатосторонні міжурядові угоди, меморандуми, протоколи державної митної служби України

Республіка Польща Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво і взаємодопомогу в митних справах 18 грудня 1995 р.
Фінляндська Республіка Угода між Урядом України і Урядом Фінляндської Республіки про взаємодопомогу в митних справах 1 липня 1997 р.
Китайська Народна Республіка Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про взаємодопомогу в митних справах 22 грудня 1997 р.
Естонська Республіка Угода між Урядом України і Урядом Естонської Республіки щодо взаємної допомоги в митних питаннях 6 липня 1993 р.
Латвійська Республіка Угода між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки щодо взаємної допомоги в митних питаннях 23 травня 1995 р.
Литовська Республіка Угода між Урядом України і Урядом Литовської Республіки про співробітництво у боротьбі з порушеннями митного законодавства 4 серпня 1993 р.
Республіка Узбекистан Угода між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в митних справах 5 грудня 1996 р.
Республіка Туркменистан Угода між Урядом України і Урядом Республіки Туркменистан про співробітництво і взаємодопомогу в митних справах 29 січня 1998 р.
Грузія Угода між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво в митних справах 14 грудня 1997 р.
Азербайджанська Республіка Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в митних справах 24 березня 1997 р.
Республіка Вірменія Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про співробітництво і взаємодопомогу в митних справах 8 жовтня 1994 р.
Французька Республіка Угода між Урядом України і Урядом Французької Республіки про взаємну адміністративну допомогу з метою запобігання митним порушенням, їх розслідування та припинення 8 липня 1997 р.
Угорська Республіка Угода між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про взаємодопомогу в митних справах 19 травня 1995 р.
Турецька Республіка Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки щодо взаємної допомоги в митних справах 27 листопада 1996 р.
Чеська Республіка Угода між Урядом України і Урядом Чеської Республіки щодо співробітництва та взаємної допомоги у митних справах 20 березня 1997 р.
Республіка Болгарія Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія щодо співробітництва та взаємної допомоги в митних справах 24 березня 1998 р.
Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про адміністративну допомогу з митних питань між митними службами 16 січня 1998 р.
Держава Ізраїль Угода між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль щодо взаємної допомоги у митних справах 26 листопада 1996 р.
Сполучені Штати Америки Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах 2 листопада 1994 р.
Російська Федерація Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах 24 червня 1993 р.
Республіка Білорусь Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах 22 вересня 2000 р.
Словацька Республіка Угода між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про співробітництво і взаємодопомогу в галузі митної справи 15 червня 1995 р.
Ісламська Республіка Іран Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісламської Республіки Іран про взаємну допомогу в митних справах 29 серпня 2000 р
Республіка Австрія Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Австрія про адміністративну допомогу та співробітництво в митних справах 27 травня 2000 р.
Румунія Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємодопомогу в митних справах 19 червня 2000 р.
Грецька Республіка Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грецької Республіки про співробітництво в митних справах 6 листопада 2000 р
Республіка Куба Угода між Урядом України і Урядом Республіки Куба про взаємну допомогу в боротьбі з порушеннями митного законодавства 13 жовтня 2000 р.
     
Європейський Союз Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (Протокол про надання адміністративним органам взаємної допомоги у вирішенні митних питань) 14 червня 1994 р.
СНД Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах 15 квітня 1994 р.

 

 


[1] Указ Президента України "Про Державну митну службу Ук­раїни" від 29 листопада 1996 р. № 1145/96 (В редакції Указу № 216/98 від 23.03.98).

[2] Указ Президента від 24.08.2000 № 1022/2000 “Питання Державної митної служби України”

[3] “Положення про Державну митну службу України”, затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000.

[4] “Положення про Державну митну службу України”, затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000.

[5] “Положення про Державну митну службу України”, затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000.

[6] “Положення про Державну митну службу України”, затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000.

[7] Зенільченко О.І., Михайлов В.І., Тихонова Н.П. Митна справа. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – с. 28

[8] Зенільченко О.І., Михайлов В.І., Тихонова Н.П. Митна справа. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – с. 32

[9] Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України

23 травня 1994 р. за N 106/315

 

[10] Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України

23 травня 1994 р. за N 106/315

 

[11] Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України

23 травня 1994 р. за N 106/315

 

[12] Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України

23 травня 1994 р. за N 106/315

 

[13] Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України

23 травня 1994 р. за N 106/315

 

[14] Христенко С.Г. Деякі питання взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами при здійсненні митної справи // Проблеми законності. - № 43. - 2000. - с. 110

[15] Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, Наказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 12 липня 2004 року N 512/387

[16] Куркин М.В. Проблеми забезпечення без­пеки суб'єктів кримінального процесу. - Харків, 1999. - с. 154

[17] Закон України "Про місцеві державні адміністрації'" // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1999.- №20

[18] Письменний І. Взаємодія митних органів з місцевими органами влади // Вісник АМСУ. - № 3. – 1999. - с. 27

[19] Федькін А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митними правопорушеннями // Митна справа. - № 1. - 2000. - с. 58

[20] Федькін А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митними правопорушеннями // Митна справа. - № 1. - 2000. - с. 59

[21] Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікована Законом України N 237 від

[22] Інформаційно-аналітичні матеріали ДМСУ // www.customs.gov.ua

24 Федькін А. Міжнародне співробітництво у боротьбі з митними правопорушеннями // Митна справа. - № 1. - 2000. - с. 61

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

МИТНЕ ПРАВО

на тему:

ВЗАЄМОДІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ

З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

  Перевірив: доц. Мазур А.В.

 

 

Дніпропетровськ

 


Зміст

 

Вступ................................................................................................................... 3

1. Місце Державної митної служби України в системі органів державної виконавчої влади............................................................................................................................. 3

1.1. Система митних органів України............................................................ 3

1.2. Основні функції та завдання Державної митної служби України......... 3

2. Взаємодія Державної митної служби України з іншими державними органами 3

2.1. Взаємодія з правоохоронними органами.................................................. 3

2.2. Взаємодія митних органів з місцевими органами влади.......................... 3

2.3. Взаємодія Державної митної служби України з підприємствами, установами, організаціями...................................................................................................... 3

2.4. Міжнародне співробітництво Державної митної служби України..... 3

Висновки............................................................................................................. 3

Використана література..................................................................................... 3

Додатки............................................................................................................... 3

 

 


Вступ

 

Особливістю розвитку митної служби в Україні є той факт, що створення власної системи митних органів йшло паралельно з розбудовою всього державного механізму. Від митної служ­би колишнього СРСР Україні залишилося лише 25 митниць на західному відділку державного кордону, а чисельність служ­бовців митних органів не перевищувала 2,6 тисячі осіб. Тому розпочинати довелося майже з нуля. Згідно з п. 2 Постанови Верховної Ради УРСР "Про введення в дію Закону Українсь­кої РСР Про митну справу в Українській РСР" від 25 червня 1991 р. митні органи Союзу РСР, розташовані на території України, переходили під її юрисдикцію, а їхнє майно та фінан­сові ресурси — у власність України. Ця ж постанова зобов'я­зувала Кабінет Міністрів до 1 липня 1991 року забезпечити виконання п. 2 цієї Постанови, утворити необхідну кількість митниць та вжити інших заходів щодо організації митної си­стеми України.

Після підтвердження на Всеукраїнському референдумі 1 груд­ня 1991 р. Акту проголошення незалежності України, Указом Президента України від 11 грудня 1991 року було створено Державний митний комітет України (ДМК).

Указом Президента України від 29 листопада 1996 р. (зі зміна­ми та доповненнями від 23 березня 1998 р.) Державний митний комітет України було ліквідовано, а на його базі створено Дер­жавну митну службу України як центральний орган виконавчої влади. У пункті 1 цього Указу вказувалося, що: "митну справу також здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку".[1] Крім того, було утворено Центральну енергетичну митницю та в зонах діяльності регіональних митниць — відділен­ня по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил, підпорядковані безпосередньо Держмитслужбі України.

 

Далі Указ Президента від 24.08.2000 № 1022/2000 “Питання Державної митної служби України”, який вносив зміни в Указ Президента від 29 листопада 1996 р. (зі зміна­ми та доповненнями від 23 березня 1998 р.) та затверджував Положення про Державну митну службу України. [2]

Становлення митної системи, яка б відповідала нормам Євро­пейського співтовариства, вимагає вироблення стратегії та тактики, співробітництва митних органів з іншими державними службами, створення власної нормативно-правової бази.

Важко перебільшити роль митних органів у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, особливо у сфері економіки, у протидії наркобізнесу та контрабанді. Результативна боротьба з особливо небезпечними видами контрабанди можлива лише за умови взаємодії та повного взаєморозуміння із Прикордонними військами. Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ. За своєю суттю митні органи не тільки фіскальні, але виконують і правоохоронні функції. Також митні органи взаємодіють з ветеринарною, екологічною, фітосанітарною та іншими службами, які забезпечують повний митний контроль згідно зі своєю специфікою роботи.

На сьогоднішній день, актуальним залишається питання про вдосконалення організаційної структури Державної митної служби України, посилення взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, співпраця з підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами, активізувати роботу по встановленню та укріпленню міжнародних зв’язків.

Основними напрямками даного дослідження будуть:

Ø Визначення статусу, структури Державної митної служби України

Ø Опис основних функцій, завдань Держмитслужби

Ø Опис механізму взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами

Ø Опис механізму взаємодії з підприємствами, установами і організаціями

Ø Міжнародне співробітництво Державної митної служби України.

 

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...