Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Охарактеризувати публічний виступ та види підготовки до виступу
Публічне мовлення – один із жанрових різновидів мовленнєвої діяльності, досить своєрідний за своєю природою, місцем серед інших видів мовлення.

Виступ – вид усного публічного мовлення, який має певну мету (інформаційну, переконання тощо).

Співбесіда – різновид ділової бесіди, призначеної для обговорення, вирішення певних питань, налагодження комерційних відносин.

Ділова нарада – робота колективного розуму, традиційний метод управління, високоефективний за умов активного обміну думками, підготовлених учасників.

Ділові засідання – в обговорені питань беруть участь майбутні виконавці рішень, які приймаються. Види засідань: інформаційні, оперативні, дискусійні.

Семінар – форма практичних і теоретичних вирішень питань, де учасники логічно мислять, висловлюють власну точку зору публічно.

Обдумування теми– конкретизація теми виступу, встановлення кола питань, врахувань інтересів аудиторії, її рівня й вимогливість, ступінь обізнаності з цього питання;

Опрацювання і писемне оформлення теми– добір літератури, документування виписок, підготовка конспекту чи тез. Обов’язково писати повний текст для офіційної доповіді;

Критичний розбір готового виступу– аналіз з погляду композиції (зачин, виклад, підсумок, мовне оформлення), логічності викладу, зрозумілості термінів, чіткості визначень, добору фактів;

Тимчасовий вихід від теми– після повного опрацювання тексту виступу необхідно відкласти його кілька днів, не займатися цим питанням, щоб тема запам’яталася, остаточно викристалізувалася, зазнала потрібних змін;

Виголошення теми– перед виступом текст доцільно кілька разів прочитати вголос, це допомагає щось додати чи викинути. Починати виступ треба активно, доброзичливим тоном намагатися зацікавити слухачів.

Варіанти підготовки до виступу та його проведення:

- Написати весь текст виступу, а потім прочитати його слухачам

- Написати текст виступу, кілька разів прочитати його, а потім виголосити напам’ять, інколи заглядаючи в рукопис

- Підготувати лише коротенькі записи (тези)

- Виступати без будь-яких нотаток

Публічний виступ повинен бути:

Лаконічним

Доброзичливим, з повагою до слухачів

Яскравим та емоційним

Переконливим, аргументованим

Логічним

Достовірним

Науковим

Доступним

Змістовним

 

Вимоги до мови оратора

дотримання мовних норм;

переконливість;

милозвучність, чіткість дикції ;

правильна вимова ;

майстерність мовлення ;

точність формулювань ;

багатство мови, використання ; стилістичних фігур

стислість, небагатослівність ;

доречність, чіткість, логічність ;

зрозумілість, змістовність ;виразність мовлення ;

своєрідність ;

інтонаційна виразність ;

роль пауз (психологічних і логічних) ;

синтаксична різноманітність ;

багатство лексики ;

оригінальність ;

тембр голосу ;

темп мовлення ;

уникання монотонності .

Практичні поради доповідачеві:

q подякуйте тому, хто вас представив аудиторії;

q чітко назвіть тему виступу та проблему, яку розкриватимете;

q стисло поясніть, у який спосіб ви аналізуватимете проблему, на що, насамперед, звертаєте увагу.

Скласти звіт

Звіт – це документ, у якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи. Види цього документа:

1. статистичні (цифрові) – на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках;

2. текстові – на звичайному папері за встановленою формою.

Реквізити:

- назва виду документа (звіт);

- період, за який складається звіт;

- назва установи, організації, про роботу якої звітують;

- текст;

- підписи;

- дата складання звіту;

- індекс документа;

- гриф затвердження.

Декотрі види звітів мають додаткові реквізити – погодження і затвердження. Ці документи складаються у текстовій або табличній формі. У таблиці найчастіше зводять статистичні звіти.

Розрізняють звіти періодичні і разові. Перші затверджуються керівником, який раніше підписав план, другі – не затверджуються, а лише адресуються посадовим особам, від яких одержано завдання або доручення.

Текст разового звіту, як правило, розпочинається словами: за Вашим розпорядженням від (такого) числа… Це посилання на завдання слугує першим логічним елементом змісту цього документа. Далі йдуть описання виконаної роботи і заключна частина, у якій аналізуються її підсумки, потім – висновки і пропозиції.

Текст звіту має бути чітким за побудовою, з логічною послідовністю викладу матеріалу, містити вичерпну інформацію по всіх питаннях, схеми, а також узагальнення і висновки.

Якщо звіт дуже великий за обсягом, його доцільно розбити на короткі заголовки відповідно до змісту.

Звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в ній позитивне й негативне. Зробити висновки, окреслити перспективи.

Варіант 11

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1064

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...