Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перечислити фахові особливості використання граматичних норм іменників у професійному мовленні
Слід пам’ятати:

1.Переваги віддавати абстрактним, неемоційним, однозначним іменникам книжного походження: автор, біографія, варіант.

Неправильно Правильно
анонімка анонімний лист
сотняга гривень сто гривень
заліковка залікова книга

Отже, слід уникати вживання іменників із розмовного стилю, із суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою основою тощо й заступати їх нейтральними, книжними іменниками або іншими частинами мови чи розгорнутими пояснювальними конструкціями.

2. Написання іменників на означення статусу, фаху, посади, звання (у більшості випадків) у чоловічому роді:

Неправильно Правильно
викладачка хімії викладач хімії
касирка заводу касир заводу
лаборантка відділу лаборант відділу

Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання, узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, наприклад: бухгалтер фірми виявив.

Форми жіночого роду набувають лише залежні займенники та дієслова, узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо, наприклад: завідувач кафедри української мови доцент Креч Тетяна Василівна зазначила, що…

Слід звертати увагу на контекст уживання професій чи статусу, наприклад: До кабінету було запрошено секретарку директора Полякову Л.О. і До кабінету було запрошено секретаря комісії Полякову Л.О.

1. Лише жіночий рід мають такі слова: друкарка, секретарка, швачка.

2. Рахівниця – приклад для лічби (не фах).

3. Збірні іменники, що позначають:

а) сукупність однакових або подібних понять, істот, тварин, предметів тощо заступати іменниками у формі множини, наприклад:

Неправильно Правильно
студентство студенти
професури професори
дітва діти

б) сукупність поняття професійної діяльності, назви осіб за фахом і місцем роботи, проживання та національною приналежністю слід передавати за допомогою додаткових слів, що пояснюють узагальнення, наприклад:

Неправильно Правильно
акторство гра в кіно та на кону театру
заводчани працівники заводу
городяни мешканці міста

4.Уживати форму Кл.відмінка лише у звертанні до осіб, називаючи:

статус колего, товаришу
посаду директоре, завідувачу
звання професоре, капітане
професію лаборанте, секретарю
родича батьку, мати
ім’я Ігорю, Олеже
прізвище Сороко, Багалію

5.Уникати двозначності та багатозначності іменників без додаткового пояснення.

Неправильно Правильно
Голова Костюк О.П. зауважила. Голова зборів Костюк О.П. зауважила.

6. Указуючи час за роком, узгоджувати іменник із числівником, займенником чи прикметником не в М. відмінку із прийменником у (в), а в Р. відмінку без прийменника, наприклад:Неправильно Правильно
У 2007р. (році)… 2007р. (року)…
У першому році… Першого року…

7. Форма множини може позначати не саму речовину, а її конкретні види, сорти, типи: залізницею прибувало медичне обслуговування, машинні оливи, грузинські вина.

8.Бажано віддавати переваги не дієсловам, а віддієслівним іменникам, які забезпечують однозначність і водночас узагальнюють зміст, наприклад:

допомагати надавати допомогу
доручати дати доручення
наїхати скоїти наїзд

9. Іменники з дієсловами відмовлятися, ухилятися слід уживати в Р. відмінку з прийменником, наприклад:

Неправильно Правильно
ухилятися навчання ухилятися від навчання
відмовлятися подорожі відмовлятися від подорожі

10. Прізвища, що походять від назв істот, предметів або явищ, слід уживати в поєднанні з ім’ям, назвою посади тощо: викликати лікаря Петренка.

Скласти акт

Акт – це документ, складений однією чи кількома особами, що підтверджує встановлені факти, події. Акти складають після завершених будівельних об’єктів, під час проведення випробування нової техніки та обладнання, уразі нещасних випадків. При зміні керівництва та при інших подіях.

Часто акти складають за раніше встановленою формою. За необхідності акт затверджується вищою організацією або керівником підприємства. Відповідно до змісту фіксованого матеріалу акти бувають:

- законодавчі: містять рішення щодо законів, указів, постанов;

- адміністративні: підтверджують факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій, окремих осіб.

Реквізити акта: автор документа (назва відомства, організації); назва виду документа (акт); номер; дата, місце складання чи видання; гриф затвердження; заголовок до тексту; підстава (наказ керівника чи відомства); склад комісії; присутні (перелічують прізвища і посади); текст; відомості про кількість примірників акта, місце зберігання їх; перелік додатків до акта; підписи членів комісії та присутніх.

Вимоги до оформлення акта:

1. Заголовок до тексту має включати короткий зміст актованого факту чи події.

2. Текст складається з двох частин: вступної, у якій вказують підстави для складання акта, перераховують членів комісії, їхні посади, прізвища, ініціали, та констатуючої, у якій зазначають мету й завдання, описують сутність і характер виконаної роботи, встановлені факти, вносять пропозиції, роблять висновки.

3. Дата акта має відповідати дню факту, що актується.

4. Акт складають у трьох примірниках: 1-й направляють до вищої організації, 2-й – керівникові організації, 3-й підшивають до справи.

5. Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні, а також присутні.

Взірець:

 

Варіант 29

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 1037

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...