Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав.Вінницьким відділенням

Дзигаленко С.М.

 

_____________________

В«____В»___________2009 СЂ.

ПРОГРАМА

З навчальної практики

«Економічна інформатика»

Для підготовки молодших спеціалістів

За напрямом « Економіка і підприємництво»

 

 

Вінниця – 2012


Програма з навчальної практики «Економічна інформатика» складена на основі навчального плану, затвердженого в 2009 році.

 

Автори Л.В.Дубчак , ст.викладач КФЕК НУДПСУ

В.Ю. Свириденко, ст. викладач КФЕК НУДПСУ

Л.І. Іванова, ст. викладач КФЕК НУДПСУ

В.С. Солоп , викладач КФЕК НУДПСУ

Л.В. Волинець, викладач ВВ КФЕК НУДПСУ

 

Рецензент В.І. Волинець, к.т.н., доцент

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової

комісії природничо-математичних наук

(комп‘ютерні науки)

протокол № ____ від "___"_________200 р.

Голова циклової комісії _____________ С.В. Дембіцька

 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом Ожаровська С.В.

 

ЗМІСТ

Передмова.. 4

Режим практики.. 6

Техніка безпеки при роботі з ПК.. 8

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТУДЕНТІВ НА ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ……………………………………………………………………….6

Оформлення та захист звіту про практику9...…………………..9

Зміст навчальної дисципліни.. 11

Тема 1. Теоретичні основи економічної інформатики. 12

Тема 2. Системне забезпечення інформаційних процесів. 12

Тема 3. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації 13

Тема 4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. 14

Тема 5. Системні обробки табличних даних. 14

Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. 15

Тема 7. Основи офісного програмування. 16

Тема 8. Мережеві технології 17

Тема 9. Застосування Internet в економіці 18

Тема 10. Експертні і навчальні системи. 19

Тема 11. Перспективи розвитку інформаційних технологій. 19

Контрольні питання з дисципліни.. 21

Рекомендована література.. 24

Інформаційні ресурси Internet. 25


Передмова

 

Актуальність і зміст дисципліни

Економічна інформатика покликана для формування широкого світогляду в інформаційній сфері та оволодінні інформаційною культурою, та вміння цілеспрямовано працювати з інформацією, професійно використовувати її для отримання, обробки та передачі комп’ютерних інформаційних технологій і відповідні її технічні та програмні засоби. Розвиток економічних інформаційних систем є одним із головних елементів управління економікою країни. Інформаційні системи і комп’ютерні технології використовуються в усіх сферах людської діяльності. Їх застосування відіграє дуже важливу роль у розвитку та модернізації податкової системи України.

Економічна практика призначена для оволодіння майбутніми молодшими спеціалістами економічного напрямку фундаментальними основами знань з комп‘ютерних технологій на базі яких відбувається подальше вивчення спеціальних дисциплін, пов’язаних з фаховою діяльністю.

У результаті проходження практики студент повинен набути знання з теорії і практики використання сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць, експертних і навчальних систем, локальних і глобальних комп‘ютерних мереж і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень. Програма економічної практики охоплює достатній обсяг матеріалу, який дозволяє підготувати моловших спеціалістів належного рівня.

Мета практики полягає у закріплені отриманих теоретичних знань з економічної інформатики, надбанні практичних навичок використання сучасних комп’ютерних технологій обробки економічної інформації. Економічна практика - дати студентам знання:

- з теоретичних основ принципів побудови і функціонування сучасних та перспективних обчислювальних машин (hardware);

- принципів організації обчислювальних процесів на персональних комп‘ютерах і основ їх алгоритмізації (algorithm);

- з основ сучасного програмного забезпечення (software) персональних комп‘ютерів;

- виробити вміння і навички для застосування сучасних програмних продуктів у майбутній фаховій діяльності, орієнтуватися у складних комп'ютерних мережах.

Завдання практики полягає у тому, щоб навчити студента системі прийомів і методів роботи з апаратними та програмними засобами, щоб кожен з них отримав практичні вміння і навички роботи на сучасних персональних комп‘ютерах для реалізації при­кладних завдань.

Вимоги до знань і вмінь студентів

Критерії оцінки успішності повинні відповідати найбільш важливим вимогам до знань студентів:

1. Знання фактів, явищ. Вірне, науково достовірне їх пояснення.

2. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при пояснені нових фактів, розв‘язуванні різних питань і виконанні практичних завдань.

3. Максимальна ясність, точність думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх.

4. Знання повинні мати практичну значимість: застосування їх безпосередньо на комп‘ютері.

 

Після проходження комп’ютерної практики студент повинен знати:

1. Апаратне та програмне забезпечення ПК.

2. Призначення і типи операційних систем та їх сервісних оболонок.

3. Засоби автоматизованого обслуговування ПК.

4. Системи обробки інформації.

5. Захист інформації та програмних продуктів.

6. Мультимедійні технології.

7. Технології використання комп’ютерних мереж.

Після проходження комп’ютерної практики студент повинен уміти:

1. Вибрати потрібне апаратне і програмне забезпечення ПК.

2. Створити потрібне робоче середовище при користуванні ОС WINDOWS.

3. Створити текстовий документ, таблицю, графічний документ.

4. Створити просту базу даних.

5. Користуватися мультимедійними програмами.

6. Вміти подорожувати по мережі INTERNET.

7. Користуватися засобами автоматизованої обробки документів.

8. Вміти захищати власні документи та програмні продукти.

 

Для виконання завдань дисципліни, уніфікованого підходу щодо їх змісту, обсягу та загальних вимог до знань і вмінь студентів складений НМКД, який містить:

1. Тему, основну мету та рекомендації щодо змісту завдань для лабораторних робіт.

2. Рекомендації та завдання щодо самостійної роботи.

3. Рекомендації щодо форм та засобів контролю знань студентів.

4. Рекомендації по оформленню залікового звіта .

5. Список рекомендованих джерел.

 

НМКД базується на знаннях, які отримані студентами при вивченні дисциплін «Інформатика і комп’ютерна техніка». Знання, отримані студентами з даного курсу, згідно з вимогами сьогодення, повинні використовуватися при написанні курсових робіт, звітів та в майбутній фаховій діяльності.

 

Міжпредметні зв’язки

1. Основи інформатики та ОТ.

2. Інформатика та КТ.

3. Вища математика.

4. Бухгалтерський облік.

5. Державні фінанси.

6. Економіка підприємств.

 

Обов'язки та права студентів на період проходження практики

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів ;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

- забезпечити збір необхідного фактичного матеріалу для написання звіту про практику;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- у визначений термін подати звіт з опрацьованих тем;

- по закінченні практики здати готовий звіт на рецензування;

- вчасно захистити звіт перед комісією в строк, встановлений кафедрою.

Студент, котрий не виконав програму практики, а також в разі незадовільної оцінки при захисті звіту про проходження практики, відраховується з коледжу на загальних підставах.

Повторне проходження практики оплачується студентом згідно з кошторисом, затвердженим керівником Вінницького відділення КФЕК НУДПСУ та керівником практики.

 

Режим практики

У відповідності донавчального плану підготовки молодших спеціалістів за напрямом «Економіка і підприємництво», студенти другого курсу у 4 семестрі проходять економічну практику в комп’ютерному класі Вінницького відділення КФЕК НУ ДПСУ. Комп’ютерні класи лабораторії оснащені ПК. Кожний створює папку зі своїм прізвищем. В папці студент повинен зберігати виконані індивідуальні завдання та файл, в якому складає звіт по практиці.

Термін практики 2 тижня. Кожен день студент повинен відпрацювати 6 академічних годин (3 пари). Групи поділяються на підгрупи. Кожному студенту надається окреме робоче місце оснащене ПК. Робота з літературою та теоретичні питання з відповідних тем виносяться на самостійне опрацювання. Під час практики студенти виконують індивідуальне завдання під керівництвом викладача за варіантами.

Студент зобов’язаний:

- перед початком практики з’явитись на інструктивні збори студентів, що готуються до практики, і отримати програму практики, індівідуальні завдання та іншу необхідну документацію;

- безпосередньо перед початком практики пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці і суворо дотримуватися його вимог підчас проходження практики;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку студент несе особисту відповідальність;

- виконувати завдання керівника практики;

- засвоїти питання, передбачені програмою практики, і викласти результати у формі звіту.


Зразок титульного листа

Вінниця – 2008 р.

/напівжирний/


Зміст навчальної дисципліни

 

План

1. Особливості економічної інформатики.

2. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

3. Дані як джерело інформації. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

4. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

Практичне завдання

Тема: Алгоритми типових обчислювальних процесів.

Мета: Навчитись складати схеми алгоритмів для розв‘язку економічних задач.

Завдання:Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Скласти блок-схему алгоритму згідно індивідуального завдання

Література 17,33,38,39

 

Тема 2. Системне забезпечення інформаційних процесів

План

1. Базова конфігурація ПК: загальні відомості, структура, призначення і функції складових.

2. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК (материнської плати, носіїв інформації, тощо) їх експлуатаційні та технічні характеристики.

3. Поняття програмного забезпечення (soft-ware). Класифікація. Базове програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення.

4. Операційні системи. Функції ОС.

5. Операційна система MS-DOS. Призначення основних команд MS-DOS для роботи з каталогами і файлами та вміти ними користуватися.

6. Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

7. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

8. Службові програми. Форматування дисків. Тестування та корекція дисків. Оптимізація файлової системи. Відновлення знищеної інформації.

9. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера. Описати принцип роботи майстра обслуговування комп‘ютера.

10.Мереживі операційні системи, їх можливості та характеристики.

11.Сучасне програмне забезпечення, ії використання у фаховій сфері.

Практичне завдання

Тема: Базова конфігурація комп'ютера. Основні пристрої комп'ютера та їх характеристики. Клавіатура ПК. Одиниці вимірювання інформації. Зберігання інформації в ПК.

Мета: Ознайомитись з пристроями комп’ютерів та комп’ютерних класів. Ознайомитись і закріпити призначення клавіш методом дослідження. Навчитись визначати об’єм який займає певна інформація в комп’ютері та оволодіти засобами збереження.

Завдання:Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Скласти прайс базової конфігурації ПК.Скласти конфігурацію комп’ютера для дома і для офісу за допомогою дослідження літературних джерел.

Практичне завдання

Тема: Програмне забезпечення ПК.Операційна система Microsoft Windows.

Мета: Набути вмінь та навичок роботи з операційною системою Windows, пошуковою системою, засобами обслуговування ПК, налагодження інтерфейсу.

Завдання:Описати у звіті питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання і описати у звіті.

Література 3,18,21,22,24,29,30,36,43,46,48,51

 

Тема 3. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації

План

1. Поняття комп’ютерних вірусів. Класифікація, види вірусів.

2. Сучасні антивірусні програмні засоби.

3. Поняття стиснення інформації. Методи і засоби стиснення.

4. Сучасні програмні засоби стиснення та їх можливості.

5. Проблеми захисту інформації.

6. Політика інформаційної безпеки держави і підприємства.

7. Законодавчі заходи України щодо забезпечення захисту інформації.

8. Безпека та система дозволів. Кодування та шифрування інформації.

9. Типи та класифікацію антивірусних програм і програм архівації даних.

10.Поняття про електронний цифровий підпис, технічне, організаційне, правове забезпечення електронного цифрового підпису.

11.Комп’ютерна безпека в Інтернет.

Практичне завдання

Тема: Програми архіватори. Програми по виявленню вірусів та їх можливості.

Мета: Мати уявлення про архівування файлів та засоби засобами обслуговування комп‘ютера. Познайомитись з антивірусними програмами, засобами виявлення та “лікування” ПК.

Завдання:Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Проаналізувати та дати оцінку програмам архаторів та антивірусних програмам які існують на сучасному ринку програм. Провести дослідження стиснення файлів різного типу за допомогою програм архіваторів. Виконати індивідуальне завдання і описати у звіті.

Література 17,33,38,39

 

Тема 4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами

План

1. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

2. Можливості текстового редактора Word for Windows.

3. Склад та функції головного меню, палітра інструментів.

4. Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

5. Базові операції та прийоми роботи з текстами у текстовому процесорі Microsoft Word.

6. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

Практичне завдання

Тема: Текстовий процесор MS Word (ТП). Форматування об’єктів тексту та графічних об’єктів. Створення електронної книги засобами Word

Мета: Визначити всі електроно-чутливі елементи екранної сторінки ТП WORD.Дослідити меню ТП Word. Поглибити навички щодо роботи з текстами. Придбати навички роботи автоматизації інформації для створення електронної книги засобами Word

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.

Література 4,17,20,27,33,44,45

 

 

Тема 5.Системи обробки табличних даних

План

1. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їх застосування в економіці для виконання розрахунків і створення документів.

2. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні її елементи . Типи даних в ЕТ. Оформлення даних. Форматування.

3. Структурування робочої сторінки. Основи організації інформації та роботи з програмою. Типи адресації. Імена у формулах. Пошук помилок у формулах.. Введення та редагування даних. Робота з областями.

4. Автоматичне заповнення. Пошук та заміна. Контроль правильності.

5. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій. Типи діаграм та їх призначення.

6. Технології розв‘язування завдань за допомогою табличного процесора Місrosoft Еxcel. Управління процесом обчислень.

Практичне завдання

Тема:Введення даних в робочу книгу. Списки автозаповнення. Оформлення таблиць. Майстер функцій.

Мета: Поглибити навички з правилами запису даних в таблиці, роботи з списками Автозаповнення. Поглибити навички роботи з "Майстер функцій".Ознайомитись з принципами налагодження інтерфейсу користувача, інструментами спеціального форматування робочих книг, графічними можливостями, робота з картами різної місцевості.

Завдання: Робота з списками, фільтрами, підведення підсумків, групувань і розрахунків. Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.

Практичне завдання

Тема: Майстер "сводных таблиц". Застосування Excel при рішенні фахових завдань. Робота з макросами. Створення функції користувача. Підсистеми для аналізу даних ("підбір параметру", "таблиці підстановки", "пошук рішення", "зведені таблиці", "сценарії", консолідація даних", "структуровані таблиці")

Мета: Набути навичок обробки даних з використанням "сводных таблиц". Придбати навички роботи по використанню ТП Excel для рішення облікових задач.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання. Розробити діалогове вікно для підрахунку функцій засобами ТП MS Excel.

Література 17,33,38,39

 

 

Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

План

1. Бази даних та системи керування базами даних.

2. Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

3. Характеристика реляційних баз даних, типи відношень між ними.

4. Поняття про нормалізацію і оптимізацію баз даних.

5. Загальна характеристика, класифікація та функції систем управління базами даних (СУБД).

6. Основні можливості СУБД Access. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access

7. Графічний інтерфейс, структура вікна, меню, панелі інструментів СУБД

8. Властивості полів, типи даних, ключі та індекси.

9. Проектування бази даних. Зв’язування таблиць.

10.Проектування та використання запитів, форм.

11.Засоби обміну даними між Access та Excel.

12.Співдружність баз даних, які розроблені на різних платформах.

13.Запити SQL, їх використання.

Практичне завдання

Тема: Створення та заповнення бази даних. Введення та перегляд даних за допомогою форм. Формування запитів і звітів

Мета: Засвоїти методику роботи з СУБД Access Поглибити навички створювати бази даних в СУБД Access та виконувати елементарні дії з нею. Засвоїти методику формування запитів і звітів.Засоби обміну даними між Access та Excel.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.

Практичне завдання

Тема: Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних. Формування складних запитів Створення складних форм і звітів

Мета: Засвоїти навички формувати складні запити в СУБД Access. Засвоїти методику створення складних форм і звітів в СУБД Access.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.Розробити кнопкову форму–меню.

Література 5,11, 8,15,16,23,33,42,44

 

 

Тема 7. Основи офісного програмування

План

1. Основні засоби та можливості Visual Basic for Application (VBA).

2. Структури керування в (VBA). Основні елементи і об'єкти.

3. Елементи керування і форми користувача.

4. Сценарії і визначення структури даних.

5. Програмування обчислювальних процесів в середовищі VBA.

6. Використання мови VBA для розв'язання економічних задач.

7. Макропрограми.

8. Засоби макропрограмування в середовищі MS Windows.

9. Створення функцій користувача та процедур.

10.Створення екранних форм для ведення діалогу.

 

Практичне завдання

Тема: Visual Basic for Application (VBA). Складання та виконання програм в середовищі VBA.

Мета: Набути навичок програмування в середовищі VBA.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.Розробити форму і меню користувача відповідно до індивідуального завдання.

Література 6,7,14,17,19,27,34,44,49

 

 

Тема 8. Мережеві технології

План

1. Передумови створення комп‘ютерних мереж.

2. Класифікація комп'ютерних мереж.

3. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

4. Програмне та апаратне забезпечення локальних комп‘ютерних мереж.

5. Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції ОС.

6. Поняття про технологію розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

7. Огляд, характеристика та перспективи розвитку локальних комп‘ютерних мереж.

8. Історія виникнення Internet . Основні терміни.

9. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі.

10.Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості; сайти та їх різновиди;мовні засоби Internet.

11.Структура доменної системи. Адресація у мережі Internet .

12. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet,функції, технологія їх застосування.

13.Поштова програма Outlook Express .

14.Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 

Практичне завдання

Тема:. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж. Основні відомості про методи та процедури обміну данимиТехнології розподіленої обробки даних. Доступ до систем використання спільних ресурсів. Обмін інформацією і пошук інформації в локальній мережі.

Мета:. Набути вмінь і навичок роботи в локальній комп`ютерній мережі: доступу до баз даних інформаційних систем; використання спільних ресурсів для роботи з інформацією.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Виконати обмін і пошук інформації згідно з індивідуальним завданням.

Практичне завдання

Тема: Глобальна співдружність комп`ютерних мереж Internet. Способипідключення комп‘ютера до мережі Internet. Електронна пошта.Пошук інформації в мережі. Електронні бібліотеки.

Мета: Набуття вмінь роботи в комп‘ютерній мережі Internet. Уміти вести пошук інформації в мережі Internet і в електронних бібліотеках.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Виконати пошук інформації згідно з індивідуальним завданням. Дати характеристику мереженим пристроям та засобам комунікації. Скласти топологічну схему локальної комп‘ютерної мережі лабораторії впровадження інноваційних технологій НУДПСУ.

 

Література 25,26,28,32,40,47,50,52

 

 

Тема 9. Застосування Internet в економіці

План

1. Державні інформаційні ресурси України в Інтернет

2. Характеристика та можливості інформаційних систем у бізнесі. Види послуг. Доступ до інформації.

3. Електронна комерція. Електронні гроші. Мережні технології у банківській системі.

4. Центри інформаційної підтримки бізнес-діяльності. Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

5. Бізнес-системи в Україні. Реклама в мережі Інтернет

6. Web дизайн. Мови HTML.

7. Технології створення Web – сторінок.

8. Стилеві оформлення Web сторінки.

9. Платіжні системи в електронній комерції.

10.Автоматизація платежів.

11.Віртуальна корпорація та біржові операції через Інтернет

Література 25,26,28,32,40,47,50,52

Практичне завдання

Тема: Використання комп’ютерної техніки в економіці і менеджменті. Пошук інформації на міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів.

Мета: Уміти вести пошук необхідної інформації на серверах міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів. Мати уявлення про міжнародні інформаційні системи у бізнесі і банківські технології в Інтернет.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Виконати пошук інформації згідно з індивідуальним завданням.

Практичне завдання

Тема: Створення Web-сторінки.

Мета: Уміти створювати Web-сторінки сучасними засобами (Front-Page, MS Publisher).

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Створити власну WEB– сторінки за матеріалами з предмету.

Література 25,26,28,32,40,47,50,52

 

 

Тема 10. Експертні і навчальні системи

План

1. Загальні поняття про експертні системи.

2. Основні компоненти експертної системи. База знань.

3. Характеристика та можливості навчальних інформаційних систем.

4. Стан та тенденції розвитку штучного інтелекту.

5. Напрямки досліджень штучного інтелекту.

6. Системи підтримки прийняття рішень.

7. Навчальні системи. Дистанційна освіта.

8. Експертні системи в оподаткуванні.

Практичне завдання

Тема:Експертна система та її використання для аналізу фінансового стану підприємства (або експертна система по податковому законодавству в Україні).

Мета: Уміти створювати прогноз на підставі аналізу даних за допомогою експертних систем. Мати поняття про прогнозування.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Виконати індивідуальне завдання.

Література 26,35,44,47,50

 

 

Тема 11. Перспективи розвитку інформаційних технологій

План

1. Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

2. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

3. Технологія створення презентацій . Види презентацій Реалізація новітніх інформаційних технологій для розв’язування фахових завдань у галузі економіки, обліку, фінансів.

4. Характеристика комп'ютерних технологій, які використовуються в системі ДПА України.

 

Практичне завдання

Тема:Використання комп’ютерної техніки в економіці і менеджменті. Пошук інформації на міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів. Microsoft PowerPoint. Типи презентацій.

Мета: Мати уявлення про міжнародні інформаційні системи у бізнесі і банківські технології в Інтернет. Поглибити вміння та навички щодо створення презентацій.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Створити власну презентацію

Література 26,35,44,47,50


Контрольні питання з дисципліни

1. Джерела і передумови виникнення інформатики. Особливості економічної інформатики.

2. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки. Класифікація та покоління ЕОМ.

3. Особливості персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

4. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

5. Дані як джерело інформації: категорії та структура. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

6. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

7. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

8. Схеми алгоритмів типових обчислювальних процесів.

9. Уніфікація подання даних в ПК. Одиниці вимірювання та збереження даних.

10.Базова апаратна конфігурація ПК: загальні відомості, структура; призначення і функції її складових.

11.Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК .

12.Основні типи, призначення та технічні характеристики пристроїв, які розташовані на материнській платі: процесора, шини, оперативного та постійного запам‘ятовуючих пристроїв.

13.Основні відомості про периферійні пристрої комп'ютера.

14.Програмне забезпечення ПК: призначення, загальні поняття. Структура програмного забезпечення.

15.Класифікація та призначення службових програмних засобів. Огляд ОС та сервісних програм.

16.Класифікація та призначення прикладних програмних засобів.

17.Операційні системи. Функції ОС.

18.Поняття файлу та файлової системи . Мова команд.

19.Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

20.Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

21.Склад Робочого столу. Функції Головного меню. Функція папки Мой компьютер.

22.Структура типового вікна. Робота з файлами, каталогами, дисками в ОС Windows. Засоби навігації: програма Проводник. Створення “ярликів”.

23.Службові програми. Форматування дисків.

24.Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера.

25.Архіватори даних.

26.Комп’ютерні віруси та інші руйнівні програми. Засоби виявлення та знешкодження вірусів.

27.Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

28.Можливості текстового редактора Word for Windows.

29.Склад та функції головного меню, палітра інструментів.

30.Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

31.Базові операції та прийоми роботи з текстами у текстовому процесорі Microsoft Word. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

32.Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

33.Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

34.Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

35.Характеристика засобів управління даними в ТП Еxcel.

36.Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управління розв‘язку фахових задач.

37.Загальні поняття про базу даних (БД), різновиди БД; елементи та структуру найпростішої бази даних, її проектування.

38.Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

39.Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

40.Проектування запитів. Типи запитів. Використання запитів.

41.Проектування форм. Технологія побудови екранних форм.

42.Проектування звітів. Обчислення у звітах.

43.Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управління розв‘язку фахових задач.

44.Основи програмування в середовищі VBA: типи даних.

45.Основи програмування в середовищі VBA: способи оголошення типів змінних.

46.Основи програмування в середовищі VBA: поняття змінної. Правила для імен змінних.

47.Основи програмування в середовищі VBA: стандартні типи функцій. Приклади

48.Основи програмування в середовищі VBA: програмування лінійних обчислювальних процесів.

49.Основи програмування в середовищі VBA: програмування розгалужених обчислювальних процесів. Поняття умовного оператора.

50.Основи програмування в середовищі VBA: програмування циклічних процесів.

51.Класифікація комп'ютерних мереж.

52.Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютерних мереж.

53.Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

54.Характеристика мережного програмного забезпечення та мережевих пристроїв і засобів комунікацій.

55.Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції мережних ОС.

56.Поняття про технології розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

57.Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі. Основні терміни.

58.Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості.

59.Засоби підключення до мережі.

60.Сервіси мережі Internet.

61.Структура доменної системи.Адресація у мережі Internet.

62.Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet,

63.функції, технологія їх застосування.

64.Програми електронної пошти.Відправка файла електронною поштою.

65.Всесвітня павутина World Wide Web (WWW) як важливий компонент інформаційних ресурсів, її призначення та можливості.

66.Поняття броузера. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

67.Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

68.Загальні поняття про експертні системи.

69.Архітектура експертної системи реального часу.

70.Основні компоненти експертної системи. База знань.

71.Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

72.Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

73.Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

74.Технологія створення презентацій. Види презентацій.


РћСЃРЅРѕРІРЅС–

1. Пушкар О. Інформатика та комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології.-К.:Академія,2001.-693с.

2. Березин С.В., Раков С.В. Internet у вас дома СПб.: БХВ-Петербург,2000.-350с.

3. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем: Учебник для вузов:–СПб.:Питер,2001.– 384с.

4. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах: – СПб.: БЧВ-Санкт-Петербург, 2000. – 336с.

5. Денисов А. Интернет: Самоучитель.– СПб.: Питер,2002. – 800с.

6. Джексон П.Введение в экспертные системы.– СПб.:Вильямс,2001.-622c.

7. Дьяконов В.П.,Internet: Учебник.-2-е изд.- М.: ДМК Пресс, 2000.- 416 с.

8. Іванов Є.О., Матвієнко В.Т., Попов Ю.Д. Основи роботи із системою Microsoft Excel. -К.: РВЦ "Київський університет", 2000. –80с.

9. Каратыгин С.А. Тихонов А.Ф., Тихонова Л.Н. Робота в Visual FoxPro на примерах. – М.: БИНОМ. 2001. – 512с.

 

Додаткові

1. Ковтанюк Ю.С.,Соловьян С.В. Самоучитель работы на персональном компьютере.–К.:Юниор,2001.–560с.

2. Левин А. Ш. Начинаем с Windows: Самоучитель работы на компьютере. –2-е изд. –СПб.:Питер,2003.– 704с.

3. Новиков Ю.Н.,Новиков Д.Ю.,Черепанов А.С. Компютеры ,сети,Интернет. Энциклопедия.– СПб.:Питер.– 2003.– 832с.

4. Попов В. Практикум по Интернет технологиям. СПб.:Питер – 2002.- 480 с.

5. Пушкар О. Інформатика та комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології.-К.:Академія,2001.-693с.

6. Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика: Универсальный курс . – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 480с.

7. Симонович С., Евсеев Г., Алексев А. Общая информатика. – М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 1998. – 592с.

8. Симонович С. В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов..– СПб.:Питер, 2003.– 640с.

9. Успенский И. Энциклопедия.Интернет–Бизнес.– СПб.: Питер, 2001.- 432c.

10. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office.–К.:Юниор,2001.–296c.

11. Шалин П. А. Windows XP:Энциклопедия.– СПб.:Питер, 2003.– 688с.

12. Шапошников И.В.Самоучитель HTML 4.–СПб.:БХВ-Петербург, 2001.-320с.

13. Экономическая информатика (под редакцией П.В. Конюховского, Д.Н. Колесова) - СПб.: Питер, 2001. –210с.


Інформаційні ресурси Internet

1. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

2. Бібліотека ВР України http://w

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...