Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Искусство: 20 Страница

Данная категория - Искусство на нашем сайте имеет 8731 страниц.

Загальні вимоги до ведення класного журналу Річна оцінка коригуванню не підлягає. Основні вимоги до складання розкладу Оптимальна тривалість використання технічних засобів навчання на уроках Національна система освіти: концепція виховання дітей та молоді. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності Права, свободи та обов'язки людини і громадянина Электронный учебно-методический комплекс Заведующая кафедрой белорусского и русского языков Тема 11. Риторика и ораторское мастерство. Непринужденность общения между говорящими (друзья, родственники). Взаимосвязь вербальной и невербальной знаковых систем в речевой деятельности ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И АФОРИЗМЫ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ О ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ Міністерство аграрної політики України Розділ 3. Внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і Землі сільськогосподарського призначення. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Поняття і сутність землевпорядного проектування Предмет землевпорядного проектування Загальнодержавні та регіональні програми використання і охорони земель Стадійність у землевпорядному проектуванні Класифікація документації із землеустрою. Види проектів землеустрою Завдання і мета складання схем землеустрою Основні вимоги до складання проектів установлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень Особливості формування землекористування та організації об’єктів природно-заповідного фонду, природоохоронного, рекреаційного та оздоровчого призначення. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Методологічні основи розроблення проектів упорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств та створення нових Організація території сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань на різному праві Особливості проектів відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського та фермерських господарств, садівницьких товариств, городництва та для сінокосу і випасання худоби Формування обмежень та земельних сервітутів Виготовлення і видача проектної документації Умови відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів землеустрою Підготовчі і обмежувальні роботи при внутрігосподарському землеустрою Кількість і розміри виробничих підрозділів Розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд і об’єктів Основні вимоги до організації угідь. Трансформація угідь. Організація спеціальних сівозмін. Проектування полів з врахуванням ґрунтів. Розміщення полезахисних лісосмуг Розміщення загонів чергового травлення Задачі і зміст устрою території багаторічних насаджень. Розміщення кварталів і бригадних ділянок. Створення та діяльність фермерських господарств Об’єкти проектування. Сутність проектування ділянок. Вимоги до точності площ і розміщення меж проектних ділянок. Проектування графічним способом. Малюнок 3.8. Схематичне креслення до підготовки даних графічним способом Оформлення графічних матеріалів. Підготовчі роботи при перенесенні проекту в натуру. Складання розбивочного креслення для перенесення проекту в натуру. Перенесення проекту в натуру мензулою Точність площ ділянок перенесених в натуру. Порядок розробки робочих проектів рекультивації земель і землювання малопродуктивних угідь Робочий проект організації вирощування сільськогосподарських культур Досвідно-статистичні і технічно обґрунтовані норми праці. Зміст, порядок і терміни складання звітних документів на збірку лекцій з дисципліни «Землевпорядне проектування» Комплект контрольно-оценочных средств ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, На выполнение полиграфических работ Магазин «Муза» предлагает вам качественные музыкальные инструменты. Итого к оплате 25000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 4500,00 (четыре тысячи пятьсот рублей) Критерии оценки показателей сформированности Заказчик: Музыкальный магазин «Муза» Итого к оплате 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 4500,00 (четыре тысячи пятьсот рублей) Норма русского языка как основная составляющая политического дискурса ПРИРОДА НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА Активные процессы в современном русском языке и социальные приоритеты в формировании культуры политической речи Социальные приоритеты в формировании современной культуры речи ( по данным службы русского языка ИЛИ РАН). Глобальное стилистическое снижение и усиление экспрессивности публичного общения на рубеже столетий Просторечие как доминанта обыденного общения, Арго, жаргон и сленг (общий жаргон) Причины изменения и колебания ударения. Итак, каковы же основные тенденции в развитии русского ударения ? НОРМЫ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ И ТИПИЧНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ Духовное (церковно-богословское) красноречие Тема 7. Средства речевой выразительности и изобразительности в публичном выступлении. Параметры голоса в публичном выступлении КУЛЬТУРА УСТНОЙ РЕЧИ И ЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. ОРАТОР И АУДИТОРИЯ ТЕМА 11. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ РЕЧИ Тема 12. Типологии аргументов. Логические и психологические (эмоциональные) аргументы. О некоторых активных процессах в речевой практике СМИ Стилевое многообразие в сфере СМИ Россия и Запад как аспект анализа языка СМИ Тема 15. Культура речи политика. Качества эффективной речи. Тема 16. Культура служебной документации Тема 17. Стратегии убеждения: психологические факторы построения беседы и речевые формулы. Тема 18. Психологические и риторические особенности конфликтной ситуации. Тема 19. Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО Классификация систем персонального радиовызова. Репитеры СПРВ и режимы их работы Основные протоколы передачи информации в СПРВ Глава 7. Тренировки для набора массы Глава 12. Нервы - ваш барометр на тренировке Глава 13. Увеличение массы верхней части тела Глава 14. Высокобелковое питание Глава 18. Хват и развитие предплечий Глава 19. Укрепление хвата и предплечий Глава 20. Специализация для икр Глава 22. Высокобелковая-высокообъёмная программа Глава 23. Желание - секрет успеха Глава 24. Результаты высокобелковой-высокообъёмной программы Глава 25. Отжимания на параллельных брусьях Глава 27. Базовые упражнения - часть I Глава 28. Специализация для плеч Расслабление для набора веса - часть I Расслабление для набора веса-часть II Расслабление для набора веса-часть III Программа для приседаний с поясным ремнем Стройте здоровье для построения мышц Набор веса для построения рук - часть I Набор веса для построения рук - часть II Набор веса для построения рук - часть III Набор веса для построения рук - часть IV Витамин B: булочки для мышц - часть II Витамин В: хлеб с витамином В - часть III Супер набор массы и мощи-часть I Супер набор массы и мощи-часть II Супер набор массы и мощи-часть III Супер набор массы и мощи-часть IV Тренировка с отягощениями для подводного плавания Ножная специализация для набора массы Тренировка для безупречного вида Тренировка с отягощениями и чудо В поддержку дыхательных приседаний Включение признака направления движения. Станция «Преображенская площадь». Станция «Сокольники», 3 и 4 станционные пути. Станция «Комсомольская», 4 станционный путь. Легенда о людях, рассказывающих легенды. Можно ли отказав одному партнеру, принять приглашение на танец другого? Аналіз і оцінка природних умов і ресурсів Аналіз і оцінка геологічних умов і ресурсів. Из гостиницы Ужасов в дом ужаски Буквенная лаборатория Фистомефеля Смайка Часть вторая. Катакомбы Книгорода Очень короткая глава, в которой почти ничего происходит Сказка, рассказанная Тень-Королем Глава 4. Царевич быстрого реагирования Глава 6. Письмо в кружевном конверте Глава 7. Мальчик вместо президента Глава 10. Совещание Лиги колдунов Глава 11. Атака гроссмайстера Фоста Глава 13. Командос начинают действовать Глава 14. Клочки по закоулочкам Глава 19. След городского волка Глава 21. Забавы скифской молодёжи Глава 2. Петрушка из параллельной реальности Глава 6. Один вечер Ивана Денисовича Глава 7. В болотах под Кенингсхапеном Глава 13. Сладкий сон настоящей любви Визначте поняття, види основних джерел МЕП, охар-те їх особливості. Дайте хар-ку МВВіднос як предмету регулювання МВП. Значення іноземних інвестицій та їх правове регулюв відповідно до зак-ва Укр. Зробіть порівняльний аналіз принципів МЕП та принципів зовнішньоек діяльності України. Митна політика і митна справа в Укр: поняття та загальна хар-ка їх закон регулюв. Міжнар трансп право: загальна хар-ка. Міжнар ек орг на пострад-му просторі: загальна хар-ка, участь Укр. Орг-но-прав форми міжнар митн співр-ва. Орг-но-прав форми участі держав у МЕВ. Особлив. правового режиму іноз. інвестицій на території У. Ох-зуйте існуючі відмінності між між нар. ек. договором та зовнішньоек. угодою. Порівняйте зміст і практику застосув принц найб сприяння і надання нац режиму в МТ Порядок укладання міжнар ек-х та зовн-х договорів за зак-вом Укр. Правові основи забезпеч виконання зобов’язань за МЕДог. Принц сувер рівності держав та його закріпл в міжнар-правових документах. Рег-не об’єднання ГУАМ: загальна хар-ка. Розкрийте зміст поняття «міжнар правосуб’єктність» щодо суверен держ. Спеціалізовані установи системи ООН в системі МЕО. Україна на шляху до СОТ: охар-те особливості сучасного етапу. Проблематика исследований в области истории Различные версии всемирной истории Библейский проект: суть человека и суть фашизма Марксизм — светская версия библейского проекта порабощения человечества Однако всякая власть, прежде всего прочего, — порождение самого народа и потому, как говорят на Востоке, «каков народ — таков и падишах». Подделанная статистика, или где семь миллионов человек? История возникновения науки о глобальном мире Определение предмета и метода политической глобалистики ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР: ГОРИЗОНТЫ НОВОЙ ЛОГИКИ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА В СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИСТИКЕ Мир современных цивилизаций в теоретических моделях СТРАТЕГИИ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ Возможно ли предотвратить столкновение цивилизаций? Глава 4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Устройство мироздания, объяснение механизмов исторического и политического процесса. Конфуцианские ценности в контексте современности Политическая модернизация в Китае Война за веру: парадоксы мусульманского сознания Политическая модернизация в ОАЭ Политическая модернизация в Турции Архетипы и коды индо-буддийской политической культуры Перспективы развития политической культуры Индии Архетип и коды политической культуры Доминирующая роль протестантской этики Православно-славянская цивилизация: путь очарованного странника Русское мировоззрение как картина мира Политические интересы и политические ценности Архетипы и коды политической культуры Главные субъекты политического действия: царь, народ и юродивый Очарованный странник как национальный характер Православная этика и пути российской цивилизации Политический партнер как представитель цивилизации Герменевтический метод в политическом диалоге Человек политический в мире культуры Проблема социокультурной идентичности в политике Социокультурное пространство политического диалога Определение политического времени: хронос и кайрос В поисках шкалы политического времени Наступит ли вновь осевое время истории? Время политики и время культуры: совпадения и различия в ориентации и перспективе Иконография глобального пространства Парадигмы политического пространства и социокультурная идентичность Классическая концепция прогресса и ее альтернативы Классическое видение глобализации человеческого общества Современные концепции и образы глобального мира Возможности и пределы аналитических методов в политической конфликтологии Гуманитарное искусство политического диалога Конфликт ценностей как гуманитарная проблема ПРОГРАММА КУРСА «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИСТИКА» ПОЛОЖЕНИЕ III Межрегионального фестиваля - конкурса Искусств Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса Ветераны ВОВ, семьи, имеющие трёх и более детей, участники с ограниченными физическими возможностями, принимают участие в конкурсе без организационного взноса. ХОРЕОГРАФИЯ. К участию принимаются сольные и ансамблевые номера. Раздел I. СУЩНОСТЬ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека Понятие символа. Символические формы культуры. Человек, творчество, культура в философии Бердяева Культура и бессознательное начало человека: концепция Фрейда Культура и проблема целостности человеческой души Материальная и духовная стороны культуры. Человек — системообразующий фактор в развитии культуры Понятие культуры предприятий. Ценностный аспект организационной культуры Взаимоотношение идеологических и гуманистических тенденций в современном художественном процессе. Общечеловеческое в системе художественной культуры Мистическая сопричастность как основное отношение мифа Восточная деспотия как социальная основа древних культур Характерные черты древнегреческой культуры Глава 4. Xристианство как духовный стержень европейской культуры Почему христианство стало мировой религией Глава 5. Кулътура Западной Европы в средние века Христианское сознание — основа средневекового менталитета Глава 6. Кулътура западно-европейского Возрождения Отношение к античной и средневековой культуре Особенности художественной культуры Ренессанса Культурно-исторические условия и предпосылки Реформации Свобода и разум в протестантской культуре Основные доминанты культуры европейского просвещения Стилевые и жанровые особенности искусства XVIII столетия Глава 9. Кризис культуры XX века и пути его преодоления Мировоззренческие основания модернистского искусства Глава 1. Становление культуры России Глава 2. Расцвет российской культуры Художественная культура «серебряного века» Uлава 4. Советский период развития культуры России Социокультурная ситуация 60—70-х годов XX века в России О преемственности в освоении культуры. Организационные основы охраны национального культурного наследия Возрождение религиозно-культовой культуры Работа над развитием речевого дыхания Формирование правильного произношения всех звуков родного языка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
 

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...