Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Обов’язки осіб добового наряду.
Черговий частини

Черговий частини призначається з числа офіцерів управлінь військової частини та батальйонів, а також командирів рот та з тих, хто прирівнюється до них.

 

Він відповідає за своєчасне оповіщення підрозділів та управління військової частини про оголошення тривоги, за підтримання внутрішнього порядку у частині і несення служби добовим нарядом, а також за зберігання пістолетів та боєприпасів офіцерів і прапорщиків військової частини.  

 

Перед розводом новопризначений черговий у визначений час прибуває до начальника штабу військової частини на інструктаж і для одержання пароля. На розводі новопризначений черговий частини перевіряє склад наряду, знання ним своїх обов'язків, наявність та стан озброєння, форму одягу, виявляє осіб, які скаржаться на стан здоров'я, дає вказівки про усунення недоліків та оголошує форму одягу на наступну добу. Після розводу новопризначений черговий приймає від попереднього чергового документи (додаток 7 до цього Статуту), а також зброю і боєприпаси офіцерів та прапорщиків військової частини. Зброя приймається поштучно, згідно з номерами та комплектністю. Потім разом із попереднім черговим частини він перевіряє справність технічних засобів оповіщення та охорони, приладів радіаційної і хімічної розвідки, а також уточнює за книгою заарештованих кількість заарештованих військовослужбовців і термін їх тримання на гауптвахті.Після здавання й прийняття чергування, доповідей начальників варт про зміну варт та доповідей чергових осіб добового наряду попередній і новопризначений чергові доповідають командиру військової частини. Наприклад: "Товаришу полковнику, капітан Корнієнко чергування по частині здав", "Товаришу полковнику, майор Луценко чергування по частині прийняв".Далі новопризначений черговий частини оголошує про всі недоліки, виявлені під час прийняття чергування, які не міг усунути змінюваний добовий наряд. Черговий частини зобов'язаний: - у разі надходження сигналу тривоги негайно подати сигнал напідйом підрозділів, доповісти командирові військової частини,оповістити його заступників та інших посадових осіб частини ідіяти згідно з інструкцією; до їх прибуття керувати діямипідрозділів частини; - у разі одержання повідомлення про мобілізацію негайнодоповісти про це командирові й начальникові штабу військовоїчастини і діяти за їх вказівками та інструкціями; - видавати офіцерам і прапорщикам військової частини особистузброю та боєприпаси до неї під особисту розписку у книзі видачізброї та боєприпасів (додаток 10 до цього Статуту), а у разіоголошення тривоги - за картками; здійснювати контроль засвоєчасністю здавання зброї та боєприпасів; - у разі несанкціонованого спрацьовування охоронноїсигналізації кімнат для зберігання зброї у підрозділах з'ясуватипричини спрацьовування сигналізації та діяти згідно з обставинами; - у разі виникнення радіаційної та хімічної небезпеки діятизгідно з інструкцією; - стежити за виконанням підрозділами розпорядку дня й керуватиподанням установлених сигналів;- особисто перевіряти не менше ніж двічі на добу (з них одинраз уночі) несення служби добовим нарядом і додержаннявнутрішнього порядку в підрозділах, вживати заходів длязапобігання злочинам, випадкам порушення вимог безпеки, а такождля усунення виявлених недоліків; - постійно знати місце перебування командира військовоїчастини, негайно доповідати йому про всі надзвичайні події увійськовій частині, про самовільно відсутніх військовослужбовцівстрокової служби і вжиті заходи щодо їх розшуку; - постійно перебувати в кімнаті чергового; виходячи у службовихсправах, залишати замість себе помічника й сповіщати йому, куди іна який час вибув; - мати зведений розклад занять, знати райони навчальнихоб'єктів, а також місце проведення занять кожної роти; - мати відомості про розподіл особового складу, а також пророзподіл бойової та іншої техніки; через чергового паркуконтролювати її повернення до парку, доповідати командировівійськової частини про випадки затримки машин у рейсі, вживати заходів для розшуку й повернення їх до парку; - перевіряти і своєчасно висилати призначені від частинипідрозділи (команди) й доповідати про це начальникові штабу чикомандирові військової частини; - проводити огляд зовнішнього вигляду військовослужбовців, якізвільняються із розташування військової частини; - приймати заарештованих на військову гауптвахту і своєчаснозвільняти їх з-під арешту, роблячи необхідні відмітки в записціпро арешт і в книзі обліку заарештованих; - у разі виникнення пожежі, стихійного лиха в розташуваннівійськової частини чи поблизу неї негайно вживати заходів дляврятування Бойового Прапора військової частини, людей, озброєння,боєприпасів, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів; - викликати пожежний і черговий підрозділи та до їх прибуттяорганізувати гасіння пожежі; - разом з лікарем (фельдшером) перевіряти перед роздаванням їжіїї якість, вносячи відповідний запис до книги обліку контролю заякістю приготування їжі, давати дозвіл на її видачу; у разівиникнення сумніву щодо якості їжі негайно доповідати про цекомандирові військової частини; бути особисто присутнім під часроздавання та приймання їжі, контролювати повноту видачі їїособовому складові; - контролювати підтримання чистоти і порядку в казармах та назакріплених територіях у розташуванні військової частини; - давати в особливих випадках команду черговим рот на зачиненнявхідних дверей до казарми на засуви; - у разі прибуття командира військової частини зустрічати йогоі доповідати, а в присутності особового складу перед цим даватикоманду "Струнко". Наприклад: "Товаришу полковнику, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-то). Черговий частини капітан Калина".Заступникам командиравійськової частини черговий частини лише відрекомендовується.Після вечірньої перевірки та ранкового огляду черговийчастини заслуховує доповіді чергових рот і складає відомість провідсутніх, а за наявності самовільно відсутніх - їх список. Цейсписок і список заарештованих він подає командирові військовоїчастини після ранкової доповіді.Про всі виявлені недоліки під час виконання службовихобов'язків добовим нарядом і про порушення правил внутрішньогопорядку у військовій частині за час чергування, які не можнаусунути до здавання чергування, черговий частини робить запис укнизі приймання та здавання чергування (додаток 9 до цьогоСтатуту). Книга приймання та здавання чергування щоденно подаєтьсячерговим частини на перегляд командирові військової частини.Черговий частини зустрічає й супроводжує територієюрозташування частини Президента України, Голову Верховної РадиУкраїни, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України тайого заступників, прямих начальників, старших від командиравійськової частини та осіб, призначених для керівництвапроведенням інспектування (перевірки).Зустрічаючи цих осіб, черговий частини подає команду"Струнко" і рапортує їм. Наприклад: "Товаришу генерал-майоре, перший механізований полк перебуває на заняттях згідно з розкладом. Перший батальйон знаходиться там-то... (і так про кожний батальйон, дивізіон). Командир полку знаходиться там-то... Черговий частини капітан Павленко".Про прибуття зазначених осіб черговий частини негайнодоповідає командирові військової частини чи особі, яка йогозаміщує.Якщо начальника (командира), який прибув, зустрічає і йомудоповідає командир військової частини, черговий частини лишевідрекомендовується.У разі прибуття до військової частини генералів та адміралів,не названих вище, а також старших офіцерів з іншої військовоїчастини черговий частини дає дозвіл черговомуконтрольно-пропускного пункту пропустити їх у військову частину ізсупроводжуючим. Під час зустрічі цих осіб черговий частинивідрекомендовується їм. Наприклад: "Товаришу полковнику, черговий частини капітан Ткаченко".Потім черговий уточнює, до якої посадової особи требасупроводжувати прибулого.Військовослужбовці з іншої військової частини або цивільніособи після з'ясування їх особи, мети прибуття та одержаннядозволу від посадових осіб допускаються до військової частини заодноразовими перепустками.

Черговий частини підпорядковується лише командирові частини, а йому підпорядковується весь склад добового наряду військової частини.Помічник чергового частини Помічник чергового частини призначається з молодших офіцерів або прапорщиків і підпорядковується черговому частини. Він повинен знати інструкцію чергового частини, вміти поводитися із засобами оповіщення та зв'язку, приладами радіаційної і хімічної розвідки, які знаходяться у чергового частини; залишаючись за чергового, виконувати його обов'язки. За відсутності у складі добового наряду чергового штабу частини після закінчення робочого дня проводити огляд пожежного стану приміщень штабу частини. Помічникові чергового частини, призначеному з офіцерів, підпорядковуються всі військовослужбовці добового наряду частини; щодо внутрішніх варт він керується положеннями Статуту гарнізонної та вартової служб. Помічникові чергового частини, призначеному з прапорщиків, підпорядковуються всі військовослужбовці добового наряду, крім офіцерів.

 

Черговий підрозді

Черговий підрозділ призначається для посилення варти або термінового виклику у разі виникнення пожежі, стихійного лиха та в інших випадках.

Заборонено використовувати черговий підрозділ для виконання господарських робіт поза розташуванням військової частини.

Черговий підрозділ підпорядковується черговому частини.

У разі виклику чергового підрозділу він шикується у визначеному для цього місці та діє за вказівкою чергового частини. Патрони черговому підрозділові видається черговим частини.

Заняття з черговим підрозділом проводяться поблизу розташування військової частини. Черговий частини повинен знати місце перебування чергового підрозділу й порядок його виклику.

Черговий парку

Черговий парку призначається з офіцерів або прапорщиків, а в окремому батальйоні – з прапорщиків або сержантів. Він відповідає за внутрішній порядок у парку і несення служби нарядом по парку, збереження зданих під охорону наряду сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках (ст.351 СВС).

Черговий парку зобов’язаний (ст.353 СВС):

- перебувати у виділеному для нього приміщенні; виходити в службових справах тільки з дозволу чергового частини, призначати замість себе днювального вільної зміни і повідомляти йому, куди і на який час виходить;

- старанно перевіряти в усіх осіб, які прибувають до парку, перепустки й документи, які посвідчують особу, та робити відмітки на одноразових перепустках про час прибуття й вибуття з парку; після зміни здавати перепустки до технічної частини;

- допускати до розпечатування паркових приміщень і сховищ осіб, які призначені наказом по частині, роблячи запис про це у відповідних книгах;

- особисто давати дозвіл на вихід машин із парку й пересування їх у межах парку;

- вести за встановленою формою журнал виходу й повернення машин;

- стежити за своєчасним поверненням машин із рейсів до парку, а у разі їх затримки доповідати про це черговому частини;

- контролювати вивезення (ввезення) майна із парку (до парку) відповідно до запису в дорожньому листку, а також не допускати на територію парку сторонніх осіб;

- стежити за дотриманням розпорядку дня в парку та знати, яку роботу виконує особовий склад, не дозволяти виконання робіт, не пов’язаних з обслуговуванням і ремонтом машин та іншої техніки чи обладнання парку;

- постійно тримати на контролі наявність, випуск, а також кількість справної та несправної техніки та озброєння;

- стежити за чистотою і порядком у приміщеннях і на території парку, а також за додержанням правил охорони довкілля;

- стежити в холодну пору року за опаленням приміщень парку й водогрійки та за підтриманням установленої температури в приміщеннях узимку; в неопалюваних приміщеннях парку та в польових парках перевіряти, чи злито воду з систем охолодження двигунів, і наявність табличок „Воду злито”, робити про це запис у журналі контролю за зливанням води; у разі різкого зниження температури контролювати, чи знято з машин акумуляторні батареї і чи є табличка „Акумуляторні батареї знято”;

- стежити за виконанням правил пожежної безпеки, наявністю і станом засобів пожежегасіння, а також пожежної сигналізації та готовністю чергових тягачів на випадок виникнення пожежі;

- вживати заходів щодо своєчасного технічного обслуговування машин і техніки, які повертаються до парку;

- здійснювати контроль за тим, щоб машини заправлялися лише на пункті заправлення з додержанням установлених правил;

- не дозволяти ставити на стоянку не заправлені машини;

- стежити, щоб увечері після закінчення всіх робіт у парку було вимкнено освітлення, крім чергового та зовнішніх світлових приладів;

- перевіряти наявність і справність замків, пломб і печаток на дверях приміщень, призначених для зберігання отруйних технічних рідин, збереження сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках, які здані йому під охорону;

- з прибуттям до парку прямих начальників, від заступників командира частини й вище, а також чергового частини зустрічати їх і доповідати. Наприклад: „Товаришу майоре, за час мого чергування подій не трапилось (чи трапилось те-то). Черговий парку лейтенант Петренко”.

Машини випускаються з парку згідно з нарядом, затвердженим напередодні командиром військової частини, у технічно справному стані, із закріпленими за ними водіями, які мають документ, що посвідчує особу, і посвідчення на право керувати машиною та які пройшли перед рейсовий медичний огляд і допущені до рейсу, з оформленими дорожніми листками, підписаними заступником командира частини з озброєння, і з відміткою начальника контрольно-технічного пункту про справний стан машини та відміткою чергового парку про дані спідометра й час випуску з парку.

Випуск машин, не передбачених нарядом, у виняткових випадках дозволяється командиром частини.

У разі виникнення пожежі в парку черговий негайно викликає пожежну команду, доповідає черговому частини і вживає заходів для гасіння вогню, виведення машин і врятування техніки та майна.

Черговий їдальні Черговий їдальні призначається із прапорщиків або сержантів. Він відповідає за правильність одержання продуктів із складу, повноту закладання їх у казан, своєчасну роздачу їжі за встановленими нормами, а також за санітарно-гігієнічний стан їдальні й додержання в ній порядку. Черговий їдальні підпорядковується черговому частини, його помічникові та заступникові командира військової частини з тилу. Черговому підпорядковується добовий наряд, призначений для роботи в їдальні, та кухарі.Черговий фельдшер(санітарний інструктор) медичного пункту Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту відповідає за внутрішній порядок у медичному пункті, а за відсутності лікаря - за подання медичної допомоги. Він підпорядковується черговому частини, його помічникові й начальникові медичного пункту військової частини. Йому підпорядковуються днювальні медичного пункту.Про здавання та прийняття чергування попередній і новопризначений чергові доповідають начальникові медичного пункту й черговому частини.

Черговий штабу частини

Черговий штабу частини призначається із прапорщиків, сержантів штабу та служб військової частини. Черговий штабу частини підпорядковується черговому частини, його помічникові та начальникові штабу військової частини. Він відповідає за охорону службових кімнат та чистоту в приміщенні штабу, збереження майна штабу, сумлінне несення служби посильними і за своєчасне приймання кореспонденції та телефонограм.

 

2. Підготовка та розвід добового наряду.

Черговість нарядів між офіцерами, прапорщиками і підрозділами частини встановлюється начальником штабу частини; між взводами – старшиною роти, а у взводі – заступником командира взводу.

Листки нарядів заводяться на кожен місяць окремо: на рядових – заступником командира взводу; на сержантів – старшиною роти; на офіцерів і прапорщиків – у штабі військової частини. Листки нарядів зберігаються протягом року.

Штаб військової частини за 7 діб до початку місяця повідомляє командирам підрозділів дні заступання і склад добового наряду.

Командири підрозділів, від яких призначається добовий наряд, відповідають за підготовку особового складу до несення служби, за своєчасне прибуття добового наряду на інструктаж до відповідних посадових осіб частини та на розвід.

Сама підготовка особового складу добового наряду здійснюється: якщо наряд призначено від роти – старшиною роти; якщо від батальйону – начальником штабу батальйону.

У ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи, призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт (за винятком пожежного наряду).

У встановлений час (як правило в день, що передує заступу) військовослужбовці відповідно до службового призначення прибувають на заняття (інструктаж), який проводиться призначеними командиром частини особами.

 

На занятті вивчаються положення Статутів, інструкцій, вимог безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі, а також перевіряються знання особовим складом наряду спеціальних обов’язків.  

 

Вказати, що у день заступання в наряд у години, зазначені в розпорядку дня, особовому складові надається не менше 3-х годин для підготовки до несення служби і не менше 1 години для відпочинку (сну).

У день заступання в наряд проводяться практичні заняття в обладнаних приміщеннях. На цих заняттях у необхідних випадках військовослужбовці також опановують навички в застосуванні зброї.

Особовий склад, що несе службу із стрілецькою зброєю, і наряд по їдальні повинен пройти в день заступання медичний огляд.

Добовий наряд повинен бути готовим до несення служби і прийнятий відповідними черговими та начальником варти у своє підпорядкування за 15 хвилин до виходу на розвід.

Порядок шикування добового наряду для розводу:

- варти;

- черговий парку;

- черговий фельдшер;

- черговий КПП;

- черговий штабу;

- чергові рот за порядком підрозділів;

- черговий їдальні;

- начальник пожежного наряду;

- черговий сигналіст-барабанщик.

Помічник чергової частини стає на правому фланзі варти.

За 10 хвилин до розводу новопризначений помічник чергового частини з офіцерів шикує особовий склад добового наряду і оголошує військове звання, прізвище чергового частини і своє прізвище. На розвід не виходять: черговий підрозділ, робітники їдальні та пожежний наряд.

Для зустрічі чергового частини його помічник подає команду: „Добовий наряд – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння ЛІВОРУЧ”, підходить до чергового частини, зупиняється за 2-3 кроки і доповідає, наприклад: „Товаришу майор. Добовий наряд до розводу вишикуваний. Помічник чергового частини лейтенант Сідак”.

Прийнявши рапорт , черговий частини стає обличчям до строю та вітається з особовим складом.

На розводі черговий частини перевіряє склад наряду, знання ним своїх обов’язків, наявність та стан озброєння, форму одягу, виявляє осіб, які скаржаться на стан здоров’я, дає вказівки про усунення недоліків та оголошує форму одягу на наступну добу.  

Після закінчення перевірки він виходить на середину строю, стає обличчям до строю. Помічник на один крок позаду і зліва чергового частини. Черговий подає команду: Добовий наряд, РІВНЯЙСЬ – СТРУНКО. Оркестр грай збір”

  Після закінчення гри „Збір” викликає до себе начальника варти, нагадує йому про особливості несення служби та вручає записку з паролем.  

Переконавшись, що пароль зрозумілий правильно , черговий частини подає команду : „Начальнику варти стати до строю. Оркестр грай розвід”.

Після закінчення гри оркестру та подання черговим частини команди: „Добовий наряд, право-РУЧ. Кроком - РУШ”, варти стройовим кроком проходять вповз чергового частини і прямують до місця несення служби.

 

3.Обов’язки чергового та днювального роти.

У добовий наряд роти призначаються:

- черговий роти ( гуртожитку);

- днювальний роти ( гуртожитку).

Кількість змін днювальних у ротах встановлюється командиром військової частини.

 

Черговий роти призначається із сержантів і, як виняток, із найпідготовленішого рядового складу.

Він відповідає за додержання порядку в роті й неухильне виконання розпорядку дня, збереження зброї, ящиків із боєприпасами, майна роти, особистих речей військовослужбовців і за правильне несення служби днювальними (ст.310 СВС).

Черговий роти підпорядковується черговому частини та його помічникові, а щодо внутрішньої служби в роті – командирові та старшині роти. Черговий роти є начальником для усіх військовослужбовців роти рівного з ним чи нижчого військового звання.  

 

Перед розводом новопризначений черговий роти перевіряє склад призначеного добового наряду роти, проводить його огляд, відрекомендовує старшині роти. Після огляду, перевірки знань обов’язків і проведення практичних занять старшиною роти він приймає від попереднього чергового відомість про наявність і місце знаходження особового складу роти і веде добовий наряд на розвід.

Після розводу новопризначений черговий разом із попереднім здійснює перевірку й прийняття зброї, ящиків з боєприпасами й печаток на них, майна за описом, наявність та справність засобів пожежегасіння, оповіщення й сигналізації, після чого чергові розписуються в книзі приймання та здавання чергування (додаток 9 до цього Статуту).

Зброя приймається поштучно, за номерами й комплектністю. При цьому перевіряється справність замків, охоронної сигналізації, шаф, печаток та іншого обладнання.

Прийнявши чергування, новопризначений черговий разом із попереднім доповідають командирові роти, а у разі його відсутності – його заступникові чи старшині роти про здавання і прийняття чергування. Наприклад: Товаришу капітане, сержант Остапенко чергування по роті здав”; “Товаришу капітане, молодший сержант Чумак чергування по роті прийняв”.

Потім новопризначений черговий роти повідомляє про всі зауваження і вказівки, зроблені на розводі черговим частини, а також про несправності чи нестачу, виявлені під час прийняття чергування.

Він зобов’язаний ( ст.311 СВС) :

- у разі тривоги здійснити підйом особового складу, оповістити офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, до прибуття в роту офіцерів або старшини виконувати вказівки чергового частини;

- стежити за чітким виконанням розпорядку дня в роті, у визначений час проводити загальний підйом особового складу;

- знати місце перебування роти та порядок її виклику, наявність людей у роті, кількість осіб, що перебувають у наряді, хворих, заарештованих, звільнених із розташування військової частини чи відряджених у складі команд, а також наявність і точне місцезнаходження зброї;

- постійно знати місце перебування командира роти, негайно доповідати йому про всі надзвичайні події в роті, самовільно відсутніх військовослужбовців строкової служби і про вжиті заходи щодо їх розшуку;

- відчиняти кімнату для зберігання зброї з дозволу чергового частини, командира роти чи старшини роти;

- видавати зброю лише за наказом командира роти чи старшини роти, вносячи відповідний запис до книги видачі зброї та боєприпасів; приймаючи зброю, перевіряти її номери та комплектність; постійно мати при собі й нікому не передавати ключі від кімнати зберігання зброї;

- у разі настання будь-яких надзвичайних подій у роті та порушень встановлених статутом правил відносин між рядовим чи сержантським складом негайно доповідати про це черговому частини або командирові роти, вживати заходів для наведення порядку;

- стежити за наявністю, справним станом засобів пожежегасіння й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї, за виконанням вимог пожежної безпеки в роті ( курити дозволяти лише у спеціально визначених місцях, сушити обмундирування – тільки в сушарнях, додержуватись правил опалення й користування ліхтарями);

- за командою чергового частини зачиняти двері казарми на засуви, прибулих пропускати після попереднього встановлення їх особи;

- у разі виникнення пожежі викликати пожежну команду, вжити заходів для її гасіння та негайно доповісти черговому частини і командирові роти, а також вивести людей і винести зброю та майно з приміщень, яким загрожує небезпека;

- своєчасно змінювати днювальних; за наказом старшини роти відправляти підрозділи та інші команди на роботи, а також направляти хворих та тих, хто потребує догляду лікаря, до медичного пункту;

- у призначений час шикувати осіб, яких звільняють із розташування військової частини, перевіряти їх наявність і доповідати про це старшині роти, за його наказом представляти їх черговому частини;

- виходячи з приміщення роти у справах служби, а також на час свого відпочинку передавати виконання своїх обов’язків одному з днювальних вільної зміни;

- одержувати від старшини роти після вечірньої перевірки відомості про відсутніх, а за наявності самовільно відсутніх – відомості про їх військові звання, прізвища, імена та по батькові і прибувати до чергового частини з доповіддю. Наприклад: „Товаришу капітане, у першій роті вечірню перевірку проведено, всі люди в наявності, за винятком двох осіб, які перебувають у відпустці, трьох осіб – у наряді. Черговий роти сержант Головко”;

- після ранкового огляду доповідати черговому частини про наявність особового складу роти, про надзвичайні події за ніч і подавати список тих, хто своєчасно не повернувся із звільнення, та самовільно відсутніх, а також тимчасово відсутніх з інших причин;

- стежити за станом приміщень роти, за підтриманням в них встановленої температури повітря, додержання порядку освітлення, опалення, провітрювання, наявністю води, а також за прибиранням ділянки території, закріпленої за ротою;

- підтримувати порядок під час приймання їжі особовим складом; за вказівкою старшини роти своєчасно подавати черговому їдальні заявки на забезпечення їжею осіб, які перебувають у наряді чи відсутні в інших службових справах;

- з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й вище, чергового частини, а також інспектуючих осіб, які прибули з перевіркою, подавати команду „Струнко”, доповідати їм та супроводжувати в розташування роти. Наприклад: „Товаришу майоре, за час мого чергування надзвичайних подій не трапилось(чи трапилось те-то). Рота перебуває на стройовому плацу. Черговий роти сержант Шевченко”.

Іншим офіцерам і прапорщикам черговий роти не доповідає, а лише відрекомендовується.

З прибуттям до роти офіцерів і прапорщиків з іншої роти черговий відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи старшини роти.

Якщо командира ( начальника ), який прибув, зустрічає командир роти і доповідає йому, присутній при цьому черговий роти не доповідає і не відрекомендовується.

Ситуаційні задачі для розвитку практичних навичок:

а) Командир взводу зателефонував черговому роти і дав розпорядження бути готовим через 10 хвилин прийняти в кімнату для зберігання зброї три кулемета. Які дії чергового роти?

б) В ролі чергового роти доповісти черговому частини після проведення ранкового огляду.

в) Прибулого в роту командира батальйону зустрічає командир роти. Які дії чергового роти?

Днювальний роти призначається із рядового складу. Він відповідає за зберігання зброї, шаф із боєприпасами, майна роти та особистих речей, які є під його охороною. Днювальний роти підпорядковується черговому роти (ст.313 СВС).

Черговий днювальний несе службу всередині казарми біля вхідних дверей, поблизу кімнати для зберігання зброї.

 

 

Днювальний роти зобов’язаний (ст.314 СВС) :

- не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти; постійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого крім чергового роти; своєчасно подавати команди згідно з розпорядком дня;

- не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозволяти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу чергового роти;

- негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті, про порушення встановлених цим Статутом правил відносин між військовослужбовцями роти, помічені несправності й про порушення вимог пожежної безпеки, вживати заходів до їх усунення;

- піднімати за командою чергового роти особовий склад під час загального підйому, а також уночі у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха;

- стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від військовослужбовців їх додержання;

- не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору, особливо вночі, виходити з приміщення роздягненими;

- стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взуття та одяг тільки у визначених для цього приміщеннях чи місцях;

- з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти і вище та чергового частини подавати команду „Струнко”; з прибуттям до роти інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців іншої роти викликати чергового. Наприклад: „Черговий роти, на вихід”.

Черговому днювальному заборонено сидіти, знімати спорядження та перебувати у розстебнутому одязі.

Довести, що днювальний вільної зміни зобов’язаний підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях роти і нікуди не виходити без дозволу чергового роти; подавати йому допомогу в наведенні порядку у разі порушення встановлених статутами правил відносин між військовослужбовцями роти; залишаючись замість чергового роти, виконувати його обов’язки.

Ситуаційні задачі для розвитку практичних навичок:

а) До рядового Сич, який несе службу днювальним роти на КПП прибув рідний брат. Які дії рядового?

б) Черговому днювальному зателефонував командир батальйону і наказав негайно прибути до штабу батальйону. Які дії днювального?

Кожен військовослужбовець, який заступає у добовий наряд повинен виконувати чітко визначені певні обов’язки. Тільки злагоджені дії всіх осіб добового наряду дають можливість швидко і гнучко командирам управляти підрозділами в любій ситуації, постійно знати стан справ в підрозділах та вживати заходи до усунення виявлених недоліків.

 

Зразки книг чергового роти

 

 

КНИГА

КНИГА

ВИДАЧІ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ _______ РОТИ

 

№ з/п Видано Повернено
дата найменування зброї (боєприпасів) кількість     Військове звання, прізвище особи, якій видано зброю (боєприпаси)     підпис про прийняття зброї (боєприпасів) дата кількість підпис про прийняття зброї (боєприпасів)
                 

 

 

Примітки:

1. Зброя особовому складові видається черговим роти за наказом командира роти.

2. Зброя та боєприпаси військовослужбовцям видаються лише під особистий підпис.

3. З метою прискорення видачі зброї та боєприпасів на випадок тривоги в кінці книги наперед робиться запис, який у разі потреби уточнюється. Підпис про одержання зброї та боєприпасів ставиться під час їх отримання.

 

КНИГА ОБЛІКУ ЗВІЛЬНЕНИХ

 

_____________________________

(найменування підрозділу, військової частини)

 

 

№ з/п Військове звання, прізвище та ініціали До котрої години, якого дня звільнено О котрій годині, якого дня повернувся
    Число і місяць  

 

 

Черговий роти ___________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

 

КНИГА

ЗАПИСУ ХВОРИХ

 

_____________________________

(найменування підрозділу, військової частини)

 

 

№ з/п Військове звання, прізвище та ініціали   Висновок лікаря   Рішення командира
    Число і місяць  

 

 

Старшина роти ___________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

 

Питання для самоконтролю

  1. З якою метою призначається черговий підрозділ?

2. Ким здійснюється підготовка добового наряду (крім варти), призначеного від роти?

3. Які дії чергового роти якщо начальника, який прибув, зустрічає командир роти?

4. Хто має право надати дозвіл черговому роти для видачі зброї?

5. Ким встановлюється черговість нарядів у взводі?

6. Хто встановлює черговість нарядів у роті між взводами?

7. В який час вільній зміні днювальних дозволяється відпочивати лежачи (спати)?

8. Порядок прийняття зброї черговим роти.

9. Дії чергового роти з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти і вище.

10. Кому безпосередньо підпорядковується черговий підрозділ?

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09; просмотров: 601

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...