Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


А.1 Приклад оформлення титульного аркуша випускної роботи спеціаліста

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Факультет машинобудування

Кафедра Основ конструювання

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного пректу(роботи)

_______________Спеціаліста______________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему:___Механічне обладнання машинобудівного цеху. Модернізація механізму хитання хоботу підлогової хитальної машини____________________

Виконав ст. гр. 5ІМ

напряму підготовки (спеціальності)

7.050503 – Машинобудування І.С.Смирнов

(шифр та назва напряму підготовки, спеціальності)

Керівник

__________________ О.П.Добронравов

(посада, вчене звання, науковий ступінь) (прізвище та ініціали)

Рецензент

__________________ І.О. Чоботарьов

(посада, вчене звання, науковий ступінь) (прізвище та ініціали)

 

Херсон 2016

А.1.1 Приклад оформлення титульного аркуша випускної роботи бакалавра

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Факультет машинобудування

Кафедра Основ конструювання

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного пректу(роботи)

_______________Бакалавра______________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: ___Модернізація машини для розкриття чавунної льотки льотки____

Виконав ст. гр. 4ІМ

напряму підготовки (спеціальності)

67.050503 – Машинобудування І.С.Смирнов

(шифр та назва напряму підготовки, спеціальності)

Керівник

__________________ О.П.Добронравов

(посада, вчене звання, науковий ступінь) (прізвище та ініціали)

Рецензент

__________________ І.О. Чоботарьов

(посада, вчене звання, науковий ступінь) (прізвище та ініціали)

Херсон 2016

А.2 Титульний аркуш курсового проекту (роботи)

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Факультет машинобудування

 

Кафедра Основ конструювання

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з_______________________Деталі машин_______________________________

(назва дисципліни)

на тему: ___Проектний розрахунок приводузагального призначення, з детальною розробкою духступіневого циліндричного редуктора та елементів галтовочного барабану._______________________________________________

 

 

Виконав ст. гр. 4ІМ

напрму підготовки (спеціальності)

7.050503 – Машинобудування І.С.Смирнов

(шифр та назва напряму підготовки, спеціальності)

Керівник

__________________ О.П.Добронравов

(посада, вчене звання, науковий ступінь) (прізвище та ініціали)

Національна шкала ______________________________________

(оцінка)

Кількість балів___________________________________________

ESTS ________________

 

Члени комісії ___________ _______________

(підпис) (призвище та ініціали)

___________ _______________

(підпис) (призвище та ініціали)

___________ _______________

(підпис) (призвище та ініціали)

 

Херсон 2016

А.З Титульний аркуш контрольної роботи (домашнього завдання)

 

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Факультет машинобудування

 

Кафедра Основ конструювання

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ)

з дисципліни_________________Деталі машин__________________________

(назва дисципліни)

Виконав ст. гр ________ ______________

(прізвище та ініціали)

Керівник

__________________

(посада)

___________________

(вчене звання, науковий ступінь) ________________________( прізвище та ініціали)

 

Залікова книжка №________________

 

Захистив з оцінкою________________

 

Херсон 2016

А.4 Титульний аркуш лабораторних робіт

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Факультет машинобудування

 

Кафедра Основ конструювання

 

ЛОБОТАРАТОРНА РОБОТА

з дисципліни_______________________________________________________

(назва дисципліни)

Виконав ст. гр ________ ______________

(прізвище та ініціали)

Керівник

__________________

(посада)

___________________

(вчене звання, науковий ступінь) ________________________( прізвище та ініціали)

 

Залікова книжка №________________

 

Захистив з оцінкою________________

 

 

Херсон 2016

А.5 Титульний аркуш реферату'

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Факультет машинобудування

 

Кафедра Основ конструювання

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни_________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

Виконав ст. гр ________ ______________

(прізвище та ініціали)

Керівник

__________________

(посада)

___________________

(вчене звання, науковий ступінь) ________________________( прізвище та ініціали)

 

Залікова книжка №________________

 

Захистив з оцінкою________________

 

Херсон 2016

А.6 Титульний аркуш звіту з практики

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Факультет машинобудування

 

Кафедра Основ конструювання

 

 

ЗВІТ

З ___________________________________________________________практики

(тип практики)

На_____________________________________________________________

(назва підприемства)

____________________________________________________________________

(назва цеху)

 

студента групи _____________________________________________________

(індекс групи)

____________________________________________________________________

(прізвище, імя по батькові)

 

особистий підпис студента _____________

початок практики _____________________

закінчення практики ___________________

 

Керівники практики

від установи____________ _____________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

від університету ________ _____________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Захистив з оцінкою________________

 

Члени комісії ___________ _______________

(підпис) (призвище та ініціали)

___________ _______________

(підпис) (призвище та ініціали)

___________ _______________

(підпис) (призвище та ініціали)

 

Херсон 2016

А.7 Приклад оформлення заголовного аркуша курсового проекту (роботи)

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

Факультет машинобудування

Кафедра Основ конструювання

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

з дисципліни ___________________Детвлі машин__________

 

на тему:Проектний розрахунок приводузагального призначення, з детальною розробкою духступіневого циліндричного редуктора та елементів галтовочного барабану.

 

Виконав

ст. гр. 3.ІМІ.__________________________________________ С.Смирнов

(особистий підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник

__________________ О.П.Добронравов

(посада, вчене звання, науковий ступінь) (прізвище та ініціали)

Н. контроль

__________________ І.О. Чоботарьов

(посада, вчене звання, науковий ступінь) (прізвище та ініціали)

Херсон 2016

А.8 Приклад оформленая завдання на випускну роботу

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-9.01  

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень_________________спеціаліст______________

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

Напрям підготовки____________________________________________________

(шифр і назва)

Спеціальність __________________7.050503 - Машинобудування ____

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова комісії

д.т.н., професор Сошко М.І._______

“____” _________________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

 

____________________________________Горенко Олексію Олександровичу_________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)______________________________________________

__________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_____доц., к.т.н. Ільченко Володимир Іванович ____

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу “2лютого 2016року №17-с_

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_21 травня 2016р_____________

3.Вихідні дані до проекту (роботи)_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити 4.1 Аналітична частина. «Стисла характеристика ПАТ «.......» Характеристика та схема вантажопотоків. 4.2. Основна частина: Літературно-патентний огляд; Опис конструкції та технічна характеристика машини прототипу. Аналіз недоліків машини прототипу; Розрахунок потужноств електродвигуна приводу, розрахунок оптимального передаточного числа редуктора, розрахунки на міцність деталей підданих модернізації. 4.2.1 Монтаж,експлуатація та ремонт устаткування. Розрахунок фундаменту, геодезичне обгрунтування, складання та монтаж машини. Експлуатація, ремонт та змащування машини. 4.3 Економічна частина. Розрахунок економічного ефекту повязаного з модернізаціею конструкції машини. 4.4 Охорона праці. Основні шкідливості танебезпеки повязані з експлуатацією машини. Заходи щодо усунення недоліків. Вплив модернізованої машини на навколишнє середовище.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

5.1. Аналітична частина. 1 аркуш формату А1. План цеху. 5.2 Основна частина. 5аркушів формату А1, кладальні креслення: машина, візок, привод, рама, редуктор спеціальний. 5.2 1аркуш формату А1 креслення деталей: вал-шестерня, вал тихохідний, колесо, вал проміжний. 5.3.Економічна частина: 1 аркуш формату А1 Економічні показники

 

 

6. Консультанти розділів проекту(роботи)

Розділ Прізвище,ініціали та посада консультанта Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
Аналітична частіна к.т.н., доц Ільченко В.І 2.03.2016  
Основна частина к.т.н., доц Ільченко В.І    
Економічна частина к.е.н., доц Карамушка А.І    
Охорона праці к.т.н., доц Карманов В.В    

7. Дата видачі завдання_____2 лютого 2016 року_____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів курсового проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту ( роботи ) Примітка
Аналітична частина 2.03.16 вик
Основна частина 2.04.16 вик
Економічна частина 14.04.16 вик
Охорона праці 27.04.16 вик
Оформлення пояснювальної записки 7.05.16 вик
Виконання графічної частини 12.05.16 вик
Подання проекту на попередній захист 21.05.16 вик
Захист проекту в ДЄК 25.05.16 вик
       

Студент_____________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

 

*Примітка. Блан друкується з обох сторін на одному аркуші

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...