Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Искусство: 33 Страница

Данная категория - Искусство на нашем сайте имеет 8731 страниц.

Закарпатські русини: ще одна вигадана громада України? Розділ II. Течії українофільства, русофільства та русинофільства на Закарпатті. Розділ III. Ситуація в Закарпатті в умовах розбудови української держави. Розділ IV.Особливості Закарпатської області, які мають вплив при вирішенні проблем у цьому регіоні. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ, КУЛЬТУРА І ГРОМАДЯНСТВО ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ЗАВОЮВАННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ФУНКЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОКТРИН СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ДОКТРИНА СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЛАДУ АЛЬТЕРНАТИВНІ БАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ Основні напрями формування правової держави в Україні. Концептуальні підходи до проблем громадянського суспільства. Розділ ІІ. Проблеми та шляхи розвитку громадянського суспільства в Україні. Сутність та специфіка політичної влади Основні концепції політичної влади Політичні партії та їх класифікація. Концепція економічної демократії Соціал-демократична держава – якою вона має бути Динаміка заборгованості за матеріали. Питома вага надходжень деяких податків в загальній сумі надходжень до зведеного бюджету України. Поняття й ознаки правової держави. Виникнення ідеї правової держави та її поняття. Система поділу влад в правовій державі. Органи по перевірці відповідності законів Конституції і їхнє значення Поняття про джерела конституціного права. Культура Вілланови у Північній та Центральній Італії. Культура етрусків Культура Римської імперії в період найбільшої могутності Культура Римської імперії III століття Початок християнства на Україні Сутність бюджету як економічної категорії Стан досліджуваного явища в Україні Визначення оподатковуваного обороту Методика включення податку в ціни товарів та послуг Відшкодування та кредитування податку Строки сплати ПДВ і подання декларацій Походження українського козацтва. Його типовість та унікальність. Розвиток Давньоруської держави за часів князювання Святослава. Завершення формування держави за Ярослава Мудрого. Визвольна війна українського народу, основні її етапи. Політика перших руських князів. Історичні умови розвитку культури. I. Криза феодально-крепосницької системи і особливості соціально-економічного процесу в Україні. II. Виникнення і діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. III. Піднесення руху за національне відродження на західно-українських землях. Українська нацiональна полiтика в 1941 роцi. Переговори з польским пiдпiллям. Здійснення громадянами права приватної власності Организаційно - управлінські відносини в структурі предмета адміністративного та трудового права Основні ознаки підприємства та його його адміністративна правосуб’єктність Особливості адміністративно - правових відносин робітника, трудового колективу Повноваження трудового колективу у сфері управління найманою працею на підприємстві. Колективний договор та контракт як особлива форма трудового договору Соціально-політичні та історичні причини виникнення уніатства в Україні. Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. Друга Городельська унія 1413 р. Третя, завершальна Люблінська унія 1569 р. Полномочия исполкомов сельских, поселковых, городских Рад в области строительства. Аппарат Президента, его структура, функции и организация работы. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО ПОВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДЗНАКИ ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ВИДИ. Порівняльна характеристика права власності та права повного господарського ведення. Структура дохідної частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996 – 1998 рр. (тис. грн.) Небезпеки природного та техногенного характеру. Небезпеки техногенного характеру Урбанізація та її негативні наслідки. Внутрішньоклітинні тіолові детоксикуючі системи Зміни генома, що асоційовані з резистентністю до цисплатина. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЧ Допуск особового складу ТЕЧ до виконання робіт на АТ. Організація та стан поопераційного контролю. Відпрацювання карт поопераційного контролю згідно переліку контрольних операцій. ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТЕЧ ДО ВІЙСЬКОВОГО РЕМОНТУ АТ Зразок типового листа реєстрації змін в технологічних картах Таврування інструменту та пристосувань. Типовий перелік документації ТЕЧ Розміщення військовослужбовців. Обов'язки та дії днювального роти НОРМИ продовольчих пайків на одну особу на добу Визначні міста і села Житомирщини Культурно-історична спадщина Житомирщини І. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства Формування і адміністративний поділ району ІІІ. Підгірська область структурно-ерозійних низькогір’їв, які утворені на піднятих складках Внутрішньої зони прогину. Грунти. Рослинність і тваринний світ Розміщення міського та сільського населення України Джерело: журнал “Економіст”, №10, 2000. - Розрахунки Міністерства фінансів України Державний борг та його реструктуризація. Механізм фашистської диктатури. Державне регулювання економіки у фашистській Німеччині. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми В. І. Вернадський про біосферу і “живій речовині”. Роль людського фактора в розвитку біосфери. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів Сутність та необхідність місцевих бюджетів Роль та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку територій. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів. Доходи ланок бюджетної системи у відсотках до консолідованого державного бюджету, 1992 р. Наявність спеціальних механізмів фінансового вирівнювання серед місцевих колективів різних країн Характеристика соціально-економічного стану Новгородківського району Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів Окремим видах місцевих бюджетів в 1996-1998 рр. (тис. грн.) Структура видатків бюджету Новгородківського районну по соціальному захисту населенню 1996-1998 роках Аналіз видатків бюджету Новгородківського району на фінансування народного господарства в 1996-1998 роках. Аналіз фінансування видатків бюджету Новгородківського району на охорону здоров’я у 1998 році (тис. грн.) Аналіз виконання місцевого бюджету Пропозиції щодо вдосконалення процесу формування і виконання місцевих бюджетів Місцевих бюджетів у 1998 р. (відсотки) Кіровоградський державний технічний університет Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. Структура бюджетної системи України Становлення бюджетної системи України. Системи міжбюджетних відносин в Україні Шляхи стабілізації бюджетної системи України. Продуктивні сили і їх структура. Людина, робоча сила, її ціна і вартість. Сутність і методи організації виробництва. Аспекти формування ринкових відносин в АПК. Закономірності розвитку та об’єктивна необхідність організації нових господарських формувань в АПК. Реформування виробничих відносин в сільському господарстві. агропромислового комплексу України. Умови, фактори, розвиток розміщення підприємств харчової промисловості Вирбництво сільскогосподарської продукції в усіх катугоріях господарств, млн т Геологічна будівля і корисні копалини Ісландія під владою феодальних Норвегії (60-і р. 13 ст. - середина 16 ст.) і Данії (середина 16 - початок 19 ст.) Тема 1. Основні моделі соціально-економічного розвитку країн Західної Європи. Тема 2. Державне регулювання економіки у західноєвропейських країнах. ЕКОНОМІКА МЕНШ РОЗВИНУТИХ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. Макроекономічна характеристика. ІІІ. Участь Данії у світовому господарстві. Характеристика економічного росту Участь країн - лідерів у світовому господарстві Географічне положення Фінляндії Фінляндія на міжнародній арені. Експортна орієнтація економіки Швеції Система соціального страхування Швеції Історичні умови формування національної економіки США. Розвиток промисловості США в період з досягнення незалежності до Громадянської війни (1861-65). Монополістичний розвиток промисловості та банківської сфери. Зовнішньоекономічна політика США. Економічна могутність США після закінчення “холодної війни”. Українсько-російський договір 1654 р., історична та правова оцінка. Становлення української козацько-гетьманської держави, її політичний устрій та конституційні засади. (конспект есть). Українська ідея М. Грушевського. Система соціально-трудових відносин в Ірландії та її інституги Коротка характеристика служб КТВ Оплата праці і соціально-побутове забезпечення Працівника. СИСТЕМА ІНСТИТУТІВ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ Галузеві економічні організації. Б 23, 1. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії та їх соціально-економічні наслідки для України. Характерні риси та особливості становлення багатопартійної системи в Україні. Характерні риси та особливості вступу російського царизму на автономні права України у ХVІІІ ст. Б 26, 2. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). Україна в ХІХ ст. Спроби модернізації суспільного життя. Б 27, 2. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х – на початку 50-х рр. Б 29, 2. Німецький окупаційний і національно-визвольний рух в Україні. Дії ОУН-УПА. Центральна Рада: організація, склад, взаємовідносини з 1 Порушення Росією договору 1654 р., його історична та правова оцінка. Взаємозв”язки суверенної України з укпаїнською діаспорою. Українсько-російські відносини в умовах існування незалежних держав. Підписання у червні 1997 року широкомасштабного українсько-російського договору. Обставини та значення об'єднання УНР і ЗУНР у1919р. Радянізація західних областей України в 40-х - 50-х рр. Рух опору на західноукраїнських землях в П пол. 40-х - 50-х рр. Становлення ринкових відносин у незалежній Україні Розділ 1. Сутність бюджету як економічної категорії Політика більшовиків в Україні в 1919 р. «Воєнний комунізм» Образ України в творчості неокласиків. Конституція Радянської України 1919р. Скласти політичний портрет одного з лідерів УЦР. Проаналізуйте введення більшовиками нової економічної політики на Україні. Дайте власну оцінку значенню цієї акції. Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику Української Держави 1918 року. Початки людської цивілізації на терені України. Анатомо-фізіологічні аспекти вищої нервової системи Загальне уявлення про периферичну нервову систему Зміни вищої нервової діяльності при дії фармакологічних препаратів і хімічних речовин. Значення генетики в житті суспільства Цитогенетичний метод, його значення. Серед жителів селища К зареєстровано декілька випадків лептоспірозу. Як виявити джерело інфекції? Однією зі стадій патогенезу деяких інфекційних захворювань є стан бактеріємії. Назвіть декілька прикладів таких інфекцій. Створення українських збройних сил. Головний Отаман збройних сил УНР. Петлюра і міжнародна діяльність Уряду УНР. СПРАВА ВБИВСТВА МІНІСТРА ПЄРАЦЬКОГО ПОЧАТОК РУХУ ПІД ПРОВОДОМ С. БАНДЕРИ. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРШИІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ Системний підхід до вивчення міжнародних відносин. Постдамська система міжнародних відносин. За Версальським мирним договором з Німеччиною: Політика невтручання в іспанські справи. Криза Ліги Націй Аншлюз Австрії, його наслідки та позиція великих держав. Пакт Рібентропа-Молотова та його наслідки. Московська конференція МЗС 1943 року. Ідеологічні чинники «холодної війни». Підготовка та укладення Північно-Атлантичного договору Утворення двох німецьких держав Заключний етап НБСЕ у Хельсинкі. Угорська криза 1956 року та реакція світового співтовариства. Втручання краї ОВД у справи Чехословаччини. Доктрина Брежнєва. Воєнний конфлікт на Корейському півострові 1950—1953 рр. Втручання Франції в Індокитаї та його наслідки. Значення науки у незалежній Україні Негативні тенденції у розвитку науки Американська агресія у В'єтнамі. Паризька угода. Проблема Кашміру. Індо-пакистанський конфлікт. Крах мандатної системи на Близькому Сході Історичні коріння та причини кризи в Перській затоці. Трансформація стран НАТО наприкінці 80х-90хрр. Новий етап західноєвропейської інтеграції в другій половині 80-х років Історія формування системи спеціалізованих установ ООН Поняття спеціалізованої установи і її характерні риси І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ. ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ЗРАЗКИ ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ Розподіл музично-тематичного матеріалу. Ладотональні особливості твору. Диригентсько-виконавський аналіз. Взаємозв’язок фактури із змістом твору Теситура і динамічне співвідношення партій. Екологічний розвиток учнів. Екологія в українській освіті ЗАВДАННЯ З ПРИРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ НА КІНЕЦЬ III ЧВЕРТІ З клас чотирирічної і 2 клас трирічної школи ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА Тема. Рослинний і тваринний світ лісів, луків, водойм. Основні напрямки та зміст естетичного виховання в позашкільних навчальних закладах. Структура дитячої художньої школи та особливості навчального процесу. Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання. Родина – природній осередок найглибших людських почуттів. Народний календар – енциклопедія життя народу. Невичерпна скарбниця виховних засобів усної народної творчості. Учні роблять висновок, що є мова, які показують ознаку дій і є незмінними. Учитель вводить перший на позначення слів такого типу прислівника. Вправи на вивчення теми “Прислівник”. Основні напрями та зміст позашкільної освіти та виховання. Виховні можливості дитячих оздоровчих таборів. Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів I. Відомі педагоги про зміст та завдання морально-етичного виховання II. Виховні можливості фольклору Небесні дзвонарі Вкрили каменем важким. Рекомендації для класних керівників Українська календарна обрядовість літнього циклу у системі національного виховання сучасної початкової школи І. 2. Проблеми національного виховання в творчій спадщині вітчизняних педагогів. II. 1. Українознавство в педагогічному процесі сучасної початкової школи. II. 2. Календарна обрядовість українців - важливий змістовний фактор національного виховання учнів молодшого шкільного віку. ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ ОРГАНИ НАДВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ Державний комітет України по геології і використанню надр Державний комітет україни по нагляду за охороною праці Його діяльність висвітлюється у відповідному положенні КМ від 24.05.1996. Поняття та класифікація юридичних наук. Характеристика влади суспільства додержавного періоду. Поняття та компоненти суверенітету держави. Форми та методи здійснення функцій держави. Поняття та різновиди демократичного режиму. Підзаконний акт: поняття, риси, види. Ознаки та види актів тлумачення. Система права та законодавства: співвідношення. Поняття, необхідність та значення тлумачення. Право як спеціальне соціальне явище Права людини. ЇЇ визначення, поділ Суспільний лад. Ведення господарства. Парламент — Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади України Повноваження Верховної Ради України Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
 

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...