Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Як можна змінити напрямок обертання ротора асинхронного однофазного двигуна?
змінити величину навантаження;

змінити величину напруги;

+змінити напрямок струму в пусковій або робочих обмотках;

змінити напрямок струму в пусковій і робочих обмотках разом

Л [1] с.316–319; Л [3] с.359–363

 

36. Номер ділянки механічної характеристики асинхронної машини, яка відповідає режиму двигуна:

№1 і №2;

+ №2;

№3;

№1 і №3

 

Л [1] с.274

37. В якому положенні повинен бути пусковий реостат Rп асинхронного двигуна з фазним ротором перед пуском двигуна?

виведений повністю;

+введений повністю;

посередині;

виведений частково

Л [1] с.290–294; Л [2] с.237–274; Л [3] с.338–340

 

Що таке ковзання?

+відносне відставання обертання ротора від обертового магнітного поля статора;

відношення потужності, яку споживає двигун, до потужності, яку віддає;

обертання магнітного поля статора;

відставання обертання магнітного поля статора від обертання ротора

Л [1] с.251; Л [3] с.292

 

Призначення індукційного регулятора?

перетворення механічної енергії в електричну;

регулювання частоти струму;

перетворення електричної енергії в механічну;

+регулювання напруги при навантаженні

Л [1] с.326–329; Л [3] с.354–357

 

Як виконується ступінчате регулювання частоти обертання ротора асинхронного двигуна?

зміною опору ротора;

зміною підведеної напруги;

+зміною числа пар полюсів;

зміною частоти

Л [1] с.294–305; Л [2] с.278–289; Л [3] с.341–344

Що необхідно зробити, щоб ротор трифазного асинхронного двигуна , який працює від однофазної мережі за допомогою конденсаторів, обертався в зворотному напрямку?

змінити величину підведеної напруги;

змінити величину ємності конденсаторів;

+під’єднати напругу з мережі до іншої фази двигуна , або конденсатори під’єднати до іншої фази;

змінити частоту мережі

Л [1] с.320–323; Л [3] с.363–364

 

42. Вираз трифазного асинхронного двигуна означає:

+ перенавантажувальна здібність;

кратність пускового моменту;

кратність пускового струму;

кратність мінімального моменту

Л [1] с.277

 

43. Зоною стабільної роботи асинхронного двигуна вважається ділянка на моментній характеристиці, яку позначено:

+ 0-2;

1-3;

2-3;

2-4

Л [1] с.279

 

44. Енергетична діаграма перетворення активної потужності в асинхронному двигуні має вигляд:

 

+1

Л [1] с.281

45.Вимірювальний трансформатор напруги працює в режимі:

холостого ходу;

+наближеному до холостого ходу;

короткого замикання;

наближеному до короткого замикання

Л [1] с.285

46.Вимірювальний трансформатор струму працює в режимі:холостого ходу;

наближеному до холостого ходу;

короткого замикання;

+наближеному до короткого замикання

Л [1] с.287

47. Допуск Державних стандартів на умову рівності напруги короткого замикання за паралельної роботи трансформаторів:

uк = 10%;

Δuк = 5%;

Δuк = 13%;

Δuк = 1%

Л [1] с.289

 

48. Допуск ДСТУ на умову рівності коефіцієнтів трансформації за паралельної роботи трансформаторів:

ΔК = 5%;

К = 0,5%;

ΔК = 10%;

ΔК = 1,0%

Л [1] с.291

 

49. Як змінюється напруга короткого замиканняuк%в разі збільшення номінальної напруги трансформаторів?

зменшується;

+збільшується;

залишається постійною;

не залежить від номінальної напруги трансформатора

Л [1] с.293

 

50. Як з’єднані обмотки трифазного трансформатора?

1- ; 2-Y; 3-Z

1- ; 2- Z; 3- Y

+1- Y; 2- ; 3-Z

1- Y; 2- Z; 3-

Л [1] с.220; Л [3] с.157–167

 

 

РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНІ

1. Встановіть відповідність між назвами електричних явищ та їх описом:

1. Реакція якоря А. Процес створення основного

магнітного потоку

2. Компенсація реакції якоря Б. Процес перемикання секцій

обмотки якоря з однієї

паралельної вітки на іншу

3. Збудження електричної машини В. Збільшення опору щіток,

зменшення е.р.с. в комутуючої

секції до нуля або

встановлення додаткових

полюсів

4. Комутація Г. Застосування компенсаційних

обмоток, встановлення щіток

на фізичної нейтралі або

збільшення повітряного

проміжку під головними

полюсами

5. Поліпшення комутації Д. Вплив магнітного поля якоря

на магнітне поле головних

полюсів

1А; 2Б; 3В;4Д;5Г

+1Д; 2Г; 3А;4Б;5В

1В; 2Г; 3А;4Д;5Б

1В;2А;3Д;4Б;5Г

Л [1] с.68; Л [3] с.7

 

2. Якщо проста петльова обмотка має такі дані Z = 17, 2р = 4,

у1 < τ , то перший частковий крок дорівнює:

+ 4

Л [1] с.124…126

 

3. Встановіть відповідність між назвами обмоток якоря МПС та їх розрахунковими формулами:

 

1. Проста петльова обмотка А. уk = ± m ; 2а = 2рm

 

2. Проста хвильова обмотка Б. уk = ± 1; 2а = 2р

3. Складна петльова обмотка В. ; 2а = 2m

4. Складна хвильова обмотка Г. ; 2а = 2

+1Б; 2Г; 3А;4В

1А; 2Г; 3В;4Б

1В; 2Г; 3А;4Б

1Г;2В;3Б;4А

Л [3] с.109

 

4. Якщо проста хвильова обмотка має такі дані Z = 29, 2р = 4,

у1 > τ , то перший частковий крок дорівнює:

 

+8

Л [1] с.123

5. Якщо число проводів обмотки якоря N = 360 шт., число пар полюсів р = 2, число паралельних віток а = 2, число обертів якоря 2000 хв-1, а магнітний потік Ф = 0,01 Вб, то е.р.с., яка індукується в обмотці якоря дорівнює:

 

360 В

+120 В

12 В

9 В

 

Л [1] с.146…147

 

6. Встановіть відповідність між реченнями та їх суттю

 

1. Фізичною нейтраллю називається А. Умовна лінія, яка

перпендикулярна осі

полюсів

2. Геометричної нейтраллю називається Б. Умовна лінія, яка

перпендикулярна

результуючому магнітному

потоку

3. Збільшення навантаження на генераторі В. Підсилення магнітного

призводить до потоку

 

4. Осердя полюсів призначені для Г. Зростання струму якоря

 

+1Б;2А;3Г;4В

1А;2Г;3В;4Б

1В;2Б;3А;4Г

1Г;2А;3Б;4В

Л [1] с.122

7. Як називається характеристика генератора, якщо вона описана функцією ІК = f( Iзб), при n = соnst , U = 0:

+короткого замикання;

холостого ходу;

зовнішня;

регулювальна

Л [1] с.145

8. Визначити струм генератора, якщо Rн = 19 Ом, Rя = 6 Ом, а U = 100 В:

15 А

10А

+4 А

Л [1] с.164; Л [3] с.113; Л [4] с.18

 

9. Встановіть відповідність між назвами обмоток МПС та їх позначенням в коробці затискачів:

 

 

1. Послідовна обмотка А. Я1 і Я2;

2. Паралельна обмотка Б. С1 і С2;

3. Обмотка якоря В. Д1 і Д2;

4. Обмотка додаткових полюсів Г. Ш1 і Ш2.

 

1А;2В;3Б;4Г

+1Б;2Г;3А;4В

1Г;2Б;3А;4В

1В;2А;3Б;4Г

Л [1] с.163

 

10. Встановіть відповідність між назвами трансформаторів та їх призначенням:

1. Силові трансформатори А. Для підключення

вимірювальних приладів.

2. Автотрансформатори Б. Для проведення зварювальних

робіт.

3. Поворотні трансформатори В. Для живлення силового і

освітлювального навантаження.

4. Вимірювальні трансформатори Г. В системах автоматичного

керування та

електромеханічних

обчислюваних пристроях.

5. Зварювальні трансформатори Д. Для запуску потужних

синхронних і асинхронних

двигунів, а також для

регулювання напруги в

невеликих межах.

1А;2Г;3В;4Д;5Б

1Г;2Б;3Д;4А;5В

+1В;2Д;3Г;4А;5Б

1Б;2В;3А;4Г;5Д

Л [1] с.158…159

 

11. Режим холостого ходу трансформатора визначається за умовою:

+струм навантаження дорівнює нулю;

струм в первинній обмотці дорівнює нулю;

до первинної обмотки підведена номінальна напруга;

частота струму в обмотках дорівнює номінальній величині

 

Л [1] с.354–361; Л [3] с.208

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08; просмотров: 2254

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...