Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нумерація сторінок текстового документа

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи скрізну нумерацію по всьому тексту пояснювальної записки. Номер сторінки проставля­ють в правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці. (20 мм зверху і 15 мм справа). Титульний аркуш, аркуш завдання (це дві сторінки), відомість ро­боти, реферат, включають в загальну нумерацію сторінок пояснювальної запис­ки, але номер не проставляють. Поставлення сторінок в записці починати із структурного елементу «ЗМІСТ». Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих аркушах, включають в загальну нумерацію сторінок пояснювальної записки, з проставлянням номера сторінки. Номера сторінок бажано простав­ляти за допомогою комп'ютера але допускається проставляти рукою чорною пастою.

 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки слід нумерувати арабськими цифрами (рис.1.1).

Розділи пояснювальної записки, повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті пояснювальної записки і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад. 1; 2; 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділеного крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, напри­клад, 1; 1; 1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад. 1; 1.1; 1.1.2 і т.д.

Якщо текст розділяють тільки на пункти. їх слід нумерувати порядковими номерами.

РОЗДІЛ

Підрозділ

Пункт

Підпункт

 

Рис. 1.1. Приклад нумерації розділів підрозділів, пунктів, підпунктів

 

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, розділених крапкою, наприклад. 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3 і т.д. Після номера підпункту крапку не ставлять.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його також нумерують.

Ілюстрації

 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати в пояснювальній записці, безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації по­винні бути вказані посипання в пояснювальній записці. Ілюстрації виконують з допомогою графічних програм на ПК.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, поміщені в пояснювальній записці, повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації». Ілюстрації слід розташовувати по короткій стороні аркуша формату А4. При необхідності допускається розташування їх по довгій стороні аркуша формату А4. при цьому ілюстрація, нумерація і пояснення повинні зна­ходиться під рисунком при повороті записки за годинниковою стрілкою. Допу­скається виконувати ілюстрації на форматі АЗ з подальшим складанням до фо­рмату А4. щоб не виступала за розмір аркуша пояснювальної записки.

Ілюстрація позначається словом «Рис. ». яке разом з назвою ілюстрації поміщають перед пояснюючими даними. Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій. що приводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад. Рис.3.2. - другий рисунок третього розділу.

Ілюстрації повинні мати назву, яку поміщають під ілюстрацією в рядку з нумерацією ілюстрації та пишуть звичайним шрифтом, рядковими буквами (окрім першої прописної), без підкреслення і нахилу (розміщення по центру). Після назви крапка не ставиться, наприклад. «Рис. 3.1. Схема розміщення».

Під ілюстрацією після її нумерації та назви і після двокрапки, в рядок або в стовбець. розміщують пояснювальний підпис (підрисуночний текст), який відокремлюється крапкою з комою з рівномірним заповненням аркуша (розміщення по центру або ширині).

Якщо в тексті пояснювальної записки згадуються всі позиції, які наведені на рисунку, то підрисуночний текст не наводиться.

Перед, після ілюстрації та після пояснювального підпису відступ один рядок.

Якщо в пояснювальній записці, тільки одна ілюстрація. її також нумерують. Якщо ілюстрація не поміщається на одній сторінці, є можливість переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації поміщають на першій сторінці, а по­яснювальний підпис - на кожній сторінці і перед ними указують: «Рис. 1. аркуш 2 ». При посиланні на ілюстрації слід писати: «на рис.1.3.». Приклад офор­млення ілюстрації представлений на рис. і.2.

 

Рис. 1.2. Схема віброзбуджувача: 1 - електродвигун: 2 - вал: 3 - дебаланс

Таблиці

 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць відповідно до рис. 1.3.

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Головка       Заголовки граф
                ІІідзаголовки граф
              Строки (горизонтальні рядки)  
             
             

Боковик Графи (колонки) (графа для заголовків)

Рис. 1.3. Приклад побудови таблиці

 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується, або на наступній сторінці по короткій стороні аркуша формату А4. При необхідності допускається поміщати таблицю по довгій стороні аркуша, при цьому номер таблиці її назва і сама таблиця повинні читатися при повороті за­писки за годинниковою стрілкою. Допускається виконувати таблиці на аркушах формату АЗ розташованих горизонтально з подальшим їх складанням до фор­мату А4. щоб не виступали за розміри аркушів пояснювальної записки.

На всі таблиці повинні бути дані посилання в тексті пояснювальної записки, наприклад: «у табл. 1.3». а при повторному посиланні «дв. табл. 1.3».

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації в межах розділу. За винятком таблиць, що приводяться в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці. розділених крапкою та крапкою в кінці номеру, наприклад. Таблиця 2.2. Карта монтажу - друга таблиця другого розділу або Таблиця В. 1.. якщо вона наведена у додатку В. Якщо в пояснювальній записці одна таблиця. її також нумерують.

Заголовки граф таблиці пишуть рядковими буквами (окрім першої прописної) . а підзаголовки - з рядкових, якщо вони складають одне речення із заголо­вком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть зпрописної букви. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підза­головки граф указують в однині.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці допуска­ється не проводити, якщо їх відсутність не утрудняє користування таблицею.

Заголовки граф, як правило, записуються паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф. Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти частини таблиці. Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.

Таблиця повинна мати назву, яку пишуть звичайним шрифтом, рядковими буквами (окрім першої прописної), без підкреслення і нахилу, і поміщають над таблицею. Назва повинна бути короткою і відображати зміст таблиці. Після назви таблиці відступу немає. Перед назвою таблиці та після таблиці відступ один рядок.

Якщо таблиця виходить за формат сторінки її переносять на іншу сторін­ку, при цьому її головку повторюють або замінюють відповідним номером гра­фи арабськими цифрами. Слово «Таблиця» указують один раз з права курсивомнад першою частиною таблиці, над іншими частинами з права пишуть слова «Продовження табл.» з вказівкою номера (позначення) таблиці без її на­зви відповідно до рис. 1.4.

Таблиця 1.1

. Розміри шайб

 

 

Номінальний діаметр різьблення болта, мм Внутрішній діаметр шайби, мм Товщина шайби, мм нормальної
а б
2.0 2.1 0.5 0.5
2.5 2.6 0.6 0.6
3.0 3.1 0.8 0.8

Продовження табл. 1.1.

4.0 4.1 1.0 1.2
42.0 42.5 9.0 9.0

Рис. 1.4. Приклад оформлення таблиці

 

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається ділити на частини і помі­щати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, при цьому повторюють го­ловку таблиці відповідно до рис. 1.5. Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією або лінією завтовшки 2s.

Таблиця..

Діаметр гайки, мм Маса 1000 шт. гайок, кг     Діаметр гайки, мм Маса 1000 шт. гайок, кг
М10 М20 М24

Рис. 1.5. Приклад оформлення таблиці

 

Графу "Номер по порядку" (№п/п) в таблицю включати не допускається.

Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випад­ках, коли в тексті документа є посилання на них. при діленні таблиці на части­ни, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку якщо не повторюєтьсяназва головки таблиці.

При необхідності нумерації показників, параметрів або інших даних порядкові номери слід указувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед їх найменуванням відповідно до рисунка 1.6. Перед числовими зна­ченнями величин і позначенням типів, марок і т.п. порядкові номери не проста­вляють.

Таблиця

 

Найменування показника Значення
у режимі 1 у режимі 2
1 Струм колектора. А 5. не менш 7. не більш
2 Напруга на колекторі. В

Рис. 1.6. Приклад оформлення таблиці

 

Якщо в більшості граф таблиці приведені показники, виражені в одних і тих же одиницях фізичних величин (наприклад, в міліметрах, вольтах), але є графи з показниками вираженими в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею слід писати найменування переважаючого показника і позначення його фізичної величини, наприклад. «Розміри в міліметрах»; «Напруга у вольтах», а в підзаголовках решти граф приводити найменування показників і (або) позначення інших одиниць фізичних величин відповідно до рис. 1.7.

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття замінюють буквеними позначеннями, встановленими ГОСТ 2.321. або іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або приведені на ілюстраціях, наприклад D — діаметр. Н— висота. L — довжина.

Показники з одним і тbм же буквеним позначенням групують послідов­но у порядку зростання індексів відповідно до рис. 1.7.

Таблиця.

Розміри в міліметрах

Умовний прохід Dу D L L1 L2 Маса. кг, не більш
   

Рис. 1.7. Приклад оформлення таблиці

 

Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається з одиночних слів, що чергуються з цифрами, замінюють лапками відповідно до рис. 1.8. Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більш слів, при першо­му повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками відповідно до рис. 1.9. Якщо попередня фраза є частиною подальшої, то допускається заміни­ти її словами «Те ж» і додати додаткові відомості.

За наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.

Замінювані лапками цифри, що повторюються в таблиці, математичні знаки, знаки відсотка і номера, позначення марок матеріалів і типорозмірів виробів, позначення нормативних документів не допускається.

Таблиця .

Розміри в міліметрах

Діаметр зенкера С1
Віл 10 до 11 включ. Зв. «11 12» «12 14» 3,17 4,85 5,50 - 0,15 4,20

Рис. 1.8. Приклад оформлення таблиці

 

Таблиця .

Найменування відли­вання Положення осі обертання
Гільза циліндрова Теж « Горизонтальне « Те ж. вертикальне

Рис. 1.9. Приклад оформлення табліщі

 

За відсутності окремих даних в таблиці слід ставити прочерк (тире) відповідно до рис. 1.8.

При вказівці в таблицях послідовних інтервалів чисел, що охоплюють всі числа ряду. їх слід записувати: «Від ... до ... включ.». «Зв. ... до ... включ.» відповідно до рис. 1.8.

 

Формули і рівняння

 

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче за кожну формулу або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу порядкового номера формули або рівняння, розділеного крапкою, наприклад: формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння указують на рів­ні формули або рівняння в дужках в крайньому правому положенні на рядку, по одній вертикалі.

У документі слід застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин, їх найменування і позначення рекомендованими ДСТУ 3651.0-97. ДСТУ 3651.1-97. ДСТУ 3651.2-97. При записі умовних позначень і символів слід використовувати латинський і грецький алфавіт (див. додаток В). Разом з одиницями системи СІ. при необхідності, в дужках указують одиниці систем, що раніше застосовувалися, дозволених до застосування. Застосування в одному документі різних систем позначення фізичних величин не допускається. Одиниця вимірювання, позначення одного і того ж параметра в межах записки повинна бути постійною.

Розрахунок рекомендується писати, як в цілях полегшення перевірки його самим автором або іншою особою, так і щоб уникнути помилок, в такій формі: спочатку повинна бути написана формула в буквах: потім ту ж формулу без жодних перетворень алгебри пишуть в цифрах; після цього пишеться результат обчислення з одиницею вимірювання. Якщо розрахунок виконується по одній методиці то на неї необхідно давати посилання . Приктад: Розрахунок приводу дискового живильника проводимо по [5].

Визначаємо потужність двигуна привода дискового живильника

 

(1.3)

 

Якщо методика розрахунку розроблена самостійно на підставі декількох джерел, то на них також дасться посилання.

На загальновідомі розрахунки і формули посилання не дають.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, якщо вони не пояснено раніше в тексті, слід приводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі або рівнянні. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати в рядок або у стовбець через крапку з комою. Перший рядок пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад:

де Кп= 1,2... 1,5-коефіцієнт запасу [12] або Кп- коефіцієнт запасу.

Аn= 1.2... 1.5 [12];

А - робота, що затрачується на здолання сил тертя . Дж;

п - частота обертання диску, об/с;

η – ККД привода.

До та після формули відступ один рядок .

Переносити формулу або рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак «х».

Якщо в пояснювальній записці, тільки одна формула або рівняння. їх нумерують згідно вимогам п. 1.9.7.

Набор формул і рівнянь треба виконувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation Editor 3.0, який вбудовано в текстовий редактор Microsoft Word кнопка . Встановити настройки в меню «Розміри» і «Стиль», приведені на рисунку 1.9.

 

Рис. 1.9. Настройки редактора формул

 

 

Якщо на комп'ютері встановлена операційна система Windows 7 то редактор формул Microsoft Equation Editor 3.0 можна знайти натиснувши в меню кнопку «вставка» потім кнопку «об'єкт» і у вікні що відкриється вибрати Microsoft Equation Editor 3.0, а потім виконати настройки що наведені на рис. 1.9.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...