Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Поняття, джерела та принципи порівняльного адміністративного права
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ т.1

Тема: Поняття, джерела та принципи порівняльного адміністративного права

План:

Поняття порівняльного адміністративного права

Формування адміністративного права у зарубіжних країнах

Предмет адміністративного права у англо-американській правовій системі

Предмет адміністративного права у континентальній правовій системі

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

Джерела та принципи адміністративного права

Вступ

 

Адміністративне право зарубіжних країн є важливим напрямком у сучасній юриспруденції. Науково-пізнавальне значення даної дисципліни обумовлене необхідністю опрацювання ключових тенденцій розвитку правових систем сучасності та їх впливу на формування адміністративно-правових інститутів у різних країнах. Вивчення адміністративного права зарубіжних країн слугує інструментом збагачення та розвитку науки адміністративного права, допомагає розширенню наукового світогляду та сприяє підвищенню правової культури. Крім того, адміністративне право зарубіжних країн відіграє суттєву роль в опануванні як позитивного так і негативного досвіду в адміністративно-правовій сфері, що був накопичений у світі.

Тому дана дисципліна, в практичному значенні, може використовуватись як інструмент для підвищення ефективності правотворчої та правозастосувальної діяльності.

Загальні тенденції розвитку сучасної державності, а також особливості еволюції окремих правових систем знайшли своє втілення у адміністративно- правових системах зарубіжних країн. Порівняльне адміністративне право допомагає встановити та співставити між собою пріоритетні напрями розвитку адміністративного законодавства у різних країнах та запровадження ними адміністративних реформ.

Так, наприклад, адміністративне право континентальної системи являє собою сукупність правових норм, що регулюють організацію правової системи державного управління, взаємовідносини та зв’язки у цій системі, її внутрішню структуру та правовий статус окремих елементів, особливості відносин між публічною адміністрацією та громадянами.

У англосаксонській системі адміністративно-правова нормотворчість була зосереджена на створенні та удосконаленні процесуальних гарантій захисту приватних осіб від протиправних дій публічної адміністрації. Адміністративне право у державах з англосаксонською системою права не зосереджено на детальній регламентації діяльності та структури публічної адміністрації, проте воно досить детально регулює практично всі аспекти відносин між приватними особами та адміністративними органами.Вивчення адміністративного права зарубіжних країн, крім з’ясування зазначених аспектів, допомагає зрозуміти механізм прийняття управлінських рішень у державах, що підтримують та розширюють політичні та торгівельно-економічні контакти з Україною.

Зародження адміністративно-правового регулювання, обґрунтованого міждисциплінарною наукою «камералістикою»(16-19 століття).

Формування окремої групи правових норм, що отримало назву «поліцейське право» (18 — початок 20 століття).

Висновки

Адміністративне право в багатьох країнах континентальної Європи сформувалось на базі поліцейського права, проте сьогодні набуло фактично протилежного спрямування. Якщо норми поліцейського права захищали здебільшого інтереси держави, а в кращому випадку — суспільства загалом, то метою адміністративно-правового регулювання насамперед є реалізація та захист інтересів особи у її відносинах з органами публічної адміністрації. В цьому контексті доводиться стверджувати, що радянське адміністративне право, незважаючи на свою назву за своїм змістом було поліцейським правом у його класичному розумінні. Протягом останніх років в Україні відбувається складний процес перетворення поліцейського права в адміністративне. Цей процес активно відбувається в адміністративно-правові й доктрині, починаючи з Концепції реформи адміністративного права 1998 року та значною мірою — в адміністративному законодавстві.

 

Предмет адміністративного права в країнах англо-американської та континентальної правової системи формувався із значними відмінностями. Зокрема, регулювання внутрішньо-організаційних відносин в публічній адміністрації не вважалося адміністративним правом в країнах common law. Проте останнім часом можна спостерігати зближення і взаємний вплив між країнами, що відносяться до двох основних правових систем. Україна, що належить до континентальної правової системи, також орієнтує своє адміністративне право на неї, хоча й використання раціоналістичного американського чи британського правового регулювання може бути доцільним в багатьох окремих випадках. У кожному разі, основним для України є наповнення «новим» змістом актів адміністративного законодавства, та його реальне втілення в практиці відносин між приватними особами та публічною адміністрацією.

Оскільки адміністративне, і особливо адміністративно-процесуальне законодавство перебуває в Україні на етапі становлення, при його творенні треба активно використовувати принципи адміністративного права, що визначені Радою Європи як рекомендації для членів цієї міждержавної організації. Крім того, ці та інші доктринальні принципи повинні реально втілюватись в життя службовцями публічної адміністрації. Адже для України, як і для багатьох інших країн, характерним є істотні відмінності між чинними правовими нормами та практикою їх реалізації. Подолання цих відмінностей наблизить нашу державу до конституційного положення та ідеалу під назвою «правова держава».

 

 

Укладач:

професор кафедри загально правових

дисциплін,к.ю.н.,доцент І.С.Сергєєв


[1] Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жофре-Спинози. - М.: Международные отношения, 1997. - С.9-10

[2] Общая теория государства и права: академический курс: в 2 т. / под. ред. М.Н. Марченко. - М.: Издательство «Зеркало», 1998. Т. 2: Теория права. - 1998. - С. 97

[3] Лупало О.А. Місце порівняльного та порівняльного адміністративного права в системі юридичних наук. // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького, 2011. - Вип. 3. - С. 105

[4] Нарсесянц В.С. Сравнительное правоведение в системи юриспруденции / В.С. Нарсесянц // Государство и право. - 2001. - № 6. - С. 14

[5] Лисенко О. Предмет порівняльного правознавства / О. Лисенко // Право України. - 2001. - № 3. - С. 57.

[6] Панейко Ю. Адміністрація і адміністративне право. - Мюнхен: Видавництво українського вільного університету, 1949.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ т.1

Тема: Поняття, джерела та принципи порівняльного адміністративного права

План:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 642

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...