Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спільне інвестування: надання професійних послуг з управління коштами інвесторів

 

Створення інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні пов’язується з розпочаткуванням процесу сертифікатної приватизації. Близько 42% громадян України взяли участь у приватизації державного майна саме через інститути спільного інвестування. Пік активної діяльності інвестиційних фондів та компаній припав на 1997-1998 рр. - період найбільш активної приватизації державних підприємств. Діяльність відповідних інститутів здійснювалася відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України і прискорила процес перерозподілу власності, чим було закладено підвалини для розвитку економіки, заснованої на використанні акціонерного капіталу.

На сьогодні в Україні гостро стоять завдання створення таких умов щодо забезпечення гарантій права власності на цінні папери та захисту його прав, які можуть привабити вітчизняного і зарубіжного інвестора.

Для реалізації цих завдань перші кроки вже зроблені: 15 березня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” №2299-ІІІ.

Протягом останніх 5 років свого розвитку ринок вітчизняних інститутів спільного інвестування продемонстрував позитивну динаміку зростання та забезпечував інвесторам достатньо високий рівень інвестиційного доходу, який перевищував доходність банківських депозитів. На сьогодні загальний обсяг активів ІСІ перевищує 6 млрд. грн. Таким чином, з’явилась нова для українського інвестора можливість вкладення своїх заощаджень з метою їх приросту, альтернативна звичним банківським депозитам. Згідно сучасному законодавству в Україні до ІСІ відносяться пайові та корпоративні інвестиційні фонди.

Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) - це активи, які належать інвесторам на правах спільної часткової власності, та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і враховуються окремо від результатів її господарської діяльності.

Пайовий інвестиційний фонд має наступні ознаки:

Ø не є юридичною особою;

Ø створюється компанією з управління активами (КУА) шляхом продажу (розміщення) інвесторам випущених нею інвестиційних сертифікатів;

Ø мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду.

Ø має мінімальний обсяг активів - 1250 мінімальних заробітних плат, з 01.12.2006 р. - 500 000 грн.

Корпоративні інвестиційні фонди (КІФ) - це ІСІ, які створюються у формі відкритого акціонерного товариства і проводять діяльність виключно зі спільного інвестування.

Корпоративний інвестиційний фонд має наступні характеристики:

v є юридичною особою у формі відкритого акціонерного товариства;

v статутний капітал фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів та цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або торговельно-інформаційній системі та об’єктів нерухомості;

v збільшення статутного капіталу фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів;

v не менше 70% середньорічної вартості активів фонду повинно інвестуватись у цінні папери;

v акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними;

v управління фондом (відповідно, його активами) здійснює КУА на підставі договору.

v корпоративний інвестиційний фонд не має права емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій; залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів; надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб; розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості; розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію; створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.

В Законі запропонована доволі складна класифікація цих інститутів за різними критеріями (рис. 1.5).

1. Залежно від порядку здійснення діяльності ІСІ може бути відкритого, інтервального та закритого типу.

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.

В залежності від строків створення ІСІ може бути строковимабо безстроковим.

Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується.

Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.

ІСІ закритого типу може бути лише строковим.

3. За сукупністю цінних паперів ІСІ може бути диверсифікованогоі недиверсифікованого виду.

ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

Ø кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

Ø сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;

Ø не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

Рис. 1.5. Класифікація інститутів спільного інвестування

 

Диверсифікованим ІСІ забороняється:

ü тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

ü придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

ü придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати кошти ІСІ менше ніж у три види державних цінних паперів;

ü придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

ü придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

ü придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

ü придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

ü придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

ü придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;

ü придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

ü придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.

ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

У разі якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.

Особливу увагу необхідно приділити Компанії за управління активами, яка є юридичною особою, що здійснює професійну діяльність по управлінню активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Компанія по управлінню активами:

Ø здійснює створення ІСІ

Ø розміщує цінні папери ІСІ; залучає агентів, які розміщують цінні папери серед інвесторів

Ø управляє активами ІСІ;

Ø після того, як грошові кошти зайшли на рахунок ІСІ, КУА направляє їх на придбання активів для формування структури активів даного ІСІ, яка вказана в Інвестиційній декларації;

Ø здійснює управління поточною діяльністю ІСІ.

Діяльність компанії з управління активами (КУА) здійснюється з дотриманням законодавчо визначених вимог та обмежень, у режимі системного державного нагляду, регулювання і контролю.

КУА може управляти ІСІ (пайовими та/або корпоративними інвестиційними фондами) тільки на підставі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування. КУА може поєднувати діяльність з управління активами ІСІ тільки з діяльністю з управління пенсійними активами недержавних пенсійних фондів (НПФ) і з адміністрування НПФ.

Щоб КУА не могла зловживати коштами інвесторів, запроваджено відокремлення управління коштами спільного інвестування від їх зберігання. Зберігаються кошти інвесторів у банку, який виконує функції їх зберігача та контролює законність операцій з цими коштами. Це забезпечує відокремлення зберігання та обліку коштів інвестиційних фондів від майна самої КУА.

Для зберігання грошових коштів та здійснення розрахунків за операціями, пов'язаними з управлінням інвестиційним фондом, у зберігача відкривається окремий банківський рахунок, а для обліку прав власності на цінні папери, що перебувають у активах інвестиційного фонду, окремий рахунок у цінних паперах. Зберігач не має права розпоряджатись активами інвестиційного фонду, він забезпечує виконання операцій з активами ІСІ та контролює дотримання КУА, що управляє активами інвестиційного фонду, норм законодавства, регламенту та інвестиційної декларації інвестиційного фонду.

У випадку, якщо КУА дає зберігачу будь-яке розпорядження щодо операцій з активами фонду, що суперечить законодавству, то зберігач не має права виконувати таке доручення. Він повинен діяти виключно на користь інвесторів. Якщо зберігач виявляє порушення з боку КУА, то він зобов'язаний повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Але на цьому контроль за діяльністю КУА не закінчується. Щорічно КУА повинна проходити аудиторську перевірку. Аудиторській перевірці підлягають бухоблік, ведення обліку і складання звітності щодо активів інвестиційних фондів, якими управляє КУА, перевіряється також склад і структура активів ІСІ тощо. Завдяки такій організації роботи КУА та ІСІ гроші інвесторів захищаються від їх не цільового використання. Це дозволяє також захистити активи ІСІ від проблем, пов’язаних з фінансовим становищем самої КУА. Тому, навіть банкрутство КУА (як господарюючого суб’єкта) не є загрозою для активів ІСІ (активи ІСІ можуть бути передані в управління іншій КУА). Крім того, на активи як корпоративного, так і пайового фонду не розповсюджуються вимоги та зобов’язання КУА.

Основними органами, які здійснюють контроль діяльності КУА з боку інвесторів, є Наглядова рада ІСІ, а також збори акціонерів (для корпоративного інвестиційного фонду). Наглядова рада формується з інвесторів, які придбали цінні папери ІСІ.

Контроль з боку держави здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

Крім того, контроль за діяльністю КУА здійснює Зберігач (юридична особа, що має відповідну ліцензію, видану ДКЦПФР – як правило це банк).

Регулювання діяльності КУА відбувається також в рамках її членства у саморегулівній організації професійних учасників ринку цінних паперів (для КУА такою організацією є Українська асоціація інвестиційного бізнесу – УАІБ).

Інститутами спільного інвестування на фінансовому ринку виступають інвестиційні компанії, які залучають кошти інвесторів і вкладають їх у диверсифікований портфель цінних паперів. Фінансові ресурси (пасиви) інвестиційних компаній формуються за рахунок розміщення на ринку власних акцій та інвестиційних сертифікатів, активи – за рахунок придбання пайових і боргових цінних паперів інших емітентів. Інвестиційні компанії вкладають кошти в цінні папери великої кількості емітентів для того, щоб у рамках вибраної стратегії максимально диверсифікувати портфель і зменшити ризики інвестування.

Функціонування інвестиційних компаній у різних країнах світу, їх становлення, розвиток цілком залежить від темпів та напрямків зростання національних фінансових ринків. Так, на розвиток вітчизняних інститутів спільного інвестування негативний вплив мають недостатній рівень розвитку Українського фінансового ринку та несприятливий інвестиційний клімат.

Розвиток інвестиційних компаній у багатьох країнах світу пов’язаний з подальшою концентрацією їх діяльності. Досить часто групи фондів, що займаються специфічними видами інвестування в окремі види цінних паперів, знаходяться під управлінням однієї компанії і виступають, як об’єднання фондів. Такі об’єднання дають змогу інвесторам вкладати кошти в будь-який з фондів, що входить до об’єднання.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...