Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 5. Шари та їх властивості

AutoCAD дає можливість розподіляти обрані фрагменти креслення по різних шарах. Шари креслення можна порівняти з аркушами прозорої кальки. Уявимо собі, що на одному з аркушів виконане зображення деталі, на другому - її розміри, на третьому - штрихування. Якщо накласти один на одного всі три листи, то креслення буде відтворене з розмірами і штрихуванням. Або, наприклад, креслення може містити виконаний на одному шарі план будинку, на іншому - схему електропроводки, на третьому - водопровідні комунікації.

У новому кресленні, за замовчуванням, є тільки шар "0".Цей шар присутній у будь-якому кресленні AutoCAD його не можна видалити. Однак можна змінювати його властивості (за замовчуванням: тип ліній - Continuous, колір - № 7 White, тощо).

Кількість шарів не обмежується. Шари можна зробити видимими і невидимими. З кожним шаром креслення зв'язується визначений тип ліній, а також масштаб типу ліній. Таким чином, побудови, виконувані різними типами ліній або масштабами типів ліній, робляться в різних шарах. Наприклад, в одному шарі – осьові і центрові лінії, у другому – допоміжні побудови, у третьому – обведення. При створенні нового шару йому повинне бути привласнене ім'я, що складається з букв чи цифр (будь-яке слово). З усіх створених шарів у кожен конкретний момент тільки один є поточним.

Зміна шарів, створення нових й інші дії із шарами виконуються за допомогою команди LAYER (Слой). Дану команду можна також викликати покажчиком миші з випадаючого меню Format (Формат) або кнопкою Layer (Слой) (рис. 5.1), яка знаходиться на панелі Object Properties (Свойства объектов).

Команда відкриває діалогове вікно Layer Properties Manager (Менеджер свойств слоя) (рис. 5.2).

Рис. 5.1. Кнопка, відповідна команді LAYER (Слой)

Елементи діалогового вікна:

- Named Layer filters (Фильтры названого слоя) – виводить групи шарів;

- New (Новый) – створення нового шару;

- Current (Текущий) – встановлює відмічений шар поточним;

- Delete (Удаление) – видаляє відмічений шар;

- Show details/Hide details (Показать детали/Скрыть детали) – виводить або видаляє з екрану поле details (Детали).

Параметри шарів:

- Name (Имя) – виводиться список імен шарів в поточному кресленні;

- ON (Вкл) – включення або відключення шару – відключений шар не видимий на екрані, не редагується, не викреслюється, але його об'єкти можуть бути видалені командою ERASE (Удалить), опція All (Все);

- Freeze in all VP (Замораживание во всех видовых экранах) – замороження шару – заморожений шар не видимий на екрані, не редагується, не викреслюється, його об'єкти не можуть бути видалені;

- Lock (Блокирование) – блокування шару – заблокований шар видимий на екрані, не можна редагувати, але можна викреслити;

- Color (Цвет) – задається колір для всіх об'єктів шару;

- Linetype (Тип линий) – задається тип ліній для всіх об'єктів шару;

- Lineweight (Толщина линий) – задається товщина ліній для всіх об'єктів шару;

- Plot (Вычерчивание) – керування викреслюванням шару, якщо цей режим відключений шар не викреслюється.

 
 

 

 


Рис. 5.2. Вікно Layer Properties Manager (Менеджер свойств слоя)

 

Зауваження

Не може бути видалений шар з ім'ям "0", поточний шар, шар що містить об'єкти.

Заморожений шар ігнорується при відновленні креслення командою Redraw (Повторное воспроизведение). Тому заморожування шарів, що не використовуються прискорює роботу з великими і складними кресленнями.

 

Питання для самоконтролю

1. Для чого служить команда LAYER?

2. Які переваги дає використання команди LAYER в роботі над кресленням?

3. Який шар присутній у будь-якому кресленні?

4. Які шари не можна видалити?

5. При відключені яких параметрів шар не видимий на екрані?

6. Яка кількість шарів може бути присутня в одному кресленні?

 


Додаток 1

Створення шаблону

Шаблон – це як правило "чистий лист креслення" з попередньо встановленими начальними параметрами, з рамкою та штампом основного напису.

Створимо шаблон креслення формату А3:

1. Встановлення начальних параметрів:

- Units – одиниці вимірювання (див. розд. 1.5, рис. 1.10а,б,в,г);

- Limits – границі креслення (див. розд. 1.5, рис. 1.10д);

- Line types – тип ліній: викликаємо команду Linetype (Тип линий) з випадаючого меню Format (Формат) на екрані відкривається вікно Linetype Manager (Менеджер типа линий), натискаємо клавішу Load (Загрузка) відкривається вікно Load or reload linetypes (Загрузка и перезагрузка типов линий) в ньому обираємо типи ліній Center (Центровая), Dashed (Шриховая) (рис. Д1).

Рис. Д1. вікно Linetype Manager (Менеджер типа линий)

- Snap – шаг:

Command: Snap

Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.0000>: 1

- Grid – сітка:

Command: Grid

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <10.0000>: 5

- Text style – стиль тексту (див. розд. 2.14);

- Dimension styles – розмірні стилі (див. розд. 4.1).

7. Креслення формату та штампу основного напису:

Command: Trace

Specify trace width <1.0000>: 0.8

Specify start point: 20,5

Specify next point: 415,5

Specify next point: 415,292

Specify next point: 20,292

Specify next point: 20,5

Specify next point:

Command: Trace

Specify trace width <0.8000>:

Specify start point: 230,5

Specify next point: @0,55

Specify next point: @185,0

Specify next point:

Далі виконуємо креслення основного напису відповідно до ГОСТ 2.104-68 (185 х 55) за попередньо розрахованих координатах усіх точок або використовуючи координатну сітку. Для товстих ліній застосовуємо команду TRACE, для тонких – команду LINE.

Заповнення основного напису текстом:

Command: Dtext

Current text style: "Standard" Text height: 5.0000

Specify start point of text or [Justify/Style]:

Specify height <5.0000>: 2.5

Specify rotation angle of text <0>:

Enter text: Изм

Enter text: Лист (т. і., рис. Д2)

Рис. Д2. Шаблон креслення формату А3

Зберігаємо креслення з розширенням .dwt. Для цього у списку Save as type (Файлы типа) вікна Save Drawing As (Сохранение чертежа), яке викликається командою Save (Сохранить), обираємо елемент AutoCAD Drawing Template File (*.dwt). Закриваємо вікно Save Drawing As (Сохранение чертежа) натисканням кнопки Save (Сохранить), AutoCAD автоматично зберігає нове креслення у папці Template, де зберігаються інші шаблони (рис. Д3). Після закриття вікна Save Drawing As (Сохранение чертежа) з'являється вікно Template Description (Описание шаблона), в якому можна ввести опис шаблону креслення (рис. Д4).

Рис. Д3. Збереження шаблону креслення

Рис. Д4. Опис шаблону


Додаток 2

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...