Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перечислити основні види службових листів. Розкажіть про ділове листування, вимоги та його етикет
За функціональними ознаками службові листи поділяють на такі,що потребують відповіді й такі, що її на потребують.

До листів, що потребують відповіді, належать: листи-прохання, листи-пропозиції, листи-запити, листи- вимоги.

До листів, що не потребують відповіді, належать: листи-попередження, листи- нагадування, листи-підтвердження, листи-відмови, супровідні листи, гарантійні листи, листи- розпорядження, листи-повідомлення.

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні, колективні листи. Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції, циркулярний лист - цілій низці установ, колективний лист - на одну адресу, але пишуть його від імені керівників кількох установ.

Службові листи пишуть чи друкують на бланку або чистому аркуші паперу.

Основні реквізити листа:

1. Штамп (повна назва установи - автора листа)

2. Номер і дата листа.

3. Назва установи-адресата.

4. Текст, що складається з 2-х частин:

- Опис фактів або подій, які послугували підставою для написання листа:

- Висновки та пропозиції;

5. Підпис керівника організації.

6. Печатка.

Написання ділового листа - це справжнє мистецтво, адже тексти листів найменшою мірою трафаретизовані й уніфіковані. Щоб оволодіти мистецтвом листування, слід засвоїти правила ведення ділової кореспонденції, тобто низку загально прийнятих правил.

1.Починати листа необхідно із звертання. Проблема вибору звертання є доволі делікатною. Найпоширенішими є такі звертання: Шановний/а (ім'я та батькові)! Шановний/а пане (пані)...! Шановні (колеги)! Не слід забувати про те, що в українській мові звертання вживають у формі кличного відмінка. Відсутність звертання може бути витлумачено як зневага до адресата і порушення етикету ділового листування. Наявність звертання не вичерпує проблеми про правильно початий лист, щоб він справив на адресата належне враження.

2.Дуже важливо ретельно обміркувати початкову фразу листа, від якої може багато залежати.

У листах-підтвердженнях варто скористатися такими початковими фразами:

Із вдячністю підтверджуємо отримання листа - відповіді...

Офіційно підтверджуємо свою згоду на... Поширеними вступними фразами в ділових листах є посилання на попередній лист, телефонну розмову, подію, зустріч:

У відповідь на Ваш лист від (дата)...

Відповідаючи на Ваш запит від (дата)...

У листах-нагадуваннях, що належать до психологічно складних, треба ввічливо, тактовно, делікатно, ненав'язливо вказати на те, що термін оплати рахунка минув. Такі листи варто розпочати так:

Вважаємо за свій обов'язок ще раз нагадати Вам про...

3. Не слід забувати про прощальну фразу. Найчастіше в листах уживаються такі форми:З повагою; З вдячністю і повагою; З повагою і найкращими побажаннями

4. Якщо ви бажаєте досягти успіху, подбайте про те, щоб ваш лист був і за змістом, і за формою бездоганним.

5. Ділові листи не повинні бути надто довгими. Викладати свої міркування слід чітко, по суті, лаконічно.

6.Важливою умовою успіху листа є логічність та послідовність викладу.

Слід пам'ятати золоте правило ведення ділової кореспонденції: ввічливість, колективність, тактовність, аргументованість.

 

Варіант 34

Дати характеристику простого і складного речень

НЕПОШИРЕНІ І ПОШИРЕНІ РЕЧЕННЯ

Граматична основа простого речення, як правило, складається з підмета і присудка - головних членів речення (у реченні Я розповідаю підметом є слово я, присудком-розповідаю).

Проте у деяких реченнях (односкладних) вона може бути представлена одним головним членом (Світає. Встаю. Йду. Думаю.)

Речення, в яких є лише граматична основа, називається непоширеними, а ті, в котрих є хоча б один другорядний член речення - поширеними.

ТИПИ СИНТАКСИЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ

Слова у реченні можуть поєднуватися сурядним типом синтаксичного зв'язку, за допомогою якого виражається рівноправність слів, незалежність їх одне від одного (цей тип зв'язку характерний для однорідних членів речення).

Слова у реченні можуть поєднуватися також підрядним типом синтаксичного зв'язку, при якому одне слово залежить від іншого.

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Односкладні речення - це речення з одним головним членом.

Односкладні речення поділяються на дієслівні і іменні.

НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ

Неповні речення - це речення, в яких пропущено один чи декілька потрібних для його структури членів, що встановлюється з попереднього речення чи ситуації мовлення.

Напр.:

А хто ж з українців не любить пісню?

Заспівай мені якусь свою (М.Стельмах).

Друге речення з наведеного прикладу односкладне (означено-особове) неповне, тому що пропущено додаток, який легко встановити з попереднього речення: заспівай свою пісню.

Складне речення – це речення, утворене з двох або більше простих речень, об’єднаних в одне ціле змістом, інтонацією, за допомогою сполучників чи без них:

Пишаєтьсякалинонька, явірмолодіє, а кругом їх верболози й лозизеленіють.

Складносурядне речення - це складне речення, утворене з двох або більше синтаксично рівноправних частин, поєднаних між собою сполучниками сурядності.

Сплетений вінок кладуть на голову найкращій дівчині, і всі гуртом ідуть на господарський двір.

 

Скласти оголошення

Оголошення – це документ, у якому подається інформація про майбутній масовий захід.

Реквізити: заголовок; дата; час та місце проведення заходу, його назва; порядок денний або короткий виклад змісту заходу; адреса та номери телефонів організації, яка проводить захід.

За формою викладу оголошення бувають: письмові, мальовані, друковані в газетах, журналах. До них належать афіші, що рекламують кінофільми, концерти, вистави тощо.

В оголошеннях, крім чіткої мови, важливості теми, цікавості змісту, велике значення має оформлення: написання слів різними шрифтами, добір кольорів, симетричність розміщення повідомлень, а по радіо й телебаченню – час повідомлень, чіткість вимови. Оригінальність композиції тексту.

Оголошення широко використовують у підприємницькій діяльності.

Розрізняють організаційні та рекламні оголошення. Організаційні мають на меті лише повідомити про масовий захід. Рекламні оголошення закликають до активної участі та співпраці. Тому з метою увиразнення пропонованих послуг у рекламних оголошеннях графічно виділяють дієслова в неозначеній формі на -ти, -ть), прислівники (зручно, надійно, швидко, якісно) або ж назву пропонованої послуги (столярне приладдя, шпалери, фурнітура тощо).

У текстах організаційних оголошень практично немає оцінної лексики. Вона може вживатися лише з метою заохочення: «Навчання в ІФБМК – це можливість отримати престижні професії». Часто присудок або підмет і присудок виносять на початок речення: Приват банк приймає…; надає… Курси підготовки до вступу готують…

Взірець:

Оголошення

 

28.02.2013 року в приміщенні актового залу Івано-Франківського базового медичного коледжу відбудеться урочистий концерт, присвячений випуску студентів ІV курсу спеціальностей «Лікувальна справа» та «Акушерска справа».

 

Оргкомітет

 

 

Варіант 35

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 789

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...