Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Категория Маркетинг: 4 Страница

Данная категория - Маркетинг на нашем сайте имеет 2043 страниц.

Аналіз конкурентоспроможності малого підприємства “Едельвейс” у порівнянні з іншими аптечними мережами м. Львова Реклама як ефективний інструмент підвищення ефективності маркетингової стратегії підприємства Кафедра історії і теорії держави та права Політичні партії у демократичному сусупільстві. Распределение учебного времени деловой игры Общие результаты контроля процесса обслуживания в аптечном предприятии Образцы библиографического описания Книги под заглавием без указания автора роль государственного финансирования малого бизнеса в современном обществе и в экономике РФ» ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Основні групи продукції ТОВ «Український папір» Динаміка і структура операційних витрат на ТОВ «Український папір» за 2010 – 2011 рр. Структура збутових витрат ТОВ «Український папір» за 2009-2011рр. Показники ефективності збутової діяльності ТОВ «Український папір» Звіт про фінансові результати за 2009 рік Без заповненого щоденника практика не зараховується. Зразок сторінки звіту з навчальної практики. Відгук осіб, які перевіряли проходження практики Фінансові функції Microsoft Excel Створення нової структурної групи в існуючій групі Робота з графікою в редакторі Excel ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Организация коммерческой деятельности в оптовой торговле Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности Раздаточный (демонстрационный) материал Проект інноваційного розвитку підприємства можливостей та загроз у процесі його здійснення. Організація глобального маркетингу Всесвітня торгова організація (ВТО) та Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) Чи варто виходити на міжнародний ринок Спільна підприємницька діяльність Розробка програми глобального маркетингу Характеристика та властивості маркетингової інформації Характеристика інформаційних систем маркетингу Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів Тема 10. Гуртова та роздрібна торгівля Тенденції розвитку гуртової торгівлі Асортимент товарів, що пропонуються Позамагазинна роздрібна торгівля Вибір асортименту товарів та комплексу послуг Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації: реклама та зв'язки з громадськістю Основні засоби зв'язків з громадськістю Сутність та характер персонального продажу Територіальна структура служби збуту Зовнішня та внутрішня служби збуту Оцінка діяльності торгових агентів Использование блогов, социальных сетей, форумов и ролевых игр в деятельности по связям с общественностью Корпоративный блог и внутренний PR Отличительные черты социальных сетей как PR- инструмента PR через создание виртуальных групп. Социальные сети как инструмент мониторинга общественного мнения PR и реклама в компьютерных играх МСА: суть, необхідність, порядок розробки, структура та їх класифікація Кодекс етики професійних бухгалтерів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПАКЕТУ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Комплексна контрольна робота з дисципліни Мотивация в стиле ЭКШН. Восторг заразителен Наверху - индейцы, внизу - вождь Состав, описание объекта договора аренды Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе Последствия признания конкурса несостоявшимся Тема 1. Понятие организации социокультурной деятельности Источники информации о клиентах Тема 9. Ціноутворення: задачі та стратегії Державна політика у сфері ціноутворення Маркетингова стратегія компанії Ціноутворення на базі собівартості Встановлення ціни на нові товари Ціноутворення зі знижками та залінами Ціноутворення за географічним принципом Ціноутворення на міжнародному рівні Тема 11: Олігополія та монополістична конкуренція Загальна характеристика олігополістичного ринку. Модель домінуючої фірми за ціною Ринок монополістичної конкуренції Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю: 9 Аудиторська фірма надає послуги підприємству з ведення бухгалтерського обліку. Чи має вона право підтвердити фінансовий звіт цього підприємства? Коли висновок аудитора передають клієнтові. Ризик суттєвого викривлення інформації, пов'язаний з обліковими оцінками та системою обліку в цілому. Ведення інформаційної бази контрагентів в системі Terrasoft CRM Джерело даних згідно з варіантами завдань Способов спасти конверсию и продажи интернет-магазина Проверьте исполняемость заказов Економічний зміст доходів і витрат банків Методологічні засади бухгалтерського обліку Облік процентних доходів та витрат банку Облік комісійних доходів і витрат банку Облік загальних адміністративних витрат Облік витрат з податку на прибуток Облік фінансового результату діяльності банку Сущность и задачи маркетинговых исследований Шкала измерений Лайкерта и семантический дифференциал. Понятие рыночной доли предприятия. Альтернативные способы расчета рыночной доли. Понятие интенсивности конкуренции. Основные факторы для оценки интенсивности конкуренции рынка. Процесс маркетинговых исследований. Экспертные методы получения и оценки маркетинговой информации. Метод «Дельфи». Измерения в маркетинговых исследованиях. Построение шкал измерений. Об’єкт уваги досягнення мети мета ВЫПИСКА из ФГОС ВПО по направлению 38.03.06-Торговое дело Цели и задачи ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ Принципы организации системы средств массовых коммуникаций. Радио – основной инструмент реализации СМИ Значение ПР в организации маркетинговых коммуникаций Формы делового общения с учетом специфики РФ Функції та побудова система управління витратами СЕГМЕНТАЦІЯ СФЕР ВИТРАТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Основні методи управління витратами Роль ПР в эффективности рекламных кампаний. Мероприятия по мониторингу удовлетворенности посетителей Аквапарка Состав и стоимость работ указан в таблице 1 Основные этапы разработки нового товара Испытание продукта в рыночных условиях ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ПРОДУКТА Преддипломная практика была пройдена в период с 28.01.13 – 22.02.13 в ООО «Fantasy», которая расположена по адресу: г. Сочи ул. Комсомольская, д.8. Специфика деятельности дизайн студии ООО «Fantasy» Программа маркетингового исследования «Эффективность вирусной рекламы» ООО «Fantasy» Общая характеристика предприятия (организации, фирм) Изучение работы отдела маркетинга предприятия Стратегия: Более быстрые сроки выдачи кредитов Увеличение доли рынка за счет расширения сети дополнительных офисов Умение заставить деньги работать на вас Сучасні підходи до аналізу попиту на нові товари Але не ідентифікованих (нерозпізнаних) потреб Порівняльна характеристика методів генерації ідей Тема 1.Теоретические основы и концепции маркетинга Основные принципы и методы маркетинга Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса Тема 3. Поведение покупателей на товарных рынках Сегментирование рынка по основным конкурентам Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ), виды ЖЦТ Тема 7. Товарная политика в маркетинге Тема 8. Ценовая политика в маркетинге Тема 9. Сбытовая политика в маркетинге Тема 10. Коммуникационная политика в маркетинге Тема 11. Реклама в системе маркетинга Тема 14. Международный маркетинг В зависимости от состояния спроса на рынке Анализ экономического аспекта внешней среды позволяет понять, как на уровне государства формируются и распределяются экономические ресурсы. Процесс маркетингового исследования Другие виды продвижения в Интернете Размещение рекламы в новостных рассылках Классификация объектов наружной рекламы Кто проводит маркетинговые исследования? Общая характеристика специальности «реклама». История развития PR, РЕКЛАМЫ И ЖУРНАЛИСТИКИ. Общая характеристика коммуникационных каналов Понятие двусторонней коммуникации. Корпоративный имидж и его характеристики. Технологии формирования. Цель из задачи выполнения курсовой работы Соотношение рекламы с другими видами маркетинговых коммуникаций. Порядок создания рекламного сообщения. Раскройте значение цвета в рекламе. Особенности современной японской рекламы Понятие творческой рекламной стратегии. Рационалистические и проекционные стратегии: их достоинства и недостатки. Понятие уникального торгового предложения Р. Ривса. Истинные и ложные уникальные торговые предложения. Миф 1. Перед зарядкой надо полностью разрядить батарею Принято считать, что наиболее точно и достоверно состояние рынка определяется В теории маркетинга, поддерживающий маркетинг как вид маркетинга выделенный в зависимости от состояния спроса, характеризуется следующим утверждениями Наиболее активной формой Интернет – бизнеса, согласно Ф. Котлеру, является Продажа на иностранных рынках по крайне низким ценам называется В теории маркетинга сущность понятия «личная продажа» выражают следующие утверждения.. В теории маркетинга к основным функциям относят следующие из перечисленных Способы и формы проведения практики. ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. ОК -6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этические, конфессиональные и культурные различия ПК – 4- Готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие выводы ПК – 9 - Способностью использовать современные научные принципы и методы исследования рынка гостиничных услуг Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации Перечень основой и дополнительной учебной литературы и интернет - ресурсы Потребительская ценность товара, совокупность свойств товара Потребительская ценность нового товара Разработка и реализация концепции нового товара Сущность экспортной товарной политики, лицензии, инжиниринга, лизинга. Подход к разработке экспортной товарной политики Ценностно-ориентированные 2- концептуально-регулирующие; 3-тактического анализа и проектирования Маркетинг, его роли в обществе и в деятельности предприятия. Кривая жизненного цикла товара. Кривая жизненного цикла товара. Ваша цель, в конечном итоге, заключается в развитии продукта или услуги с тем, чтобы он превосходил конкурентов. Исследование и анализ макросреды фирмы Классификация потребностей субъектов рынка Наиболее распространённым и традиционным видом рекламы является реклама в средствах массовой информации. Вопрос) Процесс персональной продажи Вопрос) Оценка эффективности коммуникационной программы. Сущность сегментирования и его этапы Задачи и направления маркетинговых исследований Сущность, принципы и функции маркетинга Сутність та класифікація попиту. Сутність та види основних функцій маркетингу. Індекси конкурентоспроможності товару: сутність і методика розрахунку. Сутність та структура життєвого циклу. Посередники як ціноутворюючий фактор маркетингу: сутність та характеристика. Внутрішні і зовнішні ціноутворюючі чинники маркетингу: сутність та характеристика. Цільова аудиторії та її роль і місце в системі маркетингової політики комунікацій. Різновиди недозволеної реклами та їх характеристика. Види реклами в залежності від цілей. Сутність та роль та завдання каналів розподілу в системі маркетингу. Роль прямого та посереднього маркетингу в маркетинговій політиці розподілу. Ексклюзивний збут: сутність, характеристика та умови застосування. Анализ конкурентоспособности фирмы Структура текста и язык изложения Как стать хорошим менеджером по PR Вы должны жить этой профессией. Адветориал – рекламный материал в виде редакционного материала (проплаченная статья/репортаж). Царство тьмы и грязи под вывеской pr ПРАВИЛА ИГРЫ: НОВИЧКАМ ВСЕГДА ВЕЗЕТ Если вы звоните журналисту впервые Для немедленного распространения Телекоммуникационные средства связи Алгоритм действий спикера в ответ на запрос журналиста Не было печали, да черти накачали Какие услуги агентства могут быть нужны менеджеру по pr Что важно сказать и узнать во время первой встречи Первый крючок, на который можно поймать читателя. – заголовок. Не выходите за рамки отведенного регламента Мероприятия с прессой и для прессы On– line pr, или Мы в прямом эфире СИЛА МЕЛОЧЕЙ В ТОМ, ЧТО ИХ МНОГО Книг по pr, которые стоит прочитать и почему Простой способ заставить говорить о вашей компании Толковый словарь (материалы для СМИ) Техника безопасности (что любят и чего не любят журналисты) Основные элементы организации семинара Что должно быть в идеальном брифе? Ознайомлення з будівельною організацією Ознайомлення з об’єктом проходження практики Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це муляри зобов'язані повідомити про них бригадиру або керівнику робіт. Розробка технологічної картки та послідовності виготовленого вибору Обґрунтування вибраного проекту Характеристика зовнішнього маркетингового середовища торгового закладу. На даний час, гiпермаркет “Караван” є найбiльшим продуктовим гiпермаркетом в м.Житомир, який не має конкурентiв нi за розмiром торгiвельної площi, нi за асортиментом продукцiї. Характеристика товарної політики ТМ «Бесіда» Аналіз заходів комунікації політики Аналіз логістичної політики збуту Викладка нового товару в магазині Визначення місткості ринку й часток підприємств Оцінка стану конкурентного середовища ТЕМА 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Виникнення перших закладів гостинності (стародавній світ II тис. до н.е. - V ст.) Початок формування спеціалізованих закладів розміщення (епоха середньовіччя) Розвиток готельної справи в XVI – XXст. Сучасний розвиток готельного господарства Провідники готельного бізнесу як синонім елегантності та вишуканості в індустрії гостинності Періодизація та особливості розвитку готельного господарства України Готельне господарство України на сучасному етапі Державне регулювання підприємств готельного господарства в Україні Характеристика основних стандартів які регулюють діяльність суб'єктів готельного бізнесу Основні положення сертифікації послуг в індустрії гостинності Сутність класифікації та її основних критеріїв Сучасна класифікація готелів світу Класифікація готелів за місткістю (за кількістю номерів або місць номерах). Класифікація готелів та аналогічних засобів розміщення України Типи готелів за функціональним призначенням Роль и место маркетинговых исследований Основные направления маркетинговых исследований Постановка проблемы и определение целей исследования Определение типа требуемой информации, Проектирование выборки и сбор данных Современное состояние организации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...