Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 11. Правові засади обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємництві.
1. Правове регулювання економічної конкуренції. Природні монополії.

2. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

3. Антиконкурентні узгоджені дії.

4. Недобросовісна конкуренція.

5. Порушення правил конкуренції оранами влади.

6. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства: форми, методи.

7. Відповідальність за порушення законодавства про економічну конкуренцію.

8. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства.

Нормативний матеріал.

1. Господарський кодекс України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Податковий кодекс України.

4. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року // Офіційний вісник України. -2010. -№ 55. –ст.1840.

5. Закон України від 26 листопада 1993 року «Про Антимонопольний комітет Укракїни» // ВВР. -1993. -№50. -ст.472.

6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року // Урядовий кур’єр 21.03.2001.

7. Закон України від 18 листопада 1997 року «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Голос України, 1996, 2 липня.

8. Закон України від 20 квітня 2000 року «Про природні монополії» // Урядовий кур’єр, 2000, 24 травня.

9. Закон України від 19 вересня 1991 року «Про господарські товариства» // ВВР. -1991. -N 49. -ст.682.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 11 Закону України «Про зв'язок» та окремих положень статті 4 Закону України «Про підприємництво» (справа про виплату і доставку пенсій та грошової допомоги) // Офіційний вісник України від 13.07.2001. – 2001., № 26, Ст. 94, ст. 1183, код акту 19272/2001.

11. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 320.

12. Хартія економічних прав та обов'язків держав. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_077.

13. Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики від 25.01.2000, ратифікований згідно з Законом України № 449-IV від 16.01.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_502/conv/page.

14. Про основні напрямки конкурентної політики на 2002-2004 роки : Указ Президента України № 1097/2001 від 19.11.2001 // Урядовий кур’єр від 28.11.2001. – № 221.

15. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене Указом Президента України № 634/2011 від 31.05.2011 // Офіційний вісник Президента України від 21.06.2011. – 2011. – № 17. – Ст. 10, ст. 789.16. Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції : Постанова Верховної Ради України № 3757- XII від 21.12.93 // Відомості Верховної Ради від 01.03.94. – 1994. – № 9. – Ст. 42.

17. Про стан реалізації антимонопольної політики : Постанова Кабінету Міністрів України № 1036 від 22.12.95. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1036-95-%D0%BF/conv.

18. Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році : постанова Кабінету Міністрів України № 673 від 22.06.2011 // Урядовий кур’єр від 03.08.2011. – № 140.

19. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : Постанова Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.93. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF.

20. Положення про порядок поділу підприємств і об’єднань та відокремлених від них структурних підрозділів і одиниць, затверджене наказом Міністерства економіки України, Антимонопольного комітету України № 43/79/5 від 20.04.94. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

21. Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції: розпорядження Антимонопольного комітету України № 182-р від 25.12.2001, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.02.2002 за № 139/6427 // Офіційний вісник України від 01.03.2002 – 2002. – № 7. – Ст. 434, ст. 323, код акту 21519/2002.

22. Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку : Розпорядженням Антимонопольного комітету України № 49-р від 05.03.2002 // Офіційний вісник України від 19.04.2002. – 2002. – № 14. – Ст. 396. – Ст. 778, код акту 22070/2002.

23. Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання: Розпорядження Антимонопольного комітету України № 27-р від 12.02.2002 // Офіційний вісник України від 29.03.2002. – 2002. – № 11. – Ст. 279, ст. 543, код акту 21825/2002.

24. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання : Розпорядження Антимонопольного комітету України № 26-р від 12.02.2002 // Офіційний вісник України від 29.03.2002. – 2002. – № 11. – Ст. 253, ст. 542, код акту 21828/2002.

25. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, затверджене Розпорядженням Антимонопольного комітету України № 33-р від 19.02.2002 // Офіційний вісник України від 12.04.2002. – 2002. – № 13. – Ст. 225, ст. 679, код акту 21952/2002.

26. Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України: Розпорядження Антимонопольного комітету України № 5 від 19.04.94 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0090-94/conv.

27. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету України, затверджене Постановою Президії Верховної Ради України № 4074 від 12.04.94. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4074-12/conv.

28. Про затвердження Інструкції про організацію та проведення контрольних заходів щодо фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України та щодо яких Міністерство здійснює корпоративне управління: Наказом Міністерства вугільної промисловості України № 200 від 08.06.2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0200644-07.

29. Про принципи забезпечення відповідності антимонопольному законодавству створення та діяльності асоціацій підприємців: Лист Антимонопольного комітету України № 5/03 від 20.12.95. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN107.html.

30. Щодо застосування частини 2 статті 29 Закону України «Про захист економічної конкуренції» при наданні попередніх висновків стосовно концентрації суб'єктів господарювання: Роз’яснення Антимонопольного комітету України № 7-рр від 21.02.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua.

31. Про розгляд листа щодо перевірки дотримання антимонопольного законодавства : Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 2-221/41 від 04.01.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DP831.html.

32. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України ): Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-06/418/2012 від 04.04.2012. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_418600-12.

33. Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства : Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України № 15 від 26.12.2011 // Вісник господарського судочинства від 01.2012. – 2012. – № 1. – Ст. 9.

34. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 // Вісник Верховного суду України від 03.2009. – 2009. – № 3. – Ст. 7.

35. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-08/627 від 25.11.2009 // Вісник господарського судочинства від 2010. – 2010. – № 1. – Ст. 71.

36. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України : Інформаційний Лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/211 від 07.04.2008 // Вісник господарського судочинства від 03.2008. – 2008. – № 3. – Ст. 45.

37. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/634 від 22.10.2008 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. – Режим доступу : www.amc.gov.ua.

38. Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства: Інформаційний лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/229 від 13.04.2007. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. – Режим доступу : www.amc.gov.ua.

39. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/741 від 21.08.2007 // Бізнес:законодавство та практика. – 2007. – № 16. – Ст. 31.

40. Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права : Інформаційний лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/973 від 14.12.2007 // Вісник господарського судочинства від 01.2008. – 2008. – № 1. – Ст. 75.

41. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням конкуренційного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/2361 від 24.10.2006. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. – Режим доступу : www.amc.gov.ua.

42. Про внесення доповнення до роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів» : Рекомендації Президії Вищого Господарського Суду україни № 04-5/202 від 04.07.2005. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_202600-05.

43. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 01-8/1222 від 11.07.2005. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1222600-05.

44. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції : Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України № 04-5/3180 від 03.12.2004 // Вісник господарського судочинства від 04.2005. – 2005. – № 2. – Ст. 41.

45. Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції : Інформаційний Лист Вищого господарського Суду України № 01-8/1335 від 29.10.2003 // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 1.

46. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів : Лист Вищого Арбітражного Суду України № 01-8/167 від 15.05.97 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_167800-97.

47. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств : Роз’яснення ВАСУ № 02-5/334 від 12.09.96. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Спеціальна література.

1. Бакалінська О. Правові засади застосування "чесних звичаїв" при кваліфікації фактів недобросовісної конкуренції. - // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету : Наукове правове видання з питань економіки і бізнесу. - 2007. - № 1.

2. Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз) // Право України. – 2010. - № 2.

3. Безух О. Захист від недобросовісної конкуренції як інститут конкурентного права // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.

4. Валітов С.С. Питання запобігання порушенням антимонопольно-конкурентного законодавства // Економіка та право. – 2009. - №1.

5. Вилкова Н. Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции // Хозяйство и право. –1995. -№4, 5.

6. Дахно І.І. Антимонопольне право. -Курс лекцій. -К. -Четверта хвиля. -1998.

7. Джуринський Олег. Акти недобросовісної конкуренції: правові аспекти систематизації. // Підприємництво, господарство, право. – 2010. - № 9.

8. Задорожная Елена. Подведомственность споров относительно решений АМКУ // Юридическая практика. – 2009. - №36.

9. Коваль Антон. Эффективная конкурентная защита! // Юридическая практика. – 2009. - №17.

10. Козьяков Сергей, Подпалов Николай. Юрсоветник при расследовании АМКУ // Юридическая практика. – 2010. - № 18.

11. Корчак Н.М., Головко Ю.Ю. Особливості та шляхи удосконалення структури конкурентного законодавства України // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник: Наукові праці Національного авіаційного університету. – К.: Книжкове видавництво НАУ. - №1 (10) 2009.

12. Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Правовий захист економічної конкуренції: навчальний посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 314с.

13. Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, господарство, право. – 2008. - № 1.

14. Мельниченко О. Як боротися з недобросовісною конкуренцією? - // Юридичний журнал : Правове видання. - 2007. - № 4.

15. Никифоров Илья. Законодательные пробелы Интернета. Проблемы отвественности за распространение недостоверной информации в глобальной сети // Юридическая практика. – 2009. - №44.

16. Питтман Р. Некоторые наиболее значимые положения антимопольного законодательства стран Центральной и Восточной Европы // США: Экономика, политика, идеология. –1992. -№8.

17. Саниахметова Н. Правовая регламентация недопущения антиконкурентных действий в предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право. -1996. -№7.

18. Саниахметова Н. Правовые средства противодействия монополизму в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. –1996. -№8.

19. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. -К.:Юрінком Інтер. –1999.

20. Стахєєва Г.О. Правове регулювання економічної концентрації в ЄС в світлі останніх законодавчих змін // Вісник господарського судочинства. – 2010. - № 2.

21. Тотье К.Ю. Правовой статус хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке // Хозяйсво и право. –1995. –№2.

22. Шкляр С.В. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання органами Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства. – 2011. - № 3.

Завдання 1.Охарактеризуйте законодавче поняття “монопольна діяльність монопольного утворення” та порівняйте його з поняттям “зловживання монопольним становищем”.

Завдання 2.Визначіть перелік дій, які вважаються зловживанням монопольним становищем на ринку товарів (робіт, послуг).

Завдання 3.Розкрийте зміст поняття “природна монополія”.

Завдання 4.З’ясуйте суть поняття “економічна концентрація”.

Завдання 5.Визначіть перелік дій, які вважаються недобросовісною конкуренцією. Порівняйте поняття “недобросовісна конкуренція” та “недобросовісна ділова практика”.

Завдання 6.Назвіть форми цивільно-правової відповідальності за порушення антимонопольного законодавства.

Завдання 7.Визначіть підвідомчість справ про порушення антимонопольного законодавства.

Завдання 8. Розв’яжіть наступні тести.

1. Монопольним (домінуючим) визнається становище підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує (*__*) відсотків якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.

2. Вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу в розмірі до:

- двох відсотків виручки від реалізації товарів;

- десяти відсотків виручки від реалізації товарів;

- трьох відсотків виручки від реалізації товарів;

- одного відсотка виручки від реалізації товарів;

- п’яти відсотків виручки від реалізації товарів.

3. Порушенням законодавства про захист економічної конкуренції вважається:

- приховування монопольного становища;

- використання монопольного становища;

- зловживання монопольним становищем;

- прагнення до зайняття монопольного становища;

- зайняття монопольного становища.

4. Зловживанням монопольним становищем визнається:

- встановлення неузгоджених цін;

- встановлення надмірно високих цін;

- встановлення цін, які неможливо було б встановити за умов значної конкуренції;

- встановлення низьких цін;

- встановлення монопольно висячих цін.

5. Будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності вважаються:

- монопольною конкуренцією;

- недобросовісною діловою практикою;

- недобросовісною конкуренцією;

- нечесною конкуренцією;

- несправедливою конкуренцією.

6. Центральним органом державної виконавчої влади, покликаним здійснювати контроль за економічною концентрацією є:

- Вищий господарський суд;

- Держстандарт;

- Антимонопольний комітет;

- Кабінет Міністрів;

- Монопольне відомство.

7. Примусовий поділ монопольного утворення не застосовується, якщо частка внутрішнього обороту структурного підрозділу в загальному обсязі валової продукції підприємства (об’єднання) становить:

- менше 30%;

- більше 50%;

- більше 30%;

- менше 35%;

- більше 35%.

8. За вчинення дій, визначених як зловживання монопольним становищем на підприємця накладається штраф у розмірі:

- до 2 відсотків виручки;

- до 1 відсотка виручки;

- до 5 відсотків виручки;

- до 10 відсотків виручки;

- до 3 відсотків виручки.

9. З питань примусового поділу монопольних утворень та накладення штрафів приймається:

- ухвала;

- розпорядження;

- рішення;

- постанова;

- наказ.

10. Розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції надсилається відповідачу протягом:

- наступного дня;

- тижня протягом семи днів;

- трьох робочих днів;

- двох робочих днів;

- місяця.

11. Повноваження службовців Комітету щодо збирання доказів під час розгляду справи стверджуються:

- довіреністю;

- розпорядженням;

- службовим дорученням;

- актом;

- службовим направленням.

12. За результатами збирання доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції складається:

- висновок;

- акт;

- подання;

- опис порушення;

- клопотання.

13. Неправомірним використанням товару іншого виробника є ______ у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи:

- введення;

- запозичення;

- вхід;

- виведення;

- вихід.

14. Заява про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розглядається протягом:

- 60 календарних днів;

- 60 робочих днів;

- 30 календарних днів;

- місяця;

- 30 робочих днів.

15. Про день, час і місце слухання в справі про захист економічної конкуренції особи, які беруть участь у справі, повідомляються не пізніш ніж за_____ до проведення слухання:

- тиждень;

- два дні;

- п’ять днів;

- місяць;

- десять днів.

16. Встановіть відповідність:

1. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів 1. встановлення цін чи

інших умов придбання

або реалізації товарів

2. Зловживанням монопольним (домінуючим) 2. встановлення таких цін

становищем на ринку чи інших умов придбання

або реалізації товару, які

неможливо було б

встановити за умов

існування значної

конкуренції на ринку

3. Антиконкурентні дії органів влади 3. заборона або

перешкоджання

створенню нових

підприємств

4. Концентрація суб’єктів господарювання 4. злиття суб'єктів

господарювання

5. поділ суб’єктів

господарювання

6. виділ

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - .

17. Встановіть відповідність:

1. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів 1. обмеження виробництва

2. Зловживанням монопольним (домінуючим) 2. створення перешкод становищем на ринку доступу на ринок (виходу

з ринку)

3. Антиконкурентні дії органів влади 3. будь-яка дія, спрямована

на централізований

розподіл товарів

4. Концентрація суб’єктів господарювання 4. приєднання одного

суб'єкта

господарювання до іншого

5. поділ суб’єктів

господарювання

6. виділ

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - .

18. Послідовно вкажіть дії, пов’язані із визначенням монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання: 1. Встановлення об'єктів аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища, а саме суб'єкта господарювання (групи суб'єктів господарювання), конкретного товару (продукції, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (споживається, використовується) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання. 2. Складання переліку товарів (робіт, послуг), щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання і які мають ознаки одного товару, товарної групи. 3. Складання переліку основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів) товарів (товарних груп).

19. Послідовно вкажіть дії, пов’язані із визначенням монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання: 1. Визначення товарних меж ринку. 2. Визначення територіальних (географічних) меж ринку. 3. Встановлення проміжку часу, стосовно якого має визначатися становище суб'єктів господарювання на ринку - визначення часових меж ринку.

20. Доповніть твердження, вставивши одне слово – «………господарювання, об'єднанням забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень».

21. Доповніть твердження, вставивши одне слово – «………..про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органу Антимонопольного комітету України, що не змінюють кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, розглядається органами Антимонопольного комітету України протягом тридцяти днів».

22. Доповніть твердження, вставивши одне слово – «………….стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням в інший спосіб».

23. Схематично зобразіть структуру органів Антимонопольного комітету України.

24. Охарактеризуйте правові відмінності між поняттями «злиття», «поглинання» та «об’єднання» підприємств.

25. Зобразіть схематично систему органів Антимонопольного комітету України, що уповноважені розглядати справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

26. Назвіть форми цивільно-правової відповідальності за порушення антимонопольного законодавства.

Задача 1.Розпорядженням Голови територіального відділення Антимонопольного комітету України було проведено примусовий поділ приватного акціонерного товариства “Оріон”, яке займало монопольне становище на ринку з виготовлення прасок. Зі складу підприємства було виділено цех, в якому виготовлялися включателі до прасок і частка внутрішнього обороту якого в загальному обсязі продукції АТ становила 25%.

АТ “Оріон” звернулося до Господарського суду. Обґрунтовуючи позов, представники ПАТ “Оріон” звернули увагу на дві обставини:

- рішення про примусовий поділ прийнято з порушенням вимог до його проведення;

- діями товариства не було завдано збитків (не ущемлено інтересів) іншим суб’єктам господарювання чи споживачам.

Визначіть правомірність дій Голови територіального відділення.

Задача 2.Укладаючи договори на реалізацію лікеро-горілчаних виробів концерн “Волиньспирт” обумовлював обов’язкове придбання у нього мінімальної партії мінеральної води (500 пляшок), яка почала впроваджуватися у виробництво. Необхідність включення до договорів на реалізацію спиртних напоїв даної умови пояснювалася бажанням концерну зайняти своє місце на ринку мінеральних вод.

Виявивши зниження попиту на їхню продукцію, інші виробники мінеральної води звернулися до територіального відділення Антимонопольного комітету України з вимогою припинити таку практику з боку концерну “Волиньспирт”.

Голова територіального відділення наклав своєю постановою штраф на концерн “Волиньспирт” в розмірі 5% його виручки від вартості реалізованої мінеральної води, вбачаючи ознаки зловживання монопольним становищем.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 3.Державна акціонерна компанія “Укренерго” прийняла рішення про відпуск громадянам-споживачам електроенергії лише за умов обладнання їх квартир електролічильниками. Даним рішенням було встановлено перелік виробників електролічильників, продукцією яких можуть бути обладнані квартири споживачів для кожної області окремо.

Працівники однієї з італійських фірм – виробників електролічильників, яка не була включена до відповідного переліку “Укренерго”, зауважили, що їх продукція перестала користуватись попитом після прийняття згаданого рішення. Представники структурних підрозділів Державної акціонерної компанії в областях відмовляли італійській фірмі у придбанні її продукції на тій підставі, що вона не включена до переліку “Укренерго”.

Італійська фірма звернулася із заявою до Антимонопольного комітету України, вбачаючи в діях Державної акціонерної компанії “Укренерго” порушення антимонопольного законодавства. Вирішіть справу.

Задача 4.На ринку послуг з проявки кольорової фотоплівки у м. Вінниці діяло 8 юридичних осіб і 2 приватних підприємці. В один і той же день всі вказані суб’єкти господарювання одночасно підняли ціну за надання послуги з проявки кольорової фотоплівки. Причому, в разі придбання фотоплівки споживачами у цих суб’єктів господарювання, її проявка здійснювалась безкоштовно.

Під час перевірки господарської діяльності ТзОВ “Спалах”, яке входило до складу юридичних осіб, що надавали послуги з проявки кольорової фотоплівки у м.Вінниці, уповноважені службовці відповідного територіального відділення виявили документ, який було підписано представниками шести суб’єктів господарювання, що надавали згадані послуги. У цьому документі було передбачено домовленість про збільшення ціни за проявку кольорової фотоплівки та надання даної послуги безкоштовно в разі придбання фотоплівки у зазначених документом 10 суб’єктів господарювання. Представник ТзОВ “Спалах” пояснив, що даний документ не має юридичного значення, оскільки чинне цивільне законодавство України не передбачає такого виду угод, а також він не підприсаний усіма суб’єктами господарювання, вказаними у ньому.

За результатами перевірки розпорядженням Голови Вінницького територіального відділення Антимонопольного комітету України на всіх 10 суб’єктів господарювання було накладено фінансові стягнення за порушення антимонопольного законодавства. Чи правомірні дії Голови територіального відділення?

Задача 5.Рішенням Антимонопольного комітету України було відмовлено трьом суб’єктам господарювання у наданні дозволу на вчинення узгоджених дій.

Не зважаючи на таку відмову, суб’єкти господарювання уклали засновницький договір про утворення господарського об’єднання. Одночасно із поданням документів для державної реєстрації об’єднання, уповноважена особа засновників звернулася до господарського суду з позовом про визнання відмови у наданні згоди на узгоджені дії недійсною.

Позов уповноваженої особи засновників господарського об’єднання було задоволено господарським судом.

Дізнавшись про вчинення узгоджених дій, Антимонопольний комітет наклав адміністративно-господапрський штраф на суб’єктів господарювання, які виступили засновниками господарського об’єднання.

Дайте правову оцінку діям Антимонопольного комітету України.

Задача 6.Рекламуючи свою продукцію, суб’єкт господарювання, який діяв на загальнодержавному ринку, здійснював її порівняння із продукцією іншого виробника. У рекламі, зокрема, наголошувалося на невідповідності продукції іншого виробника вимогам національного стандарту України.

Інший виробник звернувся із заявою до Голови територіального відділення Антимонопольного комітету України про порушення провадження у справі про захист економічної конкуренції.

У процесі розгляду справи було встановлено, що продукція іншого виробника не пройшла обов’язкової сертифікації на її відповідність вимогам стандартів. Окрім того, суб’єкт господарювання, який здійснював порівняння у своїй рекламі, наголосив на тому, що внаслідок його дій не відбулося зниження попиту на товар іншого виробника.

Голова територіального відділення своїм розпорядженням застосував санкцію у виді примусового поділу до суб’єкта господарювання, який застосовував порівняння у власній рекламі.

Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «ДіСі» звернулося до Господарського суду з позовною заявою про визнання рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України недійсним. 01.11.2010 р. адміністративною колегією одного з обласних територіальних відділень Антимонопольного комітету України прийняте рішення, яким визнано, що Позивач, не подавши інформацію на вимогу голови відділення від 01.07.2010 р. №02-06/1365, вчинив порушення, яке передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України; за зазначене порушення на позивача накладений штраф у сумі 17000,00 грн. Як вбачається з матеріалів справи 01.07.2010 р. відповідачем складена вимога вих. №02-06/1365, в якій позивачеві запропоновано у 15-денний строк з моменту отримання вимоги, надати відповідачеві інформацію та пояснення. Проте, з доданої до матеріалів справи ксерокопії поштового конверта, в якому була направлена вимога відповідача вих. №02-06/1365 від 01.07.2010 р., вбачається, що реєстраційний номер на зазначеному конверті не проставлений. Вирішіть спір.

Задача 8. 25.08.09 між Фондом державного майна України (Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Дніпроенергосталь» (Покупець) укладено Договір № КПП-554 купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «Мелітопольський верстатобудівний завод ім. 23 Жовтня» за конкурсом (далі-Договір), відповідно до умов якого (п. 1) предметом Договору є пакет акцій ВАТ «Мелітопольський верстатобудівний завод імені 23 Жовтня» кількістю 173 021 штука простих іменних акцій, випущених у документарній формі, що становить 50 % плюс 1 акція статутного фонду (капіталу), номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні та номінальною вартістю пакета акцій 43 225,25 грн. (згідно з планом розміщення акцій ВАТ, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 17.11.08. № 1365), який за результатами конкурсу продано за 755000,00 грн. У відповідності до п. 34 Договору, сторонами погоджено, що обов'язки Покупця, визначені пунктом 11 Договору, виникають з моменту отримання Покупцем дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій. У разі неотримання протягом 50 днів від дати укладення Договору дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання Договір розривається за згодою сторін або за рішенням суду. При цьому конкурсна гарантія Покупцю не повертається. Дайте правовий аналіз відповідності умов Договору чинному законодавству України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 576

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...