Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Монографії, автореферати дисертацій

та інші наукові видання:

1. Анохіна І.О. Правове регулювання діяльності суб'єктів природних моно­полій. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 18 с.
2. Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо­нальний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 20 с.
3. Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематиза­ції: Монографія. - Харків: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. - 128 с.
4. Безух O.B. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової влас­ності. Автореферат дис. ...канд. юрид. наук. - Донецьк, 2001. - 19 с.
5. Безух O.B. Проблеми цивільних правовідносин у конкуренції // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики матеріали міжнародної науково-практичної конференції 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. - К, 2004. - С 825-833.
6. Бейцун І.В. Об'єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К, 2006. - 18 с.
7. Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (віль­них) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ «Яворів»): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2005. - 20 с.
8. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. - К.: Юрін­ком Інтер, 2006. - 392 с.
9. Берестова I.E. Зобов'язання з набуття, збереження майна без достатньої пра­вової підстави: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2004. - 20 с.
10. Берестова І.Е., Бобрик В.І. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в підприємницькій діяльності (питання теорії та практики): Монографія / За заг. ред. О.Д. Крупчана. – К.:КВІЦ, 2006. – 150 с. 11. Білоус ЖА. Дійсність господарських договорів: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К, 2005. - 20 с.
12. Блащук А.М. Припинення договірних зобов'язань у цивільному праві Украї­ни: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К, 2006. - 20 с.
13. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. - К: На­укова думка, 2003. - 160 с.
14. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов'язань в цивільному праві: Моногра­фія. - К: Юрінком Інтер, 2005. - 272 с.
15. Винар Л.Окремі аспекти адаптації правового статусу юридичних осіб, засно­ваних державою, до стандартів Європейського Союзу // Проблеми державот­ворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XI регіональної науково-грактичної конференції (3-4 лютого 2005 р.). - Львів, 2005. - С. 213-215.
16. Вінник ОМ.Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: про­блеми правового забезпечення: Монографія. - К: Атіка, 2003. - 324 с.
17. Вінник ОМ.Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних І приватних інтересів в господарських товариствах: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К, 2004. - 32 с.
18. Воловик O.A. Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко--равових досліджень. - Донецьк, 2005. - 20 с.
19. Воловик O.A. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпе­чення в корпоративних відносинах: Монографія. - Луганськ, 2006. - 132 с.
20. Гаецька-Колотило Я.З. Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К, 2003. - 22 с.
21. Гафурова О.В. Права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.06 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К, 2005. - 20 с.
22. Герасименко О.О. Забезпечення виконання господарських договорів з реаліза­ції продукції: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2004. - 19 с.
23. Головань І.В. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. - До­нецьк: Юго-Восток, Лтд, 2003. - 168 с.
24. Головань І.В. Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів підприємни­цтва. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2003. - 16с.
25. Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001. - 20 с.
26. Гриценко О.І. Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової па­лати: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верхо­вної Ради України. - К, 2005. - 20 с.
27. Гура М.В. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К, 2006. - 20 с.
28. Деревянко Б.В., Грудницька С.М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових груп у сфері підприємницької діяльності, монографія За заг. ред. M.K. Галянтича. - К.: НДІ ППП АПрН України, 2005. - 176 с.
29. Дзіс СА. Проблеми авторського права в сфері новітніх комп'ютерних техно­логій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К, 2004. - 16 с.
30. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с. 31. Духневич A.B. Правове становище кредитних спілок в Україні: Автореф. дії: ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. - X., 2005. -20 с.
32. Журик Ю.В.Розгляд Антимонопольними органами України справ про по­рушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія. -Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. - 148 с.
33. Захарченко A.M. Господарська компетенція місцевих державних адміністра­цій. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2007. - 20 с.
34. Каштанов О.С. Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. - 16 с.
35. Квасніцька О.О. Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів підпри­ємницької діяльності: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 19 с.
36. Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Монографія. - Харків: Друкарня № 13, 2006. - 161 с.
37. Клименко О.M. Особливості правового становища держави як суб'єкта при­ватного (цивільного) права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ­ський національний ун-т ім. Т.ПІевченка. - К, 2006. - 22 с.
38. Кочергина ЕЛ. Содержание организационно-правовых форм предпринима­тельских обществ: интересы, функции, правовые средства. Монография. - Харь­ков: Основа, 2005. - 236 с.
39. Кочергіна К.О. Зміст організаційно-правових форм підприємницьких това­риств: інтереси, функції, правові засоби: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2005. - 20 с.
40. Кузьмін Р.І. Антимонопольне регулювання в господарчому праві Японії: Ав­тореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. - Донецьк, 1997. - 24 с.
41. Кузьміна С.А. Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісна конкуренції: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2000. - 18 с.
42. Кулініч О.О. Інформація з обмеженим доступом як об'єкт цивільних прав: Ан-тореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництві Академії правових наук України. - К, 2006. - 20 с.
43. Кулішенко B.C. Захист від неправомірного використання ділової репута­ції суб'єктів господарювання у конкуренції: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2003. - 17 с.
44. Кучеренко ЇМ. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного пра­ва: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К, 2004. - 36 с.
45. Кучеренко ЇМ. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. - К: Аста, 2004. - 328 с.
46. Лебідь В.І. Правове становище особистих селянських господарств в Украї­ні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 21 с.
47. Макода B.C. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - К., 2001. - 20 с.
48. Мамчур Л.В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект): Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Фран­ка. - Л., 2006. - 20 с.
49. Марчинсъкий В.Г. Правовий статус довірчого товариства як суб'єкта цивільно-правових відносин: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський націо­нальний ун- т ім. Т.Шевченка. - К, 2003. - 23 с.
50. Мельник СБ. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001. - 20 с.
51. Мілані В. С Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі: Моно­графія. - Полтава, 2004. - 180 с.
52. Мілаш B.C. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: Моно­графія. - Харків, 2007. - 440 с.
53. Мілаш B.C. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності: Монографія. - Полтава: АСМІ, 2005. - 450 с.
54. Моісєєв Ю.О. Укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 17 с.
55. Нецька Л.С. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001. - 20 с.
56. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий ас­пект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 18 с.
57. Нурзад І.Л. Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К, 2004. - 21 с.
58. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодав­ством України: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національ­ний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К, 2006. - 20 с.
59. Печений О.П. Прострочення виконання договірного зобов'язання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2002. - 20 с.
60. Пількевич В.Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - К., 2006. - 20 с.
61. Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: Моногра­фія. - К: Юстиніан, 2006. - 424 с.
62. Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання учасників господарських відносин. Автореферат дис.... докт. юрид. наук: 12.00.04/ HAH України; Інститут економіко-правових досліджень.. - Донецьк, 2007. - 36 с.
63. Порошенко П. Державне управління корпоративними правами в Україні. Тео­рія формування правовідносин. Монографія. - К., 2000. - 206 с.
64. Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп з Україні: Монографія / За заг ред. М.К.Галянтича. - К.: НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 2005. - 224 с.
65. Приступко А.О. Фінансово-правове регулювання фондового ринку України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. - К, 2006. - 22 с.
66. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів: Моно­графія. - К: ЕксОб, 2003. - 280 с.
67. Рев'юк Н.В. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвести­цій в економіку: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інсти­тут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 19 с.
68. Регурецька О.В. Охорона прав акціонерів у цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К, 2005. - 20 с.
69. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Укра­їні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К, 2006. - 19 с.
70. Рябко Л.Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству Украї­ни. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - X., 2002. - 19 с.
71. Рябцева Я.Г. Правовий статус арбітражного керуючого: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К, 2006. - 18 с.
72. Саєнко B.B. Правове регулювання використання інсайдерської інформації ринку цінних паперів: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський ціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К, 2002. - 20 с.
73. Сгара Е.В. Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 17 с.
74. Сляднєва Г.О. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інстіггутг економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2005. - 16 с.
75. Соляннік К.Є. Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична ака­демія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2003. - 19 с.
76. Степанов О.О. Господарсько-правові засоби попередження банкрутства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 20 с.
77. Стефанчук P.O. Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації: реф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / HAH України; Інститут держави і права В.М.Корецького. - К, 2000. - 17 с.
  78. Суб»єкти господарського права : Монографія /В.С.Щербина.- К.Юринком Інтер, 2008 -264 с.
79. Титова O.B. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на під­приємствах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 19 с.
80. Ткачук А.Л. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення дого­вірних зобов'язань. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. - К., 2002. - 22 с.
81. Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: Автореф. дис. канд.. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень Донецьк, 2006. - 20 с.
82. Туйськ І.І. Антимонопольні правоохоронні засоби: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - До­нецьк, 2003. - 19 с.
83. Харченко П.Г. Адміністративно-правові заходи забезпечення захисту від недо­бросовісної конкуренції в діяльності органів Антимонопольного комітету Украї­ни: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2005. - 19 с.
84. Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К, 2006. - 16 с.
85. Шаповалова О.В. Правове забезпечення підтримки і розвитку господарюван­ня: Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. - 280 с.
86. Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кре­дитування: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. - К, 2005. - 20 с.
87. Шеремет О. С. Правове регулювання організації і діяльності повних товариств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2006. - 20 с.
88. Шкрум Т.С. Застава як речово-правовий засіб забезпечення зобов'язання за законодавством України. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - К., 1996.
89. Шуба Б.В. Відповідальність учасників господарського товариства як засіб за­хисту інтересів його кредиторів (порівняльно-правовий аналіз німецького і укра­їнського права): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юри­дична академія України ім. Ярослава Мудрого. - X., 2005. - 20 с.
90. Шуміло I.A. Відповідальність за порушення законодавства про захист кон­куренції: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / HAH України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001. - 18 с.
91. Щербакова H.B. Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2006. - 20 с.
92. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. - Харків: Право, 2006. - 544 с.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...