Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для підготовки молодших спеціалістів

За напрямом « Економіка і підприємництво»

 

 

Вінниця – 2012


Програма з навчальної практики «Економічна інформатика» складена на основі навчального плану, затвердженого в 2009 році.

 

Автори Л.В.Дубчак , ст.викладач КФЕК НУДПСУ

В.Ю. Свириденко, ст. викладач КФЕК НУДПСУ

Л.І. Іванова, ст. викладач КФЕК НУДПСУ

В.С. Солоп , викладач КФЕК НУДПСУ

Л.В. Волинець, викладач ВВ КФЕК НУДПСУ

 

Рецензент В.І. Волинець, к.т.н., доцент

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової

комісії природничо-математичних наук

(комп‘ютерні науки)

протокол № ____ від "___"_________200 р.

Голова циклової комісії _____________ С.В. Дембіцька

 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом Ожаровська С.В.

 

ЗМІСТ

Передмова.. 4

Режим практики.. 6

Техніка безпеки при роботі з ПК.. 8

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТУДЕНТІВ НА ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ……………………………………………………………………….6

Оформлення та захист звіту про практику9...…………………..9

Зміст навчальної дисципліни.. 11

Тема 1. Теоретичні основи економічної інформатики. 12

Тема 2. Системне забезпечення інформаційних процесів. 12

Тема 3. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації 13

Тема 4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. 14

Тема 5. Системні обробки табличних даних. 14

Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. 15

Тема 7. Основи офісного програмування. 16

Тема 8. Мережеві технології 17

Тема 9. Застосування Internet в економіці 18

Тема 10. Експертні і навчальні системи. 19

Тема 11. Перспективи розвитку інформаційних технологій. 19

Контрольні питання з дисципліни.. 21

Рекомендована література.. 24

Інформаційні ресурси Internet. 25


Передмова

 

Актуальність і зміст дисципліни

Економічна інформатика покликана для формування широкого світогляду в інформаційній сфері та оволодінні інформаційною культурою, та вміння цілеспрямовано працювати з інформацією, професійно використовувати її для отримання, обробки та передачі комп’ютерних інформаційних технологій і відповідні її технічні та програмні засоби. Розвиток економічних інформаційних систем є одним із головних елементів управління економікою країни. Інформаційні системи і комп’ютерні технології використовуються в усіх сферах людської діяльності. Їх застосування відіграє дуже важливу роль у розвитку та модернізації податкової системи України.

Економічна практика призначена для оволодіння майбутніми молодшими спеціалістами економічного напрямку фундаментальними основами знань з комп‘ютерних технологій на базі яких відбувається подальше вивчення спеціальних дисциплін, пов’язаних з фаховою діяльністю.

У результаті проходження практики студент повинен набути знання з теорії і практики використання сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць, експертних і навчальних систем, локальних і глобальних комп‘ютерних мереж і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень. Програма економічної практики охоплює достатній обсяг матеріалу, який дозволяє підготувати моловших спеціалістів належного рівня.

Мета практики полягає у закріплені отриманих теоретичних знань з економічної інформатики, надбанні практичних навичок використання сучасних комп’ютерних технологій обробки економічної інформації. Економічна практика - дати студентам знання:

- з теоретичних основ принципів побудови і функціонування сучасних та перспективних обчислювальних машин (hardware);

- принципів організації обчислювальних процесів на персональних комп‘ютерах і основ їх алгоритмізації (algorithm);

- з основ сучасного програмного забезпечення (software) персональних комп‘ютерів;

- виробити вміння і навички для застосування сучасних програмних продуктів у майбутній фаховій діяльності, орієнтуватися у складних комп'ютерних мережах.

Завдання практики полягає у тому, щоб навчити студента системі прийомів і методів роботи з апаратними та програмними засобами, щоб кожен з них отримав практичні вміння і навички роботи на сучасних персональних комп‘ютерах для реалізації при­кладних завдань.

Вимоги до знань і вмінь студентів

Критерії оцінки успішності повинні відповідати найбільш важливим вимогам до знань студентів:

1. Знання фактів, явищ. Вірне, науково достовірне їх пояснення.

2. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при пояснені нових фактів, розв‘язуванні різних питань і виконанні практичних завдань.

3. Максимальна ясність, точність думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх.

4. Знання повинні мати практичну значимість: застосування їх безпосередньо на комп‘ютері.

 

Після проходження комп’ютерної практики студент повинен знати:

1. Апаратне та програмне забезпечення ПК.

2. Призначення і типи операційних систем та їх сервісних оболонок.

3. Засоби автоматизованого обслуговування ПК.

4. Системи обробки інформації.

5. Захист інформації та програмних продуктів.

6. Мультимедійні технології.

7. Технології використання комп’ютерних мереж.

Після проходження комп’ютерної практики студент повинен уміти:

1. Вибрати потрібне апаратне і програмне забезпечення ПК.

2. Створити потрібне робоче середовище при користуванні ОС WINDOWS.

3. Створити текстовий документ, таблицю, графічний документ.

4. Створити просту базу даних.

5. Користуватися мультимедійними програмами.

6. Вміти подорожувати по мережі INTERNET.

7. Користуватися засобами автоматизованої обробки документів.

8. Вміти захищати власні документи та програмні продукти.

 

Для виконання завдань дисципліни, уніфікованого підходу щодо їх змісту, обсягу та загальних вимог до знань і вмінь студентів складений НМКД, який містить:

1. Тему, основну мету та рекомендації щодо змісту завдань для лабораторних робіт.

2. Рекомендації та завдання щодо самостійної роботи.

3. Рекомендації щодо форм та засобів контролю знань студентів.

4. Рекомендації по оформленню залікового звіта .

5. Список рекомендованих джерел.

 

НМКД базується на знаннях, які отримані студентами при вивченні дисциплін «Інформатика і комп’ютерна техніка». Знання, отримані студентами з даного курсу, згідно з вимогами сьогодення, повинні використовуватися при написанні курсових робіт, звітів та в майбутній фаховій діяльності.

 

Міжпредметні зв’язки

1. Основи інформатики та ОТ.

2. Інформатика та КТ.

3. Вища математика.

4. Бухгалтерський облік.

5. Державні фінанси.

6. Економіка підприємств.

 

Обов'язки та права студентів на період проходження практики

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

- до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів ;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

- забезпечити збір необхідного фактичного матеріалу для написання звіту про практику;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- у визначений термін подати звіт з опрацьованих тем;

- по закінченні практики здати готовий звіт на рецензування;

- вчасно захистити звіт перед комісією в строк, встановлений кафедрою.

Студент, котрий не виконав програму практики, а також в разі незадовільної оцінки при захисті звіту про проходження практики, відраховується з коледжу на загальних підставах.

Повторне проходження практики оплачується студентом згідно з кошторисом, затвердженим керівником Вінницького відділення КФЕК НУДПСУ та керівником практики.

 

Режим практики

У відповідності донавчального плану підготовки молодших спеціалістів за напрямом «Економіка і підприємництво», студенти другого курсу у 4 семестрі проходять економічну практику в комп’ютерному класі Вінницького відділення КФЕК НУ ДПСУ. Комп’ютерні класи лабораторії оснащені ПК. Кожний створює папку зі своїм прізвищем. В папці студент повинен зберігати виконані індивідуальні завдання та файл, в якому складає звіт по практиці.

Термін практики 2 тижня. Кожен день студент повинен відпрацювати 6 академічних годин (3 пари). Групи поділяються на підгрупи. Кожному студенту надається окреме робоче місце оснащене ПК. Робота з літературою та теоретичні питання з відповідних тем виносяться на самостійне опрацювання. Під час практики студенти виконують індивідуальне завдання під керівництвом викладача за варіантами.

Студент зобов’язаний:

- перед початком практики з’явитись на інструктивні збори студентів, що готуються до практики, і отримати програму практики, індівідуальні завдання та іншу необхідну документацію;

- безпосередньо перед початком практики пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці і суворо дотримуватися його вимог підчас проходження практики;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку студент несе особисту відповідальність;

- виконувати завдання керівника практики;

- засвоїти питання, передбачені програмою практики, і викласти результати у формі звіту.


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...