Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вибір теми і виконання курсової роботи

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і практичне значення, відповідати сучасним тенденціям розвитку економічної системи держави. Шляхом аналізу та порівняння з відомим розв’язанням проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність написання курсової роботи для розкриття механізму діяльності банків та підприємств і їх розвитку. Примірна тематика курсових робіт наведена в додатку А.

Вибір теми курсової роботи студент здійснює згідно із графіком, який встановлюється кафедрою. В ньому регламентуються строки вибору теми, погодження плану роботи, подання її на кафедру і терміни захисту.

Студент самостійно вибирає тему курсової роботи і складає список використаних джерел, необхідної для її виконання. При цьому він користується списком літератури, вказаним в навчальній і робочій програмах відповідного курсу. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення і зміни в теорії і практиці грошового обігу, фінансово-кредитній, банківській сферах тощо. Враховуючи динамічність розвитку економічних процесів сьогодення, особливу увагу треба звертати на діючу законодавчу і нормативну базу. Варто залучати також поточні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях. На стадіях підбору літератури студент використовує алфавітні та систематизовані каталоги, новітні надходження літератури.

Після закінчення строку, встановленого для вибору тем, кафедра призначає наукових керівників з числа викладачів кафедри.

Робота над темою починається з погодження плану з науковим керівником. На основі вивчення нормативних і літературних джерел студент самостійно складає проект плану курсової роботи і разом із списком опрацьованих літературних джерел подає його науковому керівнику для погодження.

Для складання проекту плану доцільно, перш за все, уважно проглянути відповідні розділи програм з фахових дисциплін. Це дасть можливість студенту швидше визначити вузлові питання теми. Потім, розпочавши перегляд монографій, книг і брошур з цих питань, студент повинен остаточно визначитись з напрямками наукового дослідження, тобто скласти проект плану.

План роботи повинен складатися з декількох основних питань, які надалі конкретизуються. План містить декілька питань включаючи вступ і висновки. План курсової роботи містить розрахункову частину, яка виділяється у плані окремим питанням.

План курсової роботи не повинен бути перевантаженим питаннями (не більше 3-4 питань). Взірці планів курсових робіт наведені в додатку Б.

Науковий керівник разом із студентом детально переглядає проект плану і список наведених джерел, вносить, при необхідності, відповідні зміни і доповнення.

Після погодження плану студент приступає до роботи над темою. Вона складається з таких етапів:

I – поглиблене вивчення літературних джерел і теоретичне висвітлення питань у формі виписок;

II – складання переліку необхідного інформаційного забезпечення, погодження з науковим керівником його обсягів, методів збору, економічної обробки і оформлення матеріалів наукового аналізу;

III – збір і економічна обробка матеріалів інформаційного забезпечення на конкретному об’єкті;

IV – оформлення курсової роботи і подання її на кафедру для рецензування.

Перший і другий етапи роботи студент повинен виконати до проходження виробничої практики.

На першому етапі студент вивчає літературні джерела, робить виписки, необхідні для теоретичного обґрунтування питань, акцентує свою увагу на методах наукового аналізу проблемних питань теми. Виписки доцільно робити в розрізі питань у формі вільного викладу тексту, а не копіювання тексту авторів.

На другому етапі студент, після детального опрацювання літературних джерел, формує перелік інформаційного забезпечення теми, визначає методи збору і обробки економічної інформації, складає макети групових і комбінованих таблиць, форми розрахунків, необхідних показників тощо. Обсяг інформації, методи її обробки і порядок оформлення матеріалів обстеження студент погоджує з науковим керівником.

Третій і четвертий етапи роботи студент виконує безпосередньо у період проходження виробничої практики.

 

Оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується і оформляється з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт.

Результати проведеного дослідження викладаються у курсовій роботі виходячи з таких вимог:

- змістовність та конкретність викладення;

- системність та послідовність;

- виділення в тексті окремих абзаців (занадто великі фрагменти не сприяють розумінню викладеного матеріалу);

- завершеність викладення кожної думки;

- виключення тавтології;

- належне оформлення курсової роботи.

Текст курсової роботи друкується на комп'ютері (при наборі використовується шрифт Times New Roman (Cyr) або при відсутності такого – Arial (Cyr), кегель 14). Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Під час друкування роботи на комп'ютері використовують шрифт текстового редактора Word розміру 14 з півторарядковим міжрядковим інтервалом до тридцяти рядків на сторінці.

Обсяг курсової роботи повинен становити не менше 40 і не більше 50 сторінок друкованого тексту. Текст необхідно оформляти таким чином, щоб залишилися поля: ліве –30 мм, праве –10 мм, верхнє –20 мм, нижнє –20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка ‑ чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору; щільність вписуваного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту. Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або забілюванням і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка) машинописним способом. Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці.

Курсова робота починається з титульного аркуша (додаток В). На титульному аркуші вказуються назва теми, інститут, кафедра, напрям підготовки, група, прізвище та ініціали студента, форма навчання, науковий ступінь, вчене звання (посада), прізвище та ініціали наукового керівника, оцінка із захисту курсової роботи студентом, прізвища та підписи членів комісії, місто і рік виконання роботи.

За титульним аркушем послідовно розміщуються рецензія наукового керівника, план роботи, зміст роботи, основний текст роботи, список використаних джерел, додатки. У змісті зазначають початкові сторінки структурних частин роботи (додаток Д). Кожна структурна частина (питання, список використаних джерел тощо) починається з нової сторінки. Титульний аркуш та зміст включають до загальної нумерації сторінок курсового дослідження, але номер сторінки на них не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Рецензію і план не нумерують.

Заголовки структурних частин курсової роботи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „НАЗВА ПИТАННЯ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 1 півтора рядковому інтервалу.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, не мають порядкового номера.

Нумерацію сторінок, питань, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах питання, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера питання і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад „Рис. 1.2.” (другий рисунок першого питання). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією (додаток Е).

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах питання (додаток Ж). У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера питання та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого питання). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2»

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше від одної) нумерують у межах питання. Номер формули складається з номера питання і порядкового номера формули в питанні, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.2) — друга формула третього питання.

Наприклад: Ефективність власних коштів банку визначається за формулою:

, (3.2)

де Кр – прибутковість капіталу банку;

П – прибуток банку;

Дчп – поточний чистий дохід банку;

К – власний капітал банку.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту центруванням. Вище і нижче від кожної формули потрібно залишати не менше від одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівняння (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання на формули курсової роботи роблять за допомогою порядкового номера формули в дужках, наприклад: «... у формулі (3.2)» або «див. формулу (3.2)».

При написанні курсової роботи студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати, з яких наводяться дані або на ідеях і висновках яких ґрунтується розробка студентом проблематики роботи. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не входить до останнього видання.

Якщо використовуються матеріали з підручників, монографій, оглядових статей, інших джерел, то в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід робити, зазначаючи порядкові номери сторінок відповідного джерела за допомогою квадратних дужок, наприклад: «...у праці [1, с.7-8]...». Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису.

Приклад:

Цитата в тексті: “Кредит чековий – надання банку у борг суми грошей, в межах якої клієнт може виписувати чеки для здійснення платежів” [5, с. 255].

Відповідний опис у переліку посилань:

5. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Б.П. Адамик.; 2-ге вид. допов. і перероб. – К.: Кондор, 2011. – 415 с.

Список використаних джерел ‑ елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Послідовність наведення літературних джерел наступна:

– закони та постанови Верховної Ради України;

– укази Президента України;

– постанови, декрети та розпорядження Кабінету Міністрів України;

– нормативні документи міністерств і відомств України;

– постанови та інструкції Національного банку України.

Всі наступні джерела розміщуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами використаних джерел. Якщо подаються літературні джерела іноземними мовами (крім російської), вони розміщуються в кінці списку в алфавітному порядку, а після них ‑ офіційні web-сторінки державних, фінансово-кредитних установ, об’єднань, асоціацій та ін (додаток З).

До списку використаних джерел включаються лише ті джерела, які дійсно були використані під час написання курсової роботи. Не слід посилатися на електронні бази даних та інші видання (книги), які не є офіційними джерелами змісту нормативно-правових актів.

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті курсової роботи. Додатки, які не мають принципового значення або не використовуються в роботі, докладати не треба.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, розміщений вгорі і написаний (надрукований) малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що означає додаток, наприклад: „Додаток А” (без крапки). Якщо додаток містить кілька сторінок, на наступних сторінках вказується слово «Продовження» і номер додатку, наприклад: «Продовження додатку А» та закінчення додатку на останній сторінці: «Закінчення додатку А».

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною на аркуші друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ» та вказують номер сторінки.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1 - перший рисунок додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

Курсова робота підлягає складанню на кафедру в строки, передбачені графіком, затвердженим кафедрою.

Кафедра веде журнал реєстрації курсових робіт, передає науковим керівникам для перевірки і рецензування, слідкує за дотриманням строків перевірки. На перевірку курсової роботи відводиться до 5 днів. Перевірка оформляється письмовою рецензією на роботу. Рецензія на курсову роботу повинна у стислій формі характеризувати актуальність теми, якість виконання та оформлення роботи, ступінь економічного обґрунтування висновків, можливість її допуску до захисту або причини її повернення на доопрацювання (додаток И).

Курсова робота, яка виконана з порушенням вимог і направлена на доробку або переробку, підлягає в стислі строки доопрацюванню студентом з урахуванням зауважень наукового керівника.

Доопрацьована курсова робота подається на кафедру для повторної перевірки. При виконанні чи доопрацюванні курсової роботи з порушенням строку, встановленого графіком навчального процесу, студент не допускається до екзаменаційної сесії.

Курсова робота, виконана згідно з встановленими вимогами, допускається науковим керівником до захисту.

При підготовці до захисту студент повинен звернути особливу увагу на зауваження рецензента, проблемні питання, економічне обґрунтування можливості (очікуваного) ефекту від впровадження пропозицій автора на практиці тощо.

Для захисту курсових робіт кафедра призначає комісії, склад яких затверджується відповідним розпорядженням кафедри. Одним із членів комісії, як правило, є науковий керівник курсової роботи студента.

Захист курсової роботи проводиться шляхом співбесіди. Члени комісії можуть задавати питання з теми курсової роботи, методики виконання та змісту самої роботи.

За результатами співбесіди і з врахуванням рецензії наукового керівника комісія виставляє оцінку за стобальною шкалою. Оцінка виставляється зразу після завершення співбесіди зі студентом. Один із членів комісії повідомляє оцінку, проставляє її в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

 


Додаток А

Тематика курсових робіт

№ з/п Назва теми курсової роботи
1. Активні банківські операції та їх класифікація
2. Банківське кредитування малого і середнього бізнесу
3. Банківські операції з векселями та їх характеристика
4. Банківські операції і послуги в умовах кон’юнктури ринку
5. Банківські послуги та їх роль у розвитку банку
6. Валютні операції банку та їх ефективність
7. Види банківських послуг і їх розвиток в Україні
8. Власні фінансові ресурси банку та їх характеристика
9. Депозитні операції банку та їх розвиток
10. Діяльність банку з випуску та обігу цінних паперів
11. Електронні банківські послуги: сучасний стан та перспективи
12. Інвестиційний портфель банку та його характеристика
13. Інвестиційні операції банку та їх розвиток
14. Інструменти формування банківського інвестиційного портфеля та їх характеристика
15. Капітал банку та принципи його формування
16. Касові операції банку, їх зміст і порядок проведення
17. Касово-розрахункове обслуговування банком суб’єктів господарювання
18. Короткострокове банківське кредитування та перспективи його розвитку
19. Формування кредитної політики банку
20. Кредитні взаємовідносини банку та суб'єктів господарювання
21. Кредитні операції банку та оцінка їх ефективності
22. Кредитно-інвестиційна діяльність банку в умовах ринку
23. Механізм активізації депозитної діяльності банку в сучасних умовах
24. Механізм видачі і погашення іпотечних кредитів
25. Механізм видачі та погашення банківських споживчих кредитів
26. Механізм здійснення пасивних операцій банку
27. Напрями підвищення прибутковості діяльності банку в сучасних умовах
28. Операції банків з пластиковими картками
29. Операції банку з кредитування юридичних осіб
30. Операції банку з формування ресурсної бази
31. Операції банку з цінними паперами та їх ефективність
32. Розвиток електронних банківських послуг в сучасних умовах
33. Особливості оцінки кредитоспроможності позичальників
34. Перспективи розвитку безготівкових розрахунків в національній економіці
35. Порядок банкрутства та ліквідації банків
36. Порядок відкриття і ведення рахунків в установах банків
37. Фінансові ресурси комерційного банку та джерела їх формування
38. Стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування
39. Вдосконалення інструментів та форм банківського іпотечного кредитування
40. Розвиток інвестиційних послуг банку
41. Процентна політика та її роль у формуванні доходів і витрат банку
42. Розвиток банківського роздрібного кредитування
43. Розвиток форм забезпечення банківського кредиту
44. Роль пластикових карток в формуванні інфраструктури та розвитку економіки України
45. Стан і тенденції розвитку мікрокредитування в банку
46. Стан та напрями розвитку споживчого кредитування в банку
47. Сучасні методи кредитування банком клієнтів та їх ефективність
48. Традиційні операції комерційних банків
49. Фінансова стійкість банку та механізм її забезпечення
50. Фонди та загальні резерви банку: джерела утворення та напрями використання.
51. Формування кредитного портфеля банку
52. Порядок здійснення активних операцій Національного банку України
53. Механізм здійснення пасивних операцій Національного банку України
54. Економічні засади діяльності Національного банку України як центрального банку держави
55. Діяльність Національного банку України у сфері готівкового обігу
56. Операції Національного банку України з рефінансування банків
57. Емісійна діяльність центрального банку в умовах ринку
58. Депозитні операції Національного банку України та особливості їх здійснення
59. Роль стабілізаційних кредитів у забезпеченні ліквідності банківської системи
60. Грошово-кредитна політика Національного банку України та її вплив на стан грошово-кредитного ринку
61. Інструменти грошово-кредитної політики Національного банку України та їх використання в сучасних умовах
62. Діяльність Національного банку України на міжбанківському валютному ринку
63. Діяльність Національного банку України з управління золотовалютними резервами
64. Особливості формування доходів і витрат банку
65. Шляхи забезпечення ліквідності банківських установ
66. Довгострокове кредитування суб'єктів господарювання
67. Розвиток кредитних послуг банків в сучасних умовах
68. Зовнішні та внутрішні загрози банку та захист від них
69. Особливості організації економічної безпеки банку
70. Методичні підходи до визначення рівня фінансової безпеки банку
71. Організація безпеки кредитних операцій банку
72. Безпека роботи банків із пластиковими платіжними засобами
73. Гарантування безпеки роботи банку на фондовому ринку
74. Забезпечення безпеки банку при здійсненні депозитних операцій
75. Організація роботи з проблемними активами банку
76. Кредитний ризик і шляхи його мінімізації в діяльності банку
77. Основи гарантування безпеки банку при здійсненні операцій з цінними паперами
78. Безпека валютних операцій банку
79. Формування системи моніторингу фінансової стабільності банку
80. Становлення і розвиток бюджетної системи України
81. Склад бюджетної системи, характеристика її ланок
82. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації
83. Бюджетний процес в Україні
84. Оптимізація бюджетного дефіциту в контексті світового досвіду
85. Бюджетна система України, сутність, структура, становлення та розвиток
86. Роль місцевих бюджетів у фінансуванні територіальних громад
87. Суть і призначення єдиного казначейського рахунку у процесі виконання державного бюджету
88. Організація видатків державного бюджету
89. Місцеві бюджети, їх призначення і роль у бюджетній системі
90. Місце фінансового аналізу в системі управління підприємством
91. Значення і основні принципи складання фінансової звітності
92. Оцінка стану та ефективності використання основних засобів підприємства
93. Необхідність підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства
94. Оцінка вхідних та вихідних грошових потоків підприємств
95. Аналіз ліквідності балансу підприємства
96. Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств
97. Аналіз фінансової стійкості підприємства
98. Сутність та значення аналізу капіталу підприємства
99. Сутність та характеристика показників ділової активності
100. Оптимізація податкової політики підприємства
101. Система прямого оподаткування підприємств в Україні
102. Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва
103. Система оподаткування прибутку підприємств в Україні
104. Екологічне оподаткування: стан і перспективи розвитку
105. Роль і значення ПДВ у формуванні доходів бюджету України
106. Особливості місцевого оподаткування в Україні
107. Оподаткування доходів фізичних осіб та шляхи його реформування
108. Система непрямого оподаткування підприємств в Україні
109. Майнові податки та їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів
110. Форми фінансування суб`єктів господарювання
111. Внутрішні джерела фінансування підприємств
112. Фінансова діяльність приватного підприємства
113. Організація фінансів сільськогосподарських підприємств
114. Дивідендна політика підприємств
115. Оцінка вартості підприємства
116. Лізинг як особливий вид фінансування реальних інвестицій
117. Міжнародні інвестиційні процеси, їх значення та особливості
118. Інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні
119. Оцінка доцільності фінансових інвестицій підприємства

 


Додаток Б

Рекомендована структура плану до тем курсових робіт

 

ТЕМА 1

АКТИВНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

План

ВСТУП

1. Суть, значення та класифікація активних банківських операцій

2. Види активних операцій банку та механізм їх здійснення

3. Аналіз і оцінка активних операцій банку

4. Напрями підвищення ефективності здійснення активних операцій банку

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 2

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

План

ВСТУП

1. Суть, значення та критерії формування малого і середнього бізнесу

2. Класифікація кредитних послуг банку підприємницьким структурам малого і середнього бізнесу

3. Аналіз і оцінка ефективності кредитування банком малого і середнього бізнесу

4. Напрями розвитку кредитних продуктів для малого і середнього бізнесу

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 3

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

План

ВСТУП

1. Суть, значення особливості вексельних розрахунків

2. Класифікація банківських операцій з векселями та механізм їх проведення

3. Аналіз і оцінка ефективності здійснення банківських операцій з векселями

4. Розвиток банківських операцій з векселями на основі ризикоорієнтованого підходу

ВИСНОВКИ

ТЕМА 4

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ В УМОВАХ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ

План

ВСТУП

1. Теоретичні підходи до розкриття економічного змісту дефініцій "банківські операції", "банківські послуги"

2. Класифікація банківських операцій і послуг

3. Аналіз і оцінка ефективності надання банківських послуг

4. Напрями розвитку послуг і операцій в умовах кон'юнктури ринку

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 5

БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ БАНКУ

План

ВСТУП

1.Суть і порядок надання банківських послуг

2. Механізм здійснення банком традиційних банківських послуг

3. Аналіз і оцінка ефективності проведення традиційних та новітніх послуг банку

4. Розвиток новітніх банківських послуг в умовах глобалізації фінансових ринків

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 6

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

План

ВСТУП

1.Суть, значення і класифікація валютних операцій банку

2. Механізм здійснення банком валютних операцій

3. Аналіз і оцінка ефективності проведення валютних операцій банку

4. Перспективні напрями розвитку неторговельних валютних операцій

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 7

ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

План

ВСТУП

1. Економічна суть та види банківських послуг

2. Механізм надання банківських послуг

3. Аналіз і оцінка послуг банку

4. Перспективи розвитку банківських послуг в Україні

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 8

ВЛАСНІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

План

ВСТУП

1. Суть, склад і значення власних фінансових ресурсів банку

2. Порядок та особливості формування і використання власних фінансових ресурсів банківської установи

3. Аналіз і оцінка власних фінансових ресурсів банку

4. Шляхи нарощування рівня капіталізації банківських установ

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 9

ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ ТА ЇХ РОЗВИТОК

План

ВСТУП

1. Суть, значення та класифікація депозитних операцій банку

2. Особливості здійснення операцій банку із залучення коштів юридичних та фізичних осіб

3. Оцінка складу та структури депозитних операцій банку

4. Напрями розвитку депозитних операцій банку в сучасних умовах

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 10

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ З ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

План

ВСТУП

1. Суть, значення та особливості емісійної діяльності банку

2. Механізм випуску та обігу цінних паперів банку

3. Оцінка ефективності емісійної діяльності банку

4. Напрями розвитку емісійних операцій банку

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 11

ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ:СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

План

ВСТУП

1. Суть, значення і характеристика електронних банківських послуг

2. Порядок надання сучасних електронних банківських послуг

3. Оцінка стану та тенденцій розвитку електронних послуг банків

4. Перспективні напрями розвитку електронного банкінгу

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 12

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКУ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

План

ВСТУП

1. Суть, значення і порядок формування інвестиційного портфеля банку

2. Характеристика типів інвестиційного портфеля банку

3. Аналіз і оцінка ефективності формування інвестиційного портфеля

4. Шляхи оптимізації якісних параметрів інвестиційного портфеля банку

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 13

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ ТА ЇХ РОЗВИТОК

План

ВСТУП

1. Суть, значення і особливості здійснення інвестиційних операцій банку

2. Класифікація інвестиційних банківських операцій

3. Аналіз і оцінка ефективності здійснення інвестиційних операцій банку

4. Напрями розвитку банківської інвестиційної діяльності

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 14

ІНСТУРМЕНТИ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

План

ВСТУП

1. Суть та особливості формування банківського інвестиційного портфеля

2. Фінансові інструменти інвестиційного портфеля банку та їх характеристика

3. Аналіз і оцінка інструментів формування інвестиційного портфеля банку

4. Розвиток інструментів формування банківських інвестиційних портфелів

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 15

КАПІТАЛ БАНКУ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

План

ВСТУП

1. Суть, характеристика та принципи формування капіталу банку

2. Методичні підходи до оцінки достатності банківського капіталу

3. Аналіз і оцінка рівня капіталізації банку

4. Вдосконалення підходів до оцінювання вартості банківського капіталу

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 16

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ, ЇХ ЗМІСТ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

План

ВСТУП

1. Економічна суть та значення касових операцій банку

2. Порядок здійснення касових операцій банку

3. Аналіз та оцінка касових операцій банку

4. Сучасні інноваційні технології при проведенні банківських касових операцій

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 17

КАСОВО-РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

План

ВСТУП

1. Суть та значення банківського касово-розрахункового обслуговування суб’єктів господарювання

2. Механізм здійснення касових та розрахункових платежів у взаємовідносинах банку із суб’єктами господарювання

3. Аналіз та оцінка рівня касово-розрахункового обслуговування банком суб’єктів господарювання

4. Напрями розвитку банківського касово-розрахункового обслуговування суб’єктів господарювання

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 18

КОРОТКОСТРОКОВЕ БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

План

ВСТУП

1. Суть, цілі та принципи короткострокового банківського кредитування

2. Механізм здійснення банком короткострокового кредитування юридичних і фізичних осіб

3. Аналіз короткострокових банківських кредитів та їх оцінка

4. Напрями розвитку банківського короткострокового кредитування

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 19

ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

План

ВСТУП

1. Сутність та складові кредитної політики банку

2. Етапи формування кредитної політики банку

3. Аналіз і оцінка ефективності банківської кредитної діяльності

4. Напрями розробки стратегічної кредитної політики банку

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 20

КРЕДИТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ БАНКУ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

План

ВСТУП

1. Роль і значення кредиту у функціонуванні суб'єктів господарювання

2. Кредитний договір як основа взаємовідносин банку та позичальника

3. Аналіз і оцінка якості кредитних послуг банку

4. Напрями розвитку кредитних послуг банку підприємницьким структурам

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 21

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

План

ВСТУП

1. Суть, значення та класифікація кредитних операцій банку

2. Порядок видачі та погашення банківських кредитів

3. Аналіз і оцінка ефективності кредитних операцій банку

4. Шляхи підвищення ефективності кредитної діяльності банку

ВИСНОВКИ

ТЕМА 22

КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ В УМОВАХ РИНКУ

План

ВСТУП

1. Суть, значення та особливості кредитно-інвестиційної діяльності банку

2. Аналіз і оцінка кредитного портфеля банку

3. Аналіз і оцінка інвестиційного портфеля банку

4. Розвиток кредитно-інвестиційної діяльності та її інноваційності

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 23

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

План

ВСТУП

1. Суть, значення і класифікація банківських депозитів

2. Механізм нарахування відсотків за депозитами

3. Аналіз і оцінка складу і структури банківських депозитів

4. Перспективна депозитна політика та її формування

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 24

МЕХАНІЗМ ВИДАЧІ І ПОГАШЕННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ

План

ВСТУП

1. Економічна суть та особливості іпотечного кредитування

2. Механізмздійснення іпотечного кредитування

3. Оцінка ефективності формування портфеля іпотечних кредитів банку

4. Напрями вдосконалення механізму банківського іпотечного кредитування

ВИСНОВКИ

 

 

ТЕМА 25

МЕХАНІЗМ ВИДАЧІ І ПОГАШЕННЯ БАНКІВСЬКИХ

СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ

План

ВТУП

1. Суть, значення та класифікація банківського споживчого кредитування

2. Механізм видачі та погашення споживчих кредитів банку

3. Аналіз та оцінка ефективності банківського споживчого кредитного портфеля

4. Шляхи вдосконалення механізму банківського споживчого кредитування

ВИСНОВКИ

 

ТЕМА 26

МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

План

ВСТУП

1. Суть пасивних банківських операцій та їх класифікація

2. Порядок проведення пасивних операцій банку

3. Анал<

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...