Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Искусство: 1 Страница

Данная категория - Искусство на нашем сайте имеет 8731 страниц.

Які закономірності росту та розвитку людини були основою для того щоб відобразити онтогенез людини у вигляді певних вікових періодів (вікова періодизація розвитку)? До яких негативних наслідків може призвести примусове перенавчання «ліворуких» дітей виконувати рухи правою рукою? Що таке «позитивний перенос» між фізичними якостями? При постановці оздоровчих завдань застосування яких дієслів є найбільш коректним? Наблюдение как метод сбора маркетинговой информации. Потребитель как объект маркетинговых исследований. ІНСТРУКЦІЯ З проведення рубок формування і оздоровлення лісів Інтенсивність і повторюваність рубок догляду Особливості рубок догляду в лісах різних категорій Рубки догляду в дубових насадженнях Рубки догляду в соснових насадженнях Рубки догляду в лісах гірського Криму РУБКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ МАЛОЦІННИХ МОЛОДНЯКІВ І ПОХІДНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ Ландшафтні рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів Прокладення квартальних просік і створення протипожежних розривів Лекція 1. Технології зберігання зерна Фактори, які визначають якість зерна, що надходить в систему зберігання Гігроскопічні властивості зернової маси Фізіологічні та масообмінні процеси, що відбуваються в зерновій масі при її зберіганні. Дихання, післязбиральне дозрівання, та проростання зерна під час зберігання. Довговічність зерна. Проростання зерна під час зберігання Самозігрівання свіжозібраного зерна Сушіння, охолодження і активне вентилювання зернових мас. Система підприємств по зберіганню зерна Способи зберігання зерна й типи зерносховищ Сировина для виробництва борошна та її технологічні властивості. Асортимент та вихід продукції на борошномельних заводах. Структура і характеристика технологій очистки і підготовки зерна до помелів. Формування помельних партій зерна. Класифікація домішок зернової маси та технологія їх видалення. Перечислити характерні особливості офіційно-ділового стилю. Перечислити основні правила ділового спілкування Охарактеризувати публічний виступ та види підготовки до виступу Визначити правила спілкування фахівця під час проведення зустрічей, переговорів, прийомів і по телефону Розповісти про державотворчу роль мови. Функції мови. Типи мовлення Проаналізувати, що таке мова, мовлення і спілкування, невербальні засоби спілкування Обгрунтувати граматичну правильність мовлення Розповісти про мову медичного працівника як словотерапію Перечислити, яку роль і яке значення мови в суспільному житті, у формуванні та самовираженні особистості Перечислити фахові особливості використання граматичних норм іменників у професійному мовленні Визначити основні ознаки культури мови Визначити основні правила оформлення сторінки, перечислити вимоги до тексту документа Написання складноскорочених слів і графічних скорочень Перечислити основні види службових листів. Розкажіть про ділове листування, вимоги та його етикет Визначити основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори Перечислити стилі і типи мовлення Проаналізувати правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку С.Hикитин - Д.Сухарев, Ю.Визбор Ю.Визбор,В.Берковский, С.Никитин Сутність, зміст, функції виховного колективу Структура філософського знання. Передумови виникнення філософії Доведіть, що світогляд виступає як форма людського самовизначення. Давньокитайської філософії, визначивши подібність та відмінність. Охарактеризуйте вчення Платона про ідеальну державу. Виділіть особливості натурфілософії доби Відродження. Охарактеризуйте особливості соціально-політичних поглядів доби Відродження. Розгляньте проблематику філософії Нового часу в контексті методу пізнання. Охарактеризуйте загальні риси, особливості та представників Німецької класичної філософії. Вищим досягненням німецької класичної філософії цілком справедливо вважається філософія Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля(1770-1831). Проаналізуйте проблему буття та небуття, смерті та безсмертя в контексті людського існування. Виділіть особливості процесу пізнання як специфічної форми людського буття. Проаналізуйте сутнісні риси наукового пізнання: виникнення та особливості розвитку. Охарактеризуйте проблему походження людини в контексті філософського аналізу. Висвітліть роль та значення цінностей в житті людини Проаналізуйте зміст, структуру та типологію практики як основи життєдіяльності людини. Розкрийте взаємозв’язок та взаємовплив людини і природи в контексті глобальних проблем сучасної цивілізації Основні принципи адвокатської етики, згідно з Правилами адвокатської етики. Право громадян на працю. Правова допомога, яка може бути надана адвокатом з дотримання передбаченого Конституцією права на працю. Зміст окремих принципів цивільного процесуального права Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання Суб'єкти права власності на землю. їх права, обов'язки. Захист права власності на землю Учнівське самоврядування в школі та класі Дитячі та юнацькі громадські організації Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади II. Документування управлінської інформації Реєстраційний індекс документів Відмітки про наявність додатків Відмітка про засвідчення копій документів Складення деяких видів документів Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до установи Організація контролю за виконанням документів Інформаційно-довідкова робота з документами Зберігання документів в установах Передача справ до архіву установи Для чого використовують автоматичний вимір? Як направляють напрямок дії керуючого сигналу на функціональній схемі? Який пристрій використовується для автоматичного вмикання пристрою повороту лотків інкубатора “Універсал 55”? Якої послідовності позначення кіл необхідно дотримуватись на принципових електричних схемах? Де правильно встановлено запобіжні контакти теплового реле ? Яким повинен бути опір ізоляції внутрішніх проводок? Як виконують запуск асинхронного електродвигуна з фазним ротором? За яких співвідношень між ЕРС обмоток якоря та напруги мережі машина постійного струму працює в режимі генератора? Як позначаються виводи обмотки якоря машини постійного струму без додаткових полюсів і компенсаційної обмотки? Яка різниця між коефіцієнтами трансформації допускається під час паралельної роботи? Як можна змінити напрямок обертання ротора асинхронного однофазного двигуна? Потужності паралельно працюючих трансформаторів однакові, а Які з цих захисних апаратів не багаторазової дії? Яка з наведених категорій застосування комутаційних низьковольтних апаратів у колах змінного струму характеризує пуск і вимкнення електродвигунів з короткозамкненим ротором? За якою формулою визначається передаточне відношення? Який із перерахованих водонагрівачів дозволяється експлуатувати при “сухому ході”? До чого призводить зміна напрямку протікання струму в термоелектричній батареї ? На яку відстань повинні встановлюватись комутаційні апарати для відключення лічильника? Яка із нормативної документації застосовується в державах СНД? Енергія фотона визначається по формулі Якою з наведених ламп комплектуються установки Луч А, ИКУФ-ЗМ? Які з перелічених ламп доцільніше застосовувати для опромінення рослин? Від якої конструктивної частини лампи розжарювання залежить її потужність? Чому розрядні лампи високого тиску після погасання неможливо запалити відразу, а тільки через деякий час? Чидопускаються до роботи особи, які не пройшли в установленому порядку навчання, інструктаж та перевіркузнань з питаньохоронипраці? Що з названого не є організаційним заходом з безпечної експлуатації електроустановок? Який вид радіаційного опромінювання найбільш небезпечний під час зовнішнього опромінювання людини? Склад, властивості та особливості речовин зернових культур. Хліб. Опарний спосіб приготування хлібних виробів. Вплив сировини і технології виробництва на якість виробів. Нові види. Їх характеристика і вимоги до якості. Х-ка національних кондитерських виробів. Класифікація і асортимент східних ласощів. Халва. Характеристика. Показники якості. Упакування та зберігання. хар-ка вафель. Класиф. Асорт. Особл-ті вир-ва. Пок-ки якості. Упак і зберіг. Международная охрана авторских и смежные права Глава 6. Международные договоры в области авторских и смежных прав Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах Конвенция об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция) Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссельская конвенция) Договор ВОИС об авторском праве Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам Обращение к жителям Кировской области Сколько голосов необходимо набрать для направления инициативы на рассмотрение органов власти? П.3.57 (Введен дополнительно, Изм. № 1) П. 3.59 (Введен дополнительно, Изм. № 4) Сплошные РГП и меры содействия естественному возобновлению леса Наименование таблицы (Измененная редакция, Изм. № 4) Рубки промежуточного пользования П. 6.1.4.5 (Введен дополнительно, Изм. № 3) Рубки ухода в осиновых и тополевых насаждениях Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.) Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, Тема: Поняття, джерела та принципи порівняльного адміністративного права Поняття порівняльного адміністративного права Перетворення «поліцейського права» в «адміністративне право» (кінець 19—20 століття). Предмет адміністративного права в англо-американській правовій системі. Предмет адміністративного права в континентальній правовій системі Джерела адміністративного права Принципи адміністративного права Тема2: Адміністративне право країн Європи та Америки Адміністративного права Франції Загальне адміністративне право ФРН. Особливе адміністративне право ФРН Адміністративного права Великобританії Загальна характеристика організації публічного адміністрування у Франції,Германії,Їталії та Португалії. Структура публічної адміністрації ФРН Адміністративної юстиції Великобританії Адміністративне судочинство США Тема3: Адміністративне право країн Азії. Поняття та система адміністративного права Туреччини,Єгипту, Японії та Китаю. Суб’єкти адміністративного права Туреччини. Система суб’єктів, що реалізують публічну владу в Японії Органи місцевого самоврядування. Адміністративна юстиція Туреччини. Это свойственные той или другой культуре представления о том, к чему следует стремиться, это духовные ориентиры, которые задают общую стратегию поведения индивида в обществе. О чем идет речь? Система норм и ценностей, которая распространена в пределах одной общности и отличается от норм и ценностей большинства, но не противостоит ей, называется Что из нижеперечисленного является символом? В гуннском обществе верховному правителю подчинялись князья (темники), Курган, место захоронения «Золотого человека». Під час підготовки зерна до переробки для відділення домішок, що Самосортуванню у разі вільного падіння твердих часточок зернової Яка технологічна роль лущення зерна під час виробництва крупи? Компоненти комбікормів, які відносять до сировини рослинного Предмет і метод порівняльного правознавства Функції порівняльного правознавства Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук Види досліджень у порівняльному правознавстві Критерії класифікації правових систем Особливості романо-германської правової сім'ї Основні етапи розвитку романо-германськоі правової сім'ї Зв'язок романо-германської правової сім'ї з римським правом Вплив канонічного права на формування романо-германського права Закон як джерело права в романо-германській сім'ї Загальні принципи в романо-германській правовій сім'ї Звичай у системі джерел романо-германського права Особливості сім'ї англо-американського права Закон як джерело права в англо-американській сім'ї Загальна характеристика мусульманського права В виде исключения допускается участие в соревнованиях спортсменов в возрасте 16-17 при наличии спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» по армейскому рукопашному бою в категории мужчины. Управление культуры города Курска Межрегиональная общественная организация «Мастера хореографии» ІВ ТА ЇЇ РОЛЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ТВОРУ ЯК ОБЄКТА АВТОРСЬКОГО ТВОРУ. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ. Випадки вільного використання творів в авторському праві. МАЙНОВІ ПРАВА І.В на виконання фонограми, відеограми. КОМЕРЦІЙНЕ (ФІРМОВЕ) НАЙМЕНУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ВИМОГИ. ПРАВО І.В НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ. ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ІВ ДОГОВІР КК: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВА ПРИРОДА. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ Захисту. Реферат выполнен учеником 7 класса Муравьевым Федором, I. Характеристика творческого стиля Бетховена. Период зрелого творчества. «Новый путь» (1803 - 1812). III. Наиболее известные произведения О проведении Международного конкурса - фестиваля Критерии оценки в номинации « Художественное слово» Принять участие в фестивале-конкурсе по современным танцевальным направлениям По телефону: 8-903-451-15-21 Одинцова Валерия Детский танец, Эстрадный танец, street show ЛЕКЦІЯ №2 Механізація зберігання зернових продуктів Характеристика зернових мас як об’єктів зберігання Машини і устаткування для очищення і сортування зерна. График социокультурных характеристик КОМПОЗИТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ В АВТОРСКОЙ ПЕСНЕ Монарх і президент – особливості статусу Функції органів виконавчої влади Принципи організації механізму влади у Швейцарії ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ г. КУРСКА ДИРЕКТОР АУ КО ПО «УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РО ДОСААФ РОССИИ И ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» Организаторы и руководство проведением соревнований. Порядок проведения и оценка комплексного упражнения. О проведении открытого чемпионата и первенства Участники и программа соревнований Допуск к соревнованиям. Мандатная комиссия Тема 18. Зерноборошняні хлібобулочні вироби Види та товарні сорти круп, борошна, макаронних виробів. Ідентифікаційні ознаки хлібобулочних виробів Под флагом адмирала В. Я. Чичагова Первая русская научная высокоширотная Арктическая Русско – шведская война 1788 – 1790 гг. Худ. Ш. Титрих. Эпизод Первого Роченсальмского сражения. Худ. А. П. Боголюбов. Ревельское сражение 2 мая 1790 г. Худ. Р. Пен. Выборгское морское сражение. После смерти Василия Яковлевича осталось трое детей. Памяти вице-адмирала И. А. Повалишина. Хронология работ ордена Петра Великого подводно - археологической экспедиции «Память Балтики» Адмирала Василия Яковлевича Чичагова Пушечного линейного корабля «Hedvig Elisabeth Charlotta» Торжественных мероприятий, посвящённое занесению имени А.В. Суворова в Золотую Книгу Санкт-Петербурга, Мои успехи имели исключительной целью его благоденствие». Под командованием А. В. Суворова является Днём воинской славы России. Музей-усадьба Суворова в селе Кончанское-Суворовское Участника Великой Отечественной войны З.Г. Колобанова Выставки Мемориального музея А.В. Суворова Методическая разработка открытого занятия в объединении декоративно-прикладного творчества «Театр Моды» Продолжительность занятия: 1 ч. 30 мин. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. Каждый участник команды может принять участие в один день только в одном виде соревнований Спартакиады. СОСТАВ КОМАНД И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Всебічний розвиток особистісно-творчого потенціалу Школяра на уроках музичного мистецтва Пісенька годин – слухання, аналіз, розучування. Повідомлення вчителем біографічних відомостей про композитора А. П. Бородіна. И международный фестиваль-конкурс Оргкомитет имеет право прекратить приём и регистрацию заявок до установленного срока, если лимит участников номинации исчерпан. Адміністративне право як одна з провідних галузей у правовій системі України. Поняття та ознаки об’єднання громадян. Школьные чудеса из чудес, торопитесь, Прокопович Н.:Слово предоставляется директору школы Астафьевой О. А Под современную музыкальную тему (из «Матрицы») появляется Президент с двумя секьюрити. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ Мировое объединение состязательного искусства Примечание: В чир спорте и черлидинге свое деление по номинациям. Смотрите правила Видео и фото съемка и авторские права. Расписание будет вывешено не позднее 19 мая 2016г. В Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
 

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...