Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Психология: 16 Страница

Данная категория - Психология на нашем сайте имеет 12945 страниц.

Маленькие игрушки большого секса Как улучшить эрекцию и усилить оргазм? Стили общения, предлагаемые взрослыми в семье и в школе. Некоторые методы работы в тренинге Установление причинно-следственных связей. Развитие внимания, памяти и воображения. Общая характеристика психического развития в младшем школьном возрасте. Конечно, младший школьник может мыслить логически, но следует помнить, что этот возраст сензитивен к обучению, опирающемуся на наглядность. Поведение ребенка должно определять не наказание за невыполнение правила, а понимание необходимости выполнения правила. Загальні вимоги до змісту і основних структурних розділів наукових робіт Вимоги до оформлення курсової роботи Захист кваліфікаційних робіт спеціаліста і магістра Приклад оформлення вступу наукової роботи бІблІографІЧного опису списку джерел Тема. Минуле та сучасність психологічної науки Тема. Еволюція розвитку психіки Заповніть таблицю «Класифікація відчуттів» Тема. Психічні стани особистості Тема. Поняття особистості в психології Тема. Розвиток і формування особистості Тема. Психологія взаємодії людей Тема. Напрями науково-прикладної та практичної психології Perspectives in Modern Psychology Read the text and see whether you can answer the final question. Odd – one – out. Explain your choice. Study the collocation tables below and then proceed the tasks. Translate into Ukrainian paying attention to Participle I and Participle II. Define the time and the voice of the Infinitive. Paraphrase the following sentences using the Complex Subject. Translate, using the collocation tables above. Does Eating Breakfast Improve School Performance? Збирання калу для копрологічного дослідження Послідовність дій під час підготовки хворого до процедури ВИКОРИСТАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КЛІЗМИ НАБИРАННЯ ЛІКІВ З АМПУЛ І ФЛАКОНІВ ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ ОДНОРАЗОВОГО Специфика научного исследования в социальной психологии. социально-психологического исследования. Структура сознания: чувственная ткань, значение, личностный смысл. ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 Визначте, як називається здатність людини тривалий час зосереджуватись на об'єкті. Дайте визначення відтворюючої, репродуктивної уяви. Эволюция форм политической власти СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА СТАНОВЛЕННЯ ДОНАУКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАРУБІЖНОЇ ПСИХОЛОГІЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ТЕОРІЯ Л.С. ВИГОТСЬКОГО. ДІАГНОСТИКО-КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА МОНИТОРИНГА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ Первый этап работы: просвещение педагогов и родителей Четвертый этап работы: коррекционно-развивающая работа ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ. Критерии оценки (признаки и их характеристики) Тема: Тенденции развития управленческой мысли Материал: управленческая ситуация. Тема: Психологические основы функции прогнозирования Тема: Делегирование в системе управленческих действий Тема: Психологические основы коммуникативной функции управленческой деятельности Тема 2. Структурная организация процессов принятия управленческих решений Тема 3. Типология власти. Стили руководства Перечень типовых вопросов к экзамену (зачёту) ТЕМА 12. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ШКОЛИ Аналіз характеристик нововведення Оцінка нововведення й ухвалення рішення Отбор полезной информации в ощущениях Контроль сформированности умений письменной речи Структура урока ИЯ и его организация Типология уроков иностранного языка Организация учебной деятельности учащихся на уроке Тема 1. Основи організації банківського кредитування фізичних осіб Система банківського кредитування: суть та основні типи Принцип платності кредиту означає, що фізична особа-позичальник зобов'язана внести до банку певну плату за тимчасово взяті (позичені) у нього для своїх потреб кошти. Вартість кредитної лінії оцінюється за двома критеріями. За змістом овердрафт є розрахунковою кредитною операцією, що дає банку дохід у вигляді відсотків за користування кредитними ресурсами та комісійних. Найпростішою формою кредитування є позичка з разовим погашенням - дисконтна позичка, її часто надають позичальникам - фізичним особам, які бажають започаткувати власний бізнес. На другому етапі головне завдання банку – кінцеве визначення кредитоспроможності та фінансового стану клієнта, з метою укладання кредитної угоди на найбільш вигідних для банку умовах. Тема 1. Методологічні й наукові засади криміналістики. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ. Класифікація методів криміналістики та їх види Норма и патология, здоровье и болезнь Психопатологическим симптомом признается лишь то, что может быть доказано таковым. Визначення поняття права. Значення загального поняття права. Різні підходи до визначення поняття права. Об'єктивне та суб'єктивне право Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів Проблемы профессиональной деформации. Диалектика человеческого и профессионального в социально-педагогической деятельности. Тема 3. ОСНОВНІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ (4 год.) Терапія дитячо-батьківських стосунків Предметность, целостность и структурность восприятия Кратковременная и долговременная память. Оперативная память Воображение и проблемная ситуация Аналитико-синтетический характер процессов воображения Про психологічну службу системи освіти України ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ Тема 4. Формы психического отражения действительности. Познавательная подструктура деятельности юриста. Тема 3. Личность как объект психологического познания в правоприменительной деятельности. Виды реабилитации: медицинская, психологическая, педагогическая, профессиональная, социально-экономическая, трудовая, бытовая, спортивная. Основные категории детей, подростков и юношества, нуждающихся в социальной поддержке и реабилитации. Тема 3. Поведение в экстремальных ситуациях Психологическая стрессоустойчивость: понятия стресса, причины стресса в дол, эффективные способы выхода из стрессовых состояний, правила поведения в экстремальных ситуациях. Общая характеристика психологии как науки. Формирование и развитие способностей. Основные научные школы в зарубежной психологии. Развитие памяти. Условия лучшего запоминания. Руководитель: кандидат психологических наук Ананьева К.И. Глава 1. Сущность мотивации, типы и методы Глава 2. Сущность стимулирования, основные формы Глава 4. Содержательные теории мотивации Глава 5. Процессуальные теории мотивации ТЕМА 4. ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ (4 год.) Як “працює” танцтерапія? Що вона може дати нам? Психологічні функції фотографії Механізми впливу музики на людину ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МОТИВАЦИИ ЧЕЛОВЕКА Психология мотивации в структуре психологического знания Общее представление о мотивации. Детерминация и самодетерминация Мотивация в структуре регуляции деятельности Загальна характеристика стресу та стресорів. Засоби регуляції при стресі в діяльності працівника податкової міліції. Учение Аристотеля о душе. Соотношение души и тела. Функции души Эмпирическая психология Дж. Локка Чикагская школа функционализма (Дж. Дьюи, Д. Энджелл) Основные идеи необихевиоризма (Э.Толмен, К. Халл, Б. Скиннер) Становление генетической психологии Жана Пиаже III. Организация познавательной деятельности учащихся. V. Учет возрастных особенностей учащихся. Представляют интересы и типы неуспевающих школьников, которые. Чувственное познание и мышление Лекция 2.2. Понятие о психическом состоянии ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ (4 год.) Вихідні арт-терапевтичні поняття Способи реєстрації й оцінки арт-терапевтичної діяльності Современные тенденции в организациях Первичный контакт/итог. интервью Навыки и компетенции менеджера по УЧР F4 Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства F40.00 Агорафобия без панического расстройства F41.9 Тревожное расстройство неуточненное F42.2 Смешанные навязчивые мысли и действия F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство F43.9 Реакция на тяжелый стресс неуточненная Лекция 2.3. Эмоционально-волевая сфера личности ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНА ТЕРАПІЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ І ПІДЛІТКАМИ (2 год.) Корекція страхів методами арт-терапії Соціальний захист працівників податкової міліції. Відповідальність працівників податкової міліції Объект и предмет организационной психологии Подходы к трактовке предмета организационной психологии. Определение и основные функции управления Традиционная и стратегическая парадигмы управления Понятие социальной организации. Основные характеристики организации. Особенности организационной культуры как элемента характеристики состояния организации Приведем сравнительную характеристику японской и американской моделей менеджмента в таблице. Зародки філософського мислення в Індії сягають глибокої давнини (2500 – 2000 рр. до н.є.) Ф. 36. Філософське вчення Платона. Західноєвропейська середньовічна філософія. Боротьба реалізму та номіналізму Філософська думка Київської Русі. Ф. 61. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку української філософії. Соц.-філ.погляди ідеологів Кирило-Мефодіївського Братства. Тема 1.6. Психология личности и межличностных отношений. Личность и её отличительные особенности. Категория личность в науке. Социально-психологический феномен. Понятие «группа» Арт-терапевтична робота з людьми похилого віку Урок – социально – педагогическая система Воспитывающий аспект цели урока Глава 1. Введение в педагогическую психологию Методология и методы педагогической психологии. Общая характеристика методов педагогической психологии. Понятие обучения в современной психологии Воспитание и его психологическая сущность. Педагогическое взаимодействие и его структура Общая психологическая характеристика совместной деятельности Учебная деятельность в структуре педагогического взаимодействия. Учебно-профессиональная деятельность и ее структура. Педагогическая деятельность в структуре взаимодействия Уровни педагогического взаимодействия Общая характеристика взаимосвязи уровня развития учебной группы с педагогическим взаимодействием Методические указания для организации Основные виды психологической помощи В ходе их адаптации в организации Система мотивации развития карьеры сотрудника в организации У животных форм возникает новый вид раздражимости - чувствительность, то есть общая способность к ощущению через формирование органов чувств. Этапы развития психики в процессе эволюции животного мира. Контраст ощущений – изменение интенсивности и качества ощущений под влиянием предшествующего или сопутствующего раздражителя. Приемы творческого воображения. Агглютинация. Эмоции, их функции и классификация. Современные модели темперамента. Клинический подход к изучению характера. Понятие акцентуаций характера. Фактори, що обмежують управлінський потенціал керівника СХИЛЬНІСТЬ ДО КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКА Типологія менеджерів в організації Формування ефективного стилю лідерства ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ Воля как форма активности личности Индивидуальные особенности воли Проблема диагностики школьной зрелости Оценка интеллектуального компонента школьной зрелости Уровень графического изображения Диагностика эмоционального компонента школьной зрелости Види комунікації в освітніх організаціях Лекция 3.1. Психологический анализ общения. ТЕМА 8. КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ТЕРАПІЇ ТВОРЧІСТЮ (2 год.) Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система криминологии Тема 3. Понятие преступности. Преступность в Республике Беларусь Тема 8. Предупреждение преступлений Борьба с коррупцией как направление общегосударственной политики Республики Беларусь. Тема: Теоретические основы психологического консультирования Тема 9. Мотивацiя в менеджменті (4 год.) Механiзм дiї мотивацiї до працi через поведiнку. Елементи матеріального стимулювання Нет слова «не хочу», есть слово «надо» Как «правильно» запрещать ребенку? Как вырастить из ребенка настоящего человека? Хуже, чем самому подростку, может быть только его родителю Наследники трона (единственные) Кто-то должен быть первым (братья и сестры) Танцующие под никому не слышную мелодию (одаренные) Мир в пустом кармане (нерожденные) Лекция 3.3. Динамические процессы в малых группах. Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ КАК НАУКУ. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПСИХОЛОГИИ Тема 2. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГИИ Автор-составитель Алла Александровна Капацына Изучение потребности в тренингах Проигрывание реальных ситуаций — это представление реальных ситуаций в игровой форме. СИНКВЕЙН- это пятистрочный стих Синонимы: Кейс Стади, Бизнес-кейсы, Метод кейсов L Обращаться к нему чаще персонально с вопросом Дракон и Принцесса (1 очко получает дракон, потому, что он съедает принцессу). Хто вперше проаналізував поділ праці як економічну категорію? Яку функцію грошей не виділяв Ксенофонт? Пространственно-временные характеристики объективного мира Общей чертой значительного числа современных структурных теорий Способность к восприятию изменений раздражителя или к различению Ощущения, вызванного раздражителем полярного воздействия на противоположное, кажется большей, чем его физическая основа, называется Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от Количество повторений, которое требуется для первого безошибочного Раздел 1. Исторические и методологические основы Что изучает социальная психология как наука? Выявление факторов, создающих ощущения обезличенности в большой организации II. ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ КУРСА Методика№1. Опросник адаптации личности к новой культурной среде Методика№2. Тест «Групповые роли» Методика №6. Изучение психолого-педагогического климата коллектива III.Организация деятельности Службы Взаємозв'язок кольору і світла в природі Джерела світла. Стандарти джерел світла ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЬОРУ І ЇХ ВИМІР Колірні ряди(включити в методу по пз) Види оптико-геометричних ілюзій Вплив кольору на фізіологію людини КОЛІР У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ ТА РЕКЛАМІ Колір предметного середовища. Колір та фактура. РАЗВИТИЕ ЕДИНИЦ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕТОДОЛОГИЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА Социальность значения и индивидуальность смысла Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду Актуальные проблемы развития и воспитания детей Показатели развития ребенка первого года жизни Особенности развития детей раннего возраста
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
 

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...