Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






Перелік основних команд системи AutoCAD

№ п/п Ім'я команди Опис команди
Команди настроювання та режимів креслення
LIMITS Завдання габаритів креслення
UNITS Вибір систем лінійних і кутових одиниць
SNAP Установлює крок прив'язки
GRID Відображує на екрані сітку з точок із заданою відстанню між ними
LINETYP Відкриває вікно "Менеджер типу ліній"
ORTHO Включає режим малювання примітивів тільки паралельно сітці
OSNAP Відкриває вікно режимів об'єктної прив'язки
Команди керування зображенням
ZOOM Збільшення/зменшення зображення
PAN Переміщення зображення
REDRAW Відновлення зображення на екрані
REGEN Відновлення зображення креслення
REGENAUTO Завдання/скасування авторегенерації зображення
Команди побудови геометричних примітивів
POINT Побудова точки
XLINE Побудова прямих
LINE Побудова відрізків прямих
TRACE Побудова відрізків прямих заданої товщини
ARC Побудова дуги
CIRCLE Побудова кола
ELLIPSE Побудова еліпса
DONUT Побудова кілець заданої товщини
POLYGON Побудова правильного багатокутника
SOLID Побудова довільних 3,4-х кутових фігур
PLINE Побудова довільної ламаної лінії
HATCH Зображення штрихування
Команди роботи з текстом
STYLE Вибір шрифту тексту
TEXT Уведення тексту в креслення
DTEXT Уведення тексту в креслення з динамічним відображенням у полі креслення
QTEXT Включення/відключення регенерації тексту
Команди редагування зображення
U Скасування результату дії попередньої команди
UNDO Скасування результатів дій декількох команд.
REDO Відновлення змін, зроблених попередньою командою U чи UNDO
ERASE Видалення геометричних об'єктів
BREAK Видалення частини об'єкта
MOVE Переміщення геометричних об'єктів
COPY Копіювання об'єктів
ARRAY Одержання регулярно розташованих у прямокутній чи круглій області численних копій об'єктів
FILLET Сполучення двох ліній дугою
CHAMPFER Зняття фаски
MIRROR Одержання дзеркальної копії
EXTEND Подовження об'єктів
STRETCH Розтягнення об'єктів
TRIM Відсікання об'єктів по заданій крайці, що ріже
CHANGE Зміна положення точок і властивостей об'єктів
SCALE Зміна розмірів об'єктів
LTSCALE Зміна масштабів типів ліній
DIVIDE Розмітка об'єкта на задане число частин
MEASURE Розміщення міток на об'єкті через заданий інтервал
PEDIT Редагування полілінії
EXPLODE Розбивка блоку, штрихування, чи полілінії асоціативного розміру на складові елементи
ROTATE Поворот об'єкта
OFFSET Побудова эквідистантних об'єктів
Команди роботи із шарами і блоками
LAYER Зображення об'єктів, що складаються з декількох площин
BLOCK Запис у рамках існуючого креслення
WBLOCK Запис на диск групи об'єктів з можливістю їхньої вставки в будь-яке креслення
INSERT Включення в креслення фрагментів, записаних командами BLOCK і WBLOCK, а також раніше збережених креслень
PURGE Видалення описів невикористовуваних блоків, шарів, типів ліній, шрифтів і видів
RENAME Зміна імені блоку, шару, типу лінії, шрифту, виду
Команди нанесення розмірів
DIM Перехід у режим простановки розмірів
HORIZONTAL Нанесення горизонтальних розмірів
VERTICAL Нанесення вертикальних розмірів
ALIGNED Нанесення розмірної лінії паралельно обраному об'єкту креслення
ROTATED Нанесення розмірної лінії під заданим кутом
BASELINE Нанесення базованих розмірів
CONTINUE Нанесення ланцюгових розмірів
ANGULAR Нанесення кутових розмірів
DIAMETER Нанесення діаметра окружності чи дуги
RADIUS Нанесення радіуса кола чи дуги
LEADER Винесення розмірного тексту на вільне місце креслення
STATUS Виведення списку поточних значень розмірних змінних
Команди одержання довідок
ID Визначення координат обраної точки
DIST Визначення відстані між двома точками креслення
LIST Виведення опису одного чи декількох примітивів креслення
DLIST Виведення опису всіх примітивів креслення
AREA Визначення площі та преиметру замкнутого багатокутника
TIME Виведення інформації про час, витрачений на побудову креслення
Команди виведення зображення
PRINT Виведення зображення на принтер
PLOT Виведення зображення на графобудівник
       

 


Додаток 5

Рекомендований перелік лабораторних робот

Для бакалаврів напрямків: 6.050502 – інженерна механіка: Технологія машинобудування; 6.050503 – машинобудування: Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; Обладнання переробних і харчових виробництв; Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування. галузі: 0505 – Машинобудування та металообробка.
Тема лабораторної роботи Кількість годин
Лабораторна робота 1. Створення креслення-прототипу. Встановити одиниці вимірювання, формат, сітку, крок. Створення прототипу "Рамка та основний напис" командами Line, Trace. Заповнення основного напису текстом. Збереження шаблону.
Лабораторна робота 2. Креслення деталі першої складності. Побудова в тонких лініях командами із меню DRAW: Line, Trace, Circle, Arc, Polygon, Ellipse. Редагування командами із меню EDIT: Erase, Break, Trim, Chamfer, Fillet. Обведення контуру деталі першої складності. Графічне позначення матеріалу – нанесення штриховки. Нанесення розмірів.
Лабораторна робота 3. Креслення деталі підвищеної складності. Об’єктна прив’язка.
Лабораторна робота 4. Побудова робочого креслення деталі "вал" (за раніше виконаним ескізом).
Лабораторна робота 5. Побудова робочого креслення деталі "колесо зубчасте" (за раніше виконаним ескізом).

 

Для бакалаврів напрямків: 6.051601 – технологія та дизайн текстильних матеріалів; 6.051602 – технологія виробів легкої промисловості галузі: 0516 – текстильна та легка промисловість
Тема лабораторної роботи Кількість годин
Лабораторна робота 1. Створення та збереження креслення. Меню та панелі інструментів. Настроювання креслення. Оформлення формату (опанування команд TRACE, LINE).
Лабораторна робота 2. Опанування команд TEXT, DTEXT, MTEXT. Заповнення основного напису.
Лабораторна робота 3. Засвоєння команд: UCS, ARC, CIRCLE, UNDO, ERASE. Виконання контуру креслення 1-й плоскої деталі в тонких лініях.
Лабораторна робота 4. Закріплення навиків роботи з вивченими раніше командами AutoCAD. Виконання контуру креслення 2-й деталі (у тонких лініях). Модульний контроль за результатами роботи та захисту лабораторних робот. Залік по модулю 1.
Лабораторна робота 5. Засвоєння команд об'єктної прив'язки (TANGENT, CENTER і ін.) і редагування креслення (BREAK, FILLET, CHAMFER, TRIM, ROTATE) у роботі над кресленнями 1-й і 2-й деталей.
Лабораторна робота 6. Засвоєння команд PLINE, DONUT, HATCH, DIM. Обведення креслення 1, нанесення розмірів.
Лабораторна робота 7. Засвоєння команд PLINE, DONUT, HATCH, DIM. Обведення креслення 2, нанесення розмірів.

 

Для бакалаврів напрямку 6.050103 – програмна інженерія галузь 0501 – інформатика та обчислювальна техніка
Тема лабораторної роботи Кількість годин
Лабораторна робота 1. Створення та збереження креслення. Меню та панелі інструментів. Настроювання креслення. Оформлення формату.
Лабораторна робота 2. Побудова креслення "Плоский контур". Команди креслення: Line, Trace, Circle, Arc, Polygon, Ellipse.
Лабораторна робота 3. Побудова креслення "Плоский контур". Команди редагування: Erase, Break, Trim, Chamfer, Fillet.
Лабораторна робота 4. Побудова креслення "Плоский контур". Команди нанесення розмірів. Нанесення штриховки.

 


ЛІТЕРАТУРА

1. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернича Т.М. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: Навч. посібник. К., Каравела, 2008. – 336 с.

2. Макарова Н.В., Гуревич В.И. Работаем на персональном компьютере единой системы – Л. : Машиностроение, 1989. – 495 с.

3. Берхгаузер Т., Шлив П. Система автоматизированного проектирования АвтоКАД – М. : Радио и связь, 1989 – 256 с.

4. Кречко Ю.А., Полищук В.В. АВТОКАД. Курс практической работы – М. : Диалог – МИФИ, 1994 – 256 с.

5. Гладков С., Кречко Ю., Молодцов К., Полищук В., Сучко Г. Курс практической работы с системой автокад 10. – М. : Диалог – МИФИ, 1991 – 288 с.

6. Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. Выполнение чертежей в системе Автокад. . – М. : Радио и связь, 1994 – 110 с.

7. Ткачев Д. AutoCAD 2002: Самоучитель. – СПб.: Питер, К.: БХВ, 2003 – 416 с.

8. Алексеев А. AutoCAD 2000: специальный справочник. – СПб.: Питер, 2001 – 688 с.

9. Фрей Д. Проектирование в AutoCAD 2002 на примерах.: Пер. с англ. – К.: ВЕК+, М.: КОРОНА принт, К.: НТИ, М.: Энтроп-Л, 2004 – 576 с.

 
 
 

 

 


Ісаєва Тамара Миколаївна

Ткач Віра Олексіївна

 

 

 

 
 
 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-28

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...