Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спеціальності 5.050104 «Фінанси», 5.050111 «Бухгалтерський облік»

№ п/п Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Практичні заняття Індивідуально-консультативна робота Самостійна робота
Рў.1 Теоретичні РѕСЃРЅРѕРІРё економічної інформатики      
Рў.2 Системне забезпечення інформаційних процесів      
Рў.3 Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації      
Рў.4 Програмні засоби роботи Р·С– структурованими документами      
Рў.5. Системи РѕР±СЂРѕР±РєРё табличних даних      
Рў.6 Програмні засоби роботи Р· базами та сховищами даних      
Рў.7. РћСЃРЅРѕРІРё офісного програмування      
Рў.8 Мережеві технології      
Рў.9 Застосування Internet РІ економіці      
Рў.10 Експертні С– навчальні системи      
Рў.11 Перспективи розвитку інформаційних технологій      
Разом РіРѕРґРёРЅ Р· РєСѓСЂСЃСѓ      

Зміст навчальної дисципліни

 

Тема 1. Теоретичні основи економічної інформатики

План

1. Особливості економічної інформатики.

2. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

3. Дані як джерело інформації. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

4. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

Практичне завдання

Тема: Алгоритми типових обчислювальних процесів.

Мета: Навчитись складати схеми алгоритмів для розв‘язку економічних задач.

Завдання:Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Скласти блок-схему алгоритму згідно індивідуального завдання

Література 17,33,38,39

 

Тема 2. Системне забезпечення інформаційних процесів

План

1. Базова конфігурація ПК: загальні відомості, структура, призначення і функції складових.

2. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК (материнської плати, носіїв інформації, тощо) їх експлуатаційні та технічні характеристики.

3. Поняття програмного забезпечення (soft-ware). Класифікація. Базове програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення.

4. Операційні системи. Функції ОС.

5. Операційна система MS-DOS. Призначення основних команд MS-DOS для роботи з каталогами і файлами та вміти ними користуватися.

6. Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

7. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

8. Службові програми. Форматування дисків. Тестування та корекція дисків. Оптимізація файлової системи. Відновлення знищеної інформації.

9. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера. Описати принцип роботи майстра обслуговування комп‘ютера.

10.Мереживі операційні системи, їх можливості та характеристики.

11.Сучасне програмне забезпечення, ії використання у фаховій сфері.

Практичне завдання

Тема: Базова конфігурація комп'ютера. Основні пристрої комп'ютера та їх характеристики. Клавіатура ПК. Одиниці вимірювання інформації. Зберігання інформації в ПК.

Мета: Ознайомитись з пристроями комп’ютерів та комп’ютерних класів. Ознайомитись і закріпити призначення клавіш методом дослідження. Навчитись визначати об’єм який займає певна інформація в комп’ютері та оволодіти засобами збереження.

Завдання:Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Скласти прайс базової конфігурації ПК.Скласти конфігурацію комп’ютера для дома і для офісу за допомогою дослідження літературних джерел.

Практичне завдання

Тема: Програмне забезпечення ПК.Операційна система Microsoft Windows.

Мета: Набути вмінь та навичок роботи з операційною системою Windows, пошуковою системою, засобами обслуговування ПК, налагодження інтерфейсу.

Завдання:Описати у звіті питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання і описати у звіті.

Література 3,18,21,22,24,29,30,36,43,46,48,51

 

Тема 3. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації

План

1. Поняття комп’ютерних вірусів. Класифікація, види вірусів.

2. Сучасні антивірусні програмні засоби.

3. Поняття стиснення інформації. Методи і засоби стиснення.

4. Сучасні програмні засоби стиснення та їх можливості.

5. Проблеми захисту інформації.

6. Політика інформаційної безпеки держави і підприємства.

7. Законодавчі заходи України щодо забезпечення захисту інформації.

8. Безпека та система дозволів. Кодування та шифрування інформації.

9. Типи та класифікацію антивірусних програм і програм архівації даних.

10.Поняття про електронний цифровий підпис, технічне, організаційне, правове забезпечення електронного цифрового підпису.

11.Комп’ютерна безпека в Інтернет.

Практичне завдання

Тема: Програми архіватори. Програми по виявленню вірусів та їх можливості.

Мета: Мати уявлення про архівування файлів та засоби засобами обслуговування комп‘ютера. Познайомитись з антивірусними програмами, засобами виявлення та “лікування” ПК.

Завдання:Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Проаналізувати та дати оцінку програмам архаторів та антивірусних програмам які існують на сучасному ринку програм. Провести дослідження стиснення файлів різного типу за допомогою програм архіваторів. Виконати індивідуальне завдання і описати у звіті.

Література 17,33,38,39

 

Тема 4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами

План

1. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

2. Можливості текстового редактора Word for Windows.

3. Склад та функції головного меню, палітра інструментів.

4. Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

5. Базові операції та прийоми роботи з текстами у текстовому процесорі Microsoft Word.

6. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

Практичне завдання

Тема: Текстовий процесор MS Word (ТП). Форматування об’єктів тексту та графічних об’єктів. Створення електронної книги засобами Word

Мета: Визначити всі електроно-чутливі елементи екранної сторінки ТП WORD.Дослідити меню ТП Word. Поглибити навички щодо роботи з текстами. Придбати навички роботи автоматизації інформації для створення електронної книги засобами Word

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.

Література 4,17,20,27,33,44,45

 

 

Тема 5.Системи обробки табличних даних

План

1. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їх застосування в економіці для виконання розрахунків і створення документів.

2. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні її елементи . Типи даних в ЕТ. Оформлення даних. Форматування.

3. Структурування робочої сторінки. Основи організації інформації та роботи з програмою. Типи адресації. Імена у формулах. Пошук помилок у формулах.. Введення та редагування даних. Робота з областями.

4. Автоматичне заповнення. Пошук та заміна. Контроль правильності.

5. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій. Типи діаграм та їх призначення.

6. Технології розв‘язування завдань за допомогою табличного процесора Місrosoft Еxcel. Управління процесом обчислень.

Практичне завдання

Тема:Введення даних в робочу книгу. Списки автозаповнення. Оформлення таблиць. Майстер функцій.

Мета: Поглибити навички з правилами запису даних в таблиці, роботи з списками Автозаповнення. Поглибити навички роботи з "Майстер функцій".Ознайомитись з принципами налагодження інтерфейсу користувача, інструментами спеціального форматування робочих книг, графічними можливостями, робота з картами різної місцевості.

Завдання: Робота з списками, фільтрами, підведення підсумків, групувань і розрахунків. Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.

Практичне завдання

Тема: Майстер "сводных таблиц". Застосування Excel при рішенні фахових завдань. Робота з макросами. Створення функції користувача. Підсистеми для аналізу даних ("підбір параметру", "таблиці підстановки", "пошук рішення", "зведені таблиці", "сценарії", консолідація даних", "структуровані таблиці")

Мета: Набути навичок обробки даних з використанням "сводных таблиц". Придбати навички роботи по використанню ТП Excel для рішення облікових задач.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання. Розробити діалогове вікно для підрахунку функцій засобами ТП MS Excel.

Література 17,33,38,39

 

 

Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

План

1. Бази даних та системи керування базами даних.

2. Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

3. Характеристика реляційних баз даних, типи відношень між ними.

4. Поняття про нормалізацію і оптимізацію баз даних.

5. Загальна характеристика, класифікація та функції систем управління базами даних (СУБД).

6. Основні можливості СУБД Access. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access

7. Графічний інтерфейс, структура вікна, меню, панелі інструментів СУБД

8. Властивості полів, типи даних, ключі та індекси.

9. Проектування бази даних. Зв’язування таблиць.

10.Проектування та використання запитів, форм.

11.Засоби обміну даними між Access та Excel.

12.Співдружність баз даних, які розроблені на різних платформах.

13.Запити SQL, їх використання.

Практичне завдання

Тема: Створення та заповнення бази даних. Введення та перегляд даних за допомогою форм. Формування запитів і звітів

Мета: Засвоїти методику роботи з СУБД Access Поглибити навички створювати бази даних в СУБД Access та виконувати елементарні дії з нею. Засвоїти методику формування запитів і звітів.Засоби обміну даними між Access та Excel.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.

Практичне завдання

Тема: Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних. Формування складних запитів Створення складних форм і звітів

Мета: Засвоїти навички формувати складні запити в СУБД Access. Засвоїти методику створення складних форм і звітів в СУБД Access.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.Розробити кнопкову форму–меню.

Література 5,11, 8,15,16,23,33,42,44

 

 

Тема 7. Основи офісного програмування

План

1. Основні засоби та можливості Visual Basic for Application (VBA).

2. Структури керування в (VBA). Основні елементи і об'єкти.

3. Елементи керування і форми користувача.

4. Сценарії і визначення структури даних.

5. Програмування обчислювальних процесів в середовищі VBA.

6. Використання мови VBA для розв'язання економічних задач.

7. Макропрограми.

8. Засоби макропрограмування в середовищі MS Windows.

9. Створення функцій користувача та процедур.

10.Створення екранних форм для ведення діалогу.

 

Практичне завдання

Тема: Visual Basic for Application (VBA). Складання та виконання програм в середовищі VBA.

Мета: Набути навичок програмування в середовищі VBA.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Виконати індивідуальне завдання.Розробити форму і меню користувача відповідно до індивідуального завдання.

Література 6,7,14,17,19,27,34,44,49

 

 

Тема 8. Мережеві технології

План

1. Передумови створення комп‘ютерних мереж.

2. Класифікація комп'ютерних мереж.

3. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

4. Програмне та апаратне забезпечення локальних комп‘ютерних мереж.

5. Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції ОС.

6. Поняття про технологію розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

7. Огляд, характеристика та перспективи розвитку локальних комп‘ютерних мереж.

8. Історія виникнення Internet . Основні терміни.

9. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі.

10.Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості; сайти та їх різновиди;мовні засоби Internet.

11.Структура доменної системи. Адресація у мережі Internet .

12. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet,функції, технологія їх застосування.

13.Поштова програма Outlook Express .

14.Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 

Практичне завдання

Тема:. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж. Основні відомості про методи та процедури обміну данимиТехнології розподіленої обробки даних. Доступ до систем використання спільних ресурсів. Обмін інформацією і пошук інформації в локальній мережі.

Мета:. Набути вмінь і навичок роботи в локальній комп`ютерній мережі: доступу до баз даних інформаційних систем; використання спільних ресурсів для роботи з інформацією.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Виконати обмін і пошук інформації згідно з індивідуальним завданням.

Практичне завдання

Тема: Глобальна співдружність комп`ютерних мереж Internet. Способипідключення комп‘ютера до мережі Internet. Електронна пошта.Пошук інформації в мережі. Електронні бібліотеки.

Мета: Набуття вмінь роботи в комп‘ютерній мережі Internet. Уміти вести пошук інформації в мережі Internet і в електронних бібліотеках.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Виконати пошук інформації згідно з індивідуальним завданням. Дати характеристику мереженим пристроям та засобам комунікації. Скласти топологічну схему локальної комп‘ютерної мережі лабораторії впровадження інноваційних технологій НУДПСУ.

 

Література 25,26,28,32,40,47,50,52

 

 

Тема 9. Застосування Internet в економіці

План

1. Державні інформаційні ресурси України в Інтернет

2. Характеристика та можливості інформаційних систем у бізнесі. Види послуг. Доступ до інформації.

3. Електронна комерція. Електронні гроші. Мережні технології у банківській системі.

4. Центри інформаційної підтримки бізнес-діяльності. Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

5. Бізнес-системи в Україні. Реклама в мережі Інтернет

6. Web дизайн. Мови HTML.

7. Технології створення Web – сторінок.

8. Стилеві оформлення Web сторінки.

9. Платіжні системи в електронній комерції.

10.Автоматизація платежів.

11.Віртуальна корпорація та біржові операції через Інтернет

Література 25,26,28,32,40,47,50,52

Практичне завдання

Тема: Використання комп’ютерної техніки в економіці і менеджменті. Пошук інформації на міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів.

Мета: Уміти вести пошук необхідної інформації на серверах міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів. Мати уявлення про міжнародні інформаційні системи у бізнесі і банківські технології в Інтернет.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Виконати пошук інформації згідно з індивідуальним завданням.

Практичне завдання

Тема: Створення Web-сторінки.

Мета: Уміти створювати Web-сторінки сучасними засобами (Front-Page, MS Publisher).

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Створити власну WEB– сторінки за матеріалами з предмету.

Література 25,26,28,32,40,47,50,52

 

 

Тема 10. Експертні і навчальні системи

План

1. Загальні поняття про експертні системи.

2. Основні компоненти експертної системи. База знань.

3. Характеристика та можливості навчальних інформаційних систем.

4. Стан та тенденції розвитку штучного інтелекту.

5. Напрямки досліджень штучного інтелекту.

6. Системи підтримки прийняття рішень.

7. Навчальні системи. Дистанційна освіта.

8. Експертні системи в оподаткуванні.

Практичне завдання

Тема:Експертна система та її використання для аналізу фінансового стану підприємства (або експертна система по податковому законодавству в Україні).

Мета: Уміти створювати прогноз на підставі аналізу даних за допомогою експертних систем. Мати поняття про прогнозування.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану.Виконати індивідуальне завдання.

Література 26,35,44,47,50

 

 

Тема 11. Перспективи розвитку інформаційних технологій

План

1. Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

2. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

3. Технологія створення презентацій . Види презентацій Реалізація новітніх інформаційних технологій для розв’язування фахових завдань у галузі економіки, обліку, фінансів.

4. Характеристика комп'ютерних технологій, які використовуються в системі ДПА України.

 

Практичне завдання

Тема:Використання комп’ютерної техніки в економіці і менеджменті. Пошук інформації на міжнародних і вітчизняних інформаційних центрів. Microsoft PowerPoint. Типи презентацій.

Мета: Мати уявлення про міжнародні інформаційні системи у бізнесі і банківські технології в Інтернет. Поглибити вміння та навички щодо створення презентацій.

Завдання: Описати у звіті з практики питання відповідно до плану. Створити власну презентацію

Література 26,35,44,47,50


Контрольні питання з дисципліни

1. Джерела і передумови виникнення інформатики. Особливості економічної інформатики.

2. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки. Класифікація та покоління ЕОМ.

3. Особливості персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

4. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

5. Дані як джерело інформації: категорії та структура. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

6. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

7. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

8. Схеми алгоритмів типових обчислювальних процесів.

9. Уніфікація подання даних в ПК. Одиниці вимірювання та збереження даних.

10.Базова апаратна конфігурація ПК: загальні відомості, структура; призначення і функції її складових.

11.Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК .

12.Основні типи, призначення та технічні характеристики пристроїв, які розташовані на материнській платі: процесора, шини, оперативного та постійного запам‘ятовуючих пристроїв.

13.Основні відомості про периферійні пристрої комп'ютера.

14.Програмне забезпечення ПК: призначення, загальні поняття. Структура програмного забезпечення.

15.Класифікація та призначення службових програмних засобів. Огляд ОС та сервісних програм.

16.Класифікація та призначення прикладних програмних засобів.

17.Операційні системи. Функції ОС.

18.Поняття файлу та файлової системи . Мова команд.

19.Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

20.Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

21.Склад Робочого столу. Функції Головного меню. Функція папки Мой компьютер.

22.Структура типового вікна. Робота з файлами, каталогами, дисками в ОС Windows. Засоби навігації: програма Проводник. Створення “ярликів”.

23.Службові програми. Форматування дисків.

24.Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера.

25.Архіватори даних.

26.Комп’ютерні віруси та інші руйнівні програми. Засоби виявлення та знешкодження вірусів.

27.Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

28.Можливості текстового редактора Word for Windows.

29.Склад та функції головного меню, палітра інструментів.

30.Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

31.Базові операції та прийоми роботи з текстами у текстовому процесорі Microsoft Word. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

32.Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

33.Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

34.Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

35.Характеристика засобів управління даними в ТП Еxcel.

36.Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управління розв‘язку фахових задач.

37.Загальні поняття про базу даних (БД), різновиди БД; елементи та структуру найпростішої бази даних, її проектування.

38.Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

39.Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

40.Проектування запитів. Типи запитів. Використання запитів.

41.Проектування форм. Технологія побудови екранних форм.

42.Проектування звітів. Обчислення у звітах.

43.Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управління розв‘язку фахових задач.

44.Основи програмування в середовищі VBA: типи даних.

45.Основи програмування в середовищі VBA: способи оголошення типів змінних.

46.Основи програмування в середовищі VBA: поняття змінної. Правила для імен змінних.

47.Основи програмування в середовищі VBA: стандартні типи функцій. Приклади

48.Основи програмування в середовищі VBA: програмування лінійних обчислювальних процесів.

49.Основи програмування в середовищі VBA: програмування розгалужених обчислювальних процесів. Поняття умовного оператора.

50.Основи програмування в середовищі VBA: програмування циклічних процесів.

51.Класифікація комп'ютерних мереж.

52.Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютерних мереж.

53.Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

54.Характеристика мережного програмного забезпечення та мережевих пристроїв і засобів комунікацій.

55.Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції мережних ОС.

56.Поняття про технології розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

57.Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі. Основні терміни.

58.Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості.

59.Засоби підключення до мережі.

60.Сервіси мережі Internet.

61.Структура доменної системи.Адресація у мережі Internet.

62.Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet,

63.функції, технологія їх застосування.

64.Програми електронної пошти.Відправка файла електронною поштою.

65.Всесвітня павутина World Wide Web (WWW) як важливий компонент інформаційних ресурсів, її призначення та можливості.

66.Поняття броузера. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

67.Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

68.Загальні поняття про експертні системи.

69.Архітектура експертної системи реального часу.

70.Основні компоненти експертної системи. База знань.

71.Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

72.Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

73.Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

74.Технологія створення презентацій. Види презентацій.


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-11

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...