Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


MS Access объектісіне не жатпайды?

Информатика 500

1. Информация мөлшері:

a) Берілген информацияны екілік кодтау үшін кажетті байттар мен биттердің санымен анықталады

2. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5)

a) 2,3;

3. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5)

a) 1,2.

4. Объектілердің біріңғай тұтас болып қарастырылатын кез-келген жиынтығын ... дейді

a) Жиын

5. Мына жиындардың ішінен өзара тең жиындарды табыңдар:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5)

a) 2,3;

6. Алгоритм ... деп аталатын басқару қызметші сөздерінің тізбектерінен тұрады:

a) Команда

7. Ең алғаш сандарды қоса алатын механикалық құрылғыны кім ойлап тапты?

a) Б. Паскаль

8. Граф дегеніміз:

a) Нүктелер мен сызықтардың жиынтығы

9. Логика – бұл...

a) адам ойлауының түрлері мен заңдары туралы, оның ішінде дәлелдеуге болатын пікірлердің заңдылықтары туралы ғылым

10. 1+0=? өрнектің нәтижесі неге тең?

a) 1

ТСР дегеніміз?

a) Транспорттық деңгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады

12.Кодтау – бұл...

a) Деректерді, олардың кодтық комбинациясымен теңестіру

13. Триггер – бұл...

a) компьютердің регистрінде екілік кодтың бір разрядын жадыда сенімді сақтау үшін кеңінен қолданылатын электрондық схема

14. Қолданушы интерфейсі дегеніміз...

a) Адам мен бағдарлама, бағдарлама мен адам арасындағы байланыс

15. Іске қосу (Пуск) командасы … ашады

a) Операциялық жүйенің бас мәзірін

16. Жиындарға қолданылатын амалдар:

a) қиылысу, айырма, декарттық көбейту, бөлу, біріктіру

17. Дұрыс пікірді белгіле

a) монитор — шығару құрылғысы

18. Дж. Фон Нейман былайша атақты

a) сандық есептеуіш машиналарын тұрғызудың негізгі принципін құрастырушы алғашқы электронды есептеуіш машинасын құрушы

19 Жиын дегеніміз...

a) обектілердің (заттардың) біріңғай тұтас болып қарастыратын кез келген жиынтығы

20. MS Excel. Қосындыны тапқанда ұяшықтар диапазоны келесі белгі арқылы жазылады

a) :

21. ДК –ның жедел жады туралы айтуға болады

a) бұл – ДК жұмысын жылдамдату үшін қолданылатын жад

22. Бульдік айнымалыларды сипаттау ұшін қандай алфавитті қолданады:

a) Латын

23. Информация мөлшерін өлшеуге қолданылмайтын бірлікті көрсетіңіз

a) мегагерц

24. Қабылдаушының аппаратына телеграмма қандай әліппе арқылы шифрланып жіберіледі?

a) Морзе

Транслятор дегеніміз не?

a) программаны /алгоримтді/ машина тіліне түрлендіретін программа

26. Access-те кесте құрудың тәсілдері

a) Конструктор , Кесте шебері (Мастер таблиц), Кесте режимінде

27. Презентация, реклама немесе видeоклип құру үшін …. программасы қолданылады

a) Power Point

28. Қандай пернелердің бірігуі объектіні ауыстыру буферінен алып қояды ?

a) Ctrl + V

29. Windows операциялық жүйесінде қайсы ат дұрыс?

a) ИДЗ.doc

30. Excel –де қатар орналаспай, әр жерде тұрған бірнеше бағананы толық белгілеп ерекшелеу үшін былай істеу керек:

a) Алғашқы бағананы ерекшелеп алып, Ctrl пернесін басулы күйде ұстап тұрып, қалған бағаналарды да біртіндеп ерекшелеп шығу бағаналарды да біртіндеп ерекшелеп шығу

31. Қандай жазу Excel –де формула деп саналады

a) =срзнач (А1:А2)

32. MS Excel Формула құрған кезде … сайманын пайдаланамыз

a) функция шебері

33. Операциялық жүйе --- ...

a) Тұтынушы мен ЭЕМ-ді байланыстыратын арнайы программалар тобы

Интерпретатор дегеніміз не?

a) проргамманың әр жолын жеке аударып орындайды

35. Компилятор – бұл...

a) барлық проргамманы бірден аударып компьютер зердесіне модуль түрінде сақтайды

36. Паскаль бағдарламасында абсолюттiк шама … функциясы көмегiмен жазылады

a) Abs

37. Паскаль бағдарламасында көбейту амалы ретінде қай символды қолдануға болады?

a) *

38. Мәтіндік редакторда абзацты жою үшін-

a) Абзацты ерекшелеп, DEL батырмасын басу

39. Реляциондық мәліметтер қорындағы анықталған объект жайлы толық мәліметтер жиыны - бұл:

a) кесте

40. WORD-та файл үнсіз қандай кеңейтілумен құрылады ?

a) .doc

41. Компьютерде аяқталмаған бағдарламалық өнімді орнату барысында толық жұмыс қосымшасы қалыптасады оны қалай айтады

a) дистрибутивті

42. Паскаль программасындағы логикалық айнымалылардың типі

a) boolean

43. Электрондық кестенің ұяшығы төмендегідей идентификацияланады

a) қатар мен бағананың қиылысуындағы ұяшықтың

атауын көрсету жолымен

44. Ms Excel мына арифметикалық операцияның қолдану мүмкін емес

a) \ (бүтін бөлу)

45. Мәліметтер қорымен жұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды

a) Ұяшық (клетка )

46. Деректерді сүзіп алу (фильтрлеу)

a) берілген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау

47. Шарттың нәтижесін тексеру нәтижесіне байланысты әрекеттер тізбегінде қарастырылған алгоритм

a) тармақталу құрылымды алгоритм

48. Программада жұмыс істеу кезінде мәні өзгермейтін мәліметтер

a) тұрақтылар

49. Компьютерді іске қосқан кезде жүктелетін, құрылғылар жұмысын және программалардың орындалуын бақылайтын, қолданушымен сұхбатты ұйымдастыратын программа қалай аталады

a) операциялық жүйелер

50. Excel-де $D5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады?

a) Аралас

51. Компьютерлік желіні пайдаланушылар арасында хабарларды қайта жіберу және сақтау құралдары:

a) электронды пошта

52. Қандай жағдайда тармақталу алгоритмі қолданылады?

a) Шарттарға байланысты кейбір операцияларды орындауда

53. Блок-схемада тіктөртбұрыш нені білдіреді?

a) мәліметтерді өңдейді

54. Тармақталу алгоритмі белгілі бір ……. байланысты орындалады.

a) шартқа

55. Паскаль бағдарламасында арифметикалық квадрат … функциясы көмегiмен жазылады

a) Sqrt

56. Бағдарламалау жүйесі дегеніміз – ол ...

a) бағдарламалау тілдеріне кіретін кітапхана, транслятор, құрастырушылар (компоновка), күйн келтіру (отладка) бағдарламалық құралдар жиынтығы

57. Операциялық жүйе дегеніміз не?

a) ДК жұмысын басқаратын программалар комплексі

58.Excel-де іргелес емес блоктарды ерекшелеу үшін ... пернесін қолданамыз:

a) Ctrl

Процессор дегеніміз не?

a) Көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын және компьютерде барлық есептеулер мен ақпарат өңдеу жұмыстарын жүргізетін электрондық микросхема

60. Екінші деңгейлі ЭЕМ базалық элементі

a) транзисторлар

61.Access-тегі деректерді баспаға шығаруға пайдаланатын құрал қалай аталады?

a) Есеп (Отчет)

62.Утилиттер-бұл:

a) Қосымша программалар

63. Операциялық жүйелерге мыналарды жазуға болады

a) MS DOS 6.2, Windows ХР, UNIX

64.Жергілікті желі конфигурациясы (байланыс схемасы) қалай аталады?

a) топология

Файл деген не?

a) дискіде атау берілген деректер жиынтығы

84. Windowsтың негізгі мәзірінің «Құжаттар» (Документы) мәзірінде не сақталады:

a) Қолданушы қолданған соңғы құжаттар

85. Қай операциялық жүйеде экран жұмыс столы деп аталады?

a) Windows

86. Х2 батырмасы қандай қызмет атқарады?

a) Төменгі индексті жазу

87. Орындалатын файлдардың кеңейтілмесiн көрсет:

a) .exe, .com

88. 8 битпен кодталатын ең үлкен бүтін оң сан

a) 256

89. Ms Word редакторында мәтінде Shift пернесі басулы тұрғанда тышқан меңзерін (курсорын) жылжыту кезінде қандай өзгеріс болады?

a) меңзер жүріп өткен аймақ ерекшеленеді

90. MS Access программасы мәліметтер базасының қандай түрлерін қарастырады?

a) Қатынасты (Реляциялық)

91. Мәліметтер қорын басқару жүйесінде (ДҚБЖ) аталғандардың қайсысы жатады?

a) MS Access

92. Бірдей атпен екі файл орналасуы мүмкін:

a) Әртүрлі бумада

93. MS Excel. Ағымды ұяшықтың мәні ... көрсетіледі.

a) формула жолағында

94. Access-те қалып (форма)дегеніміз:

a) Мәліметтерді экранда көрсету мен оларды басқару құралы

Алгоритм дегеніміз не?

a) жеке қадамдардан тұратын, формальды түрде жазылған реттелген нұсқаулар тізбегі

96. Кодтау теориясында және хабарлама жіберу барысындағы бит дегеніміз

a) {0,1}екілік альфавитінің екілік таңбасы

97. А1:А10 ең кіші санын тап:

a) =МИН (А1:А10)

98. Санау жүйесінің негізі деп нені айтамыз

a) санау жүйесіндегі санды жазу үшін қолданылатын символдар саны

99. Access. Сұраныстың ерекшелігі неде?

a) Негізгі кестедегі мәліметтердің негізінде уақытша қорытынды кесте құрады;

100. Компьютерлік желі дегеніміз:

a) Байланыс арналары арқылы біріктірілген ортақ ЭЕМ-р жүйесі

101. Калькулятор программасын іске қосу;

a) Іске қосу (Пуск)-Бағдарламалар (Программы)-Стандартты (Стандартные)-Калькулятор

102. Word редакторы *Форматтау* саймандар тақтасында қандай батырманы шерткенде ерекшеленген мәтін үзіндісінің қарібі жартылай қарайтылғанға ауысады?

a) Ж

103. Windows жүйесінде жұмыс істеуге арналған калькулятордың қандай түрлері бар?

a) Қарапайым, инженерлік

104. Информацияларды жинақтау, түрлендіру әдістерін және заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

a) Информатика

105. Қоржын (Корзина) дегеніміз.....

a) Компьютер дискілерінен өшірілген мәліметтерді уақытша сақтайтын арнайы бума

106. Шығару құрылғыларына не жатады?

a) Принтер, монитор

107. А пікірі ақиқат және В пікірі жалған болғандағы жауабы ақиқат болатын пікірді көрсетіңіз

a) (В немесе А) және А

108. Ұяшықтың $B$3 түрінде жазылған адресі

a) Абсолютті адрес

109. Ағымдағы ұяшық деген не?

a) Курсор орналасқан ұяшық

b)

109. Информацияны көрнекі кескіндеуге арналған Microsoft Access объектісі

a) Қалып (Форма )

110. Файлдардың типін анықтау үшін нені білу керек?

a) Файл кеңейтілуін

111. Егер А – 1 , В – 0 болса, онда А AND B мәні қандай болады

a) 0

112. Формулалар жолы- бұл ......

a) Мәтін сандар немесе формулалар енгізілетін бұйрықтар панелінен төмен орналасқан жол

113. Ұяшықтың абсолютті адресі дегеніміз?

a) $ көмегімен және бағана және (немесе) қатар номерлерінен құралған ұяшықтардың белгіленуі

114. ЕхсеІ батырмасы мынадай қызмет атқарады?

a) Автоматты түрде қосынды табу

116. Windows жүйесінде архивке алынған файлдың кеңейтілуі:

a) ARG, ZIP, RAR

117. Ms Word – текстік редакторында жолдарды абзацқа бөлетін тетікті көрсет:

a) Enter

Байт дегеніміз не?

a) сегіз биттен тұратын тізбек

119. Пернетақта қандай қызмет атқарады?

a) Дербес компьютерге информация енгізу үшін

120. Төмендегілердің қайсысы графикалық информацияны өңдеу программасына жатады?

a) MS PAINT

121. Word- терезесінің жұмыс аймағын қанша терезеге бөлуге болады?

a) Қанша құжат ашылған болса, соншаға

122. Алгоритм тармақталу алгоритімі болып табылады егер

a) оның орындалу әрекеті шарттардың ақиқаттығына байланысты болса

123. МS Excel. Қосынды функциясының дұрыс емес формуласын көрсетіңіз:

a) СУММ(В2;В7)

124.EXCEL.MS Excel 2003-те қанша бағана болады?

a) 256

125. Excel кестелік процессорының терезесіне тән элементті көрсетіңіз:

a) Формула қатары

126. MS Access бағдарламасы қайсы бағдарламалық қамтылуға жатады:

a) қолданбалыға

127. Жарлық (ярлык) дегеніміз не?

a) Файлға сілтеме

128. Курсорды тез арада құжаттың басына апару үшін бір мезгілде қандай пернені басамыз?

a) Ctrl+Home

129. Internet. Сандық информацияны телефонды каналдарда сигналдар мен хабарларға түрлендіретін құрылғы қалай аталады?

a) модем

130. Бір гбайт нешеге тең?

a) 1024 мг байт

131. Enter пернесінің қызметі

a) Құптау

132. MS Excel электрондық кестеде адрестеудің түрлері

a) абсолютті,салыстырмалы және аралас

Microsoft Excel деген не?

a) Кестелік процессор

134. Excel. Ұяшықтың дұрыс адресін көрсетіңіз:

a) В1

135. Есептің (Отчеттің), сұраныстың(запрос), кестенің макетін өзгертуге қай режим мүмкіндік береді?

a) Конструктор режимі

136. WINDOWS- тің қай терезесінде дискеталардың мазмұнын қарауға болады?

a) Сілтеуіш (Проводник) немесе Менің клмпьютерім (Мой компьютер )

137. Excel – де үнсіз келісім бойынша сандар ... тураланады:

a) Оң жақ шеті бойынша

138. Электронды почтаның мекен- жайын жазу кезінде қандай арнайы символ қолданылады?

a) @

139. INTERNET E- mail қызметінің міндетін көрсет:

a) Электронды пошта

140. ACCESS мәліметтер қорын басқару жүйесі келесі обьектілермен жұмыс істемейді?

a) Презентация

Байт деген не?

a) Халықаралық жүйедегі ақпарат санының бірлігі

142. Бит қандай мәндер қабылдай алады?

a) 0 және 1

143. 3,5- дюйімдік дискетаның ең үлкен форматтау көлемі қандай:

a) 1,44 Мбайт

144. Нақты бір атқарушыға алгоритм жазған кезде, тек қана оның командалар жүйесіне кіретін командаларды ғана қолдануға болады - деген сөйлем алгоитмнің мынандай қасиетіне тәуелді

a) түсініктілік

145. MS Word редакторында үзінділерді кірістіру үшін қай пернелер комбинациясы қолданылады?

a) Shift + Insert

146. Pascal тілінде атау ретінде нені қолдануға болмайды

a) or

147. MS Excel. Курсормен белгіленіп тұрған ұяшық қалай аталады?

a) ағымдағы ұяшық

148.Web – Беттерін қарауға арналған программа:

a) Браузер

149. Хаттамалар дегеніміз:

a) Деректерді толық және қатесіз беруге келіскен және бекітілген ережелер жиыны

150. MS Access программасында мәліметтерді талдау және іріктеу қызметін атқаратын арнайы обьект:

a) Сұраныстар (Запросы)

151. Конструктор дегеніміз:

a) Деректер базасының обьектілерінің қасиеттерін анықтайтын режим

152. Windows операциялық жүйесінің анықтамалық жүйесін шақыру:

a) Іске қосу (Пуск) -Анықтама ( Справка)

153. Windows. ≤Ctrl + Alt + Delete ≥ пернелерін басқанда Word ортасында не болады?

a) Тапсырмалар диспетчері (Диспетчер задач) шақырылады

154. MS Excel. Ұяшықтағы деректі тұрақты түрде сақтау үшін келесі пернені басу керек

a) Enter

155. MS Word -та құжат қай пернелер комбинациясымен ашылады?

a) Ctrl + O

156. MS Word -та құжат қай пернелер комбинациясымен сақталады?

a) Ctrl+S

157. Бас әріптерді тұрақты теретін жоғарғы регистрді іске қосатын пернені табыңыз;

a) Caps lock

158. Графикалық курсормен басқарылатын енгізу құрылғысы не?

a) Тышқан

159. Паскаль программасында типтерді бейнелеу бөлігінде қандай қызметші сөз қолданылады

a) TYPE

Компьютер дегеніміз не?

a) Информацияны сақтау және өңдеудегі әмбебап құрылғысы

161. MS Outlook. Календарь бумасы не үшін қолданылады?

a) Күн -Апта -Айдың кестесін кұру үшін

162. Алмасу буфері -...

a) Жедел жадының түрлі программалар арасында информация алмасу үшін бөлінген аумағы

163. Word. Ағымдағы жолдың басына жылдам жылжу пернесі:

a) Home

164. Жұмыс кітабы дегеніміз не?

a) MS Excel электрондық кестенің қужаты

165. Әр мемлекетте орналасқан абоненттерді байланыстыратын желі қалай аталады:

a) глобальдік

Модем деген не?

a) Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында информациямен алмасу құрылғысы

Компьютерлік желі ол -

a) Бір орталыққа орналастырылған компьютерлер тобы

168. mbf.mdb файлы қай программада құрылған?

a) Access

169. Access. Мәтіндік өрістің максималды өлшемі?

a) 255 символ

170. Презентация дегеніміз:

a) .ppt кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсті слайд-суреттердің жиыны

171. Егер Сілтеуіш (Проводник) терезесінде буманың сол жақ панелінде + таңбасы

орналасса, ол:

a) Бумада экранда бейнеленбеген ішкі бумалар бар

172. Word мәтіндік процессорын іске қосу:

a) Іске қосу (Пуск) –Бағдарламалар (Программы) - Microsoft Word

173. MS Excel. D2 ден D7-гe дейінгі ұяшықтар диапазонын косындылау формуласы қалай жазылады?

a) = CУMM(D2:D7)

174. BEGIN…END операторлық жақшасына алынған конструкция қалай аталады

a) қайталау операторы

175. Shift пернесінің атқаратын қызметі:

a) Символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары

176. Төмендегі әрекеттердің қайсысын компьютер орындай алмайды?

a) Адам сияқты ойлау

177. Процессор ақпаратты ... өңдейді:

a) Екілік кодта

178. Негізгі микропроцессорға математикалық операцияларды орындауға

көмектесетін құрлығы:

a) Сопроцессор

179. Word. Қызыл сызықпен қандай сөздер сызылады?

a) Орфографиялық қатесі бар сөз

180. Тұрақтылардың дұрыс ұйымдастырылған жазылуын көрсет

a) CONST a=10 b=7 c=6

181. Паскаль программасындағы логикалық айнымалылардың типі

a) boolean

182. Жергілікті желілер- дегеніміз:

a) Барлығы бір желіге қосылған, бір біріне жақын орналасқан компьютерлер тобы

183. Келесi бетке өту пернесі…

a) PageDown

184. MS Access мәліметтер қорының қай объектісі базалық болып табылады?

a) Кесте

185. Паскальдағы меншіктеу операторының дұрыс жазылуын көрсет:

a) z := x/y – 1/x*x

186. MS Excel-де мына формула = СУММ(А2:А5) нені анықтайды?

a) А2, АЗ,А4, А5 ұяшыктарындағы сандардың қосындысын анықтайды

187. Excel-де бір мезгілде неше ұяшық белсенді болуы мумкін?

a) Тек қана біреу

188. "Ехсе1"-де мәліметтерді сұрыптаудың қандай түрі көзделмеген?

a) Мәлімет типі бойынша

189. EXCEL. Ұяшықгың аралас адресі:

a) Бір параметрі өзгеріп, ал екіншісі өзгермейтін адрес

190. Объектінің жанама мәзірін қалай шақыруға болады?

a) оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен шерту

191. Файлдың аты кеңейтілуінен қай таңба арқылы бөлінеді?'

a) . (нүкте)

192. Файл жүйесінің ағашы дегенiмiз не?

a) файл мен каталогтар құрылымы

193. Курсордың оң жағындағы орналасқан белгіні өшіруге арналған перне:

a) Delete

194. Жиналған терезе:

a) «Есептер панелінде» орналасады

195. Х(10) массивінің дұрыс берілуін көрсет:

a) TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:T;

196. Ақпаратты басып шығару құрылғысын көрсетіңіз:

a) Принтер

197. Программаның бастапқы мәтіні толығымен ЭЕМ кодына айналу процесі

a) компоновка

198. EXCEL -де файл үнсіз (по умолчанию) қандай кеңейтуімен беріледі?

a) . xls

199. MS Excel-де қандай бүктеме ұяшықтарды бірлестіреді, мәтіннің жолдамасын өзгертеді және сөздерді бір ұяшықта қалпына келтіреді (объдинение ячеек, переносит по словам):

a) Туралау (Выравнивание)

200. Ұяшық пен формула жолына түзетулерді мына перненің көмегі арқылы жүзеге асыруға болады:

a) Ғ2

201. MS Excel диаграммасындағы берілгендер маркерінің атауын көрсететін диаграмманың элементі:

a) Легенда

201. Кестедегі жазбалардың нөмірлері сақталатын өріс қалай аталады?

a) Санауыш (Счетчик)

202. KASGMA .exe файлының кеңейтілуі:

a) . ехе

203. Windows операциялық жуйесінде алмасу буферіне көшіру келесі перне арқылы жүргізіледі:

a) Ctrl+C

b)

204. Процедураның нақты параметрі

a) процедураны шақыруда

205. «Жабу» (Выход) командасын қай перне көмегімен шақыруға болады (қолданбалы бағдарламаларда)?

a) ALT+F4

206. Windows-ОЖ-де ағымдағы терезе дегеніміз не?

a) пайдаланушы тап қазiр жұмыс iстеп отырған терезе

207. Жүйелік блоктың құрамына не кірмейді

a) Сканер

208. Еsc пернесінің қызметі

a) Операцияның орындалуын болдырмау

209. Мына алгоритм орындалуының нәтижесі D := 1; D := 0; D := D + D;

a) 0

210. MS Word редакторында саймандар панеліндегі қайшы белгісінің функциясы

a) ерекшеленген фрагментті қиып және алмасу буферіне сақтау

211. ^- операторы нені білдіреді?

a) Дәрежеге келтіру

212. Ресурстардың көзі болып саналатын компьютер қалай аталады.

a) Сервер

213.Windows. Қоржын не үшін қолданылады.

a) Өшірілген файлдарды уақытша сақтау үшін

214.Қандай пернелердің бірігуі объектіні ауыстыру буферіне алып қояды?

a) Ctrl+X

215. Перненің қосымша сандық бөлігін қосу және сөндіру қай перненің көмегімен жүргізіледі?

a) Num Lock

216. Exsel.Формуланың дұрыс жазылуын көрсет:

a) =$В$2*С7

217. Электрондық кестеде мынадай түсінік бар

a) ұяшық

218. MS EXSEL.Бағаналар мынадай ретпен белгіленеді:

a) А-Z содан соң АА-АZ,содан соң ВА-ВZ және т.с.с.

219.Internet .Сандық информацияны телефонды каналдарда сигналдар мен хабарларға түрлендіретін құрылғы қалай аталады.

a) Модем

220. Ms Excel мына арифметикалық операцияның қолдану мүмкін емес

a) \ (бүтін бөлу)

221. ДҚБЖ (Деректер базасын басқару жүйесі) бұл...

a) Деректер базасымен жұмыс істеуге бағытталған программалық өнімдер тобының аты

222. Access-те конструктор дегеніміз:

a) мәліметтер базасы объектілері(кестелер, сұраныстар, формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін алдын ала анықтау режимі.

223. Компьютерді іске қосу үшін пайдалынатын батырма:

a) power

224. Реляциялық мәліметтер қорының нақты аналогы

a) екі өлшемді кесте

225. Тұтынушыларға қажет жұмыстарды тікелей орындауды қамтамасыз ететін программалық жабдықтау деңгейі:

a) қолданбалы (прикладной)

226. Windows жүйесін жасаушы-... компаниясы

a) Microsoft

227. E-mail-бұл

a) электронды пошта

HTML болып табылады:.

a) Web-беттерді құру құралы

229. Микропроцессорлардың параметрлiк мiнездемесi

a) тактілік жиiлiгi

230.Архивтелген файлдың көлемі

a) 10-70%-ке кемиді

231. MS Office-тің мәтіндік редакторы қалай аталады

a) MS Word

232. MS Excel А5, В4-бұл;

a) Ұяшықтың салыстырмалы адрестелуі

233. Excel.Ұяшық адресі неден қалыптасады?

a) бағана атауы мен жол нөмірінен

234. Килобайт:

a) 1024 байт

235.Microsoft Word редакторының файлы аталады:

a) Құжат

b)

236. С:\ TEXT.DOС документін дискетаға жазу үшін, «Файл» мәзірінен келесі пунктті таңдау қажет:

a) ...деп сақтау (Сохранить как...)

237. Жергілікті компьютерлік желіде бір-біріне тізбектеле қосылған барлық жұмыс станциясының конфигурациясы

a) сақиналы

238. ACCES ДҚБЖ-де мәліметтер кестенің қай элементінде сақталады:

a) жазбаларда

239. Файл аты неден тұрады?

a) Екі бөліктен: файлдың өзінің аты және кеңейтілуі (расширение)

240. Ауқымды желінің қысқаша жазылуы

a) WAN

241. Windows. Құжатты корзинаға (Recycle Bin) апармай жоюдың « Жылдам» орындау пернесі :

a) Shift+Del

242. = Срзнач (A1: E1) формуласы берілген. Ол бойынша не анықталады:

a) Al және El диапозонында орналасқан барлық сандардың ортақ мәні

246. Excel.парақтардың аттары мына маңайда орналасқан:

a) Қалып жолында

247. Суретті кодтау кезінде компьютердегі келесі көрсетілім үшін расторлық графиканың кескіні

a) әр түрлі түспен берілген мозайка түріндегі шаршы элементтердің көрсетілуі

248. Exсel. 10 қатардағы 1-ден 4-ші бағандағы сандардың қосындысын есептеу формуласы:

a) = СУММ( A10: D10)

249. Дұрыс пікірді таңдаңыз

a) компакт-диск – ақпаратты сақтау құрылғысы

250. Компьютерге кез-келген программаны орнату үшін қандай бұйрық қолданылады?

a) setup

251. Тұрақты жады... арналған:

a) өзгермейтін ақпаратты сақтауға

Резиденттік программа

a) үнемі оперативті жадыда болады

Массив элементтері

a) бір типті болу керек

254. Амалдық жүйе дегеніміз

a) барлық құрылғылардың жұмысын басқаратын және компьютердің программалық жасақтамаларының жұмысын қамтамасыз ететін программалар жиыны

Жедел жады дегеніміз не?

a) өзінде бір байт ақпарат сақтай алатын, арнайы электрондық ұяшықтардың нөмірленген тізбегі

b) ақпаратты енгізуге 257. Тарихтағы бірінші компьютерді ойлап тапқан адам

a) Чарльз Бэббидж

b) Блез Паскаль

c) Филип Канн

d) Никлаус Вирт

E) Кен Томпсон

258.MS Word мәтіндік редакторында кестенің ұяшық арасында көшу үшін келесі перне пайдаланады.

a) Tab

Алмасу буферi дегенiмiз не?

a) мәлiметтердi уақытша сақтауға арналған жедел жадының арнайы бөлiмi

260. Пернетақтаның арнайы пернелерiн көрсетіңіз:

a) Shift, ctrl, alt

261.Жергілікті желі-ол ...

a) Бір мекемедегі компьютерлер тобы

262.MS Access-те көлемі 256 символдан артатын текст және сандарды қамтитын өрістің типін көрсетіңіз

a) МЕМО

263.Access бағдарламасының мәліметтер көрінетін есеп (отчет) объект терезесінің жұмыс тәртібі

a) алдын-ала көру (предварительный просмотр)

264. Х(10) массивінің дұрыс бейнелеуін көрсетіңіз

a) VAR X: array [1..10] of real

265. Массив өлшемі дегеніміз

a) массивтегі элементтер саны

266. Архивтiк файл дегенiмiз не:

a) белгілі бір архивтік программа арқылы сығылған файл

267. Бірлік уақыттағы процессормен орындалатын қарапайым операциялар

a) тактілік жиілік

268. Компьютердегі тұрақты жадының белгіленуі

a) ROM

269. Екілік жүйедегі 11001100 саны ондық жүйеде қандай сан

a) 204

270. Санды атау және жазу әдістерінің жиынтығы қалай аталады:

a) санау жүйесі

271. EXCEL-де МОПРЕД функциясы қай категорияға жатады?

a) Математикалық

272. Ақпараттытық процесс дегеніміз:

a) ақпарат қабылдау, беру, қолдану, түрлендіру процессі

273. Ақпараттың түрлері:

a) Мәтін, сурет, фотобейне, дыбыстық, сигналдар, магниттік жазба және т.б.

274. ЭЕМ-нің қандай құрылғылары периферилі құрылғылар болып табылады?

275. Операциялық жүйені қайта жүктеуге арналған перне:

a) RESET

276. Екілік, ондық, сегіздік, оналтылық санау жүйелері берілген. 100 символдарымен жазылған сан қай жүйеде кездеседі

a) барлық санау жүйелерінде бар

277. Power Point. Анимация дегеніміз ....

a) слайд фрагментіне қозғалыс және дыбыс беру

Шебер дегеніміз

a) белгілі бір әрекеттерді орындау барысында қолданушы басқаратын арнайы программа

308. Салыстырмалы адрестеу кезінде формулаларды бір ұяшықтан екіншісіне көшіргенде...

a) адрестер автоматты түрде өзгереді

309. Windows –та уақыт және күнді қалай күйге келтіреміз (настроить)?

a) Іске қосу (пуск)-Баптау (настройка)- Басқару панелі (панель управления) –Күн және уақыт (дата и время )

310. Мәліметтер қорымен жұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды

a) Ұяшық (клетка )

311. MS WORD. Мәтіннің түрін және шрифтін көлемін өзгерту үшін алдын ала.... керек

a) осы мәтін аумағын ерекшелеп алу

312.MS DOS –та дискетаны көшiру командасы?

a) diskcopy

313. Каталогтарды өшiредi (NC бағдарламасында)?

a) F8 – Delete

314.MS DOS–та қайсы команда жана каталог жасайды?

a) md

315.MS DOS–та қайсы команда жана текстiк файл жасайды?

a) copy con

316. Деректерді сүзіп алу (фильтлеу)

a) берілген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау

317. 1)А,В,С; 2) А,В; 3) А; 4) В; 5) С жиыны (AB) \ C жиыны қандай жиындардың ішкі жиыны болады?

a) 1

318.Excel дегі келесі батырманың қызметі қандай?

a) Функциялар шеберін шақыру

319.Excel дегі келесі батырма қызметі?

a) Пайыздық формат

320.Келесі батырманың қызметі?

a) Бір деңгей жоғары өту

321.Келесі батырма қызметі

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-08

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...