Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Статистика: 4 Страница

Данная категория - Статистика на нашем сайте имеет 1119 страниц.

Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видівдіяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законом. Стаття 13. Державне замовлення, державне завдання Застосування стандартів чи їх окремих положень є обов'язковим для:суб'єктів господарювання, якщо на стандарти є посилання в нормативно-правових Вимагати від суб'єктів господарювання надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом. Порядок утворення та засади діяльності організацій та об'єднань роботодавціввизначаються законом. Недобросовісна конкуренція тягне за собою юридичну відповідальність осіб, якщо їх дії мають негативний вплив на конкуренцію на території України, незалежно відтого, де вчинено такі дії. Дія частини п'ятої цієї статті не поширюється на вироби, що мають охорону як об'єктиправа інтелектуальної власності. Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції За неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентно-го законодавства Законом можуть бути визначені особливості регулювання відносин, пов'язаних знедобросовісною конкуренцією та монополізмом на фінансових ринках і ринках ціннихпаперів. Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність. Порядок припинення діяльності підприємця встановлюється законом відповіднодо вимог цього Кодексу. Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності Розділ II СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Створення суб'єктів господарювання здійснюється з додержанням вимог антимонопольно-конкурентного законодавства. Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно дозакону. Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання затверджується Кабінетом Міністрів України. Кох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого суб'єкта. Для підприємств певного виду та організаційних форм законами можуть встановлюватися особливості господарювання. Діяльність розташованих на території України відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за її межами, регулюється цим Кодексом та іншими законами. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства,виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового ко- лекти-ву і уповноважених ним органів. Підприємство має право реалізовувати самостійно всю продукцію, яка не увійшлав державне замовлення або державне завдання, на території України і за її межами, якщо інше не передбачено законом. Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Стаття 70. Об'єднання підприємств Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства абоказенні підприємства. Стаття 74. Державне комерційне підприємство Найменування казенного підприємства повинно містити слова «казенне підприємство». Інші особливості господарської та соціальної діяльності казенних підприємств визначаються цим Кодексом, законом про державні підприємства та іншими законодавчими актами. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова «комунальне підприємство» та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфериуправління якого входить дане підприємство. Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом. Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникливідповідно до установчого договору. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо змісту установчих документівгосподарського товариства є підставою для відмови у його державній реєстрації. Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства Стаття 85. Власність господарського товариства Стаття 87. Фонди господарського товариства Нести інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, іншими законами та установчими документами товариства. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству,в межах і порядку, передбачених законом та установчими документами товариства. Ліквідація господарського товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру. Найменування виробничого кооперативу повинно містити слова «виробничий кооператив» або «кооперативне підприємство». Порядок і майнові наслідки припинення членства у виробничому кооперативі визначаються цим Кодексом та статутом кооперативу. Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/абопропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності. Стаття 101. Управління виробничим кооперативом Порядок обрання спостережної ради та її голови, а також порядок діяльності спостережної ради встановлюються статутом кооперативу. Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу Порядок організації та діяльності приватних підприємств визначається цим Кодексом та іншими законами. Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю селянських (фермерських) господарств, регулюються, цим Кодексом, а також законом про селянське (фермерське)господарство, іншими законами. Правовий статус і порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями визначаються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування в Україні, іншими законодавчими актами. Гл а в а 12 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх суб'єктів господарювання. Стаття 137. Право оперативного управління Особливим видом майна суб'єктів господарювання є цінні папери. Правовий режим майна суб'єктів господарювання встановлюється цим Кодексом та іншими законами з урахуванням зазначених у статті 139 цього Кодексу видів майна. Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання Держава може впливати на вибір суб'єктами господарювання напрямів та обсягів використання прибутку (доходу) через нормативи, податки, податкові пільги та господарські санкції відповідно до закону. Право на майно, що підлягає державній реєстрації, виникає з дня реєстрації цьогомайна або відповідних прав на нього, якщо інше не встановлено законом. У процесі приватизації державного (комунального) підприємства права працівників підприємства, що приватизується, гарантуються законом. Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам господарювання для використанняабо придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку, передбачених законом. Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності Порядок надання у користування природних ресурсів громадянам і юридичнимособам для здійснення господарської діяльності встановлюється земельним, водним,лісовим та іншим спеціальним законодавством. ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний фонд підприємства. У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оці-нюється разом з іншим майном цього суб'єкта. Правовий режим цінних паперів визначається цим Кодексом та іншими законами. Право на випуск акцій та облігацій підприємства виникає у суб'єкта господарювання з дня реєстрації цього випуску у відповідному органі державної влади. Г п а в a 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА Управління корпоративними правами територіальних громад здійснюється відповідно до положень цієї статті, якщо інше не встановлено законом. Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань Здійснює організаційно-управлінські повноваження на підставі доручення, підписаного іншими учасниками. Зміст договору, що укладається на підставі державного замовлення, повинен від-. повідати цьому замовленню. Стаття 180. Істотні умови господарського договору Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів Угода сторін про наміри (протокол про наміри тощо) не визнається попереднім договором і не породжує юридичних наслідків. Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Вільні ціни визначаються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін,а у внутрішньогосподарських відносинах - також за рішенням суб'єкта господарювання. Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення Управнена сторона, приймаючи виконання господарського зобов'язання, на вимогу зобов'язаної сторони повинна видати письмове посвідчення виконання зобов'язання повністю або його частини. Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання До відносин щодо припинення господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі Стаття 207. Недійсність господарського зобов'язання У разі визнання недійсним зобов'язання з інших підстав кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повер- Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності У разі якщо кредитор не виконав дій, зазначених у частині першій цієї статті, за погодженням сторін допускається відстрочення виконання на строк прострочення кредитора. Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за порушення господарськихзобов'язань стягуються судом у доход держави. Перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у частині першій цієїстатті, не є вичерпним. Сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарський штраф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями, передбаченими статтею 239 цього Кодексу. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних відносин визначаються розділом VII цього Кодексу. Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання Інші особливості виконання договорів контрактації встановлюються Положеннямпро контрактацію сільськогосподарської продукції, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У договорі контрактації можуть бути передбачені також інші санкції за невиконанняабо неналежне виконання зобов'язань відповідно до вимог цього Кодексу. У разі якщо абонент має власне енергоджерело і відпускає енергію в мережі енергопостачальника, допускаються розрахунки за сальдо взаємно одержаної енергії. Абоненти користуються енергією з додержанням правил користування енергією відповідного виду, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставідержавного замовлення, має відповідати цьому замовленню. Недоліки виконання робіт чи матеріалів, що використовуються для робіт, допущеніз вини підрядника або субпідрядника, повинні бути усунені підрядником за свій рахунок. Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт Стаття 345. Кредитні операції банків Купівлю-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені та за свій рахунок. Інформація щодо введення режиму ліцензування або квотування публікується вофіційних виданнях у порядку, встановленому законом. Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України Порядок здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвиткувстановлюється законом. Закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV Вихідна інформація для розв’язання практичного завдання Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений Статистика социально-экономической эффективности общественного производства Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверху Эконометрическая модель - это математическая модель Оценки параметров линейных уравнений регрессии Выберите значение коэффициента корреляции, которое характеризует функциональную связь между переменными у и х. Какое условие не выполняется, если коэффициент регрессии является незначимым (несущественным)? Классификация систем уравнений. Лекція 19 з курсу «Господарське право» Поняття і види капітального будівництва Правовідносини з капітального будівництва Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва На тему «Ризик як оцінка небезпеки» Поняття про ризик. Види ризиків Концепція індивідуального, соціального і прийнятного ризику Методологія аналізу і оцінки ризику завдань для визначення індивідуального ризику (задача №4) Ціні угоди, яка реально сплачується за товар, і враховує додаткові витрати покупця, комісійні та брокерські витрати, витрати на пакування, перевезення і таке інше. А. ціна угоди фактично сплачена або ціна, що підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована у разі потреби на суму витрат покупця, що не були включені в ціну В. Коригування ціни з урахуванням різниці у кількості не залежно від того, чи веде це до збільшення або зменшення вартості Додаються до ФВ до перетину кордону А. Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Б. правило зміни класифікаційного коду товару на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків Обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат з урахуванням Б. залізничні вагони без вантажу б. у будь-якій, що визнана НБУ як конвертована ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ) Вимоги щодо структурних елементів робіт Позначення фізичних величин та одиниць фізичних величин Методи перевірки гіпотез про вид закону розподілу Вимірювання невипадкових величин та їх реалізацій Призначення контрольних меж. Рівноточні виміри постійної величини Статистична характеристика якості продукції Статистичний контроль якості продукції Припущення, на яких базується дисперсійний аналіз Випадок нерівнокількісних спостережень Опорна стрижнева порцелянова ізоляція Проведення експерименту і обробка його результатів Випробування при підвищених і граничних навантаженнях ОДНОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ II. Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической статистики Госкомстата России III. Научно-исследовательский и проектно-технологический институт статистической информационной системы Госкомстата России IV. Межотраслевой институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов в области учета и статистики Госкомстата России VII. Управление по эксплуатации зданий Госкомстата России Получение итогов переписи и публикация данных Особенности применения Руководства Тема: Классификация статистических признаков и показателей Классификация признаков и показателей в статистике. Тема: Абсолютные и относительные величины в статистике Соотношения по видам затрат на производство между заводами в текущем году Тема: Меры вариации (рассеяния). Характер связи в зависимости от коэффициента корреляции Глава 1. Исследование и анализ существующих систем мониторинга ИТ-инфраструктуры Общая характеристика систем мониторинга ИТ-инфраструктуры Сравнительный анализ выбранных систем мониторинга систем мониторинга ИТ-инфраструктуры Моделирование системы мониторинга Универсальная система мониторинга Zabbix Процесс функционирования система Zabbix Глава 3. Моделирование систем мониторинга Моделирование дополнительных функции для системы мониторинга Zabbix Алгоритмы задач мониторинга на системном уровне СРАВНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО/ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОЖИДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПО МАРТИНГЕЙЛУ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ПО АНТИ-МАРТИНГЕЙЛУ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ И НА РАЗНЫХ РЫНКАХ ФИКСИРОВАННО-ФРАКЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ РИСК ПО СДЕЛКЕ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 3 ПРОЦЕНТА (И МЕНЕЕ) ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФИКСИРОВАННО-ФРАКЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ ФИКСИРОВАННО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКСИРОВАННО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА В ТОРГОВЛЕ АКЦИЯМИ Как контролировать ситуацию при разнице в ценах ТОРГОВЛЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ПО МЕТОДУ ФИКСИРОВАННЫХ ПРОПОРЦИЙ ВЗВЕШИВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Прибавление 2 Контрактов на Зерно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫИГРЫШНЫХ И ПРОИГРЫШНЫХ СДЕЛОК УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАВИСИМОСТИ ТОРГОВЛЯ С ПОМОЩЬЮ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ КАПИТАЛА ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЗАКРЫТИЯ НИЖЕ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ Средний коэффициент выигрыш/проигрыш и процент прибыльности Параметры, оптимизированные для 1990-1993 годов СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ СОСТАВЬТЕ ОТЧЕТ ОБО ВСЕМ, ЧТО ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА СВОИХ СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ И ПОРУЧИТЕ ДРУГИМ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, С КОТОРЫМИ НЕ МОЖЕТЕ СПРАВИТЬСЯ САМИ Моделирование одномерных временных рядов Построение аддитивной модели временного ряда Построение мультипликативной модели временного ряда Выявление аномальных значений уровней ряда Метод проверки разностей средних уровней Метод экспоненциального сглаживания Оценка адекватности и точности трендовых моделей Глава 2. Организация и методы исследования Оценка психомоторики по методике Е.П. Ильина (1980) I. Интервальные ряды распределения. Графическое представлен данных IV. Статистические гипотезы. Проверка гипотезы о соответствии рядов распределения настрига и длины волоса шерсти нормальному закону распределения Сотрудничество с поисковыми системами Цикл быстрой разработки (Rapid release) Политика конфиденциальности ООО «КИВИ кошелек» Информация о действиях пользователей на сайте Поиск вирусов, похожих на известные Поиск вирусов, выполняющих подозрительные действия Возможности и улучшения, связанные с защитой Сравнение функций различных продуктов Avast Обслуживание программы Avast Free Antivirus 8 Не большая настройка антивируса Основной и направляющий документ Данная тактика не мое изобретение и публикуется как есть. Прогнозирование рынка с помощью программы EWA 3 Тема 13. Классификация хозяйственных субъектов рыночной экономики Раздел I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ Тема 22. Статистика уровня жизни населения Сущность статистического наблюдения Формы статистического наблюдения Виды статистического наблюдения Способы проведения статистических наблюдений Понятие о вторичной (сложной) статистической сводке Виды и формы статистических таблиц Республики Беларусь по категориям хозяйств, 2008 г. Тема 4. Система статистических показателей Сущность и значение относительных статистических показателей. Классификация графических изображений Способы графического изображения показателей динамики Способы графического изображения показателей сравнения Сущность и значение картограмм и картодиаграммы Средняя геометрическая величина Сущность статистической вариации признаков Понятие о простейших показателях вариации Сущность генеральной и выборочной совокупности Способы отбора, их преимущества и недостатки Сущность ошибок репрезентативности и порядок их расчета Понятие о малой выборке. Точечная оценка основных Приемы расчета численности выборки при различных способах отбора Основные показатели динамического ряда. Уровень динамического ряда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...